Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Принципи і способи банківського кредитування

За змістом п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону про банки банківське кредитування відноситься до банківських операцій, здійснюваним систематично з метою отримання прибутку, як правило, за рахунок залучених, а не власних коштів.

Банківське кредитування здійснюється при дотриманні наступних принципів.

Терміновість - принцип кредитування, відповідно до якого позичальник після закінчення терміну, на який надано кредит, зобов'язаний повернути кредитної організації позикові кошти.

Зворотність - принцип, що представляє собою обов'язок позичальника виплатити суму боргу на умовах, що визначаються договором: єдиним платежем або частинами. В силу кореспондуючих прав і обов'язків у кредитному зобов'язанні обов'язок позичальника з повернення грошей обумовлена правом вимоги банком-кредитором. Моментом повернення кредиту вважається момент зарахування грошових коштів на кореспондентський рахунок кредитної організації.

Платність - принцип, спрямований на стягування з позичальника процентів за користування наданими коштами. Оскільки банки "продають" залучені кошти, що становить основну частину їх прибутку, в кредитному договорі обов'язковим (істотним) умовою є процентна ставка за користування кредитними ресурсами. Кредитна ставка в договорі не може бути нижче ставки рефінансування ЦБР, що представляє собою відсотки за кредитами, наданих ЦБР кредитним організаціям.

Добровільність - принцип, відповідно до якого сторони за власним бажанням вступають в кредитне правовідношення. Позичальник вибирає банк з урахуванням найбільш вигідних для нього умов кредитування; банк, розглядаючи кредитну заявку, перевіряє фінансове становище потенційного позичальника і приймає рішення про видачу коштів або про відмову в укладенні договору.

Винятковість як принцип кредитування проявляється в спеціальному суб'єктному складі на стороні кредитора, яким можуть виступати банки та небанківські кредитні організації, що здійснюють депозитно-кредитні операції. Інші особи не можуть бути кредиторами в кредитному договорі.

Забезпеченість як принципу кредитування спрямована на мінімізацію ризику неповернення кредитних коштів і проявляється у двох аспектах. По-перше, кредитні організації в обов'язковому порядку формують резерви на можливі втрати по позиках. Для формування резервів всі видані кредити класифікуються за п'ятьма категоріями якості за рівнем ризику їх неповернення з урахуванням забезпечення кредиту та якості обслуговування боргу. Розмір резерву прямо пропорційний ймовірності фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником обов'язків по кредиту і варіюється в межах від 0% (стандартні кредити з хорошим обслуговуванням боргу і стійким фінансовим становищем позичальника) до 100% (безнадійні позики з поганим обслуговуванням боргу і незадовільним фінансовим становищем позичальника). По-друге, оцінюється ліквідність забезпечувальних заходів і дається вартісна оцінка майна, що надається в забезпечення повернення кредиту. Найчастіше банки в якості способів забезпечення виконання кредитних зобов'язань використовують заставу, поручительство, банківську гарантію. У разі втрати заставленого майна, розірвання договору поручництва чи смерті поручителя, закінчення терміну банківської гарантії та подібних юридичних фактів, що свідчать про припинення забезпечувального зобов'язання, банк має право вимагати від боржника дострокового повернення всієї суми кредиту і зобов'язаний перекласифікувати кредит в нижчу категорію.

Види кредитування.

У банківській практиці кредити розрізняються за способом їх оформлення і видачі.

Кредит фізичній особі зазвичай видається або шляхом разового зарахування грошових коштів на рахунок позичальника.

Кредит може бути виданий шляхом відкриття кредитної лінії, тобто шляхом укладення договору з позичальником (як правило, підприємцем або комерційною організацією), в якому протягом обумовленого договором терміну визначені "ліміт видачі", тобто максимальний розмір наданих клієнту коштів; "ліміт заборгованості", тобто межа розміру одноразової суми заборгованості позичальника. Умови і порядок відкриття позичальнику кредитної лінії визначаються сторонами або в спеціальному генеральному (рамковому) угоді, або безпосередньо в договорі на надання (розміщення) грошових коштів.

Кредитування може здійснюватися шляхом кредитування рахунку, наприклад розрахункового (ст. 850 ЦК України). У цьому випадку банк оплачує вимоги кредиторів свого клієнта (позичальника) в межах обумовленого договором ліміту навіть при відсутності коштів на рахунку клієнта або на більшу суму, ніж знаходиться на рахунку. Такий кредит називається контокорентний (іт. Conlo correme - поточний рахунок) або овердрафтом (англ. Overdraft - понад рахунок).

Онкольний кредит (англ. On call-но дзвінка, до попередження) - право клієнта (позичальника) користуватися кредитом банку із спеціально відкритого для цього рахунку, зазвичай до визначеної договором суми (ліміту), і право банку (кредитора) в будь-який момент в односторонньому порядку припинити кредитування і зажадати від позичальника повного або часткового погашення заборгованості. Онкольний кредит передбачає обов'язкове забезпечення у вигляді застави банку належать позичальнику цінних паперів, ринкова вартість яких може коливатися і тому є невизначеною. Зі свого боку клієнт вправі у час внести на рахунок зняту ним суму (з відсотками) і зажадати повернення забезпечення.

Аваль або акцепт векселя банком як платника, по суті, також є формою банківського кредитування. У міжнародному обороті він нерідко іменується Рамбурсна або акцептним кредитом.

У банківській практиці зустрічається вексельне кредитування, при якому умовами кредитного договору передбачається видача позичальнику кредиту не грошовими коштами, а простими векселями банку-кредитора, вартість яких (з відсотками) позичальник оплачує банку. Такі відносини насправді не є ні кредитними (бо банк зовсім не кредитує позичальника), ні вексельними (бо позичальник у відношенні банку не стає ні вексельним кредитором, ні вексельним боржником), ні змішаними (бо не містять елементів відомих договорів). Мова тут йде про особливе (Непойменовані) договорі, у всякому разі неявляются різновидом кредитного договору. Президія ВАС РФ вказав на змішаний характер такого договору, в якому кредитний договір об'єднаний з елементами договору позики, де позичальником є банк, а позикодавцем - клієнт. Зобов'язання банку надати кредит в силу ст. 815, 818 ГК РФ перетвориться в вексельне, тому кредит необхідно вважати наданим, а позичальника - зобов'язаним платити відсотки і повертати борг тільки в момент оплати укатаних векселей1.

Ломбардний кредит - короткостроковий кредит, що надається ЦБР комерційним банкам під заставу державних цінних паперів (головним чином у бездокументарній формі, тобто під заставу прав вимоги).

Порядок надання ЦБР ломбардного кредиту комерційним банкам регулюється Положенням про порядок надання Банком Росії кредитним організаціям кредитів, забезпечених заставою (блокуванням) цінних паперів, затвердженим ЦБР 4 серпня 2003 № 236-П.

Ломбардний кредит надається від імені ЦБР головним територіальним управлінням (національним банком), що уклали договір рахунки ДЕПО (рахунок ДЕПО - особовий рахунок, відкритий для обліку операцій з прийнятими на зберігання цінними паперами) з уповноваженим депозитарієм цінних паперів, що передбачає зберігання на цьому рахунку цінних паперів комерційного банку.

Список цінних паперів, прийнятих ЦБР в якості забезпечення ломбардних кредитів (ломбардний список цінних паперів), затверджується Радою директорів ЦБР. Відповідно до вказівки ЦБР від 10 серпня 2012 року № 2 861-У "Про перелік цінних паперів, що входять в ломбардний список Банку Росії" в ломбардний список, зокрема, включені:

 • - Облігації, випущені від імені Російської Федерації;
 • - Облігації ЦБР;
 • - Облігації іпотечних агентств;
 • - Облігації суб'єктів РФ і муніципальних утворень, що випускаються відповідно до Федеральним законом від 29 липня 1998 № 136-ФЗ "Про особливості емісії та обігу державних і муніципальних цінних паперів";
 • - Облігації юридичних осіб - резидентів Російської Федерації, в тому числі біржові облігації;
 • - Акції юридичних осіб - резидентів Російської Федерації, які не є кредитними організаціями;
 • - Облігації з іпотечним покриттям, що випускаються відповідно до Федеральним законом від 11 листопада 2003 № 152-ФЗ "Про іпотечні цінні папери", а також облігації відкритого акціонерного товариства "Агентство з реструктуризації іпотечних житлових кредитів";
 • - Облігації міжнародних фінансових організацій, випущені відповідно до законодавства РФ;
 • - Боргові емісійні цінні папери, випущені юридичними особами - нерезидентами Російської Федерації за межами Російської Федерації.

Термін ломбардного кредиту, як правило, не перевищує 30 днів.

Кредит може бути наданий під заставу зазначених цінних паперів, за умови, що вони належать банку на праві власності або іншому речовому праві і не обтяжені іншими зобов'язаннями банку, мають термін погашення не раніше ніж через 10 календарних днів після настання терміну погашення ломбардного кредиту і враховані на рахунку ДЕПО, відкритому депозитарієм.

Банк має право на отримання ломбардного кредиту, якщо:

 • - На момент подачі заявки на отримання кредиту має в депозитарії рахунок ДЕПО;
 • - Своєчасно і в повному обсязі виконує обов'язкові резервні вимоги ЦБР;
 • - Не має простроченої заборгованості за кредитами, наданими ЦБР та відсотками за ним, не допускав прострочення погашення заборгованості за раніше виданим ломбардного кредиту протягом останніх шести місяців.

У разі невиконання або неналежного виконання банком-позичальником зобов'язань з погашення ломбардного кредиту вимоги ЦБР щодо погашення такої простроченої заборгованості задовольняються за рахунок виручки від реалізації закладених цінних паперів у порядку, встановленому законодавством та договором, відповідно до нормативними актами, регулюючими звернення зазначених цінних паперів.

У обсяг вимог ЦБР, забезпечених заставою крім заборгованості банку (включаючи відсотки) за кредитним договором та пені за невиконання (неналежне виконання) договору ломбардного кредитування включається також сума, що направляється на покриття витрат, пов'язаних з реалізацією закладених цінних паперів.

У разі якщо виручки від реалізації цінних паперів, що знаходилися в заставі у ЦБР, недостатньо для задоволення всієї суми вимог ЦБР, повернення непогашеної заборгованості відбувається на підставі платіжного доручення банку-боржника в міру надходження грошових коштів на його кореспондентський рахунок в РКЦ ЦБР за місцем укладення договору ломбардного кредитування з банком. У разі якщо сума, одержана від реалізації цінних паперів, перевищує обсяг вимог ЦБР з ломбардного кредиту, залишок цієї суми після задоволення вимог ЦБР підлягає поверненню банку-боржника на його кореспондентський рахунок за місцем укладення договору на наступний робочий день після реалізації закладених цінних паперів.

Особливий різновид кредитування складають міжбанківські кредити, що надаються ЦБР комерційним банкам; тут виділяють внутрішньоденної кредит і кредит овернайт.

Внутрішньоденний кредит надається до кінця операційного дня. Якщо до цього часу він виявиться непогашеним, цей кредит переоформляється в кредит овернайт.

Кредити овернайт надаються ЦБР для завершення банком розрахунків в кінці операційного дня шляхом зарахування на кореспондентський рахунок банку суми кредиту і проведення списання коштів з його кореспондентського рахунку за невиконаним платіжним документам, які в розрахунковому підрозділі ЦБР. Надання кредиту овернайт здійснюється в межах лімітів рефінансування, встановлюваних кредитним комітетом ЦБР по кожному банку окремо. Сума встановленого ліміту рефінансування за кредитом овернайт вказується в генеральному кредитному договорі.

Підставою для надання ЦБР банку кредиту овернайт є:

 • 1) наявність в кінці операційного дня невиконаних платіжних доручень банку та інших платіжних документів, пред'явлених до кореспондентському рахунку банку, і (або) наявність непогашеного внутрішньоденного кредиту, тобто наявність дебетового сальдо по кореспондентському рахунку банку;
 • 2) наявність у банку достатнього забезпечення у вигляді цінних паперів, блокованих на його рахунку ДЕПО в уповноваженому депозитарії в розділі "Блоковано Банком Росії".

Днем припинення зобов'язань банку але кредитом ЦБР є:

 • - З ломбардного кредиту і кредиту овернайт -день списання коштів з банківських рахунків банку, або день отримання ЦБР грошових коштів від реалізації прийнятих в заставу цінних паперів, або день переходу до ЦБР права власності на вказані цінні папери у разі залишення їх ЦБР за собою;
 • - По внутрішньоденному кредитом - день зарахування коштів на основний рахунок банку в сумі, достатній для погашення вимог ЦБР за виданим на даний рахунок внутрішньоденному кредиту.
 
<<   ЗМІСТ   >>