Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Випуск акцій кредитними організаціями

У відповідності з Федеральним законом "Про ринок цінних паперів" емітентами є юридичні особи або органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, що несуть від свого імені зобов'язання перед власниками цінних паперів по здійсненню закріплених ними прав.

Дії емітента щодо випуску та розміщення цінних паперів називаються "емісійними операціями".

За допомогою емісії цінних паперів господарюючі суб'єкти можуть не тільки формувати власний капітал, але і залучати позиковий. Кредитні організації, створені у формі АТ, формують статутний капітал за допомогою емісії акцій, яку здійснюють не пізніше одного місяця після повної оплати оголошеного статутного капіталу.

Для залучення позикового капіталу кредитні організації вправі здійснювати емісію облігацій, які кредитна організація має право емітувати тільки після двох років стійкої фінансової діяльності та при дотриманні вимог ЦБР.

Відповідно до Інструкції від 10 березня 2006 № 128-І кредитна організація може випускати цінні папери іменні та на пред'явника.

Іменні цінні папери кредитної організації можуть випускатися тільки в бездокументарній формі, за винятком випадків, встановлених законами, а цінні папери на пред'явника - тільки в документарній формі.

Емісія цінних паперів кредитними організаціями може здійснюватися:

  • - При створенні кредитної організації;
  • - При зміні її статутного капіталу, якщо кредитна організація створена у формі АТ;
  • - При виникненні необхідності залучення позикового капіталу шляхом випуску облігацій.

Департаментом ліцензування діяльності та фінансового оздоровлення кредитних організацій ЦБР реєструються:

  • - Випуски акцій кредитних організацій суглобовим капіталом 1000 млн руб. і більше (включаючи в розрахунок передбачувані підсумки випуску) або з часткою іноземної участі (у тому числі фізичних та юридичних осіб з країн СНД) понад 50%;
  • - Випуски облігацій кредитних організацій на суму 1000 млн руб. і вище;
  • - Випуски цінних паперів при реорганізації кредитних організацій;
  • - Випуски опціонів кредитних організацій - емітентів. Решта випуски цінних паперів кредитних організацій

реєструються територіальними установами ЦБР.

Статутний капітал кредитної організації, створеної у формі АТ, складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами.

Кредитні організації - емітенти має право випускати тільки іменні акції.

Статутом кредитної організації повинні бути визначені кількість, номінальна вартість акцій, придбаних акціонерами (розміщені акції), і права, надані цими акціями.

Статутом кредитної організації можуть бути визначені кількість, номінальна вартість, категорії (типи) акцій, які кредитна організація має право розміщувати додатково до розміщених акцій (оголошені акції), і права, надані цими акціями. При відсутності в статуті кредитної організації цих положень вона не має права розміщувати додаткові акції.

Якщо в статуті кредитної організації визначені порядок і умови розміщення оголошених акцій певної категорії (типу), то порядок і умови розміщення додаткових акцій цієї категорії (типу), які визначаються рішенням про їх розміщення, повинні відповідати вказаним положенням статуту такої кредитної організації - емітента.

Нова емісія акцій може здійснюватися лише після повної оплати акціонерами усіх раніше розміщених кредитною організацією акцій. Рішення про черговому випуску акцій може бути прийняте тільки після реєстрації змін, що вносяться до статуту кредитної організації за підсумками попередньої емісії щодо нового розміру статутного капіталу та кількості розміщених і оголошених акцій.

Номінальна вартість акцій повинна виражатися у валюті РФ.

Кредитна організація може випускати звичайні і привілейовані акції.

Звичайні акції незалежно від порядкового номера і часу випуску повинні мати однакову номінальну вартість і надавати їх власникам однаковий обсяг прав.

Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25% зареєстрованого статутного капіталу кредитної організації. Можливість випуску одного або декількох типів привілейованих акцій, розмір дивіденду і (або) ліквідаційна вартість по кожному з них, обсяг прав, наданий ними, визначаються статутом кредитної організації. Привілейовані акції одного типу надають їх власникам однаковий обсяг прав і мають однакову номінальну вартість.

Не може бути одночасно здійснено державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) звичайних і привілейованих акцій, що розміщуються шляхом підписки, якщо при розміщенні всіх привілейованих акцій і не розміщенні ні однієї звичайної акції номінальна вартість привілейованих акцій кредитної організації - емітента перевищить 25% її статутного капіталу.

Кредитна організація, що діє у формі АТ, вправі здійснювати розміщення додаткових акцій за допомогою підписки і конвертації. У разі збільшення статутного капіталу кредитної організації за рахунок її майна (капіталізації власних коштів) розміщення додаткових акцій здійснюється за допомогою розподілу їх серед акціонерів.

Кредитна організація - відкрите АТ вправі проводити відкриту підписку (публічне розміщення) (далі - відкрита підписка) на випущені нею акції та здійснювати їх вільний продаж з урахуванням вимог федеральних законів та інших правових актів РФ. Кредитна організація - відкрите АТ вправі проводити закриту підписку на випущені нею акції, за винятком випадків, коли можливість проведення закритої підписки обмежена статутом кредитної організації - емітента або вимогами правових актів РФ.

Кредитна організація - закрите АТ не має права проводити розміщення акцій за допомогою відкритої підписки або іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому колу осіб.

Розміщення акцій за допомогою закритої підписки здійснюється тільки за рішенням загальних зборів акціонерів кредитної організації про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій, прийнятому більшістю у 3/4 голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що приймають участь у загальних зборах акціонерів, якщо необхідність більшої кількості голосів для прийняття цього рішення не передбачена статутом кредитної організації.

Розміщення за допомогою відкритої підписки звичайних акцій, які становлять більше 25% раніше розміщених звичайних акцій, здійснюється тільки за рішенням загальних зборів акціонерів, прийнятому більшістю у 3/4 голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що приймають участь у загальних зборах акціонерів, якщо необхідність більшої кількості голосів для прийняття цього рішення не передбачена статутом кредитної організації.

Акціонери кредитної організації - емітента мають переважне право придбання розміщуваних у вигляді відкритої підписки додаткових акцій у кількості, пропорційній кількості належних їм акцій цієї категорії (типу).

Акціонери кредитної організації - емітента, які голосували проти або не брали участі в голосуванні з питання про розміщення за допомогою закритої підписки акцій, мають переважне право придбання додаткових акцій, що розміщуються за допомогою закритої підписки, у кількості, пропорційній кількості належних їм акцій цієї категорії (типу). Зазначене право не поширюється на розміщення акцій, здійснюване за допомогою закритої підписки тільки серед акціонерів, якщо при цьому акціонери мають можливість придбати ціле число акцій, що розміщуються пропорційно кількості належних їм акцій відповідної категорії (типу), за винятком кредитних організацій з одним акціонером.

Якщо рішення, що є підставою для розміщення додаткових акцій, приймається загальними зборами акціонерів кредитної організації - емітента, список осіб, які мають переважне право придбання додаткових акцій, складається на підставі даних реєстру акціонерів на дату складання списку осіб, які мають право на участь у такому загальних зборах акціонерів . В інших випадках список осіб, які мають переважне право придбання додаткових акцій, складається на підставі даних реєстру акціонерів на дату прийняття рішення, що є підставою для розміщення додаткових акцій.

Для складання списку осіб, які мають переважне право придбання додаткових акцій, номінальний утримувач акцій представляє дані про осіб, в інтересах яких він володіє акціями.

Особи, які мають переважне право придбання додаткових акцій, повинні бути повідомлені кредитною організацією - емітентом про можливість здійснення ними переважного права в порядку, передбаченому законодавством РФ для повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Повідомлення має містити відомості про категорії (типі) розміщуваних акцій, кількість акцій, що розміщуються, ціною їх розміщення або порядку визначення ціни розміщення (у тому числі про ціну їх розміщення або порядку визначення ціни розміщення при здійсненні переважного права придбання), порядок визначення кількості цінних паперів, яке вправі придбати кожну особу, що має переважне право їх придбання, порядку, в якому заяви таких осіб про придбання акцій повинні бути подані в кредитну організацію, та строк, протягом якого такі заяви мають надійти в кредитну організацію - емітент (далі - термін дії переважного права).

Термін дії переважного права не може бути менше 45 днів з моменту направлення (вручення) або опублікування повідомлення.

Якщо порядок визначення ціни розміщення, встановлений рішенням, є підставою для розміщення додаткових акцій передбачає визначення ціни розміщення після закінчення терміну дії переважного права, такий термін не може бути менше 20 днів з моменту направлення (вручення) або опублікування повідомлення. У цьому випадку повідомлення повинно містити відомості про строк оплати цінних паперів, який не може бути менше п'яти робочих днів з моменту розкриття інформації про ціну розміщення.

Особа, яка має переважне право придбання додаткових акцій, має право повністю або частково здійснити своє переважне право шляхом подачі в кредитну організацію - емітент письмової заяви про придбання акцій та документів, що підтверджують їх оплату.

Якщо інше не установлюється рішенням про випуск (додатковий випуск) акцій, договір, на підставі якого здійснюється розміщення акцій особі, що реалізовує переважне право їх придбання, вважається укладеним з моменту одержання кредитною організацією - емітентом заяви про придбання акцій з доданим документом про їх оплату, а якщо ціна розміщення акцій особам, що здійснюють переважне право їх придбання, визначається після закінчення строку дії зазначеного переважного права, - з моменту оплати придбаних акцій. При цьому у випадку, якщо заяви про придбання акцій з доданими документами про їх оплату надходять на адресу кредитної організації - емітента до дати початку розміщення акцій, відповідні договори вважаються укладеними на дату початку розміщення акцій.

Якщо рішення, що є підставою для розміщення додаткових акцій, передбачає їх оплату негрошовими засобами, особи, які здійснюють переважне право придбання, вправі за своїм розсудом оплатити їх коштами відповідно до ціни розміщення, встановленої в рішенні про випуск цінних паперів.

Для визначення кількості акцій, розмішені в результаті здійснення переважного права їх придбання, кредитна організація - емітент повинна протягом п'яти днів з дати закінчення терміну дії переважного права, підвести підсумки здійснення переважного права і в установленому порядку розкрити інформацію про це.

 
<<   ЗМІСТ   >>