Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

впливу реалізації проекту на розвиток регіону виражається відношенням ВРП до обсягу інвестицій

Для розрахунку показників використовуються наступні формули:

де R - рівень прибутковості інвестицій регіону; І - обсяг інвестицій, млн руб.

де про - стандартне відхилення;

г - прибутковість інвестицій регіону;

N - кількість років аналізованого періоду.

де V - коефіцієнт варіації.

Даний метод оцінки регіонального ефекту має на увазі використання вихідних величин в динаміці, що в кінцевому підсумку дає можливість виявити тенденції в зміні інвестиційної привабливості регіонів з плином часу і дати 116

в достатній мірі точну, згладжену по роках оцінку даної величини для окремо взятого регіону.

Ефекти від реалізації інноваційних проектів в регіоні багато в чому визначаються рівнем його інвестиційної привабливості. Тобто для адекватної оцінки регіональних ефектів реалізації інноваційного проекту необхідно дати оцінку рівня інвестиційних ризиків інноваційного проекту в даному регіоні. Для оцінки таких ризиків досить широкого поширення набуло використання моделі VaR.

Модель VaR - альтернативний метод оцінки ризику, який використовується вітчизняними і зарубіжними авторами. Найбільш часто застосовується метод оцінки ризику VaR - дельта-нормальний метод. Він будується на припущенні про нормальний розподіл доходностей від проекту. Для підтвердження даного припущення перевіряються ряди прибутковості інвестицій регіонів на нормальність розподілу різними способами. В даному випадку довірчий інтервал характеризується Квантиль к. Для довірчих інтервалів 95 та 99% відповідні квантилі дорівнюватимуть 1,65 і 2,33 стандартного відхилення від прибутковості інвестицій.

VaR обчислюється за такою формулою:

де до - квантиль довірчого інтервалу;

про - середньоквадратичне відхилення;

г - показник прибутковості.

Перевагою даного методу є простота розрахунку, а також наочність отриманих результатів.

Методику оцінки інвестиційного ризику в регіоні на рівні окремого підприємства розглянемо на конкретному прикладі.

Припустимо, що компанія здійснює свою інвестиційну діяльність в N регіонах і планує завершити М проектів протягом часу Т. Введемо цілочисельні змінні, що ідентифікують ці параметри інвестиційного портфеля компанії:

г = О, 1, N; j = О, 1, М; t = О, 1, ..., Т.

Для реалізації інвестиційних проектів компанія має в своєму розпорядженні інвестиційний бюджет в розмірі

де В > 0 - величина бюджету, що виділяється в інтервалі часу t для реалізації в j- му регіоні г-го інвестиційного проекту.

Дохід, отриманий компанією від кожного інвестиційного проекту в конкретному регіоні в кожен інтервал часу, є випадковою величиною X .. t > 0.

Ризик інвестора в загальному випадку визначається через щільність розподілу доходу від інвестицій ф (Х.) І функцію втрат

Щ, V :

Функція втрат X ..) повинна апріорно вибиратися інвестором виходячи з цілей інвестиційного проекту і очікуваного ефекту. Як правило, мета інвестиційного проекту для будь-якої компанії полягає в отримання доходу X.

Тоді функція втрат еквівалентна величині можливих збитків і є лінійної [1] :

Щільність розподілу доходу компанії від інвестицій срСХр містить інформацію про затребуваність в даному регіоні пропонованого товару або послуги, нової технології або інших новацій, що реалізуються за допомогою даного інвестиційного проекту. Слід зазначити, що щільність розподілу (р (Х. ( ) Не завжди може бути визначена апріорно, що створює додатковий ризик, пов'язаний з відсутністю достовірних статистичних даних, який може бути оцінений при моделюванні.

Оцінка і прогнозування ризику на основі базових модельних рівнянь повинні проводитися на системній основі з урахуванням ряду умов і обмежень. Серед них можна виділити:

1. Обмеження на розмір бюджету j-ro інвестиційного проекту:

2. Умова економічної ефективності j-то інвестиційного проекту:

3. Умова обмеження ризиків - можливих втрат компанії при реалізації портфеля інвестиційних проектів:

де RL - допустимий рівень інвестує компанії за інвестиційним портфелем.

4. Умова обмеження ризику j -го інвестиційного проекту:

де R { im - допустимий рівень ризику інвестує компанії по j -му інвестиційному проекту.

5. Умова обмеження ризику в i-м регіоні при реалізації в ньому інвестиційних проектів:

де R [ im - допустимий рівень ризику інвестує компанії по j -му інвестиційному проекту.

6. Умова обмеження ризику на t-м інтервалі часу при реалізації в ньому інвестиційних проектів:

де R im - допустимий рівень ризику інвестує компанії по

j -му інвестиційному проекту.

Аналіз моделі показує, що вона дозволяє сформулювати і вирішити ряд завдань, актуальних для інвесторів. Серед них виділяється найважливіша для інвестує суб'єкта завдання управління інвестиційним бюджетом: визначити програму інвестування по проектам і регіонах таким чином, щоб інвестиційний ризик був мінімальним [2] . Крім цього, модель вирішує завдання прогнозування інвестиційних ризиків: оцінка найбільш ймовірних значень ризиків при реалізації запланованої програми інвестування проектів в регіонах.

Як показує аналіз моделей, чим вище витрати на інвестиційний проект (інвестиційний бюджет), тим вище інвестиційний ризик. При цьому рівень ризику істотно залежить від оцінок середнє відхилення доходів, які планує отримати інвестор при реалізації проекту. Зниження середнє відхилення доходів, наприклад за рахунок більш детального вивчення ринкових перспектив впроваджуваної технології або нового продукту (послуги), дозволяє кардинально знизити регіональні інвестиційні ризики, особливо для проектів, які потребують незначних витрат, і, як наслідок, - підвищити ефективність інноваційного проекту для його безпосередніх учасників і соціально-економічного розвитку території.

  • [1] Рассопова Л. І. Модель системи регіональних ризиків телекоммунікаціоннойкомпаніі // Праці ІСА РАН. 2009. Т. 49. 118
  • [2] 10 основних показників фінансового аналізу інвестиційного проекту. URL: http: //www.beintrend.ru/10-koefficientov. 120
 
<<   ЗМІСТ   >>