Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ I. КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ В РОЗВИНЕНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ринок інновацій та її маркетингова складова

Інновації і інноваційний бізнес: специфічні особливості і роль в економіці

Сучасна постіндустріальна економіка характеризується жорсткою конкуренцією, обумовленої перенасиченням світового і національного ринків, що швидко змінюються інноваційними товарами і послугами; ціновими війнами; різноманітними і часто суперечать один одному маркетинговими комунікаціями, які ускладнюють процес вибору споживачів. У цих умовах переможцями виявляються тс компанії, які використовують весь арсенал економічних і маркетингових інструментів для доведення нових товарів до свого цільового ринку і створення найкращих умов для процесів купівлі-продажу інновацій. Ці процеси і складають суть комерційної діяльності для компаній-новаторів.

Показники, найбільш широко застосовуються у вітчизняній і зарубіжній практиці і що характеризують інноваційну активність організації, її інноваційну конкурентоспроможність, можна розбити на наступні групи: витратні показники; показники, що характеризують динаміку інноваційного процесу в часі; показники темпів відновлення товарів і послуг; структурні показники 1 , табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Показники інноваційної активності бізнесу по групам

п / п

Група

показників

назви показників

приклади

1

витратні

 • 1) питомі витрати на НДДКР в обсязі продажів, які характеризують показник наукоємності продукції фірми;
 • 2) питомі витрати на придбання ліцензій, патентів, ноу-хау;
 • 3) витрати на придбання інноваційних фірм;

Японська фірма Sony найінноваційніша фірма в області побутової радіоелектроніки витрачає на дослідження і розробки 4.5 млрд. Дол., Що становить 5.7% від обсягу продажів. Річний оборот IBM з 1984 але 1990 р виріс з 27.4 до 69 млрд. Дол. Розмір прибутку в 1990 р склав 6 млрд, дол. Витрати IBM на НДДКР в 1990 р склали 3.5 млрд. Дол, (близько 5% обсягу продажів ).

1 Інноваційна діяльність МП. http :. , 'AvwAv.dist-cons.ru' , modules / innova: section7.1uml

4) налічнс фондів на розвиток нііціатівних розробок.

Корпорація Minnesota Mining & Manufacturing, провідна компанія в обробній промисловості, на придбання найбільш перспективних інноваційних фірм щорічно витрачає 100-150 млн дол.

2

Показники, характсрізующі е динаміку інноваційного процесу

 • 1) показник інноваційності ГАГ [1] ;
 • 2) тривалість процесу розробки нового продукту (нової технології);
 • 3) тривалість підготовки виробництва нового продукту;
 • 4) тривалість виробничого циклу нового продукту.

Фірмі Matsushita Electric в кольоровому телебаченні належить свого роду рекордне значення показника ТАТ, рівного 4.7 місяців.

3

показники

поновлення

1) кількість розробок або

внедрет 1 і і попів веде-t tродуктов і нововведень-процесів;

 • 2) показники динаміки поновлення портфеля продукції (питома вага продукції, що випускається 2. 3, 5 і 10 років);
 • 3) кількість придбаних (переданих) нових технології (технічних досягнень);
 • 4) обсяг експортованої інноваційної продукції;
 • 5) обсяг наданих нових послуг.

Експерти консультативної фірми Mckinsey вважають, що в автомобільній промисловості застосування передової комп'ютерної технології призведе до скорочення на 25% циклу конструювання і розробки автомобіля.

Це означає економію в 18 місяців, яка дозволить автомобільним компаніям приймати рішення про те, які слід виробляти автомобілі, на колюрии дзига ближче до моменту випуску вироби на ринок.

4

структурні

показники

 • 1) склад і кількість дослідницьких, що розробляють та інших науково-технічних структурних підрозділів;
 • 2) склад і кількість спільних підприємств, зайнятих використанням нової технології і створенням нової продукції;
 • 3) чисельність і структура співробітників, зайнятий!, IX НДДКР;
 • 4) склад і число творчих ініціативних тимчасових бригад, груп.

Фірма Hitachi, найбільший виробник радіоелектронної продукції: чисельність зайнятих 291 тис. Чол., В тому числі 12 тис. В НДДКР.

Корпорація Minnesota Mining & Manufacturing здійснює «широкозахватний» пошук перспективних науково-технічних досягнень.

Терміном «інновації» позначаються будь-які нові ідеї, втілені, перш за все в товарах і послугах, а також в різних видах діяльності.

Відповідно до міжнародних стандартів інновація (нововведення) визначається як кінцевий результат творчої діяльності, що одержав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг.

Виділяють наступні основні групи (види) інновацій [1].

 • • У сфері застосування: науково-технічні, організаційно-економічні та соціально-культурні;
 • • Але характером потреб, що задовольняються: створюють нові потреби і розвиваючі існуючі;
 • • По предмету програми: інновація - продукт (включаючи сервіс), інновація - процес, інновація - ринки;
 • • За ступенем радикальності: базисні (парова машина), що поліпшують (поліпшення продуктів, процесів, сервісу), псевдо інновації (зовнішня зміна продукту).

Науково-дослідним інститутом системних досліджень (РНИИСИ) запропонована розширена класифікація інновацій з урахуванням сфер діяльності підприємства [2]. Згідно з цим ознакою інновації підрозділяються:

 • • на технологічні;
 • • виробничі;
 • • економічні;
 • • торговельні;
 • • соціальні;
 • • в галузі управління.

В теорії інноваційного менеджменту виділяють загальну (традиційну) класифікацію інновацій та інноваційних продуктів і класифікацію інновацій, що враховує розвиток технологій на основі «підривних» інновацій.

Основу загальної (традиційної) класифікації інновацій та інноваційних продуктів складають такі ознаки (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Загальна класифікація інновацій

Jte п / п

класифікаційні

ознаки

Класифікаційні угруповання інновацій

I

Джерело ідеї для інновації

 • • відкриття, наукова ідея, наукова теорія, явище; • винахід, ряд винаходів, ліцензії; • раціоналізаторські пропозиції;
 • • інші ситуації.

2

Вид нововведення:

 • • продукт, його конструкція або пристрій, системи і механізми;
 • • технології, методи, способи;
 • • матеріал, речовина;
 • • живі організми, рослини;
 • • споруди, будівлі. споруди, офіси, інші архітектурні рішення;
 • • інформаційні продукти (проекти, дослідження, розробки, програми тощо);
 • • послуги;
 • • інші рішення.

3

По областях застосування в науково

виробничих

сферах

 • • науково-дослідні, які змінюють процес в сфері НДДКР;
 • • технічні або продуктові;
 • • технологічні (вдосконалення методів виготовлення продукції);
 • • інформаційно-комунікаційні (зміна технологій обробки інформації);
 • • маркетингові (зміни в дослідженні ринків і роботі на них, зміни брендів товарів і організацій); • логістичні (зміни в сфері організації руху потоків, постачанні і збуті); • організаційно-управлінські (зміни в організаційному механізмі і системі управління); • соціально-економічні, правові та інші, які змінюють соціальні, економічні і правові умови функціонування підприємства.

4

11о областям застосування в сферах обслуговування

 • •освіта;
 • •живлення;
 • • спорт і молодь;
 • • культура;
 • • охорону здоров'я;
 • • правове обслуговування та охорона; • туризм;
 • • торгівля;
 • • фінансове обслуговування; • інші.

5

За рівнем новизни

 • • світової новизни;
 • • вітчизняної новизни;
 • • галузевої новизни;
 • • нові для фірми;
 • • розширення наявної гами товарів, асортименту, портфеля товарів і послуг;
 • • оновлені товари і послуги;
 • • товари і послуги зі зміненим позиціонуванням;
 • • зі скороченими витратами (виробничі інновації).

6

масштаби

поширення

інновацій

 • • транснаціональні; • народногосподарські і федеральні; • регіональні;
 • • муніципальні;
 • • в рамках об'єднань і асоціацій;
 • • в рамках організації;
 • • в рамках підрозділу.

7

Широта впливу інновацій

 • • глобальна, світова; • народнохозяйственная, національна; • галузева;
 • • локальна.

8

темпи

здійснення

інновацій

• швидкі, наростаючі; • уповільнені, рівномірні; • повільні, затухаючі.

9

Стадії життєвого циклу інновацій, з яких починається інноваційний процес для даної організації і якими він закінчується

 • • дослідження;
 • • розробки;
 • •промислове виробництво; • маркетинг;
 • • логістика;
 • • дифузія;
 • • реутилізацію;
 • • сервісна підтримка.

10

за наступності

 • • відкривають, за якими може слідувати потік нових інновацій, на яких заснований мультиплікаційний ефект;
 • • закривають - інновації, що закривають ряд галузей; • заміщають;
 • • скасовують;
 • • ретровведенія.

Об'єктом обміну на ринку інновацій є інноваційні продукти, які стають товаром, але товаром специфічним. Аналіз специфічних властивостей інновацій наведено в табл. 1.3.

Таблиця 1.3. Специфічні особливості інновацій

Специфічні особливості інновацій

Короткий опис

Облік в маркетинговій діяльності

новизна

Унікальність свойсгв і параметрів інноваційних продуктів, що відрізняють їх від попередників.

Необхідно в найкоротші терміни донести до споживача нові вигоди від споживання інновацій. Формірованнс нових потреб шляхом маркетингових комунікацій.

Низька ступінь відчутності

До моменту використання інноваційних продуктів в практичній діяль ності не можна (або важко) в повному обсязі відчути тс якості і вигоди, які в них закладені, а також властивого інновації ступеня ризику.

Оскільки споживач не знайомий з новинкою, маркетолог зобов'язаний дати оцінку привабливості н тффектівностн пропонованих товарів або послуг.

персонифицированность

інноваційних

продуктів

Якість інновацій залежить від суб'єктів інноваційної діяльності, їх знань, досвіду, таланту, що проявляється в наявність авторства (інтелектуальної, промислової власності).

Завдання маркетингу зорієнтувати учасників інноваційного процесу на виконання потенційних вимог споживачів і стимулювати персональну відповідальність за якісне виконання.

У багатьох випадках здатність до необмеженої обменнваемості і мультиплікації доходів

Виявляється в багаторазових продажах і отриманні доходів від реалізації, наприклад, продажу ліцензій. Труднощі в пошуку потенціалип, lx покупців на ринку В2В.

Використання сучасних концепцій маркетингу (наприклад, маркетингу взаємодій) для просування інноваційної продукції.

Інноваційні продукти можуть формувати нові потреби

Новинки не відразу усвідомлюються і приймаються потенціал ьнимі споживачами (найчастіше відкидаються ними).

Необхідно здійснювати пошуки нових сегментів ринків, які, як правило, не під силу сформувати однієї компанії (потрібно партнерство, альянси і інші форми співпраці, в тому числі і з конкурентами).

Важливість робіт але підвищення ступеня відчутності інноваційних продуктів

Виготовлення віртуальних прототипів, макетів, моделей, дослідних зразків тощо.

Оцінка суспільної корисності розробки слід проводити не на етапі завершення досліджень або на стадії поширення результатів, а на стадії визначення дослідницьких пріоритетів.

Щоб підвищити ймовірність отримання позитивної оцінки інноваційного продукту з боку інвестора, потенційного споживача, необхідно продемонструвати їм привабливість цього продукту в максимально материализованном вигляді і зрозумілою бізнесу мовою [3].

Інноваційна діяльність бізнесу пов'язана, в першу чергу, з генерацією ідей але створення принципово нових товарів і послуг, з модернізації та вдосконалення існуючої продукції, а також щодо поліпшення технічних (жорстких), дизайнерських та соціально-етичних (м'яких) параметрів виробів. Таким чином, основна проблема інноваційного бізнесу - це створення, просування і продаж продукції, що перевищує конкурентів- аналогів за значенням співвідношення показників якості і ціни, тобто по конкурентоспроможності.

Економічні суб'єкти, зайняті інноваційною діяльністю, стикаються з загальними проблемами, характерними для входу і закріплення на ринку інновацій. До них в першу чергу відносяться: швидка мінливість навколишнього середовища, невизначеність перспектив розвитку інноваційного ринку і галузі, швидке технологічне старіння продукції і поява на ринку технологій-конкурентів (рис. 1.1).

Інноваційні компанії змушені долати такі складності функціонування, як залежність від досить вузького цільового сегмента новаторів-споживачів. Одна з головних проблем інноваційного бізнесу - це зниження рентабельності, пов'язане з додатковими витратами на адап тацію інноваційної продукції до потреб цього сегмента і з наданням супутніх інноваційних послуг, брак специфічних ресурсів.

Основоположні чинники конкуренції в інноваційних галузях

Мал. 1.1. Основоположні чинники конкуренції в інноваційних галузях

Аналіз проблем, з якими стикаються інноваційні фірми в своїй комерційній діяльності, показує недостатню увагу до проблем маркетингу, до питань підвищення конкурентоспроможності та розвитку конкурентних переваг інновацій, а також до специфічних особливостей інноваційного ринку.

 • [1] 'Термін «ТАТ» походить від американського словосполучення «turnaround time» ( «встигай повертання»). Подчті розуміють час з моменту усвідомлення потреби або попиту на новий продукт до моменту його відправки наринок або споживачеві в великих кількостях.
 
<<   ЗМІСТ   >>