Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ ТРАНСПОРТУ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФУНКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Функції управління.

Призначення екологічного менеджменту проявляється в його функціях. Найважливішими функціями управління екологічною діяльністю є планування і фінансування екологічних програм, організація природоохоронної діяльності, облік і соціально-економічна оцінка природних ресурсів, контроль за станом природного середовища і аналіз її зміни під впливом антропогенної діяльності та ін. Основу робіт екологічного спрямування становить екологічна інформація, що базується на кількісному і якісному обліку стану навколишнього середовища.

Державне планування заходів в області екології.

У нашій країні накопичено досить вагомий досвід планування природокористування як основного інструменту управління в сфері взаємодії природи і суспільства. Однак властивий такого планування директивний характер мав певні недоліки. Разом з гем цілий ряд елементів цього досвіду був використаний в системі управління природокористуванням в країнах з ринковою економікою.

Відмова від державного централізованого планування в 90-і рр. XX ст. стався в числі інших і в сфері планування природокористування. Знизилася роль планування як найважливішої управлінської функції. Планування стало носити характер прогнозів і, крім того, збереглося у вигляді внутрішньофірмового планування.

Державне планування здійснюється на основі розробки програм, що реалізуються на міжнародному рівні, всередині окремої країни, на регіональному рівні. Програма представляє собою ув'язаний за ресурсами, виконавцями і строками комплекс заходів, спрямованих на ефективне вирішення екологічних проблем. Світову популярність придбали високовитратні екологічні програми в США по відродженню Великих озер, японські екологічні програми і т.д.

Провідна роль в реалізації програм відводиться державі, так як воно може сконцентрувати значні ресурси, надати прямий вплив на їх виконання з залученням ринкових інструментів. У Росії федеральні цільові екологічні програми розробляються для вирішення складних багатоаспектних проблем:

 • - глобальні проблеми, вирішення яких пов'язане з виконанням міжнародних зобов'язань (охорона озонового шару, скорочення викидів парникових газів, збереження біорізноманіття);
 • - раціональне використання окремих видів природних ресурсів;
 • - охорона особливо цінних природних об'єктів (озеро Байкал, водно-болотні комплекси, морські акваторії);
 • - реабілітація зон екологічного лиха (Чорнобильська зона);
 • - підтримка цільових науково-технічних проектів екологічного спрямування.

У нашій країні був реалізований або реалізується в даний час ряд цільових федеральних екологічних програм. Серед них програми щодо запобігання небезпечних змін і їх негативних наслідків, забезпечення населення питною водою, відродженню Волги, забезпечення охорони озера Байкал і раціонального використання природних ресурсів його басейну, збереженню і відновленню родючості грунтів земель сільськогосподарського призначення та агроландшафтів, забезпечення ядерно ної та радіаційної безпеки, екологічної освіти населення та ін.

У транспортній галузі пріоритетні напрямки розвитку викладені в Транспортної стратегії Російської

Федерації на період до 2030 р В якості однієї з важливих завдань в цьому документі поставлена задача вийти на конкурентні позиції з безпеки, екологічності та якості транспортних послуг. Для цього необхідні скорочення шкідливого впливу транспорту на здоров'я людини, мотивація переходу транспортних засобів на екологічно чисті види палива, зниження енергоємності транспорту до рівня показників передових країн. Важлива роль належить реалізації Федеральної цільової програми «Розвиток транспортної системи Росії на 2010-2015 рр.». Програма включає кілька підпрограм, що визначають розвиток різних видів транспорту, безпеку дорожнього руху та деякі інші. У них, поряд з вирішенням інших важливих питань, по кожному виду транспорту визначені заходи щодо підвищення екологічної безпеки.

Планування природоохоронної діяльності в організаціях транспорту. Програмні установки, зроблені на державному рівні, служать орієнтиром при плануванні природоохоронної діяльності на нижніх ієрархічних рівнях. Як і в організаціях інших галузей, в організаціях транспорту розробляються плани заходів з охорони природи, плани ліквідації можливих аварій, особливо з отруйними та небезпечними вантажами. Вони входять складовою частиною в загальну систему планування роботи транспортної організації.

У плани з охорони навколишнього середовища включають технічно реалізовані і фінансово забезпечені заходи щодо скорочення збитків від забруднення атмосфери, водних об'єктів, ґрунтів, ліквідації порушень природного балансу, створення еколого-ресурсного потенціалу розвитку організації. Плани визначають порядок і терміни впровадження ресурсозберігаючих технологій, реконструкції застарілих очисних споруд, впровадження сучасного рухомого складу, що відповідає міжнародним і вітчизняним екологічним вимогам, і ін.

Розрізняють стратегічні, тактичні й оперативні плани природоохоронної діяльності. У стратегічних планах виділені найбільш важливі заходи з урахуванням цілей організації, які мають вирішальне значення для її перспективного розвитку. У бізнес-стратегіях сучасних компаній повинні передбачатися:

 • • відповідальність в сфері охорони навколишнього середовища;
 • • дотримання законів про охорону навколишнього середовища та екологічних нормативів;
 • • постійний пошук способів запобігання забруднення середовища і мінімізації відходів по всьому технологічному ланцюжку;
 • • висування ініціатив в області екологічного законодавства щодо зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище;
 • • планування діяльності з використанням вторинної переробки невідновлюваних ресурсів, відновленням поновлюваних ресурсів і підтриманням біорізноманіття.

У тактичних планах враховуються заходи, що підлягають реалізації в ближній перспективі. Оперативні плани розробляються з зазначенням конкретних заходів, виконавців, термінів початку і закінчення робіт, обсягів витрат, очікуваного екологічного ефекту від реалізації заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища.

 
<<   ЗМІСТ   >>