Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ І ОСВІТИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ДО ЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У СТУДЕНТІВ У ВУЗІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИМОГ ФГОС.

Сучасні вищі навчальні заклади, будучи невід'ємним інститутом суспільства, орієнтовані на становлення духовного обличчя найбільш освічених його членів, здатних не тільки розвивати обрані сфери діяльності, а й керувати прогресом самого суспільства. Російські вузи здійснюють підготовку різних фахівців, забезпечують функціонування і розвиток науки, мистецтва, економіки, техніки, виробництва. Підготовка в вузі складає складний комплекс необхідних різноманітних умов для гармонійного розвитку і виховання конкурентоспроможної цілісної особистості.

Ситуація системної кризи, що склалася в кінці 90-х, в значній мірі знецінила ряд конкретних соціологічних досліджень минулого з проблем виховання, багато висновків втратили свою актуальність. У цих умовах потрібні були нові підходи до дослідження проблем виховання молоді, в тому числі і студентської молоді. Відображенням цієї потреби, яка все більше набуває форми соціального замовлення, з'явилися останнім часом публікації відомих філософів, соціологів, педагогів: А.І. Ковальової, В.Т. Лісовського, В.А. Ядова та деяких інших авторів. В їх роботах дано комплексний аналіз нової соціально-економічної, політичної та духовної середовища, що визначає процес виховання в суспільстві, проблеми формування особистості, її адаптації та соціальної ідентифікації. Важливим кроком в теоретичному осмисленні проблеми виховання в нових умовах стала розробка та обґрунтування концепції виховання життєздатних поколінь (П.П. Бабочкін, П.М. Іллінський).

Суттєве значення для розуміння проблем виховання сучасної молоді має і комплексне дослідження молодіжних цінностей. У ряді робіт аналізується специфіка конкретних напрямків виховання в сучасних умовах: патріотичного виховання (А. Вдовін, А.А. Крупник, В.В. Макаров); формування гуманістичного світогляду; морального виховання (Н.Л. Зеленкова, В.В. Іващенко); контекстний підхід до виховання в освітньому процесі (А.А. Вербицький).

Актуальність вивчення особливостей виховання молоді у вищих освітніх закладах визначається:

 • - висуненням нових вимог до особистості студента педагогічного вузу в контексті розвитку модернізаційних процесів в Росії;
 • - значимістю вирішення завдань виховання молоді в умовах вузівської освіти;
 • - необхідністю створення умов адекватних сучасним соціокультурним вимогам до виховної діяльності вузу.

Необхідність виховання особистості студента в освітньому процесі вузу підтверджена державними правовими актами. Закон України «Про освіту» підкреслює зв'язок між освітою і вихованням громадянина, як цілісної соціальної структури, яка прагне до самовдосконалення і перетворення суспільства (стаття 2). У Законі РФ «Про вищу і післявузівську освіту» в статті 8 визначено основні завдання вузу в виховному процесі:

 • - задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і етичному розвитку за допомогою отримання вищої освіти;
 • - формування у студентів громадянської позиції, здатності до праці і життя в умовах сучасної цивілізації і демократії; збереження і примноження моральних, культурних і наукових цінностей.

У «Типовому Положенні про вузи РФ», п. 33, вказано на те, що виховні завдання вузів реалізуються в спільної навчальної, наукової, творчої, виробничої та громадської діяльності студентів і викладачів. Багато вчених і практики виділяють ряд причин, які обумовлюють актуальність звернення уваги на оновлення змісту виховної діяльності зі студентами в сучасному російському вузі. Р.У. Богданова [21] вказує наступні причини:

 • - необхідність врахування сучасних тенденцій розвитку світової спільноти - таких, як розширення інформаційного середовища, глибокі зміни в світі праці, зміна людиною протягом життя декількох спеціальностей і т.д .;
 • - зміна соціокультурної ситуації в країні, яка пред'являє сьогодні нові вимоги до особистості людини: бути мобільним, ініціативним, вміти співпрацювати, самостійно приймати рішення в ситуації вибору, мати почуття відповідальності за долю країни, за її процвітання, вміти не тільки жити в громадянському суспільстві та правовій державі, а й створювати їх;
 • - зміна самих молодих людей і дорослих, з якими вони живуть в одному світі, і які їх виховують: з одного боку, люди стали вільнішими, розкутіше, стали розуміти, що їх благополуччя залежить від них самих, у них з'явилися нові цінності; з іншого - стали розвиватися егоцентричні позиції і настрою, які проявляються в турботі тільки про власне благополуччя, байдужість до долі навіть рідних людей, стали прогресувати негативні тенденції - злочинність, наркоманія, проституція, бродяжництво;
 • - зміни, які відбуваються в самій системі професійної освіти. Йдеться про модернізацію освіти, вступ Росії до Болонського процесу;
 • - кризовий стан вузівського життя: зникає студентська соціально-позитивна ініціативність; зміст і організація виховання часто не відповідають віковим потребам і інтересам студентів, вузівські форми навчання і соціалізації не достатні для вирішення завдань розвитку професійної компетентності майбутнього фахівця, у віеучебной студентського життя превалює дозвільної діяльності і т.д.

Виховання сьогодні необхідно розглядати як головний фактор успіху модернізаційних процесів в Росії, як спосіб можливості саморозвитку людини, що є нагальним вимогою наступаючої інформаційної цивілізації. І, нарешті, не зайвим у цьому разі буде згадати про ще одну чудову російської традиції, коли вищі навчальні заклади не тільки навчали, але й виховували справжніх інтеллігентов- гордість Росії.

Виховна робота незмінно виступає невід'ємною складовою підготовки фахівця у вищому навчальному закладі. Вона нерозривно пов'язана з навчально-науковим процесом, включає в себе навчальний та позанавчальний часовий період і покликана охопити своїм впливом всі категорії учнів. Головною метою виховного процесу є підготовка творчо мислячих і гармонійно розвинених фахівців, що володіють глибокими професійними знаннями і високими цивільними якостями.

Наведемо деякі приклади. Так в Уральському федеральному університеті реалізується комплексна модель віеучебной виховної діяльності. Її ефективність багато в чому забезпечується тим, що в вузі розроблений і діє комплекс цільових програм (первинна профілактика наркоманії, фізичне виховання студентів, розвиток студентської науки, розвиток інформаційної роботи, цивільно-патріотичне виховання). Крім того, в вузі створена система організації та проведення культурно-масових, наукових і спортивних заходів, тематичних семінарів, школа студентського активу, взаємодії з громадськими молодіжними організаціями, з органами у справах молоді міста та області.

У РГУ нафти і газу ім. І.М. Губкіна, на факультеті гуманітарної освіти, створено необхідні умови для інтеграції позааудиторної роботи з навчальним процесом. Структурна схема навчально-виховної діяльності на факультеті виглядає наступним чином: навчальне заняття - позааудиторний захід у стінах вузу - вихід за межі вузу - самостійна діяльність студента. Модель позааудиторної роботи визначається як «мережева», тобто передбачає «розкидання мережі» малих форм, камерних заходів, серед яких ретельно продумані і підготовлені великомасштабні масові акції виконують функцію орієнтирів і одночасно демонстрації потенційних можливостей студентської молоді.

З метою вирішення проблеми всебічного творчого розвитку особистості кожного студента і формування гуманітарного середовища в Російському державному технологічному університеті імені К.Е. Ціолковського (МАТИ) створений Центр соціально-психологічних проблем навчання і виховання, діяльність якого спрямована на створення в університеті атмосфери співтворчості студентів і професорсько-викладацького складу, залучення студентів і професорсько-викладацького складу до національних культурних традицій.

Особистісно-орієнтована стратегія виховної системи в Мордовському державному університеті ім. Н.П. Огарьова (Історико-соціологічний інститут) реалізується на основі методу «непрямого нагадування» і роботи в режимі соціально-педагогічної підтримки студентів. Для формування вміння працювати в режимі співпраці організовується виконання спільних позанавчальних справ силами «творчих груп». Під позанавчальної діяльності студентів використовується виховний простір і фактори соціалізації різного характеру і рівня: вплив групи однолітків, використання коштів друку, різні студентські клуби, широка інфраструктура регіону.

В Уральському державному юридичному університеті позанавчальна виховна діяльність зі студентами спрямована на створення виховує середовища, що визначає творчий саморозвиток і самореалізацію особистості, і організацію науково-дослідної роботи студентів.

Досвід Уральського державного педагогічного університету показує, що реалізацію концепції, завдань і напрямів позанавчальної діяльності можна ефективно здійснювати через механізм впровадження цільових програм. Програми розробляються в міру необхідності і створення умов для їх реалізації за пріоритетними напрямами: здоровий спосіб життя, студентський спорт, студентське самоврядування, студентська наука, естетика вузівського життя, культурний клімат колективу, етика і етикет, цивільно-правове виховання, суспільно-корисна праця студентів , лінгвістична культура вчителя - професіонала, студент і екологія, наші традиції, студенти - ветеранам, охорона громадського порядку.

Метою виховної роботи Оренбурзького державного університету (ОДУ) є формування у студентів духовних і культурних цінностей. В університеті створені умови для формування повноцінної соціально-педагогічної виховує середовища, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному і фізичному розвитку і творчої самореалізації студентів ОГУ.

Виховна робота в Тюменському державному нафтогазовому університеті (ТюмГНГУ) здійснюється на основі компе- тентностного підходу і передбачає сприяння формуванню фахівців високої кваліфікації, забезпечує цілеспрямовану активну соціально корисну діяльність кожного учасника навчально-виховного процесу. Мета виховної роботи ТюмГНГУ полягає в створенні умов для становлення професійно і соціально - компетентної особистості студента, здатного до творчості, що володіє науковим світоглядом, високою культурою і громадянською відповідальністю. У позанавчальний час виховання забезпечується через розвиток наукової діяльності студентів в рамках Студентської академії наук ТюмГНГУ, участь студентів в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях різного рівня, через діяльність різних клубів за інтересами та організацію різнорівневих заходів.

У Воронезькому державному університеті (ВДУ) основною метою виховної роботи є різнобічний розвиток особистості майбутнього конкурентоспроможного фахівця з вищою професійною освітою, що володіє високою культурою, соціальною активністю, якостями громадянина-патріота. Внеучеб- ная робота зі студентами в ВДУ здійснюється на декількох рівнях (університетському, факультетському і кафедральному) за такими основними напрямками: залучення студентства до наукової творчості в процесі навчання; групове та індивідуальне спілкування студентів з викладачами; проведення загальноуніверситетських заходів культурно-просвітницького характеру; взаємодія кафедральних, факультетських структур з іншими структурами, змістом роботи яких є культурно-просвітницька діяльність (музеями, бібліотекою, студентськими клубами, об'єднаннями студентів за інтересами та ін.), громадськими організаціями, установами культури міста та регіону, творчими спілками. Виховання в університеті забезпечується в першу чергу властивою йому атмосферою культу знань і науки, безперервною лінією збереження і розвитку передових вузівських традицій, наступністю університетських поколінь, демократизмом університетського життя.

Основні форми організації виховного процесу в Саратовському державному університеті (СДУ) вироблені на основі системного підходу. Відповідно до Концепції виховання студентів і Програмою комплексного розвитку СГУ визначені наступні напрямки позанавчальної діяльності: студентське самоврядування; робота з кураторами; цивільно-патріотичне виховання; професійно-трудове виховання; культурноестетіческое напрямок; спортивно-оздоровча діяльність. Основою виховної роботи та самовиховання студентів СГУ є розвиток таких необхідних сучасного фахівця з вищою професійною освітою якостей і здібностей, як соціальна активність, гуманність, порядність, духовність, толерантність, почуття краси і гармонії, совість і честь.

Внеучебная діяльність Курського державного медичного університету (КДМУ) також будується на основі системного підходу. Оптимізації системоутворюючих відносин в КДМУ сприяє Рада з виховної роботи, адміністративні, методичні та технологічні виховні структури вузу і факультетів, програма вдосконалення організації і змісту позанавчальної виховної роботи, музей історії КДМУ, багатотиражна газета, студентські газети, студентське самоврядування, різні Центри сприяння життєдіяльності студентів.

У Тульському державному педагогічному університеті ім. Л.Н. Толстого при реалізації програми виховної роботи зі студентами основна увага приділяється цілям і завданням виховання, системі управління і контролю за реалізацією програми. Відповідно до сучасних соціокультурними умовами в університеті функціонує виховна система, реалізуються цільові програми і проекти, інноваційні педагогічні технології. Виховна робота проводиться в тісному контакті і взаємодії зі студентськими радами факультетів, профкомом студентів, іншими громадськими організаціями.

Зміст виховання студентів в Російському державному педагогічному університеті ім. А. І. Герцена будується не за окремими його напрямами (моральне, трудове, художнє, екологічне, фізичне і т.д.), не по заданих ззовні, пропонованим «зверху» програмами, акціями та проектам, не як набір розрізнених заходів. Зміст виховання РГПУ визначається особистісними і суспільними проблемами в різних сферах життя. В їх рішення включаються студенти відповідно до їх віковими особливостями і можливостями. Досвід вирішення цих проблем студенти отримують шляхом розробки і реалізації різних проектів. Сьогодні це співзвучно з прийнятим в стратегії модернізації освіти компетенгностному підходу та проектного підходу, який визначається як провідний в стратегії державної молодіжної політики в РФ.

Виховна діяльність у Володимирському державному університеті (ВлГУ) спирається на сучасну стратегію виховання. Велику роль в організації всіх виховних заходів грає студентське само- і співуправління з різними адміністративними структурами вузу. Зміст виховних справ визначається і реалізується протягом року в різноманітних формах. Виховання в ВлГУ направлено на формування професійних і соціально-особистісних компетенцій студентів для того, щоб вони ще до диплома відчули «реальний смак і запах» тієї справи, яку вибрали собі на все життя.

В цілому, можна констатувати, що в ряді вищих навчальних закладів країни за останні роки накопичено унікальний досвід виховної роботи зі студентами. На практиці реалізуються ефективні форми і методи виховної діяльності, що дозволяють вирішувати цілий комплекс актуальних завдань виховання. Для багатьох вузів характерна склалася або складається система виховної роботи - система взаємопов'язаних виховних заходів, адекватних поставленій меті. Така система виховної роботи представляє собою чітку структуру, планування, різноманітне зміст, кадрове та матеріальне забезпечення: взаємодія кафедр, деканатів і рад вузів. У навчальних закладах помітна координуюча роль проректорів, управлінь (відділів) але виховної роботи, всіляко підтримується студентське самоврядування, створюються педагогічно доцільні умови для діяльності громадських молодіжних організацій, активізувалася діяльність кураторів.

У ряді вузів функціонує виховна система - розвивається в часі і просторі комплекс взаємопов'язаних компонентів вихідної концепції виховання. Для виховної роботи деяких вузів характерна завдання створення котра виховує середовища, яка визначається як сукупність навколишніх обставин, соціально ціннісних, що впливають на особистісний розвиток і сприяють входженню студентів в сучасну культуру. Основу виховує середовища вузу становить предметно-просторове, поведінковий, подієвий та інформаційний культурне оточення, яке створює сприятливий психологічний фон, на якому розгортаються взаємини всіх, хто знаходиться в будівлі університету.

Важливо відзначити, що у ФГОС ВПО третього покоління в п. VII. «Вимоги до умов реалізації основних освітніх програм бакалаврату / магістратури» записано: «Вуз повинен сформувати соціокультурне середовище ВНЗ, створити умови, необхідні для всебічного розвитку особистості, сприяти розвитку соціально-виховного компонента навчального процесу, включаючи розвиток студентського самоврядування, участь учнів у роботі громадських організацій, спортивних і творчих клубів, наукових студентських товариств ». Таким чином, в стандартах нового покоління, які здійснюють заміну «психолого» парадигми освіти компетентнісний походом, звертається увага на необхідність використання виховного потенціалу російської системи вищої освіти в реалізації сучасних освітніх програм.

Реалізація компетенгностного підходу передбачає побудову професійної освіти не як академічного, орієнтованого на передачу готових знань, а як контекстного, який навчає студентів знаходити знання і застосовувати їх в ситуаціях, подібних до професійних, який готує студентів до мотивованого безперервної самоосвіти, самовдосконалення. Актуальним завданням вузу, як соціального інституту, стає пошук методологічних основ, механізмів, технологій, здатних розгорнути виховання і навчання відповідно до нового освітнім підходом.

Однак, нові соціокультурні умови не применшують значення накопичених кращих вітчизняних традицій виховання студентської молоді, тому важливо враховувати і творчо перетворювати наявний досвід організації виховної роботи по відношенню до студентської молоді.

Питання для обговорення:

 • 1. Як би Ви в сучасній ситуації визначили для себе сенс виховання?
 • 2. Як Ви думаєте, що необхідно, на Ваш погляд, зробити, щоб інтегрувати виховну діяльність «в загальний процес навчання і розвитку»?
 • 3. Хто і що є джерелом цінностей виховання?
 • 4. Як влаштувати процедуру прояснення цих цінностей?
 • 5. Які шляхи, прийоми об'єднання цінностей?
 • 6. Що робити з отриманим результатом?
 • 7. Які функції цінностей у виховному процесі і які їхні можливі форми представлення в школі, у вузі?
 • 8. Які найпоширеніші виховні завдання ми покликані вирішувати на різних етапах у міру свого людського становлення? На якому змісті ми це робимо?
 • 9. На думку Г. Гегеля, мета виховання - зробити людину самостійним, тобто істотою з вільною волею. Справа виховання, за Гегелем, полягає в тому, щоб зробити підростаюче покоління вільним через покору, коли воно освоїть необхідну кількість законів, категорій, виражених в духовній (словесної) формі. Для цього дітям забороняють багато з того, що їм хочеться. Вони повинні навчитися покори, щоб були зняті їх одинична або власна воля і залежність від схильностей і бажань; таким чином, воля їх зробиться вільною. Яке місце, на ваш погляд, в сучасному вихованні займає «навчання» свободу і покори?
 • 10. Ф.М. Достоєвський колись висловив думку про те, що вища мета виховання - допомогти дитині стати самим собою, прожити своє життя, уникнувши долі тих, які себе в ній не знайшли. Як Ви прокоментували б педагогічний сенс такої мети?

І.Следует чи в ході виховання надати людині право бути собою або поставити йому в обов'язок у всьому слідувати встановленій нормі? Може бути, правильніше постаратися знайти себе в нормі, задавши собі тим самим відповідну міру?

12. Які основні напрямки виховної діяльності в різних освітніх установах на сучасному етапі.

Завдання для самостійної роботи:

1) Працюючи з хлопцями важливо ставити точні, з урахуванням віку питання і завдання. наприклад:

«Що в житті, які цінності ти вважаєш важливим? Вибери (максимум трьох) з наведеного нижче списку. Якщо в списку не виявилося якихось важливих цінностей - допиши їх на відведеному місці ».

«Що в житті вважають важливим, що цінують наші школярі, яких ти поважаєш? Вибери не більш трьох таких цінностей з наведеного нижче списку. Якщо в ньому не виявилося якихось важливих цінностей шанованих тобою однолітків - допиши їх на відведеному місці ».

«Якщо у тебе б був чарівний дар здійснювати всі свої мрії. Які з наведеного нижче списку важливих цінностей ти хотів би, щоб були в житті нашої школи? Тільки пам'ятай, що чарівний дар діє не більше чотирьох разів. (Три рази для цінностей зі списку і один раз для будь-якого іншого важливого якості, яке ти хотів би побачити в нашій школі) ».

На основі Вашого аналізу представлених прикладів:

 • а) складіть списки цінностей для подібних завдань і питання для учнів різного віку. Розроблені методичні матеріали уявіть в друкованому вигляді;
 • б) запропонуйте 3 варіанти ціннісно-орієнтованої проблемної ситуації для обговорення з молодшими і старшими підлітками, старшокласниками, студентами. Розроблені методичні матеріали уявіть в друкованому вигляді.

Методична рада від С.Д. Полякова про ціннісних підставах організації виховання в школі [123]:

 • 1 .Помніте - основа організації виховання - цінності.
 • 2. Визначити ціннісну основу виховання у вашій школі, вирішуйте завдання прояснення цінностей і їх сопоставленія- об'єднання.
 • 3.Носітелі цінностей, які потребують з'ясування та об'єднання: педагоги, школярі, батьки школярів, адміністрація, держава, місцеве співтовариство, шкільна традиція.
 • 4.0б'едіняя цінності, йдіть від індивідуальних цінностей до колективних, загальним.
 • 5. Працюючи над «ціннісним полем» зі школярами переводите «дорослі» цінності на «дитячий» мову.
 • 6. Не забувайте про функції цінностей у вихованні.
 • 7.0формляйте цінності в образні, символічні форми.
 • 8.Устраівайте емоційні, яскраві, «подієві» прийняття

образів, символів, девізів, Персоніфікуйте їх в особисті символи.

2) Нижче представлений список протиріч, що склалися в педагогічній практиці. Виберіть з перерахованих суперечностей одно-два найбільш Вас зацікавили і вигадайте парочку педагогічних нововведень, які могли б допомогти в якійсь мірі вирішити протиріччя. Сформулюйте можливі перешкоди на шляху їх прояви, поширення, освоєння, застосування в освітній діяльності.

Приклади «вічних» теоретичних і практичних освітніх суперечок:

 • • Результат ідеальної системи освіти - це загальне для всіх освіту, загальна картина світу або індивідуальні образи світу?
 • • Мета виховання - трансляція, збереження культури чи розвиток, перетворення людини?
 • • Звичайне наслідок освіти - набір, система поліз- нихг наний (то що в XIX столітті позначалося терміном матеріальне освіту) або комплекс, система «розумових умінь», складових розумові здібності людини (формальну освіту)?

Але крім вічних є і відносно нові (деякі з них нова форма старих):

 • • альтернатива психолого і компетентнісної парадигми освіти;
 • • протиріччя між традиціями навчання і цілями виховання;
 • • отмечавшаяся раніше подвійність сучасних інноваційно-орієнтованих шкіл: на «іміджевої» і на сутнісне розвиток;
 • • наростаюче напруження між появою все більшої різноманітності і якості джерел інформації (перш за все пов'язаних з Інтернетом) і традиційної учітельскоцентрічной орієнтацією навчання;
 • • протиріччя між метою виховання, розвитку конкурентної особистості і метою розвитку людини здатного будувати людяні, які беруть відносини, спільності;
 • • напруга між стрімко зростаючими новими культурними (субкультурними?) Явищами і традиційною культурою, зафіксованої в більшій частині навчального змісту, в нормах і правилах шкільного життя.

Зрозуміло список можливих протиріч не вичерпаний.

На основі Ваших роздумів напишіть есе. Назва есе сформулюйте самостійно.

 • 3) Підготуйте розгорнуте повідомлення і мультимедійну презентацію на тему «Подання про мету і характер виховання в різних країнах світу».
 • 4) На підставі самостійного вивчення матеріалів Додатка 2 даного посібника охарактеризуйте компоненти системи виховання на різних етапах розвитку вузу і заповніть Таблицю 1. Таблицю 1 уявіть в електронному та друкованому вигляді.

Таблиця 1

Традиції та інновації виховання студентів у вузі: історія і сучасність

Компоненти системи виховання

Періоди розвитку виховання в вузі

цілі виховання

Підходи до виховання

Boci I ітатсл ьн перші тих пологи і

педагогічні

засоби

традиційні

інноваційні

Характер відносин, що склалися в вузівському співтоваристві

 • 5) Оцініть і прокоментуйте досяжність цілей, поставлених студентами на період педагогічної практики в 5-му класі. Якщо необхідно, скоректуйте наведені формулювання цілей:
  • - прищепити загальнолюдську моральність;
  • - навчити правильно оцінювати свої достоїнства і недоліки;
  • - викликати прагнення до самостійності і наполегливості в навчанні;
  • - порушити нетерпиме ставлення а списування і підказкам;
  • - навчити спільної праці, якісному виконанню трудових операцій.
 
<<   ЗМІСТ   >>