Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ РИЗИКІВ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЧИННИКИ, ЩО ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ

Ризик зачіпає практично всі сфери діяльності (виробничу, інвестиційну, фінансову та ін.) Господарюючого суб'єкта, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту.

Існує безліч визначень поняття «ризик», найбільш поширеними серед яких є наступні [1] :

потенційна можливість настання ймовірного події або сукупності подій, що викликають певний матеріальний збиток;

можливість недоотримання прибутку або доходу від проекту; характеристика прояву шкоди - частота виникнення і / або тяжкість (розмір) шкоди;

ймовірність (загроза) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності.

Кожне з представлених визначень дає загальне уявлення поняття ризику, але не дозволяє в деталях виявити всі складові цього явища. Повним і найбільш ємним буде визначення ризику, представлене в багатьох навчальних і наукових виданнях. Згідно з ним, ризик - потенційна чисельно вимірна можливість несприятливих ситуацій і пов'язаних з ними наслідків у вигляді втрат, збитку, збитків (наприклад, очікуваного прибутку, доходу, майна, грошових коштів) у зв'язку з невизначеністю, т. Е. З випадковим зміною умов економічної діяльності, несприятливими, в тому числі форс-мажорними обставинами, загальним падінням цін на ринку; можливість отримання непередбачуваного результату в залежності від прийнятого господарського рішення, дії 1 .

Ризик проекту - ступінь небезпеки неуспішного здійснення проекту, яка вимірюється частотою, ймовірністю виникнення того чи іншого рівня втрат [2] [3] .

Дані визначення виявляють не тільки результат дії явища ризику, а й першопричини його виникнення, такі як зміни економічних умов діяльності.

У явищі ризику можна виділити основні елементи: можливість відхилення від наміченої мети, заради якої здійснювалася вся діяльність; ймовірність досягнення бажаного результату; відсутність впевненості в досягненні поставленої мети; можливість матеріальних, фінансових, моральних та інших втрат, пов'язаних з реалізацією мети в умовах невизначеності.

Важливим елементом ризику є можливість відхилення від наміченого результату, при цьому дане відхилення може бути негативного і позитивного характеру.

Так, негативні ризики - це події, які призводять до погіршення якості виконання проекту. Вони призводять до необхідності здійснювати додаткові витрати ресурсів і часу або можуть знизити якісні показники кінцевого результату.

Позитивні ж ризики, в свою чергу, - це події, які дозволяють поліпшити якість реалізації проекту і досягти підсумкового результату з меншими витратами часу і ресурсів.

Характерними рисами ризику є суперечливість, альтернативність, невизначеність.

Суперечливість ризику представляється в тому, що, з одного боку, він дозволяє здійснювати ініціативу, новаторські ідеї, експерименти, т. Е. Прискорює суспільний і науково технічний прогрес. З іншого боку, ризик призводить до гальмування соціального прогресу в випадках, коли альтернатива вибирається без належного урахування об'єктивних закономірностей розвитку процесу.

Альтернативність ризику пов'язана з необхідністю пошуку декількох варіантів рішення. Там, де немає вибору, не виникає ризикової ситуації, так як результати заздалегідь відомі і прораховані. Залежно від конкретної ситуації альтернативність рішення дозволяється різними способами. Якщо це проста ситуація, то вибір здійснюється на базі минулого досвіду або інтуїції. Якщо ж ситуація складна і неоднозначна, то слід використовувати систему спеціальних методів.

Невизначеність самого явища, процесу, ситуації є основою і першопричиною виникнення явища ризику.

Різноманіття визначень поняття «ризик» має наслідком значне різноманіття видів і типів ризиків, питання класифікації яких є досить складну проблему. Ця складність, як і в випадку з невизначеністю, детермінується синтетичним характером підсумкової величини ризику, що складається з численних складових (більш приватних ризиків), кожна з яких формується під впливом властивих саме їй чинників і видів невизначеності.

В даний час не існує єдиної класифікації ризиків. Більш того, в науковій економічній літературі різними авторами наводиться більше 40 різних критеріїв ризиків, відповідно до яких виділяється більше 200 видів ризиків, що свідчить про відсутність єдиного розуміння даної проблематики. Існуючі класифікації проектних ризиків є досить суб'єктивними і визначаються цілями дослідження, в зв'язку з чим вони частково перетинаються, частково є незалежними. Як правило, вибір критеріїв класифікації визначається не стільки необхідністю описати сутність возни-

41

кающих ризикових ситуацій, скільки принципової важливістю відображення напрямків їх виникнення.

Класифікація - система супідрядних понять будь-якої галузі знання чи діяльності людини, яка використовується як засіб для встановлення зв'язків між цими поняттями

Як відомо, під класифікацією розуміють систему супідрядних понять будь-якої галузі знання чи діяльності людини, яка може бути використана як засіб для встановлення зв'язків між цими поняттями. Стосовно до теорії управління проектними ризиками класифікація ризиків передбачає систематизацію безлічі ризиків на підставі певних ознак і критеріїв, що дозволяють їх об'єднати в більш загальні поняття (групи).

Пошук адекватних критеріїв класифікації ризиків триває до теперішнього часу. Одним з перших питання класифікації ризиків приділив увагу Дж. М. Кейнс, який розглядав ризики з позицій суб'єкта, який здійснює проектну діяльність. Дж. М. Кейнс виділяв три основних види ризиків: підприємницький, ризик позичальника і ризик зміни цінності інвестиційних ресурсів. При цьому під підприємницьким ризиком розумілася невизначеність отримання очікуваного результату. Ризик позикодавця припускав ризик неповернення кредиту і включав в себе як ухилення від повернення кредиту, так і недостатність забезпечення позичальника. Ризик зміни цінності грошової одиниці пов'язаний з можливістю зміни курсу національної валюти.

В цілому класифікацію ризиків по Дж. М. Кейнсом можна представити у вигляді, зображеному на рис. 3.

Більшість сучасних зарубіжних авторів виділяють в якості базових наступні види ризиків: операційний ризик, ринковий ризик, кредитний ризик (включаючи ризик погашення), які в залежності від типу проекту доповнюються в різних комбінаціях ризиком ліквідності, діловим ризиком, юридичним ризиком і ризиком, пов'язаним з регулюючими органами.

Дамо характеристику даних видів ризиків.

1.4. Види ризиків проектної діяльності і чинники, що їх визначають

Основні види ризиків по Дж. М. Кейнсом

Мал. 3. Основні види ризиків по Дж. М. Кейнсом

Під операційним ризиком розуміється ризик, пов'язаний з недоліками в системах і процедурах управління проектною діяльністю, а також підтримкою і контролем рішень, пов'язаних з реалізацією проекту.

Ринковий ризик в загальному сенсі - це ризик, пов'язаний з нестабільністю економічної кон'юнктури: зміна цін на використовувані ресурси, зниження попиту на результати проекту, зміна значення основних параметрів ринку (курсу валют, процентних ставок, ціни акцій і ін.). Ринковий ризик, як правило, пов'язаний з можливою втратою первісного капіталу, вкладеного в проект.

Юридичний ризик - ризик того, що відповідно до чинного на даний момент законодавством партнер може виявитися необязанним виконувати свої зобов'язання за проектом. Такий ризик, зокрема, може виникати в разі наявності серед учасників проекту іноземних партнерів з інших країн, внаслідок невідповідності законодавств різних країн. До юридичного ризику відноситься також ризик некоректно складеної документації, в результаті чого контрагент буде не в змозі виконувати умови договору, тощо.

Кредитний ризик полягає в тому, що учасник проекту не виконає свої зобов'язання або в повній мірі, або по окремих позиціях (на необхідну дату або в будь-який час після цієї дати). Відзначимо, що кредитні ризики характерні не тільки для деятель-

43

ності банків, але і для підприємств, що мають дебіторську заборгованість. Крім того, кредитний ризик виникає у організації, яка поміщає на банківський депозит вільні власні кошти. В даному випадку виникає ризик втрати підприємством своїх вкладів в результаті ліквідації банку. Важливе значення має також ризик, що виникає при розміщенні занадто великого депозиту в одному банку. Як правило, банк, усвідомлюючи, що компанія є регулярним вкладником, занижує процентну ставку по новому внеску в порівнянні з тією, яку компанія могла б отримати в іншому банку.

Очевидно, що кредитному ризикові існує протягом усього строку дії кредитного договору учасника проекту, відповідно, при банківській позичці період схильності кредитному ризику приходиться на увесь час до настання терміну повернення позики.

Максимально можливий збиток, що виникає при кредитний ризик, - це вся сума заборгованості. Важливо, що прострочені платежі також можуть привести до збитків, які можуть бути представлені у вигляді втрати відсотків, можливих до отримання при розміщенні грошей на депозиті, або наявності витрат по відсотках, коли виникає необхідність фінансувати дебіторів протягом більш тривалого часу.

Найбільш високим ступенем кредитного ризику мають ті компанії, які реалізують проекти, які мають високі постійні витрати, і діють на ринку, де обсяг продажів постійно варіюється. Як відомо, постійні витрати підприємств - це ті витрати, величина яких не залежить від обсягу виробництва (рівня ділової активності за проектом). Змінні витрати являють собою ті витрати, які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва. Компанії, що мають високу питому вагу постійних витрат в їх загальній величині, мають можливість значно збільшити одержуваний прибуток при підвищенні обсягу продажів. Одночасно такі компанії є найбільш уразливими при спаді темпів продажів, оскільки при зниженні величини грошових поступле- 44

ний витрати будуть залишатися практично незмінними. Звідси випливає, що такі компанії мають більш високим кредитним ризиком.

Особливо слід виділити процентний ризик, який виникає через коливання процентних ставок, що призводить до зміни витрат на виплату відсотків або доходів на інвестиції, а значить, змінюється величина прибутку (або втрати) в порівнянні з очікуваною. З даним видом ризиків, як правило, стикаються банки, страхові та інвестиційні компанії, які можуть бути учасниками реалізації інвестиційних проектів.

Процентні ставки можуть бути плаваючими і фіксованими. Плаваюча процентна ставка означає, що підлягають сплаті або отриманню відсотки переглядаються в залежності від зміни ринкових умов (які значною мірою схильні до впливу безлічі факторів, що робить ризики істотно уразливими в даному контексті). Фіксована процентна ставка передбачає виплату або отримання постійного відсотка. Однак в цьому випадку інвестор також має ризиком, оскільки реальна вартість вкладень коливається в залежності від зміни поточних умов так само, як і в попередньому випадку.

Тобто зміна процентних ставок тягне за собою такі різновиди ризику:

ризик збільшення витрат по сплаті відсотків або зниження доходу від інвестицій до рівня нижче очікуваного в результаті коливання загального рівня процентних ставок; ризик зміни процентних ставок до рівня, який не забезпечує найнижчі із можливих витрат по сплаті відсотків;

ризик прийняття рішення про надання кредиту або здійсненні вкладень, яке в результаті не приведе до отримання найбільшого можливого доходу через зміни процентних ставок;

ризик невірно обраної процентної ставки (плаваючою або фіксованою), що приводить до того, що величина витрат по сплаті відсотків по кредиту, взятому під фіксований

45

відсоток, виявиться вищою, ніж в разі кредиту під плаваючий відсоток, або навпаки.

Крім перерахованих, у науковій літературі виділяють види ризиків, засновані на відмінностях сферах діяльності ( фінансові , виробничі, ризики матеріально-технічного постачання та ін.). Досить часто ризики класифікують по областях їх прояви ( політичні, соціальні, природні ризики та ін.). Особливо виділяють техніко-виробничі ризики, такі, наприклад, як ризик нанесення шкоди навколишньому середовищу ( екологічний ризик); ризик виникнення аварій, пожеж, поломок; ризик порушення функціонування об'єкта внаслідок помилок при проектуванні і монтажі, ряд будівельних ризиків та ін. Ризики, пов'язані з політичною і законодавчої ситуацією в країні (країнах), де працює підприємство, відносять до країнових ризиків.

Не менш поширене виділення різних видів ризиків за галузевою ознакою. Групи ризику можуть виділяти і по іншим специфічними ознаками - маркетингові, пов'язані з реалізацією інноваційних проектів та ін.

Класифікація ризиків часто визначається поставленими цілями дослідження. Кінцева мета діяльності менеджера, що здійснює управління проектом, полягає в отриманні максимально можливого прибутку при оптимальному, найбільш прийнятному для учасників проекту співвідношенні прибутку і ризику.

Узагальнюючи різні підходи до класифікації проектних ризиків, можна в цілому зазначити, що в основу розроблених класифікацій найчастіше покладено такі критерії:

час виникнення ризикової події по відношенню до окремих етапів реалізації проекту; фактори виникнення ризикової події; місце виникнення ризикової події; сфера виникнення;

характер і сила наслідків ризикової події для проекту та ін.

Види ризиків відповідно до зазначених ознаками і їх характеристика відображені в табл. 6.

 • 46
 • 1.4. Види ризиків проектної діяльності і чинники, що їх визначають

Таблиця 6

Класифікація ризиків інвестиційних проектів

ознака

види ризиків

характеристика ризику

час виникнення

ретроспективні

Виникнення ризиків обумовлено подіями, які передують реалізації проекту

поточні

Виникнення ризиків обумовлено поточними подіями, що виникли в ході реалізації проекту

перспективні

Ризики, виникнення яких є можливим в ході реалізації проекту

фактори виникнення

політичні

Обумовлені змінами політичної ситуації

економічні

Обумовлені несприятливими змінами економічної ситуації на макро-, мезо- і мікрорівні

соціальні

Пов'язані зі змінами в соціальній сфері та надають несприятливий вплив на реалізацію проекту

Технологічні та ін.

Обумовлені змінами в технології виробничої діяльності підприємства, а також пов'язані з тим, що відбувається науково-технічним прогресом

Сфера виникнення

Виробничий

Ризик, пов'язаний з невиконанням проектних показників виробничої діяльності в результаті несприятливого впливу зовнішнього середовища, а також неефективного використання факторів виробництва

Фінансовий

Пов'язаний з неотриманням в результаті реалізації проекту очікуваних фінансових результатів

комерційний ризик

Ризик, пов'язаний з процесом комерціалізації результатів проектної діяльності. Може бути обумовлений змінами кон'юнктури ринку, що приводять до зниження або повної відсутності попиту на результати проекту

Закінчення табл. 6

ознака

види ризиків

характеристика ризику

страховий ризик

Ризик настання подій, передбачених умовами страхового договору

Місце виникнення

зовнішні

Ризики, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією проекту і, як правило, виникають під впливом макроекономічних чинників

внутрішні

Ризики, обумовлені діяльністю суб'єкта, що реалізує проект, а також безпосередньо пов'язаних з ним учасників реалізації проекту

характер наслідків

допустимий

Передбачає можливість наявності втрат для учасників реалізації проекту. Однак розміри можливого збитку не знижують економічну доцільність реалізації проекту і є несуттєвими для його учасників

критичний

Характеризується можливістю наявності шкоди, явно перевищує очікуваний позитивний ефект від реалізації проекту. Можлива втрата всіх коштів, вкладених в проект

катастрофічний

Ризик, пов'язаний з прямою загрозою для подальшої діяльності учасників проекту. Передбачає можливість зростання неплатоспроможності і подальше банкрутство учасників проекту

Тип наслідків

чистий

Виникає з причин (економічним, політичним та ін.), Дія яких неможливо змінити або обмежити. Наприклад, зміни в податковому законодавстві, стихійні лиха та ін.

спекулятивний

Передбачає як можливість отримання збитку в результаті настання певної події, так і можливість отримання додаткового прибутку по відношенню до очікуваного результату

Слід зазначити, що класифікація ризиків дозволяє провести їх ідентифікацію та оцінку, конкретизувати природу виникнення, що, відповідно, створює передумови для прийняття рішення або про ігнорування тих чи інших ризиків, або про здійснення конкретних дій, спрямованих на зниження ризиків.

Зокрема, суб'єкту, який здійснює управління проектом, необхідно вміти виявити наслідки прийнятих рішень, вміти реагувати на можливі негативні наслідки цих рішень за допомогою розробки і реалізації заходів, що забезпечують нейтралізацію або компенсацію імовірнісних негативних результатів.

Наприклад, комерційний ризик може виникнути в результаті зміни цін на використовувані ресурси, варіювання кон'юнктури ринку. Виробничий ризик найчастіше виникає внаслідок старіння використовуваних технологій і обладнання, зниження виробничої потужності підприємства. Причинами фінансового ризику можуть стати коливання валютного курсу, зміна облікової банківської ставки. Фінансові ризики виникають в результаті руху фінансових потоків, обумовлених реалізацією проекту, і можуть бути поділені на кредитний, валютний і інвестиційний ризики. Страховий ризик виникає в результаті неефективності політики страхування.

Найбільший інтерес представляє аналіз внутрішніх (ендогенних) ризиків інвестиційного проекту, оскільки саме вони, на відміну від зовнішніх ризиків, є керованими. Зокрема, до внутрішніх проектних ризиків відносяться управлінські, організаційні, технологічні ризики, ризики, пов'язані з контрагентами (в тому числі компаніями - партнерами по впровадженню результатів проекту), з корпоративною культурою компанії та ін. Рівень цих ризиків багато в чому визначається організаціонноуправленческімі факторами (ділової активністю керівника проекту, ефективністю обраної стратегії і тактики, виробничої, інвестиційної, інноваційної, структурної, інформаційної, а також кадровою політикою тощо .), А також виробничо-технологічними факторами (технічне оснащення

49

виробництва, інноваційність використовуваних технологій і продукції, що випускається, рівень продуктивності праці, виробничий і науковий потенціал, включаючи креативність кадрів, їх відкритість до інновацій і підвищення свого кваліфікаційного рівня, ступінь розвиненості єдиного інформаційного простору в компанії - ініціатора проекту, а також забезпеченість спеціалізованими інформаційними технологіями і програмними продуктами за оцінкою ефективності і доцільності реалізації даного інвестиційного прое та і ін.).

Приклади внутрішніх ризиків, безпосередньо пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту, і можливі дії щодо їх зниження наведені в табл. 7.

Таблиця 7

Внутрішні проектні ризики і можливі шляхи їх зниження

Тип ризиків

приклади

дії

економічний

Обмеження можливих інвестицій в ІТ

Фокусування на зміну моделі послуг, обмеження функціонала нових впроваджуваних систем найбільш необхідними завданнями

організаційний

Внутрішня реорганізація в зв'язку з впровадженням нової системи

Планування взаємодії і поширення інформації в компанії, звітність

технологічний

Окремі продукти не забезпечують потрібної продуктивності, а інтеграція не передбачена

Аналіз і вибір найбільш відповідних продуктів, розвиток інтеграції, розробка компонентної архітектури

ризик реалізації

Відсутність чітких вимог до результатів і термінів виконання проекту

Залучення кваліфікованих зовнішніх консультантів і партнерів

операційний

Збільшення експлуатаційних витрат

Застосування моделей оцінки сукупної вартості володіння системою. Чітка зв'язок між інвестиціями в проект і результатами для бізнесу

Як видно з розглянутого матеріалу, з одного боку, велика палітра видів невизначеностей і ризиків, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту, передбачає необхідність їх максимального врахування для зниження можливих негативних наслідків, з іншого боку, важливо визначити той перелік ризиків, облік яких необхідний у кожному конкретному випадку, т. е. галузеву специфіку інвестиційного проекту і відповідну специфіку пов'язаних з ним ризиків.

Сутність галузевого ризику укладена у взаємозв'язку наступних якостей, властивих в своїй сукупності тільки галузевою ризику.

1. Мінливість. Галузевий ризик безпосередньо пов'язаний зі ступенем мінливості в стані галузі в економічному і фінансовому плані, в абсолютному значенні і в порівнянні з іншими галузями. Чим більше мінливість галузі, тим більше ступінь ризику.

При оцінці ступеня мінливості необхідно враховувати: стан альтернативних галузей за даний період часу: чи є значні розбіжності між галузями і які галузі показують найменше та найбільше розбіжність;

чи продовжують успішно функціонувати галузі, добре діяли в минулому, в порівнянні з економікою в цілому;

чи існує сталість стану всередині галузі, іншими словами, чи добилися фірми всередині однієї галузі однакових результатів за один і той же період часу або є широке розбіжність у результатах і станах їх потенціалу.

 • 2. Схильність до циклічних коливань. Галузевий ризик пов'язаний зі специфікою окремих галузей економіки, яка визначається двома основними факторами: схильністю до циклічних коливань і стадією життєвого циклу галузі. За цими ознаками всі галузі можна розділити на уразливими і менш схильні до циклічних коливань.
 • 3. Стадія життєвого циклу, на якому знаходиться галузь. Кожна з галузей має свої характеристики в аспекті поточних і майбутніх темпів зростання продажів, доходів або інших економічних показників. Різні стадії зростання можна вважати відображають різні ступені галузевого ризику протягом життєвого циклу галузі. Зрозуміло, ризик підприємницької діяльності та інвестицій в зрілих або молодих (і менш схильних до циклічних коливань) галузях менше.
 • 4. Рівень внутрішньогалузевої конкуренції є джерелом інформації про стійкість підприємницьких фірм в даній галузі в порівнянні з фірмами інших галузей і, як правило, служить оцінкою галузевого ризику. Про рівень внутрішньогалузевої конкуренції можна судити за такими показниками:

ступінь поточної цінової і нецінової конкуренції;

легкість / складність входження в галузь;

наявність або недолік близьких або конкурентоспроможних по

ціною замінників;

ринкова сила покупців;

ринкова міць постачальників;

політичне і соціальне оточення.

Галузевий ризик тісно пов'язаний з портфельним ризиком в тому сенсі, що в кредитному та інвестиційному портфелі можуть домінувати позики по галузях з порівнянними характеристиками, - наприклад, галузі, чутливі до рецесій або інфляції, вносять більш високий ризик в інвестиційний портфель. Облік цього чинника дозволяє інвесторам більш точно приймати рішення щодо інвестиційного портфеля компанії, банкам - щодо структури кредитного портфеля.

Так, представляють видобувну галузь більше схильні до експропріації, ніж високотехнологічні виробничі галузі. Більш того, те, що розглядається як фактор ризику для більшості галузей, наприклад політична нестабільність, цілком може бути фактором додаткових можливостей для інших галузей - таких як військово-промисловий комплекс.

52

З метою зниження ризику бажано вибирати виробництво таких товарів або послуг, попит на які змінюється в протилежних напрямках, т. Е. При збільшенні попиту на один товар попит на інший зменшується, і навпаки. При цьому, однак, слід враховувати, що далеко не кожен ризик піддається зниженню за допомогою диверсифікації. Як зазначалося вище, на підприємництво впливають різні макроекономічні фактори, такі як очікування підйому або кризи, рух ставки банківського відсотка і т. Д "тому ризик, обумовлений цими процесами, важко знизити шляхом диверсифікації виробництва.

У банківській сфері найбільш значний ризик - ризик ліквідності. Причиною зростання ризику ліквідності може бути не тільки неможливість оперативного залучення грошових ресурсів на міжбанківському ринку, а й помилки в плануванні, некомпетентність персоналу, низька якість кредитного портфеля, т. Е. Загроза неповернення великої частки виданих кредитів. Тому при кредитуванні клієнтів необхідно враховувати галузевий ризик. Наприклад, яскраво виражена сезонність бізнесу в тій чи іншій галузі, короткі і довгі бізнес-цикли - від усього цього істотно залежить платоспроможність компаній.

Розглянемо важливість врахування галузевої специфіки ризиків на прикладі двох принципово різних галузей - промисловості (приладобудування та нафтогазова промисловість) і туріндустрії.

Приладобудування як галузь промисловості є ключовим в науково-технічному розвитку машинобудування, так як розробляє і виробляє вимірювально-контролюючі прилади для організації складних механізмів (судів, літаків, реакторів, процесорів і т. Д.). На території РФ існує близько 30 приладобудівних заводів (Алтайський приладобудівний завод, Державний Рязанський приладовий завод, Елатомского приладовий завод, ВАТ «Концерн НПО" Аврора "» і ін.) Різної специфіки виробництва. Основоположним у функціонуванні та розвитку таких підприємств є проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), які, як зазначалося, іманентно пов'язані з ризиками.

Витрати на НДДКР є однією з необхідних складових для успішного розвитку підприємств, але більшість підприємств досить обережно ставиться до принципово нових розробок, вважаючи за краще йти по шляху незначних удосконалень вже існуючих продуктів / технологій. Джерелами фінансування інноваційної діяльності в даній галузі найчастіше виступають держава (держзамовлення) і сама компанія (самофінансування). Імовірність отримання коштів з комерційних джерел зростає зі ступенем готовності інновації до впровадження.

Основні ризики, пов'язані зі стадіями створення і просування інновації, можуть бути представлені таким чином [4] :

1. Проведення пошукових досліджень:

отримання негативного результату (неправильний напрямок дослідження, помилка в постановці завдання); відсутність результатів у встановлені терміни (помилка в оцінці термінів виконання і / або необхідних ресурсів).

2. Проведення НДДКР:

отримання негативного результату (помилки розрахунків, недоробки);

відсутність результату НДДКР у встановлені терміни (невірна оцінка необхідного часу і ресурсів для виконання);

відмова в сертифікації результату (порушення стандартів і вимог сертифікації);

отримання непатентоспроможним результату (наявність аналогів); несвоєчасне патентування (можливість появи аналогів).

3. Впровадження результатів НДДКР у виробництво: отримання негативного результату (невірне застосування результатів досліджень і розробок, відсутність технологічних можливостей реалізації інновації);

відсутність результатів впровадження в установлені строки; екологічні ризики НДДКР (технологія виробництва передбачає використання / вироблення екологічно шкідливих речовин).

4. Просування нового продукту на ринок: відторгнення / неприйняття ринком (наявність аналогів, неможливість використання на даному рівні технологічного оснащення);

більш низькі обсяги збуту в порівнянні із запланованими (невиправданість витрат на розробку).

Також можна виділити ризики, які притаманні саме цій галузі машинобудування [5] :

зменшення числа замовлень серед підприємств галузі на основну продукцію в зв'язку з нестабільністю економічної ситуації в нашій країні і світі; збільшення цін на продукцію галузевих виробництв; реформування галузі і погіршення структури галузевого управління;

зміна тарифної політики підприємств-монополістів (ПЕК, транспорт, житлово-комунального господарства);

зміна військово-політичної ситуації в світі і орієнтація іноземних замовників на закупівлю військової техніки не російського виробництва;

відсутність коштів у іноземного замовника на закупівлю військової техніки;

відмова іноземного замовника від продовження контракту внаслідок неналежного виконання зобов'язань; відсутність коштів державних замовників РФ на закупівлю техніки;

зростання цін на сировину, матеріали, перевезення;

залежність від постачальників, зрив поставок комплектуючих виробів і спеціальних матеріалів через припинення їх виробництва на підприємствах-постачальниках.

З огляду на все різноманіття ризиків, властивих даній галузі (приладобудування), можна, використовуючи відповідні методики і інструменти запобігання ризикових ситуацій, звести до мінімуму можливі наслідки їх настання. Зокрема, на основі результатів об'єктивно і якісно проведеної оцінки ефективності інвестиційного проекту дається також висновок про ступінь його інтегрального ризику, що є визначальним моментом в ухваленні рішення про реалізацію проекту та його фінансування з визначенням конкретного складу учасників, споживачів продукції проекту, реалістичності досягнення цілей і , як наслідок, можливостей його тиражування на інших підприємствах як свого регіону, так і інших територій.

Нафтогазова промисловість має з точки зору оцінки ризику такі специфічні особливості:

сильна залежність показників і критеріїв ефективності витрат від природних умов, від рівня використання розвіданих і витягають ресурсів вуглеводнів; імовірнісний характер більшості техніко-економічних показників розробки нафтових і газових родовищ; зміна відтворювальної структури капіталовкладень в напрямку збільшення частки, що спрямовується на компенсацію падіння видобутку на старих родовищах; висока капіталомісткість нафтогазовидобування, необхідність здійснення великих початкових і додаткових інвестицій, тривалий період відшкодування початкового капіталу; велика тривалість реалізації нафтових і газових проектів.

Специфічними для нафтогазової галузі ризиками також є:

ризик невідкрита родовища; ризик відкриття нерентабельного родовища; ризик, пов'язаний з неточним визначенням геологопромислових характеристик об'єкта розробки (обсягу геологічних запасів, рівня нефтегазоізвлеченія, обсягу видобутих запасів, динаміки видобутку вуглеводнів і т. д.);

ризик, пов'язаний із завершенням проекту;

ризик, пов'язаний з умовами ринку збуту нафти, газу, нафтопродуктів;

ризик, пов'язаний з підвищеною вірогідністю виникнення форс-мажорних ситуацій.

Розглянемо сферу туріндустрії. За рік в Росії відкриваються сотні нових турагентств, але тільки менше 20% з них «доживають» до свого триріччя [6] . У той же час сучасний туристичний бізнес в Росії за останні десять років демонстрував величезний стрибок в своєму розвитку (деяке уповільнення було викликано кризою 2008 року), і в останні роки ситуація характеризується перенасиченням ринку туристичними агентствами. На 2005 р в одній тільки Москві налічувалося близько 7 тис. Агентств. Подібна привабливість обумовлюється відносно невеликими інвестиціями (близько 10 тис. Доларів), мінімальною кількістю персоналу (від чотирьох-п'яти чоловік) і уявною простотою завдання. Однак бізнес у цій галузі супроводжується достатньою кількістю ризиків, здатних розорити інвестора.

Розглянемо найбільш очевидні ризики, які очікують підприємців, які бажають відкрити бізнес в сфері туризму. Внутрішні ризики:

1. Форма бізнесу. Відносно даного виду ризику слід зазначити, що підприємцю на першому етапі слід визначити спосіб відкриття бізнесу: покупка готової компанії «під ключ», франшизи, придбання вже функціонуючого бізнесу, самостійне створення нової фірми. Важливість правильного вирішення цього питання пояснюється тим, що у кожного з перерахованих варіантів є позитивні і негативні сторони. Так, при покупці франшизи практично виключаються витрати на розкрутку агентства і велика частина пов'язаних з цим ризиків, але значно знижується індивідуальність проекту. При покупці чинного агентства можливий ризик придбання збиткової фірми, оскільки високоприбутковий бізнес продають нечасто.

Придбання фірми «під ключ» може бути пов'язане з ризиками проведення необхідних доробок, що вимагає часу, і т. Д.

 • 2. Сезонність. Цей ризик є специфічним для даної галузі, і йому повалені всі компанії, що працюють на ринку, що вимагає заздалегідь планувати обумовлені цим витрати.
 • 3. Розташування офісу, персонал, спеціалізація. Це фактори, з якими пов'язане формування прибуткового профілю роботи компанії. Так, якщо вона вирішує займатися унікальним напрямком - знижуються ризики прямої конкуренції, але виникає ризик повної залежності від приймаючої сторони і туроператорів, які в будь-який момент з тієї чи іншої причини можуть призупинити формування турів в обрану країну.

Зовнішні ризики:

 • 1. Відносини з туроператорами. В силу зазначеної специфіки репутація і стійкість на ринку компанії в найбільшою мірою залежить від якості пропонованого продукту. Тому вибір туроператора - це одна з важливих завдань, від якої залежить маржа компанії, т. Е. Різниця між ціною купівлі та ціною продажу.
 • 2. Непередбачені обставини. До них відносяться війни, теракти і природні катаклізми - найменш прогнозований вид ризику в діяльності як турагента, так і туроператора. Вони, як правило, мають наслідком зниження цін на даний напрямок і, відповідно, зниження доходу компанії.

Наявність перерахованих і інших ризиків пояснює позитивну динаміку числа щорічно ліквідуються туристичних компаній, що доводить важливість застосування науково обґрунтованого підходу до виявлення, ідентифікації, оцінки та управління ризиками.

Розглянувши специфічні ризики для двох абсолютно різних галузей, можна зрозуміти, чому не існує єдиної класифікації ризиків інвестиційних проектів. Кожна галузь має свої особливості і характерні ризики, тому переходити до їх оцінці для будь-якого проекту потрібно тільки після виявлення всіх можливих для даного проекту ризиків.

58

Таким чином, існує велика кількість видів і класифікацій проектних ризиків в залежності від специфіки діяльності компанії, її галузевої приналежності і цілого ряду інших ріскоформірующіх факторів. Окремо класифікуються інвестиційні ризики, ризики на ринку нерухомості, ризики на ринку цінних паперів та ін. Узагальнена класифікація всіх можливих ризиків представлена в дод. 1.

Систематизація - розміщення досліджуваних явищ в певному порядку з метою виявлення взаємозв'язку і співпідпорядкованості

Класифікація проектних ризиків дозволяє провести їх подальшу систематизацію - розміщення в певній послідовності з виявленням взаємозв'язку і супідрядне ™. Правильно проведена систематизація дозволяє ідентифікувати ризик, створюючи передумови для розробки ефективних методів і прийомів управління ім. Завдяки систематизації всю сукупність проектних ризиків можна уявити не роз'єднано, а в певній системі, що дозволяє глибше зрозуміти їх природу, передбачати можливі наслідки для проекту на основі встановлення причинно-наслідкових зв'язків між що відбуваються або можливими подіями і результатами проектної діяльності.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЮ 1

 • 1. Що розуміється під проектом?
 • 2. Що являє собою управління проектами?
 • 3. Чим відрізняється економічний зміст понять «ризик» і «невизначеність»?
 • 4. Що зумовлює появу ризиків в проектній діяльності?
 • 5. Охарактеризуйте основні підходи до розуміння категорії «ризик». Чим вони відрізняються?
 • 6. Дайте характеристику різних видів невизначеності.
 • 7. За якими ознаками класифікуються ризики?
 • 8. Дайте характеристику внутрішнім проектних ризиків.
 • 9. Що може стати причиною виникнення зовнішніх проектних ризиків?
 • 10. Що таке кредитний ризик? Які основні причини його виникнення?
 • 11. Хто схильний до кредитного ризику?
 • 12. Як класифікують ризики за характером наслідків?
 • 13. Чим відрізняються чистий і спекулятивний ризики?
 • 14. Що таке процентний ризик? Які можуть бути наслідки зміни процентних ставок?
 • 15. Що таке страховий ризик?
 • 16. Як класифікують ризики за сферою виникнення?

 • [1] Управління ризиками. URL: http://ufadengi.ru/ru/economics/115-uprrisk.html.
 • [2] Управління ризиками. URL: http://cribs.me/upravlenie-proektami/upravlenie-riskami.
 • [3] Разу М. Л. Управління проектом. Основи проектного управління. М .: КНОРУС, 2006.
 • [4] Оцінка інноваційних ризиків проекту. URL: http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number4/page 12.htm. 54
 • [5] Раменский приладобудівний завод. URL: http://barfin.ru/company/riep-plc/market/.
 • [6] Інформація сайту Opcnbusincss.ru.
 
<<   ЗМІСТ   >>