Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ВІЙСЬКОВА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕДАГОГІКИ

У військовій педагогіці склалася система основних понять і категорій, що відображають різні сторони військово-педагогічного процесу з підготовки військовослужбовців і військових колективів. До числа таких понять і категорій відносяться: виховання, перевиховання, самовиховання, навчання, самоосвіта, розвиток, психологічна підготовка, військово-педагогічний процес, педагогічна діяльність і ін. Використовуючи диференційований підхід, представляється необхідним і можливим в рамках даного підручника уточнити зміст одних понять або по-новому визначити їх (запропонувати умовне, робоче визначення), щодо інших обмежитися вже наявними в психолого-педагогічній літературі розумінням.

Одним з найбільш складних і неоднозначних понять в загальній і військової педагогіці продовжує залишатися категорія «виховання». Різноманіття підходів до розуміння сутності виховання проявляється в тому, що воно розглядається:

 • - як складне і специфічне соціальне явище, спрямоване на передачу соціального, життєвого досвіду від покоління до покоління, на підготовку людини до життя, виконання громадських і професійних обов'язків;
 • - один з чинників формування особистості, розвитку її здібностей і можливостей, інтелектуальних, духовних, фізичних та інших якостей і властивостей;
 • - комплекс загальних і приватних цілей і завдань, визначених загальнолюдськими, державно-національними, професійними і особистісними цінностями;
 • - складна керована система, що включає різноманіття взаємопов'язаних між собою елементів, паралельних і вертикальних зв'язків, відносин суб'єктивного і об'єктивного характеру, а також підсистема змістовного, організаційного та методичного плану;

особливий вид людської діяльності, спрямованої на реалізацію функцій формування певних аспектів розвитку особистості, перевиховання, внутрішньої мобілізації, психологічної підготовки до життя, професійної діяльності, спонукання до самовдосконалення;

- процес цілеспрямованого, систематичного впливу на психіку особистості, психологію колективу з метою формування у військовослужбовців необхідних загальних (базових) і специфічних (професійних) компетенцій, прагнення до самовдосконалення та ін.

При визначенні поняття «навчання» важливо виявити його сутність як з теоретичної точки зору, що отримала назву «військова дидактика», так і з позиції практичної навчальної діяльності всіх категорій командирів і офіцерів-вихователів. У сучасній військовій педагогіці навчання являє собою цілеспрямований, систематичний і організований процес озброєння військовослужбовців знаннями, навичками і вміннями, необхідними для успішного виконання ними повсякденних і службово-бойових завдань. З цим поняттям у військовій педагогіці тісно пов'язане визначення сутності самоосвіти , під яким розуміється цілеспрямований педагогічний процес самостійної діяльності військовослужбовців з придбання, поглиблення і вдосконалення соціокультурних і професійних компетенцій.

Поняття « розвиток » розуміється як цілеспрямований педагогічний процес функціонального вдосконалення розумової і фізичної діяльності військовослужбовців відповідно до характеру розв'язуваних ними завдань і умов військової служби.

Психологічна підготовка - психолого-педагогічна категорія, що позначає цілеспрямований педагогічний процес формування у військовослужбовців таких особливостей психічних процесів і рис особистості, які необхідні їм для успішного виконання професійних завдань в будь-яких умовах бойової обстановки. Психологічна підготовка є важливим елементом бойової підготовки і, як правило, реалізується в умовах безпосередньої підготовки і ведення бойових дій військовослужбовцями підрозділів (частин).

Активна взаємозалежних і взаємообумовлених педагогічна діяльність начальників і підлеглих (навчальних і що навчаються, вихователів і виховуваних) становить військово-педагогічний процес. У сучасних умовах він є, з одного боку, організовану і цілеспрямовану навчально-виховну діяльність командирів і органів по роботі з особовим складом з навчання, виховання, розвитку та морально-психологічній підготовці військовослужбовців, а з іншого - діяльність самих військовослужбовців і військових колективів по овладеніюс соціокультурними та професійними компетенціями, формуванню у себе високих морально-бойових якостей, розвитку військово-професійної майстерності та психологічної готовності до успішним бойовим діям.

Певною мірою військово-педагогічний процес включає в себе також специфічну діяльність по перевихованню , самовиховання і самоосвіти особового складу підрозділу, частини (корабля), тобто педагогічну діяльність (рис. 2.2).

При науковому аналізі поняття « педагогічна діяльність » важливо враховувати його психологічні і власне педагогічні аспекти, які характеризуються:

 • - соціальної заданістю і комплексним характером кінцевої педагогічної мети, яка витікає з конкретного замовлення суспільства, і заданно- стио приватних цілей, яких досягає офіцер;
 • - специфікою цілей і завдань, які вирішує офіцер у військово-педагогічному процесі і які визначаються необхідністю формування у військовослужбовців людських, національно-державних і особистісних цінностей;
 • - особливим місцем і роллю офіцера у військово-педагогічному процесі підрозділи (частини), що виконує функції вчителя, вихователя, організатора навчально-виховних заходів і занять, керівника пізнавальної діяльності, процесів самоосвіти, самовиховання і перевиховання особового складу;
 • - особливістю об'єктів праці, якими є особистість військовослужбовця - активного учасника військово-педагогічного процесу і військовий колектив;
 • - специфікою «знарядь», засобів і способів здійснення педагогічної діяльності, якими виступають грамотне, пристрасне, переконливе слово, культура і зміст промови, знання, методичні навички і вміння, особисті якості, спосіб життя і поведінку, стиль діяльності педагога;
 • - складністю оцінки результатів педагогічної діяльності, які визначаються якісними змінами в психологічному, соціальному, професійному розвитку особистості військовослужбовця та ін.
Цілі, функції і види педагогічної діяльності

Мал. 2.2. Цілі, функції і види педагогічної діяльності

У зв'язку зі сказаним військово-педагогічну діяльність доцільно розглядати як один з видів професійної діяльності офіцера, в якій в єдності і взаємозв'язку проявляються її соціально-педагогічної, нормативно-змістовний і функціонально-психологічний аспекти.

Важливою категорією військової педагогіки являє педагогічна технологія. У педагогічній науці виділяється наступна класифікація педагогічних технологій (рис. 2.3).

Перераховані поняття і категорії військової педагогіки багато в чому зумовлюють її місце і роль в системі військових і інших наукових дисциплін. Як було зазначено раніше, військова педагогіка виникла на стику цілого ряду наук: загальної та соціальної педагогіки, військової і соціальної психології, філософії та соціології та ін. Між ними існує прямий і зворотній зв'язок.

Військова педагогіка як наука вирішує наступні завдання:

 • - досліджує сутність, структуру, функції військово-педагогічного процесу;
 • - вивчає проблеми організації і вдосконалення освітнього процесу у військово-навчальних закладах;
 • - розробляє ефективні форми організації військово-педагогічного процесу і методи впливу на військовослужбовців і військові колективи;
 • - сприяє гуманізації військово-педагогічного процесу і військової служби;
 • - обґрунтовує зміст і технологію навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки військовослужбовців;
 • - виявляє закономірності і формулює принципи виховання і навчання військовослужбовців;
 • - обґрунтовує методику психологічної підготовки особового складу з урахуванням специфіки видів і родів військ (сил флоту);
 • - розробляє зміст і методику самоосвіти і самовиховання військовослужбовців;
 • - досліджує особливості та зміст діяльності військового педагога і шляхи формування і розвитку його педагогічної культури і майстерності;
 • - розробляє методику військово-педагогічного дослідження, узагальнення, поширення та впровадження в життя передового досвіду навчання та виховання;
 • - дає наукові рекомендації по творчому використанню історичної спадщини військової педагогіки.
Класифікація типових педагогічних технологій

Мал. 2.3. Класифікація типових педагогічних технологій

Рішення задач військової педагогіки пов'язано перш за все з пошуком шляхів активізації людського фактора в інтересах зміцнення бойової потужності ЗС РФ, формування у командирів (начальників) сучасного педагогічного мислення, створення у військових колективах атмосфери творчості, згуртованості, взаємної вимогливості і особистої відповідальності за якісне виконання функціональних обов'язків , протидія порушенню законності, правопорядку і військової дисципліни.

Виконання офіцером службових обов'язків пов'язане з реалізацією низки педагогічних функцій.

Перш за все, офіцер займається вихованням, навчанням, психологічною підготовкою підлеглих, розвитком їх військової майстерності і бойової виучки. Будучи безпосереднім начальником для своїх підлеглих, він відповідає за виховання, формування у військовослужбовців якостей захисника Батьківщини, дотримання ними вимог законів, статутів, розвиток їх інтелектуальних і фізичних якостей. Крім того, офіцер навчає прапорщиків (мічманів), сержантів (молодших командирів) практиці навчання і виховання підлеглих, організує і направляє їх педагогічну діяльність. Ці положення закріплені відповідними статтями Статуту внутрішньої служби ЗС РФ і є обов'язковими для виконання в повсякденній діяльності.

Ефективність військово-професійної діяльності визначається в значній мірі наявністю у офіцера - керівника військового колективу - знань, умінь і навичок в області військової педагогіки.

Педагогічні знання дозволяють офіцеру:

 • - вміло організовувати бойову діяльність підлеглих, підтримувати на необхідному рівні бойову та мобілізаційну готовність підрозділу;
 • - успішно керувати бойовою підготовкою, методично грамотно навчати особовий склад;
 • - продуктивно проводити виховну роботу в підрозділі, виховувати у військовослужбовців моральну і психологічну готовність до захисту Вітчизни, гордість і відповідальність за приналежність до ВС РФ;
 • - результативно здійснювати діяльність з підтримки міцної військової дисципліни, згуртуванню військового колективу підрозділу;
 • - забезпечувати неухильне дотримання внутрішнього порядку в підрозділі, організовувати і проводити всебічну підготовку до несення служби в добовому наряді;
 • - доцільно будувати роботу з підлеглими кадрами, надавати їм необхідну допомогу в удосконаленні професійних знань і методичної майстерності;
 • - ефективно удосконалювати особисту професійну підготовку та методи управління підрозділом;
 • - використовувати гуманний підхід в спілкуванні з військовослужбовцями.

Педагогічні знання командира (начальника), його навички, вміння

в навчанні і вихованні особового складу повинні постійно вдосконалюватися. Це обумовлено тим, що об'єкт педагогічних впливів

(Військовослужбовці і військовий колектив) постійно змінюється, розвивається і все в більшій мірі (відповідно до сучасними підходами) розглядається як один із суб'єктів педагогічної взаємодії. Крім того, змінюються умови, в яких здійснюється військово-педагогічний процес.

Таким чином, глибоке знання теоретичних основ військової педагогіки, вміле їх використання в практичній діяльності дозволяють офіцеру ефективно і якісно організовувати військово-педагогічний процес, навчати і виховувати військовослужбовців підрозділів і частин (кораблів).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Дайте визначення військової педагогіки як науки.
 • 2. Визначте об'єкт і предмет військової педагогіки.
 • 3. Перелічіть рівні методології військової педагогіки та розкрийте їх зміст.
 • 4. Розкрийте зв'язок військової педагогіки з іншими науками.
 • 5. Перелічіть і розкрийте основні категорії військової педагогіки.
 • 6. Назвіть і охарактеризуйте види педагогічної діяльності.
 • 7. Уявіть класифікацію типових педагогічних технологій.
 • 8. Назвіть педагогічні завдання військової педагогіки.
 • 9. Охарактеризуйте місце педагогічних знань у військово-професійної діяльності офіцера.
 • 10. Підготуйте письмову характеристику специфічних функцій і завдань військової педагогіки.
 • 11. Складіть обґрунтовану вами таблицю основних етапів і періодів розвитку вітчизняної військової педагогіки.
 
<<   ЗМІСТ   >>