Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Довірче управління коштами

Відповідно до п. 1 ст. 1012 ЦК РФ за договором довірчого управління майном одна сторона (засновник управління) передає іншій стороні (довірчому керуючому) на певний строк майно в довірче управління, а інша сторона зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах засновника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Договір довірчого управління буває реальним (набирає чинності з моменту передачі керуючому майна в довірче управління); двосторонньо-зобов'язуючим і оплатним, якщо в якості контрагента за договором виступає комерційна організація (банк).

Учасниками договору довірчого управління грошовими коштами є: засновник управління (фізична або юридична особа) - власник рахунку; довірчий керуючий - банк, що має ліцензію на здійснення подібного роду угод, який уклав договір на довірче управління. Кредитні організації не має права передавати своє майно в довірче управління іншим кредитним організаціям.

Згідно з п. 1 ст. 1016ГК РФ до числа істотних умов аналізованого договору віднесені:

  • - Точне позначення складу майна, переданого в довірче управління (оскільки, зокрема, після закінчення терміну дії договору це майно підлягає поверненню засновнику);
  • - Найменування вигодонабувача (юридичної особи чи громадянина), на користь якого засновується довірче управління, у тому числі й у випадках, коли бенефіціаром за цим договором є засновник управління;
  • - Розмір і форма винагороди управителя, якщо тільки договір не є безоплатним;
  • - термін дії договору.

За загальним правилом, майно, передане в довірче управління має відповідати наступним ознаками: виділено на окремому балансі (рахунку), бути індивідуально-визначеним, по закінченні довірчого управління повернуто власнику.

Щодо довірчого управління грошовими коштами законодавець виходить із презумпції заборони: не можуть бути самостійним об'єктом довірчого управління гроші, за винятком випадків, прямо передбачених законом (п. 2 ст. 1013 ЦК України). Дозвіл на довірче управління коштами встановлено в п. 3 ч. 2 ст. 5 Закону про банки. Об'єктом довірчого управління можуть бути тільки безготівкові гроші засновника управління. Готівкові гроші не можуть стати самостійним об'єктом довірчого управління, так як не відносяться до індивідуально визначених речей, в обороті вони знеособлюються і після закінчення терміну договору ті ж самі грошові знаки не можуть бути повернуті власнику.

Готівкові гроші визначаються не за кількістю окремих купюр, а за грошовими одиницям, які в них містяться. Особливе значення грошей в цивільному обороті полягає в тому, що вони виконують функцію загального еквівалента вартості і можуть бути використані в якості універсального засобу платежу.

У довірче управління можуть бути передані значаться на банківському рахунку (і тим самим юридично відокремлені) безготівкові грошові кошти, що представляють собою зобов'язальне право вимоги клієнта до банку; в цьому випадку можна говорити про довірче управління майновими правами.

На думку Є. А. Суханова1, не може бути визнана різновидом довірчого управління діяльність керуючих компаній пайових інвестиційних фондів, які "інвестують" грошові кошти своїх вкладників в цінні папери, а іноді також і в нерухомість, банківські депозити та інше майно, т.е . не управляють ними на основі договору довірчого управління, а відчужують їх на основі договорів купівлі-продажу, позики, банківського вкладу та ін.

Однак норми законодавства та інших правових актів вказують саме на довірче управління коштами.

Так, у ч. 5 ст. 3 Федерального закону від 17 травня 2007 № 82-ФЗ "Про банк розвитку" зазначено, що Зовнішекономбанк здійснює на ринку цінних паперів дилерську, депозитарну діяльність, діяльність з управління цінними паперами, а також здійснює довірче управління грошовими коштами та іншим майном, у тому числі що знаходяться в державній власності.

У п. 1 ст. 13 Федерального закону від 29 листопада 2001 № 156-ФЗ "Про інвестиційні фонди" встановлено, що в довірче управління відкритим та інтервальним пайовими інвестиційними фондами можуть бути передані тільки грошові кошти.

Довірче управління коштами здійснюється, як правило, через ОФБУ, що представляє собою майновий комплекс, що складається з майна, переданого в довірче управління різними особами і об'єднуються на праві спільної власності, а також придбаного довірчим керуючим при здійсненні довірчого управління.

Таким чином, в даному випадку мова йде про спеціалізованому довірчому керуючому. Передавши відповідне майно в ОФБУ, за змістом п. 1 ст. 246 ГК РФ засновники управління позбавляються можливості розпоряджатися майном, що перебуває в частковій власності. Крім того, засновники позбавляються переважного права купівлі частки, передбаченої ст. 250 ГК РФ.

Об'єктами довірчого управління можуть бути грошові кошти в російській та іноземній валюті, цінні папери.

Особа (як фізична, так і юридична), яка внесла частку майна в ОФБУ, вважається засновником довірчого управління незалежно від того, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи (вигодонабувача) була внесена дана частка. Вступ в ОФБУ оформляється договором приєднання, що укладається між довірчим керуючим і засновником. З цього випливає, що засновник управління не може змінювати умови договору, запропоновані довірчим керуючим.

За загальним правилом довірчим керуючим виступає кредитна організація, однак у випадках, коли сама кредитна організація є засновником довірчого управління майном, рішення про створення ОФБУ приймається органом управління кредитної організації, уповноваженим на прийняття такого рішення.

Представлені цінними паперами активи ОФБУ повинні знаходитися на зберіганні у власному депозитарії довірчого керуючого або в інших депозитаріях.

В результаті припинення договору довірчого управління засновник управління має право отримати лише грошові кошти в розмірі існуючої частки у складі керованого майна.

 
<<   ЗМІСТ   >>