Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ І ОСВІТИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Даний підручник розроблений відповідно до вимог ФГОС ВО та навчальним планом за напрямом «Педагогічна освіта» кваліфікації «бакалавр», курсом за вибором «Актуальні питання педагогіки і освіти». В рамках даного курсу студенти вивчають сучасний стан, закономірності та тенденції розвитку теорії та практики виховання учнівської молоді в різних освітніх установах. Підручник допоможе студентам краще усвідомити еволюцію школи всіх ступенів як продукту культури, розібратися в актуальних проблемах педагогіки, пов'язаних з реалізацією ідеї безперервності освіти, виявити позитивні і негативні моменти в системі організації виховання, застосування різних інноваційних технологій в педагогічній взаємодії з дітьми і підлітками.

Підручник з курсу «Актуальні питання педагогіки і освіти» є логічним доповненням до навчальної літератури таких педагогічних дисциплін, як «Історія педагогіки та освіти», «Педагогічне спілкування», «Педагогіка міжнаціонального спілкування», «Теорія і методика виховання. Соціальна педагогіка ». Інтегративний характер матеріалу книги відображений в його міжпредметних зв'язках з вузівськими курсами філософії, психології, культурології, соціології, історії.

Цілями даного підручника є:

 • - сприяння становленню базової професійної компетентності бакалавра для теоретичного осмислення, вирішення освітніх, дослідницьких та практичних завдань щодо використання досвіду теорії і практики виховання учнівської молоді в сучасних умовах модернізації вітчизняної освіти;
 • - підготовка до організації процесу виховання в освіті з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти в світовому контексті;
 • - підготовка до конструктивно-критичного осмислення і використання раціонального досвіду виховання учнів для розвитку інноваційних процесів у вітчизняній освіті в період реформування освітньої системи.

Розробка даного підручника обумовлена наступними завданнями, пов'язаними з необхідністю посилення підготовки випускників вузу за напрямом «Педагогічна освіта» кваліфікації «бакалавр»:

 • - здійснення професійної освіти і особистісного зростання в ході формування у бакалаврів теоретичних знань, навичок і компетенцій при вирішенні сучасних проблем педагогіки і освіти;
 • - освоєння сучасних наукових підходів до оцінки тенденцій розвитку виховання в сучасному світі, освітніх реформ в контексті глобалізації;
 • - з'ясування загального і особливого в організації педагогічної взаємодії в умовах сучасного освітнього закладу;
 • - розвиток у студентів компетенцій з оволодіння сучасною методологією процесів виховання відповідно до сучасних вимог ФГОС;
 • - знайомство майбутніх вчителів з інноваційними технологіями, методами і засобами виховання учнів;
 • - активізація самостійної творчої діяльності студентів, включення в дослідницьку роботу

Принципами викладу матеріалів в даному посібнику є принципи:

 • - випереджаючої освіти (акцент в розгляді робиться на незавершених тенденції, перспективні напрями розвитку виховання на всіх рівнях);
 • - культуросообразности (розгляд інноваційних процесів у вихованні здійснюється на широкому культурно-історичному, політико-економічному та інституційному тлі);
 • - історизму (будь-які інноваційні явища і процеси розглядаються в логіці їх виникнення, взаємодії та перспективного розвитку);
 • - проектності (інноваційні процеси в вихованні розглядаються як безперервно діючий процес проектування, реалізації і рефлексії результатів).

В даному підручнику представлені навчальні матеріали, що характеризують сучасні процеси виховання учнівської молоді, дано опису методологічної основи вивчення виховання як феномена педагогіки і як багатофакторного вектора шкільної та вищої освіти. Матеріали книги спрямовані на освоєння студентами засобів і способів таких видів діяльності, як методологічний аналіз; проектування і організація виховного процесу з певною спрямованістю в логіці сучасних вимог ФГОС.

Розділи підручника містять питання для проблемних дискусій, самоперевірки і завдання для самостійної роботи студентів в контексті сучасного стану інформаційного суспільства, тому включають використання всього різноманіття форм отримання інформації і будуються на застосуванні різних освітніх технологій, таких як проблемне навчання, проектно-дослідницька технологія, технологія групової роботи, «мозкового штурму», рольової гри.

В цілому, даний підручник надає можливість для читачів осмислити тенденції розвитку і зміни, що відбуваються в сфері педагогіки і освіти, зокрема, теорії і практики виховання.

 
<<   ЗМІСТ   >>