Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГАЛУЗЕВА СПЕЦИФІКА МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ

Особливості оцінки проектних ризиків в фінансово-кредитній сфері національної економіки

Намічені масштабні перетворення в російській економіці, пов'язані з реалізацією парадигми несировинного розвитку, ведуть до необхідності якісних змін як в реальному, так і у фінансовому секторі. Просування інновацій в фінансово-кредитних установах здійснюється за допомогою проектного підходу, який передбачає в тому числі управління проектними ризиками.

Завдання управління ризиками проектів, що реалізуються фінансово-кредитні організаціями, є однією з найбільш складних завдань проектного управління, оскільки характеризується значним ступенем невизначеності результату. Крім того, для проектів фінансово-кредитної сфери характерним є наявність наступних специфічних особливостей [1] :

більшість вітчизняних проектів фінансово-кредитної сфери є аналогами і результатом перенесення іноземних досягнень;

проекти фінансово-кредитної сфери мають технологічний, а не продуктовий характер і більшою мірою орієнтовані на впровадження сучасних інформаційних технологій на ринку електронних банківських послуг;

проекти фінансово-кредитної сфери відрізняються широкомасштабної орієнтованістю на клієнта (на відміну від проектів виробничого сектора).

Дані специфічні особливості знаходять відображення в процедурах оцінки проектних ризиків та методи керування ними.

Кінцева мета оцінки ризиків проектів фінансових установ полягає в отриманні прогнозів потенційних втрат, які можуть бути виражені в їх розмірі та ймовірності

Оцінка ризиків в фінансово-кредитній сфері може здійснюватися відповідно до «Стандартами управління ризиками в фінансових установах» [2] , офіційний проект яких був розроблений в 2012 р Міжнародною фінансовою корпорацією IFC. Відповідно до даних «Стандартами» кінцева мета оцінки ризиків фінансових установ полягає в отриманні прогнозів потенційних втрат, які можуть бути виражені в їх розмірі та ймовірності настання.

Основними компонентами такого прогнозу є такі: схильність до ризику. Найчастіше факторами, що відображають ступінь схильності до ризику, виступають обмінний валютний курс, процентна ставка, розмір ліквідності; чутливість - даний показник може визначатися чутливістю до змін процентної ставки, до ціни базового активу, часу до закінчення контракту і волатильності ціни базового активу;

імовірнісні зміни - є статистичну оцінку величини можливих втрат за розглянутий період часу (термін реалізації проекту), а також визначення рівня довірчої ймовірності;

аналіз сценаріїв - передбачає розробку «шокових» сценаріїв розвитку подій, негативно позначаються на прибутковості портфеля інвестиційних проектів. Зазвичай дані сценарії не прив'язуються до будь-якої ймовірності і є умовними;

побудова ризик-моделей.

Однак дані «Стандарти» не містять опис методики і процедури проведення оцінки проектних ризиків.

Особливості управління проектними ризиками фінансово-кредитні сфери ще не знайшли достатнього відображення в сучасній науковій літературі. Даної проблематики присвячені тільки окремі дослідження, серед яких, зокрема, слід відзначити роботи А. В. Коновалової. Розкриваючи особливості управління ризиками проектів кредитних організацій, особливе місце вона приділяє розробці підходів і методів їх ідентифікації, оцінки та мінімізації.

Основні ідеї, представлені А. В. Коновалової щодо особливостей оцінки проектних ризиків в фінансово-кредитні сфері [3] , можна сформулювати наступним чином.

Ключовими ризиками, що визначають ефективність реалізації проекту і безпосередньо впливають на його затримку, призупинення або згортання, є наступні:

ризик майже нереалізовані ™ ідеї, закладеної в проекті;

ризик недосягнення запланованих показників проекту; ризик порушення термінів виконання окремих етапів проекту;

ризик перевищення бюджету проекту;

ризик неотримання очікуваних доходів по проекту;

ризик отримання збитку від реалізації проекту.

Дані ризики є комплексними, причому в їх структурі можна виділити загальні ризики, характерні в цілому для будь-якої проектної діяльності, і ризики, які є специфічними для фінансово-кредитних установ. Загальні ризики, характерні для проектної діяльності будь-якої організації, були описані в першому розділі даного навчального посібника. Як приклад специфічних ризиків можна привести ризик падіння довіри клієнтів банку, ризик неефективного управління процентною ставкою, ризик неадекватної оцінки потреб в банківській інновації та ін.

Методика оцінки проектних ризиків в фінансово-кредитної організації, розроблена А. В. Коновалової, включає наступні етапи:

 • 1. Ідентифікація ризиків. В якості ключових виділені ризики невидержіванія термінів проекту і перевищення бюджету проекту.
 • 2. Прогнозування можливих сценарних варіантів розвитку проекту з урахуванням допустимих коефіцієнтів росту тривалості завдань проекту, що визначаються експертним шляхом.
 • 3. Оцінка ризику перевищення встановлених строків реалізації проекту за допомогою методу оцінки та перегляду проектів ( метод PERT). При цьому математичне сподівання терміну виконання проекту може бути визначено за формулою:

де Q - тривалість проекту при реалізації оптимістичного сценарію;

R - тривалість проекту відповідно до календарного плану

проекту;

W - тривалість проекту згідно песимістичним

сценарієм.

Відповідно до наведеної формулою ваговий коефіцієнт песимістичного сценарію виявляється більше оптимістичного, але перевищує фактично запланований. Тим самим формула дозволяє відобразити принцип «помірного песимізму», що отримало розповсюдження в практиці проектної діяльності.

 • 4. Оцінка ризику перевищення бюджету проекту. Дана оцінка включає процедуру генерації сценаріїв коливання вартості завдань проекту, що здійснюється на основі комбінування сценарного підходу для окремих елементів проекту і імітаційного моделювання. Поєднання цих методів дозволяє побудувати вибірку даних з використанням як об'єктивних оцінок, отриманих на основі стохастичного моделювання, так і суб'єктивних оцінок.
 • 128
 • 5. Виділення елементів проекту , найбільш схильних до впливу ризиків.
 • 6. Оцінка втрат від впливу факторів ризику.

Крім зазначених ризиків, для фінансово-кредитних організацій характерна наявність ряду специфічних ризиків, які, як правило, проявляються на стадії комерціалізації результатів проекту. З огляду на, що банківські проекти, як правило, є інноваційними і орієнтовані на широке коло клієнтів, для оцінки ризиків на даній стадії реалізації проекту можливе об'єднання методів оцінки ризиків інноваційної діяльності та методів теорії масового обслуговування.

Зокрема, мова йде про оцінку наступних специфічних для проектів фінансово-кредитних установ видів ризику.

Ризик посилення конкуренції полягає в тому, що відносний приріст числа угод у порівнянні з конкурентами, що виникає в результаті реалізації проекту, дозволяє організації збільшити прогнозовані за проектом доходи. Приріст обсягу аналогічних угод у конкурента означає налічіеупущенной вигоди

Ризик посилення конкуренції полягає в тому, що відносний приріст числа угод у порівнянні з конкурентами, що виникає в результаті реалізації проекту, дозволяє організації збільшити прогнозовані за проектом доходи. Приріст обсягу аналогічних угод у конкурента означає наявність упущеної вигоди для банку. Кількісно даний ризик можна розрахувати за наступною формулою:

де E t - обсяг попиту на банківський продукт після реалізації проекту;

 • ? () - обсяг попиту на банківський продукт до реалізації проекту;
 • ? - обсяг попиту на аналогічний банківський продукт у конкурента.

Ризик помилковості вибору маркетингової стратегії, пов'язаний з реакцією клієнтів банку. Даний ризик обумовлений тим, що

129

фінансово-кредитні організації перекладають проектні ризики на потенційних клієнтів за допомогою збільшення процентної ставки. Для оцінки цього ризику може бути використана модель, що застосовується в теорії масового обслуговування:

Ризик помилковості вибору маркетингової стратегії, пов'язаний з реакцією клієнтів банку, обумовлений тим, що фінансово-кредитні організації перекладають проектні ризики на потенційних клієнтів за допомогою збільшення процентної ставки

В цілому відзначимо, що в більшій мірі фінансово-кредитні установи (в порівнянні з підприємствами та організаціями реального сектора економіки) схильні до наступних видів ризику:

 • - процентний ризик;
 • - кредитний ризик;
 • - ризик ліквідності;
 • - ризик за позабалансовими операціями
 • (Позабалансовий ризик);

валютний ризик;

ризик використання позикового капіталу.

При цьому перші три види ризиків є ключовими для діяльності фінансово-кредитної організації і складають основу ефективного управління її активами та пасивами. Дані види ризику в більшій мірі піддаються управлінню і контролю.

Методика оцінки наведених видів ризику представлена нижче.

Для оцінки схильності банку до процентного ризику використовується GAP-аналіз, який представляє собою аналіз співвідношення категорій RSA (активи з рухомими процентними ставками) і RSL (пасиви з рухомими процентними ставками). Співвідношення між зазначеними показниками дозволяє дати характеристику схильності банку до процентного ризику.

Існує два типи GAP-аналізу:

абсолютний GAP = (RSA - RSL)

відносний GAP = RSA / RSL або GAP = (RSA - RSL) / RSA.

3.1. Особливості оцінки проектних ризиків в фінансово-кредитній сфері національної економіки

GAP-аналіз являє собою аналіз співвідношення категорій «активи з рухомими процентними ставками» і «пасиви з рухомими процентними ставками»

При цьому перевищення активів з рухомими процентними ставками над пасивами з рухомими процентними ставками є найбільш сприятливим для банку в період зростання процентних ставок. Це пояснюється тим, що при дотриманні даного співвідношення (RSA> RSL) збільшується розрив в ставках по активних і пасивних операціях, т. Е. Зростає відсоткова маржа. У тих випадках, коли відбувається падіння ринкового рівня відсотка, для банку більш сприятливим буде зворотне співвідношення даних показників: RSA <RSL. В цьому випадку активи з фіксованими ставками підкріплюються пасивами, що характеризуються терміновістю перегляду платежів за відсотками.

Одним з основних недоліків моделі GAP є те, що вона неточно відображає ризик, пов'язаний з процентною ставкою, оскільки не враховує часу припливу грошової маси для активів і пасивів в межах тієї ж класифікації за термінами погашення. У зв'язку з цим крім аналізу GAP багато банків проводять оцінку обраної моделі управління активами і пасивами на основі аналізу заходів приведеної вартості свого портфеля. Для цього використовується показник дюрації.

Дюрація являє собою зважений за поточною вартістю термін погашення, який враховує часовий графік всіх надходжень за активами і виплат за пасивами. На практиці вимірюється середній час, необхідний для відшкодування інвестиційних коштів.

Дюрація - зважений за поточною вартістю термін погашення, який враховує часовий графік всіх надходжень за активами і виплат за пасивами

Зважений за вартістю активу середній термін погашення (в роках) дорівнює відношенню зваженого за часом розподілу очікуваних надходжень за позиками і цінних паперів до наведеної вартості позик і цінних паперів:

де DA - зважений за вартістю активів середній термін погашення;

DIT - зважений за вартістю пасивів середній термін погашення;

CFA - очікувані надходження готівкових коштів;

CFIT - очікувані виплати за пасивами;

^ - період надходження готівкових коштів (період виплати по

пасивів);

г - ставка дисконту.

Оскільки, вирівнюючи середні терміни погашення активів і пасивів, банк може збалансувати середній термін очікуваних надходжень і середній термін очікуваних виплат, результати даного аналізу можуть бути використані для стабілізації ринкової вартості банківського капіталу.

Ще одним методом оцінки ризиків фінансово-кредитних організацій є метод оцінки ризиків VAR. Цей метод відрізняється універсальністю, в силу чого він може бути ефективно використаний для оцінки різних видів ризиків діяльності кредитно-фінансової організації; наприклад, для оцінки таких безпосередньо пов'язаних з проектною діяльністю банку, як кредитний ризик, валютний ризик, ризик ліквідності та ін.

VAR - статистична оцінка максимальних втрат портфеля при заданому розподілі ринкових чинників за даний період часу з певним рівнем імовірності

VAR є статистичну оцінку максимальних втрат портфеля при заданому розподілі ринкових чинників за даний період часу з певним рівнем імовірності 1 .

Алгоритм розрахунку VAR полягає в наступному [4] [5] :

1. Визначаються логарифми одноденних змін курсів акцій для кожної позиції по формулі:

де F - курс акцій на г-у дату.

2. Розраховується стандартне відхилення для кожної позиції:

де N - кількість днів.

3. Розраховується показник VAR за формулою:

де до - коефіцієнт, що відповідає кожному з довірчих рівнів;

Р - поточна вартість фінансового інструменту;

S - кількість фінансових інструментів даної позиції.

Для оцінки кредитного ризику необхідно проводити аналіз галузевої концентрації кредитів. Даний метод аналізу є одним з основних при оцінці кредитного портфеля банку. Як показує практика, багато банків несли збитки саме тому, що мали значну переконцентрацію галузевих кредитних ризиків, що виявляє аналіз галузевої концентрації. Тому кожен банк повинен проводити аналіз галузевих ризиків, що дозволяє визначити їх допустимий рівень для подальшого встановлення лімітів кредитування, що застосовуються до підприємств відповідних галузей.

При визначенні галузевих лімітів також необхідно оцінювати фактори ризику, які є загальними для всіх галузей бізнесу: поточний стан галузі та перспективи її розвитку, рівень конкуренції в галузі, стійкість до технологічних змін, структура галузевих витрат, наявність і сила галузевих бар'єрів тощо.

Для оцінки ризику ліквідності можливе застосування показника чистої ліквідної позиції, який дозволяє відобразити запаси вільних рублевих коштів у банківській системі.

Показник чистого ліквідної позиції розраховується за формулою:

Чистий ліквідна позиція = (Коррахунки в ЦБ +

+ Депозити в ЦБ + ОБР) - Зобов'язання банків перед ЦБ.

Поряд з даними показником для оцінки платоспроможності фінансово-кредитної організації використовується показник відношення ліквідних активів до зобов'язань кредитних організацій перед ЦБ (коефіцієнт ліквідності):

Коефіцієнт ліквідності = Ліквідні активи банківської системи / Зобов'язання банків перед ЦБ.

Рівень банківської ліквідності можна вважати достатнім в тому випадку, якщо чиста ліквідна позиція більше нуля або коефіцієнт ліквідності вище одиниці. У тих же випадках, коли чиста ліквідна позиція перевищує обсяг залишків на коррахунках і депозитах в ЦБ, має місце надлишкова ліквідність.

Для оцінки сукупних ризиків фінансово-кредитної організації проводиться кількісний та якісний аналіз потенційних втрат. Важливе значення має також проведення ретроспективного аналізу втрат, т. Е. Втрат, які були понесені банком в минулому.

Якісний аналіз передбачає розрахунок наступних показників:

максимальні піддаються передбаченню втрати - це максимальна величина втрат, яких зазнає банк, якщо події розвиватимуться за песимістичним сценарієм; максимальні ймовірні втрати - це максимальна величина втрат, які може понести банк, з урахуванням того, що дані втрати до деякої міри контролюються системою захисту і покриття.

Кількісний аналіз передбачає збір і обробку статистичних даних і формування:

бази даних про втрати з описом їхніх причин; складання історії банківських втрат з повним їх описом (як правило, охоплюється період п'ять і більше років); класифікацію втрат (наприклад, по викликав їх причин);

виявлення та аналіз втрат, за якими відсутня звітність;

визначення основних тенденцій банківських втрат; складання прогнозу банківських втрат на перспективу. Основні підходи до оцінки ризиків організацій фінансово-кредитні сфери представлені в табл. 16.

Підходи до оцінки банківських ризиків

Таблиця 16

ризик

Традиційний спосіб оцінки

Ведучий спосіб оцінки

процентний ризик

. RSA / RSL.

. RSA - RSL.

. (RSA - RSL) / RSA

 • • GAP але групам термінів погашення.
 • • Duration.
 • • VAR

Кредитний ризик

 • • Позики / активи.
 • • Недіючі позики / позики.
 • • Сумнівні позики / позики.
 • • Резерви для відшкодування втрат за позиками / позики
 • • Концентрація кредитів.
 • • Зростання позичкової заборгованості.
 • • Ставки відсотка за кредитами.
 • • Резерви для покриття недіючих кредитів

ризик ліквідності

 • • Позики / депозити
 • • Ліквідні активи / депозити

• Оцінка чистої ліквідної позиції

позабалансовий

ризик

• Обсяг позабалансової діяльності / капітал

• Delta - основна сума опціону

валютний ризик

• Відкрита валютна позиція

 • • Оцінка валютного портфеля банку.
 • • VAR

Закінчення табл. 16

ризик

Традиційний спосіб оцінки

Ведучий спосіб оцінки

Ризик використання позикового капіталу

 • • Капітал / депозити.
 • • Капітал / працюючі активи
 • • Активи, зважені з урахуванням ступеня ризику / капітал.
 • • Відповідність зростання активів і зростання капіталу

Основними джерелами інформації для проведення оцінки загальних і специфічних проектних ризиків фінансово-кредитних організацій є:

внутрішня документація організації, бази даних, бухгалтерська і фінансова звітність;

результати проведених власних досліджень, поглиблених опитувань менеджерів і фахівців організації; зовнішні джерела інформації, що мають відношення до досліджуваної проблеми, включаючи дані рейтингових агентств, засобів масової інформації, опитування експертів та ін.

Таким чином, очевидно, що особливості оцінки ризиків проектів фінансово-кредитних організацій визначаються специфікою їх діяльності. При цьому, поряд із загальними видами ризиків, характерними для будь-якої проектної діяльності, цим організаціям притаманні ризики, пов'язані з посиленням конкуренції, втратою довіри клієнтів, а також ошибочностью вибору маркетингової стратегії перенесення ризиків за проектом на клієнтів.

Для оцінки проектних ризиків фінансово-кредитних організацій можуть застосовуватися методи кількісного та якісного аналізу, а також методи теорії масового обслуговування.

 • [1] Коновалова А. В. Управління ризиками інноваційних проектів в кредитнихорганізацій: дис. ... канд. економ, наук. Ярославль, 2014.
 • [2] Стандарти управління ризиками в фінансових установах. URL: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/675390804c9ef4c697bbd7f81ee631cc/ECACR-RiskGovernanceStandards-RU.pdf?MOD=AJPERES. 126
 • [3] Коновалова А. В. Управління ризиками інноваційного проектування в кредитних організаціях // Ярославський педагогічний вісник. 2013. № 4. С. 87-93. 127
 • [4] 'VAR-оцінка. URL: http://orioncom.ru/demo_bkb/risk/estmvar.htm.
 • [5] Методи оцінки ризиків. URL: http://www.bk-arkadia.ru/metodic6/.132
 
<<   ЗМІСТ   >>