Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ ТРАНСПОРТУ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ IV УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ТРАНСПОРТІ

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

 • • понятійний апарат і функції екологічного менеджменту;
 • • теоретичні основи планування, контролю, екологічного моніторингу, нормування та зниження забруднення навколишнього середовища;
 • • форми звітності по екологічній діяльності транспортних організацій;

вміти

• брати участь в розробці управлінських рішень в екологічній діяльності транспортних організацій;

володіти

• алгоритмом складання екологічного паспорта організації.

Основні поняття екологічного менеджменту

Екологічний менеджмент і його завдання на транспорті.

В середині 90-х рр. XX ст. виник новий напрям в менеджменті - екологічний менеджмент. Воно базувалося на проведених раніше дослідженнях в галузі охорони природи і зробило акцент на розвитку управлінських і економічних аспектів екологічної діяльності в умовах зростаючого забруднення навколишнього природного середовища і майбутнього вичерпання багатьох видів природних ресурсів.

Екологічний менеджмент - це управління розвитком природи і суспільства, а також сучасного виробництва, засноване на збереженні стійкої рівноваги екологічних систем, раціональне використання природних ресурсів та зменшенні забруднення навколишнього природного середовища.

І забруднення, і охорона навколишнього середовища надають кількісне і якісне вплив на суспільне виробництво, впливаючи па величину витрат і споживання живої і матеріалізованої праці. Суспільні втрати (збитки) від забруднення навколишнього середовища відображають в той же час і той ефект (результат), який можна досягти, реалізуючи природоохоронні заходи. Діяльність в області екологічного менеджменту призводить до суттєвих економічних результатів за рахунок економії матеріалів, зниження втрат, підвищення якості продукції, скорочення розмірів екологічних платежів і штрафних санкцій, зменшення числа аварій і витрат на ліквідацію їх наслідків. На отримання цього результату націлений ефективний екологічний менеджмент. Він являє собою сучасний інструмент екологічного регулювання, спрямований на зниження негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я населення, збалансоване споживання матеріалів і енергії з природних джерел.

На транспорті екологічний менеджмент сприяє раціональному використанню природних ресурсів, зменшення забруднення атмосфери, водних об'єктів, ґрунту, зниження шкідливого впливу шумів, вібрацій, випромінювань і інших фізико-хімічних чинників, організації робіт з утилізації відходів, що виникають в транспортних процесах. Екологічний менеджмент вирішує проблему мінімізації збитків природним процесам поглинання, регенерації, регулювання та збереження екологічно безпечного рівня впливу на навколишнє середовище.

Метою екологічного менеджменту є забезпечення ефективності діяльності при раціональному природокористуванні і мінімально можливе забруднення навколишнього природного середовища.

Для досягнення поставленої мети на транспорті вирішуються наступні завдання:

 • • створення ефективної системи програмно-цільового планування природоохоронних заходів, а також екологічного моніторингу з використанням мережі стаціонарних і пересувних постів спостереження;
 • • визначення порядку несення відповідальності за екологічні наслідки управлінських рішень;
 • • поєднання адміністративних і економічних методів управління природоохоронною діяльністю транспортних організацій, розробка нормативно-правової бази, що стимулює освоєння ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій;
 • • застосування системи обов'язкової сертифікації по екологічних вимогах для транспортних засобів, палива, обладнання, технологій, шляхів сполучення;
 • • використання ліцензування для обов'язкового дотримання екологічних вимог та законодавства;
 • • послідовне (поетапне) рішення проблем екологічного розвитку;
 • • формування фінансово-кредитного механізму природокористування в транспортній галузі із залученням позабюджетних джерел;
 • • впровадження економічних ринкових регуляторів для заохочення підприємницької діяльності, спрямованої на захист природи;
 • • розвиток системи екологічної підготовки і перепідготовки фахівців транспорту.

В екологічному менеджменті повинен вестися облік екологічних цінностей.

Екологічні цінності визначаються значимістю для людини елементів природного середовища, таких як чисте повітря, чиста вода, краса ландшафту, багатство видів фауни і флори, клімат і т.п.

Число і характер елементів навколишнього природного середовища, які сприймаються і оцінюються людиною, можуть бути різними і залежать від умов життя, рівня знань про природу, схильності захворюванням, роду діяльності, інтересів та інших умов, що становлять основу громадської думки про сприятливу життєдіяльності.

Екологічні цінності пов'язані з біологічними потребами людини (чисте повітря, чиста вода, неза- вираз їжа), вибором місця проживання (природне оточення в місці проживання), економічними потребами (використання природних ресурсів у господарській діяльності), пізнавальними потребами (отримання знань про природні закони розвитку біорізноманіття) та естетичними цінностями (краса різних елементів природи).

Екологічні цінності повинні враховуватися як один з визначальних факторів в управлінні на транспорті при обгрунтуванні проектів будівництва транспортних об'єктів, портів магістралей, виборі засобів транспорту, створення безпечної інфраструктури, розробці транспортних схем міст. В екологічному менеджменті повинен прийматися до уваги широкий спектр питань, пов'язаних з активною і пасивною охороною екологічних цінностей - регулювання числа поїздок пасажирів і транспортних потоків, створення ділянок заборони на рух в містах, обмеження при перевезенні небезпечних вантажів, стимулювання природоохоронних заходів, контроль за забрудненням навколишнього середовища та ін.

Важливою умовою функціонування і розвитку транспортної системи служить екологічна безпека, яка повинна мати вищий пріоритет в екологічному менеджменті.

Екологічна безпека - це стан, при якому відсутня загроза нанесення шкоди природному середовищу і здоров'ю населення. При цьому забезпечується захищеність життєво важливих процесів нс тільки окремої людини, але і всього суспільства від загроз, що створюються антропогенним або природним впливом на навколишнє середовище.

При недотриманні вимог екологічної безпеки виникає екологічна небезпека, тобто ситуація, розвиток якої може привести до небажаних подій, що викликають відхилення від нормального або середньостатистичного рівня стану навколишнього середовища, а також здоров'я населення. Причини екологічної небезпеки можуть бути природного характеру (природні катастрофи) або техногенного походження (підвищений рівень забруднення, аварії і т.і.).

Підвищення екологічної безпеки па транспорті залежить від екологічної оптимізації, екологізації та екологічності [1] .

Екологічна оптимізація - система заходів, спрямованих на досягнення максимальної відповідності характеру природокористування та його технологій екологічним вимогам.

Екологізація - процес постійного і послідовного впровадження економічних, правових, технічних, технологічних і управлінських рішень, що дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів, покращувати або зберігати якість природного середовища.

Екологічність - властивість, що визначає відповідність параметрів об'єкта пропонованим екологічним вимогам, до яких відносяться відсутність забруднюючих речовин, безпеку для здоров'я людей, низький рівень споживання ресурсів і високий коефіцієнт їх використання.

Екологізацію на транспорті ведуть за наступними напрямками:

 • - вдосконалення економічних і адміністративних механізмів, спрямованих на стимулювання як виробництва, так і використання більш економічних транспортних засобів та екологічно чистих паливно-мастильних матеріалів;
 • - створення законодавчої бази в області екологічної безпеки транспортного комплексу;
 • - облік негативного впливу транспорту при прийнятті містобудівних рішень, проектуванні і будівництві транспортних комунікацій;

забезпечення екологічного контролю в виробничих процесах і за технічним станом транспортних засобів.

Для розвитку екологізації на транспорті в Росії формується ринок екологічних послуг.

Екологічна послуга - це дії з надання допомоги в наданні екологічної інформації, природоохоронної технології, навчанні персоналу в галузі екології та ін.

На ринку транспортних екологічних послуг представлені:

 • • науково-дослідні та виробничі центри по розробці і випуску екологічних коштів транспорту, природоохоронних технологій, очисного обладнання, систем моніторингу та ін .;
 • • організації, що ведуть облаштування рекреаційних зон, озеленення смуги відведення транспортних магістралей, вивезення та переробку відходів, очищення грунту, річок і водойм при аварійних ситуаціях та ін .;
 • • фірми, що здійснюють геоекологічні дослідження і зйомки при проектуванні об'єктів транспорту;

які надають допомогу в розробці екологічної документації;

 • • інформаційні організації, що надають відомості про стан науково-технічних розробок в області екології;
 • • навчальні центри, провідні підготовку кадрів для робіт екологічного спрямування.

 • [1] Див .: Менеджмент на транспорті / Ю. В. Буралев [и др.]; під общ.ред. Н. Н. Громова, В. А. Персіанова. М .: Академія, 2010 року.
 
<<   ЗМІСТ   >>