Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Інвестиційне проектування - це розробка комплексної стратегії фінансування бізнес-підрозділу або підприємства в цілому, основою якої є детальний аналіз ринку, науково обгрунтований прогноз потреб і виробництва, джерел і структури капіталу.

З огляду на, що особливістю інвестиційних проектів як управлінських рішень є тривалий термін реалізації, слід зазначити властиву їм високу ймовірність негативних змін, а значить, помилки в їх оцінці можуть привести до невірних управлінських рішень і суттєвих фінансових втрат. У зв'язку з цим виникає необхідність врахування чинників невизначеності і ризику при проведенні техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту з використанням методично грамотних і теоретично обґрунтованих методів розрахунку комерційної, економічної та бюджетної ефективності.

У сучасній економічній літературі і господарській практиці поняття «ризик», «нестабільність», «невизначеність», «аналіз ризиків», «управління ризиками», «ризик-менеджмент» з'явилися відносно недавно і в більшій мірі в додатку до фінансового ринку. Але в останні роки ці поняття, об'єднавши накопичений міжнародний досвід і російську теоретичну базу, законодавчо закріплені і стали обов'язковою складовою будь-якого бізнес-плану інвестиційного проекту, як іманентно сполученого з ризиком, особливо якщо мова йде про інновації. Крім того, проектні інвестиційні рішення можуть прийматися в різних умовах, які визначають середу прийняття рішень. Виділяють три можливих середовища: визначеності (досить добре відомі можливі наслідки реалізації б рішення), помірного ризику (наявність небезпеки збитку або шкоди), невизначеності (відомі можливі наслідки реалізації проекту і невідомі їх ймовірності).

Розуміння таких термінів, як «ризик» і «невизначеність», в сполученні з інвестиційним проектом, їх об'єктивна оцінка і вибір ефективних управляючих впливів істотно підвищують шанси інвестора в нестабільній підприємницькому середовищі і мінімізують його втрати. Тому управління ризиками в сучасній економічній діяльності займає виняткове місце. В його основу покладено цілеспрямований пошук і організація заходів щодо зниження ступеня ризику і отримання доходу в умовах невизначеної господарської ситуації.

Кінцева мета ризик-менеджменту відповідає цільовій функції управління проектами - отримання максимального прибутку при прийнятному для підприємця співвідношенні прибутку і ризику.

У навчальному посібнику розглянуто основні підходи і методичний інструментарій управління інвестиційними проектами в умовах ризику і невизначеності. У ньому представлений теоретико-концептуальний базис управління проектними ризиками, практичний інструментарій оцінки ризиків інвестиційних проектів, підходи до формування і інструментарно наповненню системи ризик-менеджменту на мікрорівні, а також характеристика інформаційного середовища управління ризиками. На відміну від традиційної наукової та навчальної літератури з теорії та практиці управління проектними ризиками, в цьому навчальному посібнику особлива увага приділяється галузевої специфіки методів ідентифікації, відбору, оцінки проектних ризиків та функціонування системи ризик-менеджменту.

Кожен модуль навчального посібника містить питання для повторення. У першому модулі «Теоретико-концептуальний базис управління проектами в умовах ризику і невизначеності» розглядаються понятійно-термінологічні конструкти, економічний зміст ризику і невизначеності в інвестиційному проектуванні; дається детальна класифікація ризиків проектної діяльності по ряду типологічних критеріїв і факторів,

7

їх визначають; досліджуються сутність і причини невизначеності; вивчається природа взаємозв'язку невизначеності і ризику, а також обумовленості ризиків наявністю невизначеності.

У другому модулі «Методичний інструментарій оцінки ризиків інвестиційного проекту» проводиться комплексний аналіз існуючих підходів до ідентифікації та оцінки ризиків інвестиційних проектів, а також відбір факторів, що визначають вибір методів оцінки ризиків. Найбільшу увагу в даному модулі приділяється вивченню якісних і кількісних методів оцінки проектних ризиків, а також специфіку оцінки ризиків проектів інноваційної спрямованості.

У третьому модулі «Галузева специфіка методології оцінки проектних ризиків» спеціальну увагу приділяється об'єктивно існуючим особливостям оцінки проектних ризиків в фінансово-кредитній сфері і в реальному секторі економіки.

У четвертому модулі «Управління проектними ризиками. Система ризик-менеджменту на підприємстві (в організації) »з позиції суб'єктно-об'єктної визначеності розглядається поняття та інструментарій формування ефективної системи управління проектними ризиками на підприємстві; в практичному аспекті проводиться аналіз підходів до управління проектними ризиками і зниження невизначеності; вивчаються можливості формування інформаційного середовища управління проектними ризиками на мікрорівні.

У п'ятому модулі «Кейси з управління проектними ризиками» наведено кейсові завдання, що дозволяють на конкретних прикладах з'ясувати і закріпити викладений матеріал.

Навчальний посібник призначений для бакалаврів, магістрів, аспірантів і викладачів, а також фахівців, що займаються формуванням і розвитком систем проектно-орієнтованого управління.

 
<<   ЗМІСТ   >>