Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ВІЙСЬКОВА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ 6. КЕРІВНИЦТВО ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ, ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ОФІЦЕРА

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ

Сучасні вимоги до особистості офіцера

У рішенні завдання підтримки на необхідному рівні обороноздатності Російської Федерації і боєготовності її Збройних Сил велику роль відіграє офіцерський склад. Будучи носієм військових знань, морального духу і бойових традицій, офіцерський корпус виступає визначальним фактором підтримки боєздатності ЗС РФ.

Відбуваються соціально-економічні, політичні та духовні зміни в Російській державі і його Збройних Силах вимагають нових підходів до особистості офіцера, здатного навчати і виховувати своїх підлеглих.

В якості загальних вимог, що пред'являються державою і суспільством до сучасного офіцерському корпусу, слід назвати наступні.

Офіцера має відрізняти розвинене почуття патріотизму, вірність військовій присязі, готовність мужньо і професійно виконати свій військовий обов'язок. Він повинен володіти психологічною стійкістю, здатністю до вольової саморегуляції поведінки в критичних стресових ситуаціях, в умовах небезпеки і ризику.

Офіцер повинен бути взірцем дисциплінованості, старанності, стройової підтягнутості і фізичної досконалості. Внутрішня зібраність, тверде знання і чітке виконання вимог статутів і настанов, готовність і здатність точно і своєчасно виконати наказ начальника є запорукою успішного вирішення, що стоять перед офіцером завдань.

Офіцеру має бути властиве прагнення до лідерства, він повинен володіти командирської волею і організаторськими здібностями. Першорядне значення для офіцера набуває твердість у рішеннях і діях, вміння організувати дії підлеглих відповідно до поставленої мети і досягати її, незважаючи ні на які труднощі.

Офіцер як керівник військового колективу повинен поєднувати справедливу вимогливість з турботою про підлеглих, бути для них зразком і вчителем в життя. Він повинен відчувати особисту відповідальність за прийняті рішення, за долі і життя своїх підлеглих.

Офіцер повинен бути людиною великої загальної культури і моральності з розвиненим почуттям офіцерської честі і власної гідності.

Він повинен вміти захистити власну гідність і поважати гідність інших.

До специфічних вимог, що пред'являються до офіцерів як керівникам і педагогам, доцільно віднести наступні.

Визначальним вимогою слід вважати професіоналізм , під яким розуміється готовність виконувати військово-професійну діяльність з високою якістю, а також його здатність навчати і виховувати підлеглих.

Професіоналізм проявляється:

 • - у високій військово-професійної та загальноосвітньої підготовки та у володінні багатосторонньої кваліфікацією, що дозволяють йому впевнено виконувати військово-професійну діяльність на всіх рівнях військової кар'єри;
 • - швидкості пристосовується ™ до нових умов і вимог військової служби;
 • - безперервному розширенні видів військово-професійної діяльності, освоюваних ним протягом служби в Збройних Силах;
 • - умінні творчо використовувати набуті знання, уміння і навички, застосовувати їх у вирішенні бойових та службових завдань;
 • - широкої ерудиції і високої загальної культури, що забезпечують певний соціальний статус офіцера як освіченої людини і державного службовця;

високої професійної мобільності, яка характеризується швидкістю перемикання від одного виду діяльності (бойовий, експлуатаційної, педагогічної і т.д.) до іншого;

- умінні аналізувати діяльність підлеглих і свою власну, приймати обґрунтовані рішення і домагатися їх виконання.

Високий професіоналізм військового керівника обумовлений також наявністю методичних знань в області бойової підготовки підрозділів і частин, а також виховної роботи з особовим складом.

Офіцер повинен володіти комунікативною компетентністю , яка виражається в знанні психології і етики спілкування, володіння діловою письмовій та усній промовою рідною та іноземною мовами, умінні розробляти службову документацію і працювати з нею, використовувати комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інформації.

Важливою вимогою виступає готовність офіцера до управлінської діяльності . Управлінська діяльність в даний час характеризується наявністю у нього стійких умінь і навичок, необхідних для виконання функціональних обов'язків.

На даний момент виділяють чотири основні види діяльності офіцера-керівника, зумовлені характером його військової служби.

 • 1. Організаційно-управлінська (командна, командно-штабна) діяльність, що має на увазі вміння військового фахівця оперативно в гранично стислі терміни сформувати і довести до виконання рішення, оптимальні з точки зору досягнення поставленої мети.
 • 2. Військово-технічна діяльність, що має на увазі вміння військового фахівця грамотно експлуатувати озброєння і військову техніку, підтримувати її в справному стані. Військово-технічні вміння передбачають наявність у офіцера глибоких інженерних знань, підкріплених позитивним практичним досвідом.
 • 3. Педагогічна діяльність, що має на увазі вміння офіцера виховувати підлеглих в дусі виконання законів РФ і іншим центральним ВС РФ і управляти морально психологічним станом військового колективу. Педагогічна діяльність передбачає наявність у офіцера глибоких знань в області військової педагогіки та психології, широкої ерудиції, комунікабельності.
 • 4. Дослідницька діяльність, характерна для невеликої групи офіцерів, подальша службова діяльність яких пов'язана з педагогічною або науково-дослідницькою діяльністю.

Важливою складовою управлінської діяльності офіцера-педагога є психолого-педагогічний компонент , який розкривається за допомогою понять «управління навчанням», «управління вихованням» і «управління поведінкою» особового складу.

Управління навчанням особового складу проявляється, по-перше, як керівництво діяльністю посадових осіб, в свою чергу, є начальниками військовослужбовців. Офіцер вчить відповідних начальників (своїх підлеглих), чому і як вони повинні вчити своїх підлеглих і організовує їх діяльність. По-друге, він особисто виступає в якості організатора діяльності підлеглих. Процес керівництва посадовими особами в ході навчання військовослужбовців включає три основні операції: планування бойової підготовки, інструктування керівників занять, контроль і оцінку діяльності посадових осіб.

Управління вихованням особового складу включає в себе приблизно такі ж компоненти, але має свою специфіку. Офіцер планує діяльність посадових осіб щодо формування у військовослужбовців необхідних морально-бойових і психологічних якостей. Він також розподіляє обов'язки, визначає розстановку і повноваження посадових осіб, інструктує, систематично вивчає і оцінює їх участь у виховній роботі. Провідну роль відіграє включення військовослужбовців в систему таких соціальних відносин, які вимагають поведінки, відповідного певним вимогам, нормам. Постійно спонукаючи підлеглих до формує необхідні якості особистості поведінки і діяльності, офіцер домагається накопичення у підлеглих соціального досвіду.

Управління поведінкою позначає забезпечення такої поведінки військовослужбовця, яке необхідно для виконання поставлених перед ним завдань. Досягається це шляхом безперервного впливу на цілі і мотиви, які спонукають в кожному конкретному випадку чинити так, а не інакше.

Таким чином, педагогічний компонент управлінської діяльності офіцера покликаний забезпечити підготовку військовослужбовця, здатного виконати поставлене завдання.

У сучасних умовах важливою вимогою до офіцера виступають гуманізм , повага особистості підлеглого військовослужбовця.

Гуманізм і повагу особистості військовослужбовця передбачає розвиток ініціативи, таланту, професійних навичок, творчих здібностей, максимальне задоволення інформаційних потреб, створення можливостей і необхідних умов для військово-професійного зростання і просування по службі відповідно до особистими заслугами.

Важливою вимогою до офіцерського складу є формування не простих виконавців, а особистостей творчих, здатних до постановки та вирішення військово-професійних завдань конструктивними і нестандартними способами.

Сучасний офіцер повинен мати високу воеіно-профессио- налиюй, моральної та педагогічної культурою. У військовій службі моральні та педагогічні якості виступають як професійно обумовлені, без яких немає сенсу говорити про офіцера як військовому професіонала. При цьому такі найважливіші етичні категорії як борг, честь, совість, чесність і відповідальність набувають для офіцерів професійний статус.

Сучасні вимоги вимагають від офіцерів бути готовими:

 • - до виконання функціональних обов'язків у військах уздовж будь-яких певних сукупністю суміжних офіцерських посад;
 • - зміні, в певних межах, напрямків своєї функціональної діяльності, якщо це обумовлює вимогами військової практики;
 • - освоєння нової техніки, озброєння і способів їх застосування.

Відповідно до такої градацією видів діяльності необхідно формування у офіцерів таких якостей, як:

 • - професійна мобільність, тобто здатність швидко переключатися від одного виду діяльності до іншого;
 • - соціальна активність, що дозволяє домагатися певного соціального статусу (кар'єри) у військових колективах;
 • - стійкість до впливів негативних факторів, характерних для умов військової служби;
 • - прагнення до самостійного утворення протягом всього періоду служби в Збройних Силах.

Сучасний офіцер як керівник і педагог повинен володіти:

 • - якостями кваліфікованого військового спеціаліста;
 • - якостями вмілого керівника підрозділу, організатора всіх видів військової діяльності;
 • - якостями кваліфікованого військового педагога, вміє навчати і виховувати підлеглий особовий склад.

При цьому в числі провідних якостей повинні виступати:

висока духовність, розвинене почуття патріотизму, офіцерської честі і військового обов'язку, моральної і психологічної готовності до захисту Вітчизни, гордості і відповідальності за приналежність до ВС РФ;

 • - розвинене абстрактно-логічне мислення, вміння приймати обгрунтовані рішення в нестандартних умовах бойової обстановки і організовувати їх виконання;
 • - вміння згуртовувати особовий склад, зміцнювати дружбу між воїнами різних національностей, поважати їх національні традиції і звичаї;
 • - вміння бачити головне в роботі, чітко визначати цілі і проявляти наполегливість в їх досягненні, здійснювати підбір виконавців і раціонально розподіляти обов'язки між ними, доводити почату справи до кінця, контролювати виконання наказів і розпоряджень підлеглими;
 • - прагнення до постійного самовдосконалення, здатність планувати професійну кар'єру, професійний та особистий саморозвиток, здобувати нові знання, вміння і навички і використовувати для цього сучасні освітні технології;
 • - чесність і порядність, єдність слова і справи.

Підготовлений офіцер-педагог також повинен бути готовий:

 • - вміти приймати рішення в складних умовах і грамотно обґрунтовувати їх;
 • - вміти будувати міжособистісні відносини у військових колективах, керувати морально-психологічним станом військового підрозділу;
 • - формувати потреби в самоосвіті і самостійному підвищенні кваліфікації.

Підготовка офіцера-недагога здійснюється у військових вузах, в системі командирської підготовки, а також під час повсякденної діяльності.

Система професійної підготовки офіцера-педагога повинна забезпечувати:

 • - формування світогляду офіцера, який розуміє соціальну обумовленість військової служби, що володіє розвиненою культурою мислення, вміє виявляти тенденції і прогнозувати перспективи військово-педагогічного процесу в частині і підрозділі;
 • - виховання цілком певних професійних і морально-бойових якостей, які забезпечують готовність офіцерів до проведення виховної роботи з особовим складом;
 • - навчання офіцерів прийомам, умінь і навичок виховної роботи з особовим складом.

Таким чином, сучасний офіцер-педагог повинен володіти сукупністю знань, навичок і умінь, професійно важливих якостей, які забезпечують успішне виконання вимог щодо навчання та виховання своїх підлеглих з метою досягнення поставлених перед ними завдань.

 
<<   ЗМІСТ   >>