Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інвестиційні операції кредитних організацій

У відповідності зі ст. 2 Закону РРФСР від 26 червня 1991 № 1488-1 "Про інвестиційну діяльність у РРФСР" інвестори - це суб'єкти інвестиційної діяльності, здійснюють вкладення власних, позикових або залучених коштів у формі інвестицій та забезпечують їх цільове використання.

Банки, що виконують інвестиційні операції на ринку цінних паперів і набувають цінні папери інших емітентів, називають інвестиційними.

Діяльність інвестиційних банків полягає в наступному:

 • - Розміщення власних цінних паперів або цінних паперів, емітованих іншими господарюючими суб'єктами;
 • - Купівля-продаж цінних паперів на вторинному ринку. Одна з поширених операцій інвестиційного

банку - андеррайтинг, тобто гарантія розміщення.

У тлумачному словнику термінів IPO андеррайтер визначається як "інвестиційний банк, який приймає на себе ризик покупки нової емісії цінних паперів у компанії і розподілу її серед інших інвесторів ..."

В. В. Кудряшов розкриває поняття "андеррайтер" як особа, яка прийняла на себе обов'язки розмістити цінні папери від імені емітента або від свого імені, але за рахунок і за дорученням емітента. Крім того, автор наводить визначення андеррайтингу: це "вид професійної діяльності на ринку цінних паперів, що полягає в наданні АО-емітентам професійної допомоги в розміщенні емісійних акцій або інших цінних паперів".

Російське право не містить законодавчо закріпленого визначення поняття і процедури андеррайтингу. У Федеральному законі "Про ринок цінних паперів" містяться визначення лише наступних понять, що відносяться безпосередньо до процедури розміщення:

 • o публічне розміщення цінних паперів - розміщення цінних паперів шляхом відкритої підписки, у тому числі розміщення цінних паперів на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів;
 • o розміщення емісійних цінних паперів - відчуження емісійних цінних паперів емітентом першим власникам шляхом укладення цивільно-правових угод;
 • o публічне звернення цінних паперів - обіг цінних паперів на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, обіг цінних паперів шляхом пропозиції цінних паперів необмеженому колу осіб;
 • o обіг цінних паперів-укладення цивільно-правових угод, що тягнуть за собою перехід прав власності.

У п. 3.2 Постанови Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 11 жовтня 1999 № 9 "Про затвердження Правил здійснення брокерської і дилерської діяльності на ринку цінних паперів Російської Федерації" згадується, що професійний учасник, здійснюючи брокерську діяльність на ринку цінних паперів, виступає андеррайтером при розміщенні емісійних цінних паперів. Таким чином, російське право не виділяє андеррайтингову діяльність в окремий вид професійної діяльності, на відміну від інших міжнародних ринків. Андеррайтер (англ. - Underwriter) - юридична особа, яка здійснює керівництво процесом випуску цінних паперів та їх розподілу. Андеррайтер гарантує емітенту виручку від продажу цінних паперів, фактично купуючи цінні папери або організовуючи їх розміщення.

Емітент укладає з андеррайтером договір андеррайтингу, в якому обговорюються істотні умови здійснення андеррайтингу відносно випуску цінних паперів. В рамках цивільного законодавства даний договір повинен бути або договором комісії або договором доручення, або агентським договором, або змішаним договором.

Угода містить певні умови та застереження. Найбільш відома застереження - "Все або нічого" - дозволяє ведучому андеррайтеру скасувати пропозицію при відсутності передплати на всі акції. Якщо розміщення проводять кілька андеррайтерів, що утворюють синдикат, то один з них, що виконує функцію організатора розміщення, представляє інших андеррайтерів і полягає в договірних відносинах з емітентом.

Крім того до інвестиційних операцій (професійної діяльності на ринку цінних паперів) кредитних організацій відносяться брокерська та дилерська діяльність.

Брокерська діяльність - діяльність по здійсненню цивільно-правових угод від імені та за рахунок клієнта або від свого імені та за рахунок клієнта на підставі відплатних договорів. Брокер має право укладати договори доручення, комісії, а також агентський і брокерський. Брокер вправі надавати клієнту позику грошові кошти та (або) цінні папери для здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів за умови надання клієнтом забезпечення. Угоди, що здійснюються з використанням грошових коштів та (або) цінних паперів, переданих брокером у позику, називаються маржинальними угодами. При неповерненні суми позики і (або) зайнятих цінних паперів у строк брокер звертає стягнення на грошові кошти та (або) цінні папери, виступаючі забезпеченням зобов'язань клієнта за наданими брокером позиками, у позасудовому порядку шляхом реалізації таких цінних паперів на торгах фондової біржі.

Дилерської діяльністю визнається укладання угод купівлі-продажу від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі і (або) продажу певних цінних папері зобов'язанням покупки і (або) продажу цих цінних паперів за оголошеними цінами особою, що здійснює таку діяльність. У договорі купівлі-продажу крім ціни дилер має право оголосити інші істотні умови договору купівлі-продажу цінних паперів, наприклад термін, протягом якого діють оголошені ціни. Якщо в оголошенні (сутнісно публічній оферті) немає вказівок на інші істотні умови, дилер зобов'язаний укласти договір на істотних умовах, запропонованих його клієнтом. Якщо дилер не вказав максимальне кількість купованих і (або) продаваних цінних паперів, клієнт має право вимагати укладення договору на те кількість паперів, яку він вкаже. У разі ухилення дилера від укладення договору до нього може бути пред'явлений позов про примусове укладення такого договору і (або) відшкодування завданих клієнту збитків.

До дилерської діяльності належить діяльність з управління цінними паперами, депозитарна діяльність, діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів, діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів.

До інвестиційних (дилерським) операціями банків відносять операції peпo. Угода peno складається з двох етапів (слід зауважити, що це одна єдина угода, а не дві). Перший етап полягає в продажу однією стороною цінних паперів іншій стороні із зобов'язанням зворотної купівлі (другий етап операції) цих цінних паперів у тій же кількості через певний термін і за ціною, встановлених умовами угоди. Продавець по першій частині угоди репо є покупцем по другій частині цієї угоди. Обов'язки па зворотну купівлю відповідає обов'язок на зворотний продаж тих самих цінних паперів. Але ціна, за якою вчиняється зворотна купівля цінних паперів, відрізняється від ціни їх первісної продажу. Різниця між цінами становить той дохід, який отримує первинний покупець цінних паперів на першому етапі угоди. Таким чином, дохід по угоди peno - різниця між вартістю зворотного викупу і вартістю покупки цінних паперів.

Сторонами по операціях peno можуть виступати тільки дилери ринку державних цінних паперів РФ, що діють як від свого імені і за свій рахунок, так і за рахунок і за дорученням інвесторів.

Як правило, кредитні організації операції peno здійснюють з державними цінними паперами.

Залежно від терміну виконання розчищаються наступні операції:

 • - Одноденні, де обидва етапи угоди виконуються в один торговий день;
 • - Діючі, тобто угоди, за якими перша частина виконана, а термін виконання другої частини не минув;
 • - Відкриті, в яких термін виконання не встановлено. Залежно від умови щодо забезпечення існують:
 • - Угоди, з блокуванням забезпечення, тобто угоди, де присутня умова про обмеження прав первісного покупця відносно забезпечення по угоді peno;
 • - Угоди без блокування забезпечення. Обов'язкові та додаткові умови угоди peпo встановлені в п. 3.2 та 3.3 Положення ЦБР від 25 березня 2003

№ 220-П "Про порядок укладення та виконання угод peno з державними цінними паперами Російської Федерації".

До обов'язкових умов угоди peno відносяться:

 • - Ставка peno у відсотках річних, з точністю, встановленої ЦБР;
 • - Термін peno в календарних днях (у якості терміну peno може бути вказано "внутрішньоденне peno");
 • - Код дилера і дилера-контрагента відповідно до Положення ЦБР від 25 березня 2003 № 219-П "Про обслуговування та обіг випусків федеральних державних цінних паперів";
 • - Напрям заявки (купівля облігацій при наданні коштів або продаж облігацій при залученні коштів);
 • - Сума peno (в рублях);
 • - Кількість облігацій, є забезпеченням, виражене в штуках (лотах) та ін.

До додаткових умов угоди peno відносяться наступні:

 • - Початкове і граничні значення дисконту з точністю, встановленої ЦБР;
 • - Вказівка на блокування забезпечення.
 
<<   ЗМІСТ   >>