Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО ЯК КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА

Поняття банківського права

У сучасній юридичній літературі більшість авторів вважають банківське право самостійною галуззю права. Підставами для такого виділення є наступні обставини:

 • 1. Наявність суспільної потреби і державного інтересу в самостійному правовому регулюванні цієї галузі. Особлива значимість банківської системи для проведення грошової і кредитної політики держави.
 • 2. Виділення специфічних суспільних відносин як самостійного предмета правового регулювання.
 • 3. Потреба особливому методі правового регулювання.
 • 4. Наявність спеціальних джерел права.
 • 5. Закріплення принципів галузі банківського права на рівні конституції і законів.
 • 6. Характерне наявність певних понять, інститутів, властивих тільки даної галузі права.

Поряд з точкою зору про самостійність банківського права як галузі в літературі присутні й інші погляди, зокрема:

 • - Банківське право є лише галуззю законодавства;
 • - Банківське право - підгалузь фінансового права. Банківське право за участю спеціальних суб'єктів -

кредитних організацій - у сфері банківської діяльності регулює такі відносини: порядок реєстрації кредитних організацій та їх ліцензування, проведення банківських операцій (залучення і розміщення грошових коштів фізичних і юридичних осіб, ведення рахунків клієнтів); міжбанківські відносини; відповідальність за правопорушення в банківській сфері.

Банківське право може розглядатися як:

 • - Галузь права;
 • - Галузь законодавства;
 • - Навчальна дисципліна;
 • - Наука.

Банківське право в об'єктивному сенсі є сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, що виникають (складаються) у процесі банківської діяльності за участю спеціальних суб'єктів - кредитних організацій.

Предмет банківського права

Предметом правового регулювання є суспільні відносини, на які впливають норми тієї чи іншої галузі права.

Суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення ЦБР та кредитними організаціями своїх функцій, як правило, можна віднести до цивільним, адміністративним, фінансовим та інших правовідносин.

При визначенні предмета банківського права виділяються такі підходи:

 • 1. Предметом правового регулювання є відносини між ЦБР і кредитними організаціями з приводу банківської діяльності та у зв'язку з регулюванням банківських операцій1. Одним із суб'єктів таких відносин завжди є ЦБР.
 • 2. Предмет банківського права складають дві групи суспільних відносин: 1) відносини, що виникають у процесі створення банківської системи; 2) відносини за участю банків з приводу руху фінансових інструментів як засобів обігу, заощадження і як товара2.
 • 3. Предмет банківського права складають суспільні відносини, що виникають у процесі побудови, функціонування та розвитку банківської системи РФ, зокрема в процесі здійснення ЦБР та кредитними організаціями банківської діяльності, а також суспільні відносини, що виникають у процесі регулювання банківської системи

Росії з боку державних органів в інтересах громадян, організацій та государства1.

4. Предмет банківського права складають суспільні відносини, що виникають між учасниками банківської системи з приводу банківської діяльності, зокрема: відносини, пов'язані з банківською діяльністю; відносини, пов'язані з визначенням правового статусу учасників банківської системи; відносини, що виникають в процесі державного регулювання банківської деятельності2.

Всі визначення вказують на відносини, що виникають у процесі банківської діяльності, здійснюваної суб'єктами банківських операцій. Разом з тим, законодавство не містить поняття банківської діяльності. У ч. 1 ст. 5 Закону про банки перераховуються лише банківські операції, до яких відносяться:

 • 1) залучення коштів фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний строк);
 • 2) розміщення зазначених залучених коштів від свого імені і за свій рахунок;
 • 3) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;
 • 4) здійснення переказів коштів за дорученням фізичних і юридичних осіб, у тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку;
 • 5) інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
 • 6) купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;
 • 7) залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів;
 • 8) видача банківських гарантій;
 • 9) здійснення переказів коштів без відкриття банківських рахунків, у тому числі електронних грошових коштів (за винятком поштових переказів).

Згідно з ч. 3 ст. 5 Закону про банки кредитна організація крім перерахованих вище банківських операцій право здійснювати наступні операції:

I) видачу поручительств за третіх осіб, що передбачають виконання зобов'язань у грошовій формі;

 • 2) придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов'язань у грошовій формі;
 • 3) довірче управління грошовими коштами та іншим майном за договором з фізичними та юридичними особами;
 • 4) здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням відповідно до законодавства Російської Федерації;
 • 5) надання в оренду фізичним та юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для храпения документів і цінностей;
 • 6) лізингові операції;
 • 7) надання консультаційних та інформаційних послуг. відповідно до законодавства РФ.

Таким чином, всі угоди, які вправі здійснювати кредитні організації, в Законі про банки діляться на три групи:

 • - Банківські операції;
 • - Угоди, які кредитна організація вправі здійснювати крім банківських операцій;
 • - Інші угоди, які кредитна організація має право здійснювати відповідно до законодавства РФ.

Сукупність здійснюваних кредитними організаціями операцій та угод, зазначених у ч. 1 і 3 ст. 5 Закону про банки, в літературі часто позначається терміном "банківські послуги". При цьому якщо банківські операції входять в категорію "банківські послуги", то виникає питання про те, які угоди кредитної організації відносити до таких послуг.

На думку А. Ю. Викулина, до поняття "банківська угода" відносяться ті угоди, до яких застосовується ознака винятковості, тобто право на здійснення таких угод належить тільки кредитним організаціям, а саме:

 • 1) придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов'язань у грошовій формі, вчинене шляхом укладення договору фінансування під поступку грошової вимоги;
 • 2) довірче управління коштами за договором з фізичними та юридичними особами;
 • 3) надання в оренду фізичним та юридичним особам приміщень чи що у них сейфів для зберігання документів і ценностей1.

Правочин, що вчиняється банком (кредитною організацією) - дії, спрямовані на виникнення, зміну або припинення правовідносин, які може здійснити банк (кредитна організація) поряд з іншими суб'єктами права - юридичними та фізичними особами.

Таким чином, банківська послуга - це спрямована на задоволення потреб інших осіб і чинена з метою отримання прибутку угода, виключне право на здійснення якої, відповідно до закону, належить кредитної організації.

 
<<   ЗМІСТ   >>