Повна версія

Головна arrow Географія arrow КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК І КАДАСТРОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

САМОРЕГУЛЬОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СФЕРІ КАДАСТРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність саморегулівних організацій кадастрових инжинерии регулюється не тільки законодавством в області кадастрової діяльності, але і Федеральним законом від 01.12.2007 № 315-ФЗ «Про саморегульовані організації», відповідно до якого під саморегулюванням розуміється самостійна і ініціативна діяльність, яка здійснюється суб'єктами підприємницької або професійної діяльності і змістом якої є розробка і встановлення стандартів і правил зазначеної діяльності, а також контроль за облюденіем вимог зазначених стандартів і правил.

СРО КІ створюються у формі асоціацій (спілок) та визнаються такими з дати включення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій кадастрових інженерів. СРО КІ в сфері кадастрової діяльності створюються з метою забезпечення умов для професійної діяльності кадастрових інженерів, встановлення обов'язкових для членів СРО КІ правил здійснення кадастрової діяльності, правил ділової та професійної етики кадастрових інженерів, а також з метою контролю за дотриманням цих правил, підвищення кваліфікації кадастрових інженерів .

Такі організації виконують такі функції:

 • 1) розробка та затвердження стандартів здійснення кадастрової діяльності та правил професійної етики кадастрових інженерів;
 • 2) встановлення розміру членських внесків та порядку їх сплати;
 • 3) представлення законних інтересів своїх членів в їх відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • 4) прийом і виключення з саморегулівної організації кадастрових інженерів із встановлених законом підстав;
 • 5) контроль за професійною діяльністю своїх членів в частині дотримання ними вимог законодавства у сфері кадастрових відносин, стандартів здійснення кадастрової діяльності та правил професійної етики кадастрових інженерів;
 • 6) контроль за здійсненням своїми членами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності кадастрових інженерів;
 • 7) ведення реєстру членів СРО КІ і надання доступу до інформації, що міститься в цьому реєстрі, зацікавленим особам;
 • 8) організація інформаційного та методичного забезпечення своїх членів;
 • 9) здійснення інших встановлених законом функцій.

СРО КІ і її працівники не мають права укладати договори підряду на виконання кадастрових робіт з членами такої саморегулівної організації або брати участь у виконанні кадастрових робіт, а також засновувати юридичні особи або бути членами органів управління юридичних осіб, які здійснюють кадастрову діяльність, їх дочірніх товариств.

СРО в сфері кадастрової діяльності повинні відповідати наступним вимогам:

 • 1) наявність у складі цієї організації не менше 700 кадастрових інженерів;
 • 2) наявність органів управління, спеціалізованих органів, методичного органу;
 • 3) наявність стандартів здійснення кадастрової діяльності та правил професійної етики кадастрових інженерів, розроблених і затверджених в установленому порядку.

Контроль за здійсненням членами СРО КІ кадастрової діяльності може проводитися шляхом планових і позапланових перевірок. Предметом планової перевірки є дотримання членами СРО КІ правил професійної діяльності, встановлених СРО КІ.

Планові перевірки проводяться на підставі затвердженого загальними зборами щорічного плану таких перевірок, який розміщується на офіційному сайті СРО КІ в мережі «Інтернет» не пізніше 20 грудня року, що передує року} 'проведення планових перевірок.

Підставами для проведення позапланової перевірки є:

 • 1) безпосереднє виявлення СРО КІ достатніх даних, що вказують на наявність порушення кадастровим інженером вимог законодавства в області кадастрових відносин, стандартів здійснення кадастрової діяльності та правил професійної етики кадастрових інженерів;
 • 2) що надійшли в СРО КІ інформація, звернення або скарга на дії (бездіяльність) кадастрового інженера;
 • 3) невиконання кадастровим інженером вимог в частині страхування своєї цивільної відповідальності.

В СРО КІ створюються постійно діючий колегіальний орган управління (загальні збори), виконавчий орган, спеціалізовані (контрольні) і методичні органи. До компетенції загальних зборів членів СРО КІ, крім встановлених Федеральним законом від 01.12.2007 № 315-ФЗ «Про саморегульовані організації» для всіх саморегулівних організацій компетенцій, належить прийняття рішень про спосіб обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності кадастрових інженерів - членів такої саморегулівної організації (особисте страхування і (або) колективне страхування) і про вибір страхової організації; про розмір членських внесків, порядок і способи їх сплати, про додаткові майнових внесків і про інші внески членів СРО КІ. Загальні збори також затверджує стандарти здійснення кадастрової діяльності та правил професійної етики кадастрових інженерів, приймає в члени СРО КІ і виключає з неї кадастрових інженерів, розглядає заяви про проходження стажування, призначає її керівника, затверджує програму стажування і висновок про її підсумки; затверджує правила контролю за дотриманням членами СРО КІ вимог законодавства, стандартів здійснення кадастрової діяльності та правил професійної етики кадастрових інженерів; створить філії та інші відокремлені підрозділи, встановлює кваліфікаційні вимоги до керівників і членів спеціалізованих органів.

Методичний орган забезпечує проведення аналізу результатів кадастрової діяльності членів СРО КІ, підготовку пропозицій щодо стандартизації кадастрової діяльності, щодо вдосконалення діяльності СРО КІ, щодо порядку взаємодії СРО КІ зі своїми членами, організовує і контролює стажування.

З метою забезпечення формування єдиних підходів до здійснення кадастрової діяльності, координації діяльності, взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, замовниками кадастрових робіт, третіми особами СРО КІ створюють національне об'єднання. Національним об'єднанням визнається некомерційна організація, членами якої є понад 50% СРО КІ і відомості про яку внесені до державного реєстру СРО КІ.

Національне об'єднання зобов'язане:

 • 1) проводити теоретичний іспит;
 • 2) брати участь у роботі апеляційних комісій;
 • 3) здійснити проектування та ввести в експлуатацію автоматизовану систему, необхідну для проведення іспиту;
 • 4) затвердити порядок формування та роботи комісії, в тому числі порядок оскарження результатів іспиту;
 • 5) розробити та затвердити питання тестових завдань для проведення іспиту;
 • 6) встановити розмір і порядок справляння плати за прийом іспиту;
 • 7) розміщувати інформацію про результати іспиту на своєму офіційному сайті в мережі «Інтернет»;
 • 8) розміщувати інформацію про фізичну особу, прийнятому для проходження стажування, і про підсумки стажування на своєму офіційному сайті в мережі «Інтернет»;
 • 9) надавати на запит СРО КІ, органу державного нагляду інформацію про результати іспиту та про підсумки стажування;
 • 10) встановити порядок підтвердження відповідності кадастрового інженера обов'язкових умов членства в СРО КІ, порядок прийняття фізичної особи в СРО КІ, перелік документів, які визначають відповідність такої особи обов'язковим умовам прийняття його в члени СРО КІ, способи надання цих документів, порядок виключення кадастрового інженера з СРО КІ;
 • 11) розробити та затвердити типові стандарти здійснення кадастрової діяльності та типові правила професійної етики кадастрових інженерів;
 • 12) розробити та затвердити положення про здійснення СРО КІ контролю за професійною діяльністю її членів;
 • 13) розробити та затвердити положення про проведення СРО КІ експертизи документів, які представлені в орган кадастрового обліку і за результатами розгляду яких органом кадастрового обліку було прийнято рішення про призупинення, і підготовці за її результатами висновку;
 • 14) проводити аналіз діяльності членів національного об'єднання відповідно до правил, затверджених національним об'єднанням, в тому числі для виявлення порушень вимог законодавства;
 • 15) розробляти і затверджувати проект щорічного плану роботи національного об'єднання;
 • 16) в терміни, передбачені щорічним планом роботи національного об'єднання, подавати до органу державного нагляду доповідь про реалізацію заходів, передбачених таким планом;
 • 17) інформувати орган державного нагляду про всі прийнятих актах в термін не більше ніж п'ять робочих днів з дня їх прийняття;
 • 18) надавати до органу державного нагляду інформацію про внесені до статуту зміни, про зміну адреси, місця знаходження, адреси офіційного сайту, складу членів національного об'єднання і його органів управління в термін не більше ніж сім робочих днів з дати внесення таких змін або їх виникнення.

За діяльністю СРО КІ і національного об'єднання здійснюється державний нагляд, який виконується органом нормативно-правового регулювання в сфері кадастрових відносин (Мінекономрозвитку Росії). До функцій органу державного нагляду відноситься нагляд за дотриманням СРО КІ, національним об'єднанням вимог законодавства; ведення державного реєстру СРО КІ і державного реєстру кадастрових інженерів; звернення до суду із заявою про виключення СРО КІ, національного об'єднання з державного реєстру СРО КІ; порушення справ про адміністративні правопорушення щодо СРО КІ або їх посадових осіб, розгляд таких справ або передача їх на розгляд суду.

Державний нагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Підставою для проведення позапланової перевірки є звернення або скарга на дії (бездіяльність) СРО КІ, національного об'єднання, контроль за виконанням припису органу державного нагляду про усунення порушень, виявлених в ході проведення планової або позапланової перевірки. Результати перевірок розміщуються на офіційному сайті органу державного нагляду в мережі «Інтернет».

 
<<   ЗМІСТ   >>