Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ

В результаті освоєння даного розділу студент повинен: знати

 • • основи документаційного забезпечення кадрової роботи;
 • • структуру та зміст кадрової документації;
 • • зміст правових актів і методичних матеріалів, які регулюють питання кадрового діловодства;
 • • вимоги до складання та оформлення кадрової документації;
 • • особливості документування трудових відносин; вміти
 • • складати і оформляти основні види кадрової документації; володіти
 • • навичками роботи з кадровими документами;
 • • методикою документаційного супроводу процедур кадрових технологій;
 • • методикою організації роботи з кадровими документами.

Порядок і послідовність потрібніше великих обдарувань для того, щоб добре керувати.

О. Мірабо

В процесі функціонування будь-якої юридичної особи питання організації праці, управління трудовими та іншими відносинами і регламентації цих процесів є одним з найважливіших місць, складаючи основу управління персоналом. Результатом регламентування внутрішніх трудових і пов'язаних з ними інших відносин є комплекс документів, що становить кадрову документацію.

Документальне оформлення кадрових процедур є невід'ємним обов'язком будь-якого роботодавця, незалежно від масштабів і організаційно-правової форми діяльності. Для вирішення проблеми підбору працівників, оформлення з ними трудових відносин будь-якої організації необхідно мати в своєму складі спеціалізовану структуру - за надання послуг персоналу чи спеціально виділеного співробітника, що займається кадровою роботою. Це відноситься і до роботодавців - фізичним особам, які є індивідуальними підприємцями.

Служба кадрів - самостійний структурний підрозділ організації, створене з метою забезпечення документування відносин в сфері праці і підлегле безпосередньо керівнику організації або його заступнику по кадрам.

Обов'язковість документування трудових відносин передбачена ТК РФ і підзаконними нормативними правовими актами. У ряді статей ТК РФ вказані види і різновиди основних кадрових документів:

 • • штатний розпис (ст. 15, 57);
 • • правила внутрішнього трудового розпорядку (ст. 189);
 • • трудовий договір (ст. 67);
 • • документ, що встановлює порядок обробки персональних даних працівників (ст. 86);
 • • наказ (розпорядження) роботодавця про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення з роботи, застосування дисциплінарного стягнення (ст. 68, 62, 84.1, 193);
 • • трудова книжка (ст. 66, 84.1);
 • • графік відпусток (ч. 2 ст. 123);
 • • письмова заява працівника про видачу працівникові документів, пов'язаних з роботою, оформленні нової трудової книжки, переведення працівника на постійну роботу до іншого роботодавця, звільнення працівника за його ініціативою, заміні частини щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією, реалізації права па відпустку при звільненні, надання відпустки без збереження заробітної плати (ст. 62, 65, 72.1, 80, 126-128) та ін.

Правильне оформлення виникнення, зміни та припинення трудових відносин має значення для кожного працівника не тільки в період роботи, але і після звільнення. Відсутність необхідних документів, помилки в оформленні кадрових документів можуть позбавити людину права на отримання відповідних пільг і переваг не тільки в період роботи, але і після виходу його на пенсію.

Кадрове діловодство - комплекс заходів, направ- лених на розробку документів з управління персоналом, первинних форм з обліку кадрів, робочого часу і розрахунків з персоналом, обліково-реєстраційної документації для регулювання трудових правовідносин, організації обліку кадрів.

Кадрове діловодство - інструмент, що дозволяє:

 • • чітко регламентувати взаємини роботодавця та працівника, права та обов'язки сторін трудових відносин для досягнення «балансу інтересів» сторін трудових відносин;
 • • створити організаційно-правові основи трудових відносин;
 • • документально закріпити єдині принципи корпоративних відносин;
 • • побудувати добре налагоджену стабільну систему управління персоналом, що відповідає стратегічним завданням організації;
 • • забезпечити комплекс заходів, спрямованих на розробку локальних нормативних актів, документів з управління персоналом та охорони праці, первинних форм з обліку кадрів, робочого часу і розрахунків з персоналом, обліково-реєстраційної документації з метою регулювання трудових правовідносин, організації обліку кадрів і забезпечення заходів щодо охорони працю;
 • • дозволяти трудові спори [1] .

Таким чином, ведення кадрового діловодства дозволяє роботодавцю не тільки документально оформляти трудові відносини і формалізувати кадрові процедури, але і вирішувати безліч інших завдань, забезпечуючи юридичну силу документів, життєво важливих для кожного громадянина.

Зміст кадрової роботи визначено ст. 44 Закону про цивільну службу. Воно включає:

 • 1) формування кадрового складу для заміщення посад цивільної служби;
 • 2) підготовку пропозицій про реалізацію положень Закону про цивільну службу, інших федеральних законів та інших нормативних правових актів про цивільну службу і внесення зазначених пропозицій представнику наймача;
 • 3) організацію підготовки проектів актів державного органу, пов'язаних з надходженням на цивільну службу, її проходженням, укладенням службового контракту, призначенням на посаду цивільної служби, звільненням від замещаемой посади цивільної служби, звільненням цивільного службовця з цивільної служби та виходом його на пенсію за вислугу років , і оформлення відповідних рішень державного органу;
 • 4) ведення трудових книжок державних службовців;
 • 5) ведення особових справ державних службовців;
 • 6) ведення реєстру цивільних службовців у державному органі;
 • 7) оформлення і видачу службових посвідчень цивільних службовців;
 • 8) забезпечення діяльності комісії з врегулювання конфліктів інтересів;
 • 9) організацію та забезпечення проведення конкурсів на заміщення вакантних посад цивільної служби та включення цивільних службовців до кадрового резерву;
 • 10) організацію та забезпечення проведення атестації державних службовців;
 • 11) організацію та забезпечення проведення кваліфікаційних іспитів цивільних службовців;
 • 12) організацію укладання договорів про цільове прийомі і договорів про цільове навчанні;
 • 13) організацію додаткової професійної освіти державних службовців;
 • 14) формування кадрового резерву, організацію роботи з кадровим резервом та його ефективне використання;
 • 15) забезпечення кар'єрного росту цивільних службовців;
 • 16) організацію перевірки достовірності поданих громадянином персональних даних та інших відомостей під час вступу на цивільну службу, а також оформлення допуску встановленої форми до відомостей, що становлять державну таємницю;
 • 17) організацію проведення службових перевірок;
 • 18) організацію перевірки відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру, а також дотримання цивільними службовцями обмежень, встановлених цим Законом та іншими федеральними законами;
 • 19) консультування цивільних службовців з правових і інших питань цивільної служби.

Освіта в структурі кадрових служб федеральних органів виконавчої влади структурних підрозділів з профілактики корупційних та інших правопорушень [2] розширило коло функціональних обов'язків кадрових служб [3] , включивши в їх число:

 • • надання федеральним державним службовцям консультативної допомоги з питань, пов'язаних із застосуванням на практиці вимог до службового поводження і загальних принципів службової поведінки державних службовців, затверджених Указом Президента РФ від 12.09.2002 № 885;
 • • повідомлення представника наймача, органів прокуратури РФ та інших федеральних державних органів про факти вчинення федеральними державними службовцями корупційних та інших правопорушень;
 • • забезпечення реалізації федеральними державними службовцями обов'язки щодо повідомлення представника наймача, органів прокуратури РФ та інших федеральних державних органів про всі випадки звернення до них будь-яких осіб з метою схилення їх до вчинення корупційних та інших правопорушень та ін.

Виконання кожної з названих функцій відбивається у відповідній документації, підготовка якої вимагає бездоганного знання нормативно-правової бази діловодства, яка регулює всі процедури документаційного супроводу передбачених законом кадрових процедур, і вміння практично застосовувати ці знання у використанні дозволених до застосування форм документів.

 • [1] Сашків Л. В. Кадрове діловодство на підставі Трудового кодексаРоссійской Федерації. М.: Іспит, 2009 року; Рогожин М. 10. Діловодство кадрової служби: учеб.-практ. допомога. М .: ГроссМсдіа, 2008.
 • [2] Укаялі про перевірку відомостей і дотримання вимог до службового поводження.
 • [3] Типове положення про підрозділ з профілактики коррупціоннихі інших правопорушень кадрової служби федерального державного органу, затверджене Апаратом Уряду РФ від 18.02.2010 № 647п-П16.
 
<<   ЗМІСТ   >>