Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ВІЙСЬКОВА ПЕДАГОГІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ У ПІДРОЗДІЛІ (ЧАСТИНИ)

Сутність, зміст і особливості психолого-педагогічної підготовки офіцерів

Психолого-педагогічна підготовка офіцерів у військовій частині, підрозділі - складний і суперечливий педагогічний процес. В даний час даний вид підготовки відіграє важливе значення в будівництві Збройних Сил та професійному становленні офіцерів, роблячи істотний вплив на забезпечення бойової готовності та морально-психологічний стан військовослужбовців військових частин та підрозділів.

Дослідження практичної діяльності офіцерів показує, що до складу військово-педагогічної діяльності входять заходи як педагогічного, так і психологічного характеру. Військово-педагогічна діяльність являє собою комплекс психолого-педагогічних заходів, що забезпечують ефективну підготовку підлеглих до виконання різних завдань у мирний і воєнний час.

Підготовка офіцерів до даного виду професійної діяльності вимагає відповідного рівня психолого-педагогічної підготовки, яка представляє собою спеціально організований і цілеспрямований процес формування і розвитку у офіцерів педагогічної спрямованості, комплексу психолого-педагогічних знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного проведення військово-педагогічної діяльності.

Як педагогічний процес психолого-педагогічна підготовка офіцерів має свою мету, закономірності, особливості, засоби, форми і методи реалізації, а також результат. Даний процес може бути представлений у вигляді схеми (рис. 22.1)

Сутністю психолого-педагогічної підготовки є оволодіння офіцерами психолого-педагогічними знаннями, вміннями і навичками, необхідними для ефективної військово-педагогічної діяльності з навчання та виховання.

На сучасному етапі будівництва Збройних Сил і з урахуванням нових вимог до особистості та діяльності офіцера такої метою є формування і розвиток педагогічної спрямованості, підвищення психолого-педагогічної підготовки та психологічної готовності відповідно до вимог, що пред'являються до особистості офіцера у військово-педагогічної діяльності.

Процес психолого-педагогічної підготовки офіцерів в частині

Мал. 22.1. Процес психолого-педагогічної підготовки офіцерів в частині:

ППП - нсіхолого-іедагогіческая підготовка; ПППод - психолого-педагогічна підготовленість; Ц - мета; СО - самоосвіта; СВ - самовиховання

Для реалізації зазначеної мети необхідно вирішити основні завдання психолого-педагогічної підготовки:

  • 1. Оновлення та поглиблення психолого-педагогічних знань офіцерів на основі оволодіння ними основними, методологічними проблемами військової педагогіки та психології, які дозволяють офіцерам вільно орієнтуватися в питаннях навчання і виховання військовослужбовців, самостійно аналізувати військово-педагогічний процес у військовій частині, передбачити його подальший розвиток. У військовій педагогіці виділяються знання законів і закономірностей, принципів, понятійно-категоріального апарату психології та педагогіки, практичних прийомів і ін. При цьому теоретична підготовка офіцерів здійснюється в тісному зв'язку з прикладними, психолого-педагогічними знаннями, які забезпечують вирішення безлічі приватних (специфічних) завдань . Взяті в сукупності, в оптимальному поєднанні і взаємодоповнення, ці знання мають прикладну спрямованість і сприяють ефективному оволодінню і вдосконалення офіцерами умінь, навичок здійснення військово-педагогічної діяльності.
  • 2. Формування і розвиток психолого-педагогічних умінь і навичок, яке відбувається на основі вже наявних знань і відповідає основним компонентам військово-педагогічної діяльності (мотиваційному, діагностичному, оціночним, прогностическому, виконавській та ін.).

Логіка військово-педагогічної діяльності на мові умінь може бути описана таким чином: від діагностичних до оціночних, далі до прогностичним і виконавською вмінням. Таке уявлення психолого-педагогічної праці показує, яким складним і різноманітним комплексом умінь повинен володіти офіцер.

  • 3. Формування і розвиток педагогічної спрямованості і психолого-педагогічного мислення офіцерів як процесуальної передумови педагогічної творчості. Це завдання вирішується в рамках спільної справи, пов'язаної з вихованням у офіцерів військово-професійних якостей. З усієї сукупності військово-професійних якостей в процесі психолого-педагогічної підготовки отримують свій подальший розвиток такі якості, як самостійність, чіткість, логічність, послідовність, широта, гнучкість, творча уява та ін. Причому відбуватися це повинно не стихійно, а організовано і закономірно, щоб додати всій психолого-педагогічної підготовки у військовій частині розвиваюче значення.
  • 4. Психологічна підготовка офіцерів до військово-педагогічної діяльності. Це завдання вирішується за допомогою всього комплексу проведених психолого-педагогічних заходів у військовій частині. Це необхідно в першу чергу для того, щоб у військовій практиці виключити пасивне ставлення деяких офіцерів до навчання і виховання підлеглих, організації і керівництву навчально-виховним процесом, що зустрічається бездушність, відрив офіцерів від особового складу, замкнутість окремих груп офіцерів. Психологічна підготовка перебудовує свідомість і психіку офіцерів на позитивне ставлення до даної проблеми, на прагнення спілкуватися з підлеглими, на гуманізацію відносин в процесі служби. Вона сприяє розумінню офіцерами суспільної важливості та необхідності психолого-педагогічної підготовки, труднощів і протиріч військово-педагогічного процесу у військовій частині за допомогою продуманого визначення тематики навчально практичних завдань, створення (моделювання) ситуацій психологічної напруги, дискомфорту в цілях навчання офіцерів виходу з них, підтримки навіть невеликих успіхів недостатньо впевнених в собі офіцерів, схвалення їх старань і найменших досягнень і ін.

Вивчення практики функціонування психолого-педагогічної підготовки офіцерів показує, що ці та інші завдання вирішуються в процесі теоретичного і практичного оволодіння ними психолого-педагогічними знаннями, вміннями і навичками під час навчальних занять, в процесі військово-педагогічної діяльності. Вона здійснюється в різних формах як планово-організованій колективної, так і позапланової, в основному індивідуальної самостійної роботи офіцерів.

Зміст психолого-педагогічної підготовки офіцерів, представлене у вигляді системи заходів (загальних і специфічних), потребує подальшої конкретизації. Справа в тому, що кожне з психолого-педагогічних заходів передбачає певне вміння, необхідне для її ефективного проведення. У складі умінь завжди знаходяться знання; більш того, за вмінням слідують система дій і сама людина з усіма його особистісними утвореннями і відносинами. Отже, психолого-педагогічна підготовка офіцерів включає певний обсяг знань, умінь і навичок, які забезпечують ефективне проведення психолого-педагогічних заходів, складових военнопедагогіческую діяльність в конкретній військовій частині.

Дослідження психолого-педагогічної підготовки офіцерів вимагає поряд із загальною характеристикою даного процесу глибокого аналізу компонентів педагогічного процесу , що становлять її зміст. Серед них можна виділити: організаційно-цільовий, якісно-змістовний, особистісно-мотиваційний і результативно-діяльнісний. Розглянемо кожен з компонентів більш докладно.

Оргапізаціпо-цільовий компонент є одним з центральних. Він включає все різноманіття цілей і організації психолого-педагогічної підготовки офіцерів у військовій частині. Значення цільових установок в даному педагогічному процесі полягає в тому, що вони визначають його пріоритети, напрямки розвитку.

Основною метою психолого-педагогічної підготовки є підвищення педагогічної і психологічної готовності відповідно до вимог, що пред'являються до особистості офіцера у військово-педагогічної діяльності. Аналіз практики цілепокладання психолого-педагогічної підготовки показує, що система цілей, поряд з основною, включає і інші цілі. При цьому всі цілі тісно взаємопов'язані, взаємообумовлені і визначаються основною метою.

Організаційно-цільовий компонент психолого-педагогічної підготовки офіцерів у військовій частині включає систему цілей, а також організаційних заходів. Вони повинні бути відомі керівникам даного педагогічного процесу і самим офіцерам, зрозумілі і прийняті ними для здійснення на практиці. Система цілей і організаційних заходів знаходить свою реалізацію в задачах даного педагогічного процесу, зміст та якість її проведення.

Якісно-змістовний компонент процесу є його ключовим елементом і відображає перелік завдань, зміст і якість проведення психолого-педагогічної підготовки офіцерів у військовій частині. Даний компонент включає кілька завдань, безпосередньо пов'язаних з основною метою даного педагогічного процесу, основний зміст і якість виконання заходів. Всі вони реалізуються за активної педагогічному взаємодії суб'єктів і об'єктів психолого-педагогічної підготовки.

Особистісно-мотиваційний компонент виявляє лічностностние особливості офіцерів, а також їх педагогічну спрямованість і домінуючі мотиви. Поряд з цим визначається моральна задоволеність офіцерів своєї військово-педагогічною діяльністю, володіння технікою педагогічного спілкування і ефективність морального і матеріального стимулювання педагогічної праці.

Результативно-діяльнісний компонент відображає результатівно- діяльнісний елемент процесу, що визначає реалізацію організаційно-цільового і якісно-змістовного компонентів. Він характеризує ступінь досягнення основної мети та вирішення завдань даного педагогічного процесу. Даний компонент включає: ступінь оволодіння офіцерами психолого-педагогічними знаннями, вміннями і навичками; рівень їх психолого-педагогічної підготовки та педагогічної спрямованості.

Як відомо, психолого-педагогічна підготовка офіцерів має свої особливості.

  • - по-перше, це не тільки зовні планово організований, але і вну трілічностний процес змін у свідомості і мисленні офіцерів, перетворень їх звичок, мотивів і позицій, часткової корекції знань, умінь і навичок;
  • - по-друге, підготовка до військово-педагогічної діяльності здійснюється як в ході спеціально організованих заходів, так і в процесі ненавмисних дій військової середовища, колективу та інших факторів;
  • - по-третє, в процесі психолого-педагогічної підготовки офіцерів здійснюється інтегрування знань про людину з різних наук з педагогічним досвідом керівників, психолого-педагогічної теорії з психолого-педагогічною практикою, військової педагогіки з військової психологією, педагогічної підготовки з психологічною підготовкою;

по-четверте, підготовка офіцерів до роботи з людьми позитивно впливає на всю атмосферу у військовій частині, сприяє педагогизации, гуманізації та демократизації відносин;

по-п'яте, нсіхолого-нсдагогічсская підготовка офіцерів здійснюється безперервно, у всіх видах їх професійної діяльності у військовій частині (у військово-педагогічної, організаторської, адміністративно-господарської і т.д.), в основному самостійно.

На процес психолого-педагогічної підготовки офіцерів впливають різні чинники.

1. Внутрішні (індивідуально-психологічні властивості особистості офіцера).

Властивості особистості офіцера підрозділяються на індивідуальна і змістовні. До перших відносяться вікові, статеві та індивідуально-типові властивості особистості. В контексті проблеми психолого-педагогічної підготовки офіцерів пріоритетними являють нейродинамические властивості нервової системи, тобто темперамент. У педагогів динаміка нервових процесів виражається в стильових особливостях організації та проведення заходів військово-педагогічної діяльності. Між індивідуальна і змістовними властивостями особистості знаходяться задатки - потенційні можливості, що визначають розвиток більшості анатомічних, ряду фізіологічних і деяких психічних властивостей людини. Вони визначають тільки процесуальне, а не змістовне, в психічному розвитку. Однак, задатки за своєю природою ближче до індивідуальних властивостей особистості. Їх вплив на процес психолого-педагогічної підготовки є опосередкованими, як і вплив темпераменту.

Важливим фактором виступають здібності офіцера. Їх суть полягає в ступені успішності оволодіння військово-педагогічною діяльністю, так як поза її здібності не виявляються. Здібності розвиваються в діяльності і регресують при її відсутності. Їх початкове розвиток починається в процесі навчання, вони надають детермінує, на підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки офіцерів.

Визначальний вплив на процес психолого-педагогічної підготовки офіцерів надають змістовні характеристики особистості. До них відносяться спрямованість особистості, риси характеру, пам'ять, мислення, досвід, особливості протікання психічних процесів (хоча не можна стверджувати, що останні мають соціальну природу, так як деякі з них обумовлюються індивідуальна властивостями). В якості основного змістовного властивості особистості виділяється спрямованість, яка детермінує безперервність і спадкоємність всіх періодів розвитку особистості і її діяльнісного досвіду. Спрямованість діяльності офіцера обумовлена провідними мотивами його військово-педагогічної діяльності. До змістовним властивостями особистості також відносяться задоволеність результатами праці, рівень психолого-педагогічних знань, гностичні, проектувальні, конструктивні, комунікативні та організаторські якості.

2. Зовнішні (фактори соціального середовища, матеріально-технічне забезпечення, умови військово-педагогічної діяльності та ін.).

Фактори соціального середовища справляють істотний вплив на процес психолого-педагогічної підготовки незалежно від дій суб'єктів і об'єктів даного процесу. У соціальній взаємодії виділяється два рівні: взаємодія в макромасштабі, або макросреде (країні, державі, регіоні, військовому окрузі, районі дислокації військової частини), і мікромасштабі, або мікросередовищі (військової частини, підрозділі, мікрогруп офіцерів). На всіх рівнях соціальної взаємодії формується індивідуальна система соціальних відносин офіцера, що обумовлюють якісні характеристики соціалізації його особистості. Неадекватність і надмірна емоційність цих відносин ускладнює педагогічне прогнозування поведінки офіцера.

Матеріально-технічне забезпечення та умови військово-педагогічної діяльності офіцерів у військовій частині роблять безпосередній вплив на процесуальну сторону ефективності психолого-педагогічної підготовки і виражаються в рівні освоєння ними навичок застосування технічних засобів навчання і виховання; прагненні до використання і оволодіння сучасними інформаційними технологіями; особливостями застосування нових засобів навчання на заняттях та ін. Важливим фактором є умови ефективного проведення заходів військово-педагогічної діяльності офіцерів і підготовки до них. У військових частинах, де командування уважно ставиться до даного виду діяльності офіцерів, ефективність їх проведення значно зростає в порівнянні з військовими частинами, де військово-педагогічної діяльності приділено недостатню увагу.

До цієї ж групи факторів відносяться: зміст і характер вимог, що пред'являються до особистості офіцера; рівень професійної підготовки офіцерів; ставлення керівництва і офіцерів до психолого-педагогічної підготовки.

Результатом психолого-педагогічної підготовки є нова якість і більш високий її рівень, широка психолого-педагогічна ерудиція і кругозір, виражена педагогічна спрямованість особистості до військово-педагогічної діяльності з підлеглими, психолого-педагогічної мислення, а також розвиток педагогічної культури офіцерів.

При підготовці офіцерів до військово-педагогічної діяльності використовуються різноманітні методи психолого-педагогічної підготовки , серед яких: проблемний виклад навчального матеріалу; пошуковий; дослідний; моделювання практичних ситуацій; переконання; приклад; вправи; заохочення та ін.

Засобами психолого-педагогічної підготовки є: наукові праці, підручники, навчальні посібники, схеми, плакати, кіно- і відеофільми, аудіовізуальна техніка, індивідуальні плани і завдання та ін.

Таким чином, сутність психолого-педагогічної підготовки офіцерів полягає в оволодінні ними психолого-педагогічними знаннями, вміннями і навичками в процесі теоретичної підготовки та военнопедагогіческой практики, а її зміст становить сама військово-педагогічна діяльність.

 
<<   ЗМІСТ   >>