Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ВІЙСЬКОВА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ

Закономірності та протиріччя процесу навчання є лише теоретичною основою для розробки і вдосконалення технології діяльності. Практичні вказівки по здійсненню навчання закріплені в дидактичних принципах навчання.

Систему принципів навчання складають:

 • - принцип розвиваючого і виховує характеру навчання (відображає взаємозв'язок з сучасним науковим знанням і практикою розвитку Збройних Сил);
 • - принцип систематичності, послідовності та комплексності в оволодінні знаннями, вміннями і навичками (надає системний характер навчальної діяльності, теоретичних знань і практичних умінь учнів);
 • - принцип свідомості, творчої активності і самостійності учнів при керівної ролі педагога;
 • - принцип наочності;
 • - принцип доступності навчання;
 • - принцип навчання на високому рівні труднощів;
 • - принцип доступності навчання;
 • - принцип міцності результатів навчання і розвитку пізнавальних сил учнів;
 • - принцип зв'язку навчання з життям, з практикою будівництва і розвитку Збройних Сил;
 • - принцип раціонального поєднання колективних (групових) та індивідуальних форм і способів процесу навчання військовослужбовців та ін.

Система принципів навчання сучасної вітчизняної військової дидактики представлена на рис. 5.3.

Принципи навчання

Мал. 53. Принципи навчання

Принципи навчання враховують рекомендації різних наук і ефективної практики, які пов'язані і утворюють своєрідну систему: висновки військової науки і вимоги сучасної війни; положення військової доктрини; рекомендації політології та соціології, військової психології і фізіології; досвід і теоретичні рекомендації щодо організації роботи з особовим складом.

Взяті у своїй єдності принципи навчання визначають всі сторони процесу навчання у військовій частині (кораблі), підрозділі: зміст, організацію, методику і загальну спрямованість процесу навчання військовослужбовців.

Даючи характеристику того чи іншого принципу навчання, важливо враховувати, що кожна ідея, закладена в ньому, є відображенням однієї або декількох закономірностей. Сутність їх розкривається і реалізується на практиці у вигляді вимог і педагогічних правил діяльності учнів.

Соціальна обумовленість та науковість навчання визначають необхідність дотримання в підготовці військовослужбовців вимог держави, що пред'являються до військовослужбовців ЗС РФ. Крім того, це положення дозволяє удосконалювати процес навчання відповідно до освітньої концепції, прийнятої в суспільстві.

Реалізація даного принципу у військовій практиці забезпечується через дотримання ряду педагогічних вимог:

 • - при організації навчання слід здійснювати науково обгрунтований підхід до відбору навчального матеріалу; в ході занять та навчань розглядати всі явища в розвитку і взаємозв'язку, бачити закономірності та протиріччя навчального процесу, шляхи його вдосконалення; викладати навчальний матеріал з позицій останніх досягнень науки і техніки;
 • - тісно пов'язувати навчальний процес з життям країни і повсякденною практикою Збройних Сил; неухильно проводити в життя вимоги міністра оборони Російської Федерації, викладені в наказах і директивах;
 • - постійно дбати про виховному і розвиваючому ефекті всіх навчальних занять, виховувати у військовослужбовців в процесі навчання якості громадянина своєї країни, військово-професійні якості; пропагувати військову службу;
 • - домагатися наукової організації занять і навчань, проявляти нетерпимість до недоліків в навчальному процесі.

На практиці перераховані вимоги проявляються в єдності і тісно взаємопов'язані. Їх не можна відокремити один від одного, дотримуватися одні й нехтувати іншими (рис. 5.4).

Принцип соціальної обумовленості і науковості в навчанні

Мал. 5.4. Принцип соціальної обумовленості і науковості в навчанні

Принцип практичної спрямованості в навчанні орієнтує на підготовку військ до того, що необхідно на війні. Він визначає зміст навчання і умови бойової підготовки, надає навчання військово-прикладну спрямованість, забезпечує його зв'язок з досвідом минулих воєн і сучасним рівнем розвитку військової справи.

Принцип практичної спрямованості в навчанні пред'являє наступні вимоги:

 • - домагатися розуміння і засвоєння всіма військовослужбовцями суті, характеру і особливостей сучасних війн; глибокого усвідомлення основних положень військової доктрини; навчати військовослужбовців військової частини (корабля) і підрозділи військовій справі в суворій відповідності до вимог статутів, настанов і порад, що визначають їх підготовку;
 • - вчити військовослужбовців не тільки професійного володіння бойовою технікою і зброєю, а й вмілому використанню автоматизованих засобів управління боєм і засобів зв'язку, застосування електронно обчислювальної техніки, засобів захисту від усіх видів зброї масового ураження; максимально наближати навчальну обстановку до бойової;
 • - строго дотримуватися дисципліни навчального процесу, порядок відбору змісту навчання і послідовність проходження тим різних предметів бойової підготовки; технологію оволодіння військовослужбовцями знаннями, вміннями і навичками (компетенціями); домагатися професійного оволодіння кожним військовослужбовцям своєю спеціальністю;
 • - уважно стежити за розвитком техніки і озброєння в арміях інших держав, вдосконаленням способів їх бойового застосування; вивчати історію і досвід минулих воєн, локальних бойових дій і військових конфліктів (рис. 5.5).
Принцип практичної спрямованості в навчанні

Мал.5.5. Принцип практичної спрямованості в навчанні

Принцип систематичності , послідовності та комплексності в навчанні визначає спрямованість, логіку і послідовність навчального процесу. Основне призначення ЗС РФ, завдання військової служби обумовлюють необхідність формування військово-професійної компетентності військовослужбовців. Опановувати різними її компонентами можна лише тоді, коли навчальний матеріал вивчається в певній системі. Систематизовані знання необхідні військовослужбовцю для успішної діяльності при виконанні ним своїх професійних обов'язків, але отримувати їх він може тільки при строгій логічній послідовності вивчення навчального матеріалу, чіткої організації внутрішньо-предметних і міжпредметних змістовних і методичних зв'язків. Військовослужбовцям для їх діяльності необхідні не уривчасті знання з тієї чи іншої теми, не тільки добре засвоєні відомості того чи іншого розділу, предмета бойової підготовки, а й комплекс професійних знань, який би сприяв вирішенню завдань в їх практичній роботі.

Даний принцип передбачає реалізацію командиром (начальником) ряду взаємопов'язаних педагогічних вимог:

 • - в процесі навчання керуватися усіма планують документами (навчальними планами, програмами, розкладом занять), строго дотримуватися логіку навчального процесу, послідовно розподіляти матеріал за періодами навчання, тісно пов'язувати раніше вивчений матеріал з новим, з вмістом практичних дій військовослужбовців при виконанні функціональних обов'язків;
 • - добре знати зміст не тільки даної теми, а й попередніх і наступних, всієї навчальної дисципліни, бачити взаємозв'язки її частин;
 • - виділяти в досліджуваному матеріалі головне, формулювати і розкривати спільну мету і задум кожної теми, розділу, курсу в цілому; направляти і розвивати логічне мислення учнів, привчати їх до самостійного аналізу і узагальнення фактів, самоконтролю і само- корекції (рис. 5.6).

Принцип навчання на високому рівні труднощі визначає таку організацію і методику навчання, при якій військовослужбовці свідомо і активно оволодівають знаннями, вміннями і навичками, формують професійні позиції і психологічні якості з урахуванням власних реальних здібностей і разом з тим орієнтуються на високу віддачу і напруга сил в процесі бойової підготовки. Принцип уточнює основні педагогічні правила доступності і доцільною інтенсивності в навчанні: вчити, переходячи від відомого до невідомого, від менш важкого до більш важкого; від складного до більш складного. Досвід показує, що при правильному дотриманні даного принципу командиром (начальником) рівень труднощі для військовослужбовців постійно змінюється: то, що вчора було недоступне для учнів, сьогодні стає доступним; то, що недоступно сьогодні, буде доступним завтра.

Реалізація даного принципу в діяльності командирів (начальників) обумовлена наступними педагогічними вимогами:

- забезпечити відбір, угрупування і подачу навчального матеріалу з урахуванням інтелектуальних можливостей кожного військовослужбовця; добре знати рівень підготовки учнів, ступінь їх розумового та фізичного розвитку, стану здоров'я і самопочуття; здійснювати постійну турботу про дотримання правил доступності в навчанні, орієнтуючись при цьому на найбільш підготовлених військовослужбовців;

Основні вимоги принципу систематичності, послідовності та комплексності в навчанні

Мал. 5.6. Основні вимоги принципу систематичності, послідовності та комплексності в навчанні

 • - створювати на кожному занятті обстановку, що вимагає від учнів максимальної напруги сил, здійснювати суворий контроль за відповідністю навчального матеріалу кількістю часу, відведеного на його вивчення;
 • - забезпечувати ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку кожного командира (начальника), яка притягається до проведення занять; вчити сержантів практиці навчально-виховної роботи з військовослужбовцями підрозділу, підвищувати рівень їх педагогічної майстерності та методичної підготовленості, розвивати у них педагогічну культуру, творчий стиль педагогічної діяльності (рис. 5.7).

Реалізації принципу навчання на високому рівні труднощі сприяє принцип наочності в навчанні. Цей принцип покликаний, перш за все, забезпечувати відповідність застосовуваних засобів наочності цілям і задачам, змісту та молодіжні організації конкретного заняття, домагаючись їх використання не тільки при викладі нового матеріалу, а й при повторенні засвоєних знань, сформованих умінь і навичок (компетенцій), при самостійній роботі щодо їх вдосконалення; забезпечувати доступність засобів наочності і вимагати від військовослужбовців вміння їх використовувати.

Основні вимоги принципу навчання на високому рівні труднощі

Мал. 5.7. Основні вимоги принципу навчання на високому рівні труднощі

Крім того, важливо застосовувати засоби наочності творчо і методично грамотно, тоді, коли їх використання педагогічно доцільно і необхідно; не слідувати за «модою» на наочність; управляти процесом засвоєння військовослужбовцями навчального матеріалу, що пред'являється засобами наочності; використовувати наочність при викладі конкретного питання теми.

При навчанні військовослужбовців комплексно застосовуються такі види наочності: натуральна або природна (зразки зброї, техніки, стартові позиції, командні пункти і т.п.), образотворча (макети, стенди, креслення, діапозитиви, малюнки, кіно, телебачення і т.п. ), вербально-образна (словесний опис бойових дій, обставин і умов дій, прикладів подвигів і т.п.), практичний показ виконання прийомів і дій (особистих і підрозділи) (рис. 5.8).

Принцип свідомості , активності і самостійності учнів визначає позицію і ставлення учнів до участі в военнопедагогіческом процесі.

Свідомість військовослужбовців в навчанні передбачає розуміння ними сутності досліджуваних проблем, переконаність в правильності і практичної цінності отриманих знань, їх позитивне ставлення до навчання. Свідомість надає навчання виховує характер і в значній мірі сприяє формуванню у військовослужбовців високих психологічних і військово-професійних якостей особистості.

Принцип наочності в навчанні

Рис . 5.8. Принцип наочності в навчанні

Активність військовослужбовців в навчанні полягає в інтенсифікації розумової діяльності і фізичної підготовки в процесі навчання і застосування знань, сформованих умінь і навичок (компетенцій).

Самостійність військовослужбовців в навчанні є зацікавлене ставлення до вдосконалення військово-професійної компетентності та загальної культури. При цьому забезпечується самостійне, активне просування до вершин військової майстерності, що орієнтується на власні зусилля в навчальному процесі, потреби і цілі, мотиви і волю. Причому організація навчально-пізнавальної діяльності військовослужбовців і керівництво нею з боку командирів (начальників) в підрозділі (частини, кораблі) орієнтується на їх творчу участь в навчальному процесі. Даний принцип ініціює командирів (начальників) на виконання таких педагогічних вимог: - домагатися розуміння кожним військовослужбовцям значимістю військової служби, бойового навчання в цілому, цілей і завдань, що стоять перед підрозділом (частиною, кораблем); доводити до кожного з них цілі та завдання навчального предмета, кожного заняття, показувати взаємозв'язок їх змісту з утриманням попередніх занять; формувати усвідомлене позитивне ставлення учнів до навчального процесу, викликати інтерес до досліджуваного матеріалу;

 • - розвивати творчі основи навчального процесу, що поєднує) традиційні підходи з інноваційними рішеннями; підтримувати активність і творчі починання учнів; стимулювати мотивацію професійного вдосконалення військовослужбовців; створювати умови, які зміцнюють престижність результативною професіоналізації особового складу;
 • - озброювати військовослужбовців методами і прийомами самостійної роботи з придбання нових знань, умінь і навичок (компетенцій), навчати їх передовий техніці; сприяти творчому та самостійному використанню військовослужбовцями отриманих знань в практиці повсякденної та бойової діяльності, включати їх в діяльність по взаимообучению, з надання допомоги військовослужбовцю, слабо володіє бойової спеціальністю (рис. 5.9).
Принцип свідомості, активності і самостійності

Мал. 5.9. Принцип свідомості, активності і самостійності

учнів

Принцип міцності в оволодінні компонентами професійної компетентності важливий для вирішення завдань, що виникають в ході військової служби, для чого потрібні не просто знання, а цілісний комплекс взаємопов'язаних компонентів військово-професійної компетентності: знання, вміння, навички, військово-професійні позиції, психологічні якості, що мають достатню міцність для їх використання у військовій практиці. Чим вони міцніші, тим швидше і грунтовніше військовослужбовці опановують новим навчальним матеріалом, військової спеціальністю.

Даний принцип передбачає дотримання наступних педагогічних вимог:

 • - забезпечувати повільні, але безпомилкові дії при первинному знайомстві з матеріалом і операціями, з освоюваними навичками дій, скорочуючи поступово терміни їх виконання при дотриманні високої якості відпрацювання дій; здійснювати постійну тренування в початковій стадії формування умінь і навичок при незмінних умовах, а в міру їх автоматизації і в умовах, що змінюються;
 • - забезпечувати установку на тривале запам'ятовування навчального матеріалу, спираючись на всі види пам'яті і способи запам'ятовування; стимулювати роботу військовослужбовців, навчати їх правилам і прийомам самонавчання і взаємонавчання; здійснювати процес навчання в умовах максимального наближення до обстановки сучасного бою за рахунок моделювання ситуацій, включаючи воїна в усі види практичної діяльності.

Даний принцип визначає таку організацію і методику процесу навчання, при якій основна увага приділяється формуванню в учнів установки на запам'ятовування, використовуються механізми довільного і мимовільного запам'ятовування, в тому числі і за рахунок систематичного повторення і застосування на практиці отриманих знань, умінь і навичок (рис. 5.10).

Принцип міцності знань, навичок і умінь

Мал. 5.10. Принцип міцності знань, навичок і умінь

Принцип індивідуального та диференційованого підходів в навчанні визначає організацію групових навчально-пізнавальних дій на заняттях з різних предметів підготовки в процесі виконання повсякденних і бойових завдань, в тісному поєднанні з індивідуальним підходом при навчанні кожного військовослужбовця.

Даний принцип передбачає реалізацію командиром (начальником) таких вимог:

 • - систематично вивчати військовослужбовців, виявляти їх особливості та можливості, постійно виявляти увагу до кожного з них, незалежно від успішності і поведінки, враховувати їхні інтелектуальні та фізичні здібності і організовувати навчальний процес в суворій відповідності з ними; постійно контролювати навчальну діяльність кожного військовослужбовця. Ця вимога принципу диференційованого та індивідуального підходів у навчанні відображає сутність процесу індивідуалізації в підготовці військовослужбовців, який може бути реалізований за допомогою використання різних форм, а саме створення груп посиленої підготовки, проведення додаткових індивідуальних занять з ускладненою програмою, складання індивідуальних планів підготовки, надання самостійного вибору форм навчання та ін .;
 • - розвивати індивідуальні здібності кожного військовослужбовця в інтересах формування та згуртування військових колективів, бойової готовності підрозділу, створюючи в колективі позитивний соціально-психологічний клімат (рис. 5.11).
Принцип індивідуального та диференційованого підходів

Мал. 5.11. Принцип індивідуального та диференційованого підходів

в навчанні

Комплексність і єдність навчання і виховання детермінують обов'язковість здійснення цілісного військово-педагогічного процесу.

Військовий керівник, виступаючи його організатором, домагається посилення вихованням характеру бойової підготовки. Комплексний характер, єдність навчання і виховання в підрозділі досягаються зусиллями всіх його учасників: навчальних, що навчаються, вихователів і виховуваних. Це передбачає також взаємозалежне ефективне задіяння засобів і інструментів навчання та виховання. Важливу роль також відіграє соціально-психологічний супровід військово-педагогічного процесу.

Принципи навчання специфічно проявляються в різних видах і формах навчальних занять, обумовлюючи особливості кожного з них. Вимоги системи принципів навчання не можна розглядати як алгоритм, як щось застигле, незмінне, вічне. Вимоги конкретних принципів, як і самі принципи, знаходяться в постійному розвитку і вдосконалення.

Разом з тим принципи навчання реалізуються не автоматично, самостійно, а тільки в практичній діяльності командирів (начальників) з навчання різних категорій військовослужбовців. Саме з їх допомогою досягається повна і ефективна реалізація всіх вимог дидактичних принципів в процесі бойової підготовки.

Таким чином, процес навчання військовослужбовців характеризується методологічної обґрунтованістю, багатофункціональністю, фундаментальністю та практичною спрямованістю. Ці риси властиві його організації та методиці, що перетворює підготовку військовослужбовців в цілеспрямований, добре організований, що динамічно розвивається результативний процес. Досліджуючи процес навчання, військова дидактика виявляє його закономірності, протиріччя і принципи навчання, які є визначальними в організації та методиці навчання, принципи служать орієнтирами для виконання цілей і завдань процесу навчання, сприяють розвитку педагогічної та методичної майстерності для підготовки військовослужбовців.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Розкрийте педагогічну сутність процесу навчання військовослужбовців.
 • 2. Перерахуйте особливості, характерні для внутрішніх закономірностей навчання.
 • 3. Визначте специфічні закономірності процесу навчання військовослужбовців.
 • 4. Назвіть протиріччя, що виникають в процесі навчання.
 • 5. Дайте педагогічну характеристику структурних компонентів процесу навчання.
 • 6. Розкрийте педагогічну сутність дидактичних принципів навчання.
 • 7. Перерахуйте принципи навчання і дайте їм педагогічну характеристику.
 • 8. Сформулюйте вимоги принципів до процесу навчання військовослужбовців, назвіть умови ефективності реалізації принципів навчання.
 • 9. Складіть структуру процесу навчання військовослужбовців, обґрунтовуючи взаємозв'язку між її компонентами.
 • 10. Підготуйте презентацію на тему: «Педагогічне значення принципів навчання».
 
<<   ЗМІСТ   >>