Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поняття і види кредитних організацій

У ст. 1 Закону про банки всі кредитні організації розділені на два види: банки, серед яких виділяються іноземні банки, і небанківські кредитні організації (не банки).

Поняття "банк" визначено за допомогою представлення сукупності певних банківських операцій.

Банк - кредитна організація, яка має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції:

 • 1) залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб;
 • 2) розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості;
 • 3) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Іноземний банк -банк, визнаний таким за законодавством іноземної держави, на території якого він зареєстрований.

Небанківської є кредитна організація, має право здійснювати окремі банківські операції, відкритий перелік яких міститься у ч. 1 ст. 5 Закону про банки. До них відносяться:

 • 1) залучення коштів фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний строк);
 • 2) розміщення зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 5 залучених коштів від свого імені і за свій рахунок;
 • 3) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;
 • 4) здійснення переказів за дорученням фізичних і юридичних осіб, у тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку;
 • 5) інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
 • 6) купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;
 • 7) залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів:
 • 8) видача банківських гарантій;
 • 9) здійснення переказів коштів без відкриття банківських рахунків, у тому числі електронних грошових коштів (за винятком поштових переказів).

Проте спроба дати визначення поняття "небанківська кредитна організація" в цілому тільки на підставі можливості проведення окремо взятій банківської операції, призвела б до того, що в якості небанківської кредитної організації можна було б визнати ломбарди, товариства взаємного кредитування суб'єктів малого підприємництва, інвестиційні фонди, пенсійні фонди, лізингові та страхові компанії і т.д. Саме така точка зору зустрічається в джерелах літератури; деякі автори, крім перерахованих вище, відносять до кредитним організаціям брокерські, дилерські, факторингові фірми. Безумовно, такий підхід слід визнати невірним, оскільки аналіз ряду правових актів, регулюючих діяльність небанківських кредитних організацій, не дозволяє зробити подібного висновку.

Так, у Законі РФ від 27 листопада 1992 р №4015-1 "Про організацію страхової справи" вказується, що предметом діяльності безпосередньо страховиків не може бути банківська діяльність, отже, до кредитним організаціям страхову компанію віднести не можна. Проте сумніви продиктовані тим, що страхова організація має право видавати банківські гарантії (ст. 368 ЦК України), а ст. 5 Закону про банки відносить таку операцію до числа банківських. В даному випадку видача банківської гарантії носить разовий характер і не зводиться до основної діяльності страхової організації.

У ст. 346.12 Н К РФ ломбардам забороняється застосовувати спрощену систему оподаткування, поряд з банками, інвестиційними фондами, страховиками, професійними учасниками ринку цінних паперів. Відповідно, можна зробити висновок про виділення законодавцем ломбардів із загального переліку фінансових організацій. Крім того, відповідно до загальноросійським класифікатором видів економічної діяльності вважається фінансовим посередництвом діяльність ломбардів з надання короткострокових кредитів. В інших видах нормативних правових актів ломбард відноситься до спеціалізованим організаціям, більшою мірою здійснюють діяльність із зберігання (ст. 919 ЦК України), що видається більш виправданим, ніж віднесення його до кредитним організаціям.

Таким чином, основний вид діяльності не може виступати єдиним критерієм визначення статусу організації.

Наступним ознакою поняття небанківської організації можна визнати вказівку на організаційно-правову форму.

У Законі про банки вказується, що кредитна організація створюється як юридична особа тільки як комерційна організація у формі господарського товариства (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ТДВ), отже, всі інші організаційно-правові форми не можуть утворювати кредитну організацію. Якщо врахувати фактичне невикористання такої організаційно-правової форми як ТДВ, то їх залишається всього три.

Зокрема, у Федеральному законі від 7 травня 1998 № 75-ФЗ "Про недержавні пенсійні фонди" розглядає недержавний пенсійний фонд як особливу організаційно-правову форму некомерційної організації. Отже, керуючись вищевикладеної нормою, недержавний пенсійний фонд не може бути кредитною організацією.

Однак не варто забувати про третій ознаці, що має досить важливе значення. Так, в Законі про банки міститься вказівка, що будь кредитна організація - це юридична особа, чинне на підставі ліцензії, виданої ЦБР. Так, наприклад, інвестиційний фонд, будучи акціонерним товариством, здійснює діяльність з грошовими коштами та цінними паперами (об'єкт, аналогічний банківської діяльності), проте ліцензія для роботи інвестиційного фонду видається над ЦБР; отже, це не кредитна організація.

На підставі вищесказаного, можна зробити висновок, що небанківської кредитної організацією визнається юридична особа у формі господарського товариства, яка має право на підставі ліцензії, виданої ЦБР, здійснювати окремі банківські операції. Відмінність даного визначення від визначення банку складається лише у вказівці на перелік сукупності банківських операцій або їх окремих видів.

Кредитна організація крім перерахованих вище банківських операцій право здійснювати наступні операції:

 • 1) видача поручительств за третіх осіб, що передбачають виконання зобов'язань у грошовій формі;
 • 2) придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов'язань у грошовій формі;
 • 3) довірче управління грошовими коштами та іншим майном за договором з фізичними та юридичними особами;
 • 4) здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням відповідно до законодавства РФ;
 • 5) надання в оренду фізичним та юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для зберігання документів і цінностей;
 • 6) лізингові операції;
 • 7) надання консультаційних та інформаційних послуг. Кредитна організація має право здійснювати інші операції

відповідно до законодавства РФ.

Таким чином, всі угоди, які вправі здійснювати кредитні організації, можна розділити на три групи:

 • - Банківські операції;
 • - Угоди, що кредитна організація має право здійснювати крім банківських операцій;
 • - Інші угоди, які кредитна організація має право здійснювати відповідно до законодавства РФ.

Дискусія про співвідношення понять "банківська операція" і "банківська угода" обговорюється в літературі досить довго. Так, ще М. М. Агарков виділяв банківські операції з інших угод на підставі трьох ознак: поширення на банківські операції дії банківської таємниці, наявність спеціального джерела права, спеціальні процесуальні правила (вилучення спорів за участю банків з підсудності арбітражних комісій, можливість здійснювати права не в общеісковом порядку, а шляхом доручення судового наказу або виконавчого напису).

Допустимі поєднання банківських операцій для небанківських кредитних організацій встановлюються ЦБР. Сучасної російської кредитній системі відомо лише кілька видів небанківських кредитних організацій:

 • - Клірингова організація;
 • - Розрахунковий центр організованого ринку цінних паперів;
 • - Небанківська кредитна організація, що здійснює депозитно-кредитні операції;
 • - Розрахункова небанківська кредитна організація;
 • - Організація інкасації.

Клірингова організація - юридична особа, створена у формі господарського товариства і має право здійснювати клірингову діяльність на підставі ліцензії на здійснення клірингової діяльності. З 1 січня 2012 року відповідно до Федеральним законом від 7 лютого 2011 № 7-ФЗ "Про кліринг і клірингової діяльності" клірингова організація може належати до одного з двох видів: кредитна клірингова організація, ліцензії якої видаються ЦБР, і некредитних клірингова організація, ліцензії якої видаються виконавчим органом ФСФР Росії.

Клірингова організація не має права займатися виробничої, торговельної та страховою діяльністю, діяльністю з ведення реєстру власників цінних паперів, діяльністю з довірчого управління акціонерними інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами, діяльністю спеціалізованого депозитарію акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів , діяльністю акціонерного інвестиційного фонду, діяльністю недержавного пенсійного фонду.

Клірингова організація вправі застрахувати ризик своєї відповідальності перед учасниками клірингу за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань.

Клірингова організація зобов'язана мати рада директорів (наглядова рада), до компетенції якого повинні належати:

I) затвердження правил клірингу;

 • 2) затвердження документів, що визначають порядок організації та здійснення внутрішнього контролю і заходи, спрямовані на зниження ризиків клірингової організації;
 • 3) затвердження положення про комітет з ризикам і складу цього комітету;
 • 4) затвердження документа, що визначає заходи, що приймаються клірингової організацією у надзвичайних ситуаціях і спрямовані на забезпечення безперервності здійснення клірингової діяльності;
 • 5) вирішення інших питань, віднесених цим Законом до компетенції ради директорів (наглядової ради) клірингової організації.

Клірингова організація зобов'язана мати колегіальний виконавчий орган.

Керівником, головним бухгалтером, а також членами ради директорів (наглядової ради), членами колегіального виконавчого органу клірингової організації не можуть бути:

 • 1) особи, які здійснювали функції одноосібного виконавчого органу, входили до складу колегіального виконавчого органу або здійснювали функції керівника служби внутрішнього контролю (контролера) фінансових організацій в момент вчинення цими організаціями порушень, за які у них були анульовані (відкликані) ліцензії нездійснення відповідних видів діяльності , або порушень, за які було призупинено дію зазначених ліцензій і зазначені ліцензії були анульовані (відкликані) внаслідок неусунення цих порушень, якщо з дня такого анулювання пройшло менше трьох років або якщо у відношенні зазначених осіб є набрали чинності судові рішення, які встановили факти скоєння зазначеними особами неправомірних дій при банкрутстві, навмисного і (або) фіктивного банкрутства. При цьому під фінансовою організацією розуміються професійний учасник ринку цінних паперів, клірингова організація, управляюча компанія інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду та недержавного пенсійного фонду, спеціалізований депозитарій інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду та недержавного пенсійного фонду, акціонерний інвестиційний фонд, кредитна організація, страхова організація , недержавний пенсійний фонд, валютна біржа, товарна біржа;
 • 2) особи, щодо яких не закінчився термін, протягом якого вони вважаються підданими адміністративному покаранню у вигляді дискваліфікації;
 • 3) особи, які мають судимість за злочини у сфері економічної діяльності або злочини проти державної влади;
 • 4) особи, у яких був анульований кваліфікаційний атестат, якщо з дня такого анулювання пройшло менше трьох років.

Розрахунковий центр організованого ринку цінних паперів - професійний учасник ринку цінних паперів (відноситься до кредитним організаціям), створений і здійснює свою діяльність відповідно до Закону про ринок цінних паперів.

Розрахунковий центр організованого ринку цінних паперів вправі організовувати централізовані грошові розрахунки (переклади) між професійними учасниками ринку цінних паперів за підсумками угод з цінними паперами, що укладаються між професійними учасниками ринку цінних паперів на фондових біржах або в інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів; вправі здійснювати перекази цінних паперів за депозитарним рахунках професійних учасників ринку цінних паперів.

Небанківська кредитна організація, що здійснює депозитно-кредитні операції заснована і здійснює свою діяльність відповідно до Положення про особливості пруденційного регулювання діяльності небанківських кредитних організацій, що здійснюють депозитні і кредитні операції, затвердженим ЦБР 21 вересня 2001 № 153-П.

Небанківська кредитна організація, що здійснює депозитно-кредитні операції, має право здійснювати наступні банківські операції:

 • - Залучення грошових коштів юридичних осіб у вклади (на певний строк);
 • - Розміщення залучених у вклади грошових коштів юридичних осіб від свого імені і за свій рахунок;
 • - Купівля-продаж іноземної валюти в безготівковій формі (виключно від свого імені і за свій рахунок);
 • - Видача банківських гарантій.

Небанківська кредитна організація, що здійснює депозитно-кредитні операції, не вправі здійснювати такі банківські операції:

 • - Залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади (до запитання і на певний строк) і юридичних осіб у вклади до запитання;
 • - Відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;
 • - Здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, у тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку;
 • - Інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
 • - Купівля-продаж іноземної валюти в готівковій формі;
 • - Залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів;
 • - Здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків.

Розрахункова небанківська кредитна організація заснована і здійснює свою діяльність відповідно до Інструкції ЦБР від 26 квітня 2006 № 129-І "Про банківські операції та інших угодах розрахункових небанківських кредитних організацій, обов'язкових нормативах розрахункових небанківських кредитних організацій та особливості здійснення Банком Росії нагляду за їх дотриманням ".

Розрахункова небанківська кредитна організація має право здійснювати поєднанні такі банківські операції:

 • - Відкриття і ведення банківських рахунків юридичних осіб;
 • - Здійснення розрахунків за дорученням юридичних осіб, у тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку;
 • - Інкасацію коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування юридичних осіб:
 • - Купівлю-продаж іноземної валюти в безготівковій формі;
 • - Здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків (за винятком поштових переказів).

Якщо інше не передбачено ліцензією на здійснення банківських операцій, розрахункова небанківська кредитна організація не має права здійснювати такі банківські операції:

 • - Залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у вклади;
 • - Відкриття і ведення банківських рахунків фізичних осіб;
 • - Здійснення розрахунків за дорученням фізичних осіб за їх банківськими рахунками;
 • - Купівлю-продаж іноземної валюти готівковій формі;
 • - Залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів;
 • - Видачу банківських гарантій.

Організація інкасації - кредитна організація, що займається перевезенням грошових знаків у вигляді банкнот і монет ЦБР, валютних цінностей, дорогоцінних металів.

 
<<   ЗМІСТ   >>