Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

Під основним капіталом організації розуміють частину капіталу організації, яка формує її необоротні активи. До складу основного капіталу включаються:

 • • основні засоби;
 • • нематеріальні активи;
 • • дохідні вкладення в матеріальні цінності;
 • • довгострокові фінансові вкладення.

Матеріально-технічною основою процесу виробництва

на будь-якому підприємстві є основні виробничі фонди.

Основні засоби - це грошові кошти, інвестовані в основні фонди виробничого і невиробничого призначення.

У момент придбання основних фондів і прийняття їх на баланс підприємства величина основних засобів кількісно збігається з вартістю основних фондів. Надалі, у міру участі основних фондів у виробничому процесі, їх вартість роздвоюється:

 • • одна частина, рівна зносу, переноситься на вартість готової продукції у вигляді амортизації;
 • • інша частина відображає залишкову вартість основних фондів.

Зношена частина основних фондів у міру реалізації готової продукції накопичується у організації в грошовій формі.

При цьому утворюється так званий «амортизаційний фонд». У бухгалтерському обліку цей фонд не враховується на окремому рахунку. Однак в Додатку до балансу (Форма № 5) регулярно відображається нарахування і використання амортизації.

Амортизаційний фонд використовується для простого і, частково, розширеного відтворення основних фондів.

Використання амортизації на розширене відтворення основних фондів пояснюється специфікою нарахування амортизаційних відрахувань. Амортизація нараховується щомісяця по всіх основних фондів, а необхідність у використанні її за прямим призначенням, тобто на відновлення даних основних фондів, виникає після повного їх зносу. До цього моменту у організації за рахунок виручки є вільні грошові кошти, які вона може використовувати на інші цілі.

Податкове законодавство стимулює розширення організаціями своєї виробничої бази. Податковим кодексом передбачено пільгу з податку на прибуток в тому випадку, якщо організація, використавши всі нараховані амортизаційні відрахування на реконструкцію і розширення виробництва, спрямовує отриманий прибуток на розширення своєї виробничої бази.

Для відтворення основних фондів дуже часто організації не вистачає нарахованих амортизаційних відрахувань. В цьому випадку для розширення виробничої бази вона може використовувати інші джерела фінансування капіталовкладень. Укрупнено кругообіг вартості основних засобів представлений на рис. 6.1.

Інформація про залишкову вартість основних засобів міститься в першому розділі балансу організації. При цьому слід врахувати, що основні засоби беруться на баланс з першого числа місяця, що настає після дати придбання, і списуються з балансу з першого числа місяця, що настає після дати ліквідації або продажу, а також при безоплатну передачу об'єкта основних засобів.

Кругообіг вартості основних засобів

Мал. 6.1. Кругообіг вартості основних засобів

Точно також йде нарахування амортизації. При цьому амортизація може нараховуватися організацією одним з таких методів:

 • 1) лінійний метод;
 • 2) метод зменшуваного залишку;
 • 3) пропорційно сумі чисел років терміну корисного використання;
 • 4) пропорційно обсягу виробництва продукції.

Організація має право самостійно вибрати один

з перерахованих методів нарахування амортизації для різних груп основних фондів, обов'язково зафіксувавши цей вибір в наказі по обліковій політиці.

З метою оподаткування організація повинна нараховувати амортизацію для розрахунку собівартості лінійним або прискореним методом.

Нематеріальні активи - це вкладення грошових коштів організації в нематеріальні об'єкти, що використовуються тривалий час в виробничо-господарській діяльності та приносять дохід.

До таких нематеріальних об'єктів відносяться:

 • • виняткові права користування на програмні продукти;
 • • сертифікати;
 • • нові технології ( «ноу-хау»);
 • • права користування земельними ділянками;
 • • патенти

і т.п.

За характером використання нематеріальні активи схожі з основними засобами. Вони використовуються в господарській діяльності тривалий час (більше 1 року) і переносять свою вартість на вартість готової продукції поступово, протягом усього терміну служби.

Придбані нематеріальні активи включаються до складу майна організації за первісною вартістю. При цьому первісна вартість нематеріальних активів визначається самою організацією, виходячи з:

 • - витрат на їх придбання - при придбанні об'єкта нематеріальних активів на стороні. При цьому до первісної вартості об'єкта нематеріальних активів включаються не тільки витрати на їх придбання, але і витрати, пов'язані з доведенням цих нематеріальних активів до стану, придатного до застосування;
 • - фактичні витрати організації на створення даного об'єкта нематеріальних активів (наприклад, оплата різних послуг працівників);
 • - можливого ефекту від застосування даного об'єкта нематеріальних активів.

Об'єкти нематеріальних активів беруться на баланс за первісною вартістю. В процесі служби відбувається кругообіг цієї вартості шляхом її перенесення на вартість готової продукції через амортизацію.

Амортизація нематеріальних активів нараховується за формулою

де З м НА - первісна вартість нематеріальних активів;

На НА - норма амортизації нематеріальних активів.

При цьому норма амортизації відображає встановлений організацією щорічний відсоток вартості нематеріальних активів, який переноситься на вартість готової продукції, тобто включається в її собівартість.

При цьому організація може встановлювати норму амортизації виходячи з:

 • 1) терміну дії (для прав користування земельними ділянками);
 • 2) передбачуваного строку корисного використання даного об'єкта нематеріальних активів.

Амортизаційні відрахування нематеріальних активів стають джерелом фінансування простого відтворення. Вони можуть бути використані, в першу чергу, для придбання інших об'єктів нематеріальних активів. У разі, якщо протягом всього амортизаційного періоду інші об'єкти нематеріальних активів не купувалися, накопичена амортизація нематеріальних активів постійно знаходиться в обороті організації та використовується на інші цілі.

Таким чином, нематеріальні активи точно так же, як і основні засоби, здійснюють кругообіг, і цей кругообіг аналогічний кругообороту основних засобів.

Інформація про наявність об'єктів нематеріальних активів за групами міститься в активі балансу організації. У ньому відображена залишкова вартість нематеріальних активів.

Інформація про нарахування та використання амортизації нематеріальних активів представляється організацією в Додатку до балансу (Форма № 5).

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності являють собою вкладення компанії в майно, яке має матеріальновещественную форму, яка надається організацією у тимчасове користування або володіння за певну плату для цілей отримання доходу. До майну відносять будівлі, обладнання, приміщення та інші матеріальні цінності.

Наприклад, якщо майно набувається організацією для подальшої здачі його в оренду, то таке майно відноситься до дохідних вкладень в матеріальні цінності.

Довгострокові фінансові вкладення - фінансові вкладення на термін більше одного року: в пайову участь в статутному капіталі інших організацій; надання позик іншим організаціям під боргові зобов'язання; придбання цінних паперів (акцій, облігацій та ін.) на довгостроковій основі.

 
<<   ЗМІСТ   >>