Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ВІЙСЬКОВА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ МЕТОДИ, ФОРМИ І ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Методи виховання військовослужбовців

Виховання як організований процес прямого і опосередкованого впливу на особистість і військовий колектив здійснюється за допомогою різних методів виховання. Досвід передових командирів (начальників) показує, що глибоке знання і вміле застосування методів виховання дозволяє успішно вирішувати завдання формування як окремої особистості, так і військового колективу.

Методи виховання - це способи педагогічного впливу на свідомість, почуття, волю виховуваних з метою формування у них необхідних якостей і звичок поведінки.

Методи виховання залежать від об'єктивних умов, і, перш за все:

 • - від характеру суспільних відносин;
 • - закономірностей, принципів, цілей і завдань виховання;
 • - змісту тих політичних, духовно-моральних, правових, естетичних та інших ідей, які впроваджуються в свідомість військовослужбовців.

До числа важливих методів виховання військовослужбовців належать: переконання, вправа, заохочення, примус, приклад. У ряді навчальних посібників виділяють також метод змагання і метод критики і самокритики.

Жоден з названих методів виховання не є універсальним і не вирішує всіх виховних завдань. Тому всі методи виховання використовуються в тісній взаємодії один з одним як сукупність засобів, прийомів, способів педагогічного впливу на особовий склад (рис. 10.1).

Методи виховання військовослужбовців

Мал. 10.1. Методи виховання військовослужбовців

Складність і різнобічність процесу виховання вимагає вмілого застосування різноманітних методів педагогічного впливу на військовослужбовців. Здатність вихователя вибрати в даній обстановці найбільш ефективний метод, творчо застосувати його - яскравий прояв педагогічної майстерності командира (начальника).

Метод переконання забезпечує в першу чергу формування у військовослужбовців свідомості, переконаності. Метод прикладу має великий вплив на поведінку військовослужбовців, формування їх морального обличчя. Метод вправи сприяє виробленню різноманітних корисних звичок поведінки, розвитку і вдосконалення вольових якостей військовослужбовця: рішучості, сміливості, самовладання і т.д. Метод заохочення, об'єднуючи прийоми і засоби морального і матеріального стимулювання у воїнів позитивного поведінки, розвиває у військовослужбовців старанність у службі. У методі примусу знаходить своє відображення оцінка негативних дій і вчинків, що сприяє подоланню недисциплінованості, шкідливих звичок у поведінці військовослужбовців.

У виховному процесі застосовується система взаємопов'язаних методів, тому кожен з них, який використовується в поєднанні з іншими, може розглядатися лише як частина цієї єдиної системи.

Зміст і методи виховання обумовлюються, перш за все, характером суспільних відносин, тими цілями, які висуваються перед офіцерами державою. Військова педагогіка застосовує методи, що сприяють всебічному розвитку свідомості і активності військовослужбовців, вироблення у них твердих переконань, навичок і звичок поведінки.

Методи нерозривно пов'язані з принципами виховання. Принципи зумовлюють методи виховання. Не можна, однак, вважати, що цей зв'язок носить однозначний характер, наприклад, кожному з принципів відповідає строго певний метод виховання. Зв'язок цей складніша і багатогранна. З одного боку, в кожному методі застосовуються ті чи інші прийоми, засоби впливу та одночасно реалізуються, в більшій чи меншій мірі, вимоги ряду принципів виховання. З іншого боку, реалізація того чи іншого принципу виховання передбачає використання сукупності різних методів.

Різноманіття умов, в яких осз'ществляется формування особистості військовослужбовця і його якостей, вимагає вмілого застосування різних методів. У вихованні особливо неприпустимі шаблон, трафарет, якийсь єдиний рецепт. Далеко не завжди метод, вдало застосований в одному випадку, може дати позитивний результат в іншому, аналогічному випадку. В одній ситуації той чи інший метод може мати успіх, а в іншій - не дасть позитивних результатів. Крім того, конкретні успіхи в роботі з особовим складом не можна відносити на рахунок одного будь-якого методу. Потрібно враховувати сукупність всіх використаних методів і прийомів впливу.

Відзначаючи творчий характер застосування методів, А. С. Макаренко підкреслював, що жодне засіб не можна розглядати з точки зору корисності або шкідливості, взяте самотньо від всієї системи засобів. Він наполягав на тому, що ніяка система засобів не може бути рекомендована як система постійна.

Виховання - це, перш за все, переконання , вплив на свідомість людей в потрібному напрямку. Звідси й особлива роль методу переконання.

Метод переконання - активне цілеспрямований вплив вихователя словом і ділом на свідомість, почуття і волю військовослужбовців з метою надання їм допомоги в осмисленні суті ідей і вимог, в дусі яких вони виховуються, у виробленні внутрішньої згоди з ним.

За своєю психологічною структурою переконання - це знання, що злилися з емоційною сферою і насичені вольовими устремліннями. Саме злиття пізнавальної діяльності військовослужбовця з його почуттями і волею призводить до того, що впроваджуються ідеї внутрішньо сприймаються воспітуемим, стають найсильнішим збудників, ідейним мотивом його дій. Вони починають визначати вся поведінка людини.

У процесі реалізації методу переконання слід дотримуватися ряду педагогічних умов. До найбільш важливим з них відносяться наступні:

 • - переконаність самого вихователя, його принциповість, що виключає розрив між словом і вчинком;
 • - готовність і вміння вихователя відповідати на злободенні питання;
 • - педагогічний такт вихователя, що виключає зарозумілість, повчальний гон, грубість, насильство і докори;
 • - розуміння і облік вихователем психології військовослужбовців;
 • - вміння викликати прихильність до себе військовослужбовців; правдивість, щирість;
 • - ясність, зрозумілість, наочність роз'яснень і доказів;
 • - правильність і емоційність мови, роз'яснення наукових термінів і маловідомих слів, вміле використання інтонацій, логічних наголосів, цитат, афоризмів, невеликих фрагментів аудіо- та відеозаписи;
 • - диференційований підхід до різних категорій військовослужбовців;
 • - зв'язок прикладів, наведених вихователем, з життям і практичної військовою діяльністю.

У застосуванні методу переконання можна виділити два основних напрямки: переконання словом і переконання справою.

Переконання словом є ефективним засобом впливу на свідомість, почуття і волю військовослужбовців. Мова, слово є могутня зброя виховання. Палке слово кличе і веде військовослужбовців в бій, надихає їх на славні справи в мирний час. Схвильована, вимогливе слово сприяє наведенню порядку, дисципліни. Ясна, доказова і логічна мова є важливим засобом озброєння військовослужбовців науковими знаннями. Переконання словом органічно поєднується з переконанням справою , практикою. Таке поєднання є основою успішного здійснення методу переконання.

До прийомів переконання відносяться: порівняння, зіставлення, аналогія; особистий показ; опора на особистий досвід виховуваних; показ досвіду інших; використання сили громадської думки; демонстрація дослідів; використання документів; посилання на авторитет; звернення до почуттів виховуваних; оцінка вчинків або проступків; спонукання до самооцінки вчинку (проступку); завдання самостійно встановити істину, роз'яснити її іншим і т.д.

Характерними засобами переконання словом є роз'яснення, доказ і спростування.

Вельми поширена і дієвий засіб - формування переконань шляхом роз'яснення. Набагато легше накричати, ніж спробувати роз'яснити, розповісти. Роз'яснити - значить домогтися, щоб співрозмовник зрозумів сенс того чи іншого явища, події, документа, визначив своє ставлення до нього, умів дати йому правильну оцінку. При вивченні, наприклад, військових статутів від керівника занять потрібно не тільки переказати зміст тієї чи іншої статті, а й роз'яснити її значимість, довести на основі життєвих прикладів, чому необхідно її строго дотримуватися.

Щоб домогтися розуміння військовослужбовцями певного питання, в одному випадку досить короткого роз'яснення, в іншому ж потрібно повертатися до нього кілька разів. Хороші педагоги ніколи не ображаються на своїх слухачів, якщо вони чомусь не розуміють те чи інше положення. Адже причиною нерозуміння часом буває недосконале пояснення. Тому вихователі зазвичай шукають прийоми, підбирають найбільш доступні і близькі факти і домагаються розуміння.

Зазвичай так буває відносно «дрібних» статутних деталей і норм поведінки військовослужбовців, які здаються окремим з них необов'язковими, без яких, на їхню думку, можна цілком обійтися. У таких випадках доцільно використовувати інший, більш складний вид переконання - доказ. Суть його полягає в тому, щоб логічно, за допомогою різного роду аргументів переконати військовослужбовців в правильності того чи іншого теоретичного положення, життєвої необхідності того чи іншого статутного вимоги, показати помилковість їх суджень і оцінок.

Важливий вид переконання - спростування. Він застосовується тоді, коли доводиться переконувати військовослужбовця в якомусь теоретичному або практичному питанні, спростовувати неспроможність його доказів. Це найбільш важкий вид переконання, так як від своїх поглядів, навіть якщо вони помилкові, людина відмовляється з великими труднощами, через подолання різних сумнівів і коливань.

Переконання слід відрізняти від моралізування, яке безапеляційно декларує те чи інше положення в формі: «військовослужбовець зобов'язаний», «як вам не соромно» і т.д. Зазвичай все, про що говорять в цьому випадку, добре відомо військовослужбовцю, а саме мораль сприймається ним як прояв формальної посадової обов'язки офіцера. До моралізування військовослужбовці ставляться іронічно, негативно.

Приклад є не тільки однією з умов формування певних якостей особистості, а й одним з методів виховання особового складу підрозділу та частини (корабля). Справді, кожна людина, спілкуючись з іншими людьми, постійно відчуває на собі їх вплив. Поряд з цим велику виховну роль відіграють життя, подвиги історичних особистостей, а також видатних людей сучасності і художні образи, закарбовані в літературі і мистецтві.

Тому військовослужбовець, спілкуючись з товаришами, знайомлячись з життям сучасників, з бойовими традиціями частини (корабля), в тій чи іншій мірі сприймає певні ідеї та моральні норми.

Метод прикладу - цілеспрямоване і систематичне вплив вихователів на особистість і військовий колектив силою особистої поведінки, приклад як зразок для наслідування, стимулу до самовдосконалення і основи для формування високого ідеалу поведінки і життя (рис. 10.2).

метод прикладу

Мал. 10.2. метод прикладу

Психологічною основою прикладу є схильність людей до наслідування, вивчення і запозичення досвіду інших. Наслідування може носити свідомий характер або купувати форму сліпого, механічного копіювання зразка. Безумовно, велику педагогічну цінність має свідоме наслідування позитивного прикладу.

Особливо велике виховне значення має особистий приклад безпосередніх і прямих начальників.

Молодий військовослужбовець, потрапивши в незнайому для нього обстановку підрозділи і частини (корабля), вчиться нової поведінки, перш за все, на прикладі сержантів, старшин, офіцерів. Їх поведінка - приклад для нього і в навчанні, і в службі, і в побуті. У важкій обстановці приклад командира піднімає дух бійців, вселяє в них сміливість, рішучість, мужність, полегшує перенесення поневірянь і злигоднів, захоплює на подвиги. Тому офіцери, сержанти і старшини покликані служити прикладом для військовослужбовців у всьому.

Особистий приклад набуває великої сили виховного впливу, якщо він природно випливає з внутрішніх якостей і переконань офіцера, проявляється не від випадку до випадку, а постійно. Крім того, його дієвість залежить від уміння офіцера переконувати військовослужбовців в необхідності суворо дотримуватись законів військової служби, підкріплюючи ці роз'яснення непохитною вимогливістю.

Надзвичайно значущою і необхідною є робота з ознайомлення військовослужбовців з життям і діяльністю видатних воєначальників і педагогів. Разом з тим потрібно повсякденно показувати мужність і безмежну відвагу героїв Великої Вітчизняної війни. Важливим засобом виховання у військовослужбовців позитивних рис і високих морально-бойових якостей є позитивні образи художньої літератури, кіно, мистецтва.

Вплив позитивного прикладу тим сильніше, чим яскравіше він постає перед військовослужбовцями і чим глибше вони усвідомлюють його суспільну значимість.

Важливою умовою для наслідування є особисте ставлення військовослужбовців до тієї особи, яка ставиться в приклад. Почуття симпатії і поваги збільшує прагнення до наслідування.

Виховання на позитивному прикладі вимагає не простого перерахування імен і прізвищ передових людей. Потрібно всебічно розкривати їх досвід, показувати труднощі, які вони подолали в боротьбі за високі показники в службі, їх морально-бойові якості, мотиви їх діяльності.

Педагогіка вчить підходити до виховання творчо. Це означає, що потрібно діалектично застосовувати методи і засоби впливу на військовослужбовців, не допускати в цій справі шаблону і формалізму, враховувати психологічний стан воспитуемого в даний момент і конкретні обставини, в яких здійснюється виховна робота.

Для успішної реалізації можливостей виховання на позитивному прикладі необхідні певні умови :

 • - позитивний приклад набуває чинності виховного впливу в тому випадку, якщо він органічно пов'язаний з цінними позитивними якостями особистості офіцера-вихователя і проявляється не від випадку до випадку, а постійно;
 • - вплив позитивний приклад тим сильніше, чим глибше військовослужбовці усвідомлюють його суспільну цінність, ніж він ближче і доступніше воїнам, чим більше схожості між ними і прикладом;
 • - вихователь повинен бути прикладом для військовослужбовців рішуче в усьому, від самого елементарного - зовнішнього вигляду, манер - і до моральних цінностей.

Досить ефективним є переконання військовослужбовців на їх особистому прикладі і досвіді, формування у них усвідомленого наслідування кращих зразків діяльності інших людей.

Зазначений метод виховання включає систему впливів на свідомість, почуття і волю військовослужбовця особистим прикладом вихователя, а також іншими видами позитивних прикладів, які є зразками для наслідування.

Ефективність виховної роботи багато в чому залежить від методики використання прикладу. Готового рецепта, зрозуміло, дати не можна. Однак можна вказати на деякі умови, що забезпечують дієвість виховання методом прикладу.

Приклад повинен бути реальним. Неприпустимо вигадувати якихось ідеальних героїв, винаходити якісь подвиги для того, щоб вказати на них як на зразки. Життя наше сповнене прикладами, і командиру залишається тільки ретельно відбирати все те, що може бути поставлено на службу виховання.

Не треба доводити, що один і той же приклад, на який командир зверне увагу військовослужбовців, може дати абсолютно різні результати. Причинами цього можуть бути умови, в яких живе підрозділ, характер завдань, що стоять перед особовим складом, настрій воїнів, взаємини в колективі та ін.

Вправа передбачає таку організацію повсякденного життя, бойової та суспільно-гуманітарної підготовки, службової та громадської діяльності, яка дозволяє військовослужбовцям накопичувати звички і досвід правильної поведінки, пов'язувати слово з ділом, переконання з поведінкою (рис. 10.3).

Метод вправи - така організація життя і дейтельности військовослужбовця, коли він долає реальні труднощі, збуджується здійснювати вольові високоморальні вчинки, вправляючись у них повсякденно, роблячи таку поведінку для себе стереотипним, тобто звичним (рис. 10.3).

Метод вправи

Мал. 103. Метод вправи

Метод вправи у вихованні необхідно відрізняти від методу вправи в навчанні, де він спрямований на формування практичних навичок і умінь службово-бойової діяльності, військової майстерності.

Застосування методу вправи вимагає від офіцера але роботі з особовим складом дотримання наступних основних педагогічних умов , а саме:

 • - постійне поєднання вправи з вихованням у військовослужбовців високої свідомості, глибокої переконаності, прагнення чітко виконувати вимоги військової присяги і статутів, розуміння необхідності необхідних від них дій, що підкріплюється особистим прикладом. Якщо порушити це поєднання, то вправи можуть перетворитися в муштру, механічне виконання тих чи інших дій;
 • - систематичність, регулярність і послідовність вправ. Це дозволяє виробляти у військовослужбовців звички чітко, повсякденно виконувати вказівки офіцера, вимоги присяги і статутів, успішно вирішувати завдання бойової підготовки. При цьому звички формуються на основі послідовного ускладнення обстановки та поступового збільшення навантаження;
 • - наполегливість і витримка у виробленні звичок у військовослужбовців, пред'явлення до них постійної вимогливості. Наполегливість офіцера дає можливість завжди досягати мети у важкій і кропіткій роботі з формування звичок у військовослужбовців, умінь долати труднощі. Виховуючи звички, не можна допускати поспішності, квапливості;
 • - всебічне врахування індивідуальних особливостей і можливостей військовослужбовців, підтримання їх зусиль з вироблення позитивних якостей. Це дозволяє офіцеру домагатися в короткий термін значних результатів в роботі з військовослужбовцями, сприяє набуттю ними міцних звичок.

У вихованні вправу виступає не так прямо, як в навчанні при виробленні навичок. Це не проста тренування. Вправа у вихованні здійснюється через постановку і вирішення певних життєво необхідних завдань. Щоб виробити у людини сміливість, наполегливість, ініціативу, його треба ставити в такі умови, діючи в яких, він змушений проявляти ці якості.

Методом вправи у військовослужбовців формуються не тільки вольові і фізичні якості, але і різноманітні звички: професійні, моральні, гігієнічні, які володіють великою стійкістю і накладають відбиток на людський характер.

Велику роль у вихованні вольових якостей, позитивних звичок грають строгий статутний порядок, чіткий розпорядок дня, правильна організація бойової підготовки, побуту і відпочинку військовослужбовців. Все це вимагає від особового складу відповідних постійно повторюваних дій. Повторюючись, ці дії стають звичними. Зрештою, вони не тільки виконуються без особливих зусиль і напруги, а й стають потребою для кожного військовослужбовця.

Застосовуючи метод вправи, офіцер по роботі з особовим складом спирається на постійну підтримку громадської думки, колективу, який засуджує негативні звички і схвалює позитивні.

Для закріплення позитивних звичок і кращих якостей застосовується метод заохочення , що носить оціночно-стимулюючий характер.

Заохочення виражає міру педагогічного впливу шляхом позитивної оцінки вихователями бойового навчання, служби, ратної праці, поведінки військовослужбовця і спонукає його до подальших успіхів.

Метод заохочення полягає в позитивній оцінці вчинку (поведінки) воїна і стимулювання його духовних і фізичних сил на більш активні і якісні дії в потрібному напрямку (рис. 10.4).

метод заохочення

Мал. 10.4. метод заохочення

Пряме призначення заходів заохочення полягає в тому, щоб подіяти на почуття військовослужбовців і тим самим викликати у них стан задоволеності своїми вчинками і діями, впевненість в своїх силах, почуття радості і гордості. Заохотити військовослужбовця - значить викликати у нього бажання і далі діяти правильно, вміло, ініціативно. За допомогою різних заходів заохочення командир (начальник), як правило, домагається закріплення позитивних якостей у військовослужбовців. Саме тому заохочення і виступає як метод виховання. Якщо заохочення застосовуються вміло, то під їх впливом у воїнів поступово формується стійка потреба завжди поступати правильно, здійснювати благородні вчинки. У педагогічній літературі зазначається, що заохочення є важливим і сильним засобом виховного впливу на людину. Однак вивчення дисциплінарної практики командирів (начальників), а також особисті спостереження показують, що застосовуються заохочення не завжди дають позитивні результати. Аналіз практики застосування заходів заохочення дозволив виявити ряд педагогічних умов застосування цього методу. Назвемо найважливіші з них:

 • - відповідність заходів заохочення ступеня заслуг військовослужбовця. У бесідах з військовослужбовцями, які мають по кілька заохочень, виявився цікавий факт. Вони пам'ятають далеко не всі заохочення, оголошені ним. Залишаються в пам'яті, як правило, ті з них, які оголошені високоавторитетному, шанованими офіцерами, а також заохочення, які вони вважають по-справжньому заслуженими. Зі сказаного важливо зробити правильні висновки: якщо офіцери бажають, щоб заохочення мали виховне значення, вони повинні бути заслуженими. На жаль, це педагогічне правило не завжди дотримується;
 • - доцільність застосування заходів заохочення. У Дисциплінарний статут йдеться про те, що командир зобов'язаний заохочувати підлеглих за проявлену розумну ініціативу, старанність, подвиги і відмінності по службі. У цьому положенні статуту дається відповідь на питання, за що треба заохочувати. Застосовуючи заохочення, офіцеру не можна не враховувати їх доцільність. Причому мова йде про педагогічної доцільності, яка може проявитися в тому, щоб закріпити виявлені у військовослужбовця позитивні якості або сприяти розвитку таких якостей, яких у нього ще немає;
 • - своєчасність застосування заходів заохочення - важлива умова їх дієвості. Спостереження показують, що заохочення можуть бути заслуженими і доцільними і можуть втратити своє виховне значення, якщо не будуть застосовані вчасно. Причому форми схвалення дій військовослужбовців можуть бути різними. Це може бути звичайнісінька похвала. Але в складний психологічний момент і похвала перетворюється в серйозне заохочення, переконує військовослужбовця в правильності своєї поведінки, надає йому нові сили;
 • - різноманітність заходів заохочення. Якщо військовослужбовець працює сумлінно, проявляє намагання, то для нього приємна і дорога будь-яка міра заохочення. І все-таки військовослужбовець буває більше задоволений, якщо йому не тільки оголошують подяки, а й використовують інші види заохочення. Досвід показує, що краще рідше застосовувати заохочення, але частіше урізноманітнити їх. Дотримання порядку оголошення заохочень теж має важливе значення. Вважається, що заохочення найкраще оголошувати перед строєм. Це правильно, тому що тут виявляється великий вплив на весь особовий склад. Щоб підняти виховну силу заохочень, оголошення про заохочення військовослужбовця доцільно проводити з певною урочистістю. Все це робить сильний вплив на почуття військовослужбовців і викликає у них прагнення бути схожими на відзначилися;
 • - реалізація оголошених заохочень. Деякі види заохочень, що застосовуються в армії (на флоті), вимагають їх реалізації. Наприклад, звільнення з розташування частини, короткострокову відпустку, фотографування біля розгорнутого Прапора частини і ін. Не треба доводити, як важливо, щоб такі заохочення були реалізовані;
 • - облік індивідуальних особливостей військовослужбовців. Здатного військовослужбовця, якому легко дається навчання, не слід захвалювати, надмірно часто заохочувати, так як це може породити зазнайство і неправильне ставлення до роботи.

Не зайве вказати на помилки, яких припускаються командирами (начальниками), які застосовують заходи заохочення. Основними з них є:

 • - занадто часте застосування заохочень. Іноді військовослужбовцю оголошують так багато заохочень, що він їх навіть не пам'ятає. Природно, це знижує їх виховне значення;
 • - формулювання підстави для заохочення нерідко носять загальний характер. У них не завжди можна побачити, за що ж заохочується людина;
 • - сержантський склад слабо використовує свої права;
 • - в повному обсязі командири (начальники) приділяють належну увагу популяризації відзначилися і заохочених військовослужбовців.

Метод заохочення відіграє велику роль у вихованні військовослужбовців, якщо застосовується педагогічно правильно і поєднується з іншими методами, прийомами і способами виховного впливу.

Примус є системою дисциплінарно-педагогічних впливів на військовослужбовців, халатно відносяться до виконання службових обов'язків, які порушують військову дисципліну і громадський порядок, з метою спонукати їх виконувати військовий обов'язок і виправити свою поведінку. Воно може виражатися в формі наказу, категоричної вимоги, попередження про притягнення до дисциплінарної відповідальності, засудження на зборах особового складу.

Метод примусу полягає в негативній оцінці, засудження вчинку, поведінки воїна, створенні умов, які змушують його привести свою поведінку у відповідність з вимогами законів і військових статутів.

Примус може бути виражено в наступних формах:

 • - в категоричній вимозі;
 • - попередженні про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • - накладення стягнення;
 • - засудження винного на зборах особового складу;
 • - покарання за вироком суду військового трибуналу.

Метод примусу вимагає від вихователя особливої відповідальності за педагогічну доцільність та обґрунтованість його застосування. У крайніх випадках примус застосовується для припинення недостойних дій військовослужбовців.

За порушення військовослужбовцям військової дисципліни або громадського порядку Дисциплінарний статут надає начальникам право піддавати його дисциплінарному стягненню: оголошувати зауваження, догану, позбавляти звільнення, призначати поза чергою в наряд по службі, знижувати на посаді і військовому званні і застосовувати але відношенню до провинився ряд інших заходів.

Призначення стягнення полягає в тому, щоб спонукати військовослужбовця, який порушив дисципліну, глибоко відчути свою провину, пережити докори сумління і викликати у нього прагнення виправитися. Накладення стягнення на одного військовослужбовця попереджає проступки з боку інших категорій особового складу частини (корабля).

Вміле застосування стягнень зміцнює дисципліну і військовий порядок, виховує у військовослужбовців високі морально-вольові якості. Так, Макаренко підкреслював, що розумна система стягнень не тільки законна, але й необхідна, вона допомагає оформитися міцному людському характеру, виховує почуття відповідальності, тренує волю, людську гідність, вміння чинити опір спокусам і долати їх.

У зв'язку з тим що безкарність порушників військової дисципліни негативно позначається на житті і боєздатності військового колективу, Дисциплінарний статут вимагає від командирів (начальників) не залишати без впливу жодного проступку, суворо стягувати з недбайливих. Але з цього не випливає, що за кожним порушенням дисципліни автоматично має слідувати стягнення. Не залишати проступки без впливу - значить не проходити повз них, впливати на порушників, використовуючи зауваження, попередження, критику на зборах, в стінній друку, а в необхідних випадках - застосовувати до винних стягнення.

Використовувати на практиці метод примусу - це не просто оголошувати стягнення. Тут потрібна велика педагогічне мистецтво. Ефективне застосування примусу має наступні наслідки:

 • - розвиває у військовослужбовців почуття обов'язку, піднімає їх відповідальність за свої вчинки і дії, за стан дисципліни і боєздатності підрозділу;
 • - привчає до самоконтролю, самооцінці, гальмування, подолання спокус, загартовує їх волю;
 • - породжує потребу усунути слабкості і недоліки свого характеру;
 • - переходить в самопримус, самодисципліну, формує шанобливе ставлення до військового порядку;
 • - зміцнює авторитет командира і військового колективу.

Для того щоб примус сприяло успішному вирішенню виховних завдань, необхідно дотримуватися педагогічні умови.

Перша умова - доцільність і обґрунтованість застосування тих чи інших засобів примусу. Цих коштів багато, і важливо в кожному випадку відбирати з них ті, які дають максимальний результат. Перелічимо основні засоби примусу: осудливий погляд командира, зауваження; докір, нагадування про обов'язки служби; заборона, категорична вимога; наказ і розпорядження (якщо вони суперечать внутрішньої позиції військовослужбовців); низькі оцінки на заняттях, заліках, перевірках; осуд командиром проступків порушника перед строєм, на службовій нараді; критика порушників на зборах особового складу, в стінній друку; відсторонення від відповідального ставлення;

попередження про покарання в дисциплінарному порядку; накладення дисциплінарного стягнення; клопотання про віддання під суд військового трибуналу і ін.

Друга умова - вимогливість і заходи дисциплінарного впливу командира (начальника) повинні підтримуватися громадськістю, колективом підрозділу.

Третя умова - правильна постановка дисциплінарної практики. Щоб уникнути її викривлення, кожному сержанту (старшині) важливо знати і керуватися наступними правилами:

 • - не треба поспішати піддавати військовослужбовців дисциплінарних стягнень, поки не вичерпані інші заходи примусу. Військовослужбовець, особливо молодий, дорожить чистої службової карткою;
 • - будь-яке стягнення має відповідати ступеню провини і тяжкості вчиненого проступку, оголошуватися з урахуванням колишнього поведінки винного, часу знаходження його на службі і знання ним порядку служби;
 • - не можна зловживати своєю дисциплінарної владою. Часті стягнення стають звичними для військовослужбовців та втрачають свою виховну роль;
 • - захоплення крайніми заходами неприпустимо. Воно створює в підрозділі нездорову атмосферу, позбавляє можливості гнучко використовувати інші заходи виховання;
 • - якщо прийнято рішення про накладення стягнення, зволікати з цим не слід. Накладене із запізненням стягнення, як правило, втрачає свою гостроту і дієвість;
 • - накладене стягнення потрібно обов'язково приводити у виконання;
 • - до військовослужбовців, що отримали стягнення, треба ставитися особливо уважно, помічати і підтримувати їх прагнення до виправлення. Найбільш доцільним заохоченням для них є зняття раніше накладених стягнень.

Нарешті, четвертим умовою дієвості заходів примусу є висока вимогливість офіцера до себе в дотриманні норм моралі, положень військових статутів і настанов, наказів і розпоряджень. Якщо командир хоч у чомусь проявляє неорганізованість і недбалість сам, то військовослужбовці сприймають застосовуються до них заходи примусу з подивом, образою або роздратуванням, розцінюють такі заходи, як причіпки, акти несправедливості. Кожен сержант (старшина) повинен постійно пам'ятати, що без особистого прикладу вихователя немає ефективного виховання.

Таким чином, під методами виховання розуміється сукупність педагогічних прийомів і засобів однорідного впливу на свідомість, почуття і волю виховуваних з метою формування і розвитку у них високих морально-бойових і психологічних якостей. Жоден з названих методів виховання не є універсальним і не вирішує всіх виховних завдань, а здатність вихователя вибрати в даній обстановці найбільш ефективний метод, творчо застосувати його є яскравим проявом педагогічної майстерності командира (начальника).

 
<<   ЗМІСТ   >>