Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Еволюція логістики в промислово розвинених країнах

Слід зауважити, що еволюцію будь-якого виду функціонального менеджменту, і логістики в тому числі, слід розглядати у двох аспектах:

 • 1) затребуваність в рамках форм управління, що існували раніше, поставленні в обов'язок управлінцям іншої сфери, подальше відокремлення і легітимація як самостійного виду функціонального менеджменту;
 • 2) розвиток даного функціонального менеджменту як самостійного виду управління. У цьому аспекті логістика як мистецтво комплексного управління матеріальними та інформаційними потоками на шляху від джерела сировини до кінцевого споживача застосовується в економіці близько 50 років, пройшовши у своєму розвитку чотири етапи.

Перший етап припадає на кінець 60-х - початок 70-х рр. XX ст. У цей період логістика існувала здебільшого як спосіб мислення, в практичній же області цей період пов'язаний лише з частковою оптимізацією розподілу продукції (в США ця фаза отримала назву "фізичного розподілу"). Затребуваність подібної діяльності пояснюється тим, що ринок покупців на той момент зазнав якісних змін внаслідок появи філософії маркетингу, при цьому сервіс поставок придбав вирішальне значення в стратегії ринку.

До цього часу фірми в гострій конкурентній боротьбі вичерпали резерви збільшення прибутку безпосередньо у виробництві і стали концентрувати увагу на підвищенні якості поставок продукції, тобто на поліпшенні роботи в сфері розподілу. Більш активний розвиток логістики було неможливим через стан інфраструктурної бази матеріальних та інформаційних потоків, відсутності адекватних організаційних форм, відповідного господарського механізму. На практиці основна увага була звернена на рішення досить важливих, але все ж приватних проблем: розвиток складських комплексів та оперативних транспортних засобів, інформаційних мереж і банків даних, методів управління матеріальними потоками на окремих ділянках кругообігу засобів обігу.

Другий етап припадає на другу половину 70-х - початок 80-х рр. XX ст. Затребуваність логістики в Західній Європі і Північній Америці і експансія Японії в сфері виробництва і торгівлі зумовили енергетична криза. У цей період позначилися перехід до задачі управління матеріальними потоками по всьому воспроизводственному циклу, а також відміну логістичного управління від управління фізичним розподілом продукції і наскрізного управління потоками матеріалів і інформації (рохрематікі). Зауважимо, що до того моменту традиційні завдання з оптимального розміщення складів, розрахунку обсягу партії поставок, схемами маршрутних перевезень вирішувалися окремо і незалежно один від одного. Так, якщо вдавалося домогтися відносного зниження вартості перевезень, то це вже розглядалося як показник ефективності управління технологічними процесами транспортування.

Для цього етапу розвитку логістики стала характерною оптимізація в сфері обігу. Було встановлено, що оптимізації окремих складових діяльності фірми явно недостатньо, бо будь-яка зміна витрат в одному з видів діяльності (перевезення, виробництво, складування) фірми неодмінно впливає на зв'язані процеси, причому далеко не завжди сприятливе.

Так, прагнення до максимального зниження витрат на транспортування може принести фірмі значні збитки, якщо при цьому знижується швидкість і особливо надійність поставки. Відповідно до логістичної концепцією критерій економічної ефективності стали трактувати як мінімум сумарних витрат на транспортування, матеріально-технічне забезпечення і власне виробництво.

Саме на початку цього етапу в наукових розробках і господарській практиці в області координації складування та транспортного обслуговування замість терміна "управління фізичним розподілом продукції" стали використовувати термін "логістика". Така зміна носила аж ніяк не формальний характер: логістичні дослідження вийшли за рамки управління фізичним розподілом продукції, в них знайшов відображення більш широке коло питань, пов'язаних з оптимальним використанням всього ресурсного потенціалу фірми. Мінімізація витрат фірми стала функцією комплексу економіко-організаційних заходів.

Третій етап припадає на 90-і рр. XX ст. На цьому етапі визначальною стала реалізація принципу руху ресурсів і продукції "точно в термін" із широким використанням інформатизації та оптимізації виробництва.

Суть цього підходу полягає в тому, що в основному виробництві використовується технологія, що дозволяє обходитися без створення істотних запасів матеріалів, сировини, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, у той час як у системі забезпечення передбачаються поставки в строго певний час через відповідні інтервали. За цією технологією подача вантажів у зону виробничого споживання в необхідних випадках здійснюється з точністю до хвилини. На цьому етапі складаються елементи цілісного вираження логістики. Зіставляючи масу продукції, яка знаходиться в русі і на складах, з тією, що включена безпосередньо у виробничий процес, а також порівнюючи час проходження через ці ланки, можна зробити висновок про те, що продуктивність праці фірми визначається пропускною здатністю її транспортно-складської системи. З цього випливає, що логістика як наукова організація постачання може сприяти збільшенню товарної пропозиції фірми і підвищенню її конкурентоспроможності.

Завдяки цьому логістика розглядається зараз і як один з факторів конкуренції, і як сучасна ринкова концепція, для якої характерно визнання комерційної ролі транспорту та матеріально-технічного забезпечення в загальній структурі фірм. Підрозділи фірм, що займаються доставкою і зберіганням товарів і матеріалів і нерідко розуміються раніше як ланка оптової торгівлі, з існуванням якого доводиться миритися, стали набувати відповідні вагу і значення. Тепер стратегія фірм розробляється за участю керівництва зазначених структурних підрозділів.

Перші три етапи розвитку логістики представлені на рис. 1.1.

Четвертий, сучасний етап розвитку логістики, початок якого співпало з початком XXI ст., Слід назвати періодом глобалізації, оскільки саме вона є однією з основних тенденцій розвитку всієї економіки, ви-

Етапи формування та розвитку логістики

Рис. 1.1. Етапи формування та розвитку логістики

ступаючи стимулятором всіх сучасних інноваційних процесів.

Під інтеграцією і глобалізацією світової економіки часто маються на схожі процеси: інтеграцію розуміють як процес взаємодії національних господарств декількох держав на основі кооперації і міжнародного поділу праці, а також економічне об'єднання суб'єктів, розвиток і поглиблення взаємозв'язків між ними; глобалізацію економіки трактують як зростання взаємозалежності економік усіх країн, в основі якого лежить поглиблення інтернаціоналізації виробництва і капіталу.

З макроекономічних позицій під глобалізацією мається на увазі процес зближення та інтеграції національних ринків капіталу, цінних паперів, товарів, послуг, робочої сили, при цьому світовий ринок розглядається не просто як сукупність цих ринків, а як цілісне економічний простір, єдиний ринок з регіональними та національними підсистемами. В основі глобалізації світової економіки лежать наступні чинники:

 • o активне залучення в світогосподарські зв'язки колишніх соціалістичних країн;
 • o необхідність вирішення глобальних екологічних проблем;
 • o прискорення науково-технічного прогресу (НТП) і перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства.

Глобалізація бізнесу, загострюючи конкуренцію, стимулює розвиток ресурсного потенціалу фірм з метою всебічного підвищення конкурентоспроможності. У глобальній логістичній системі всі ресурси стають "інформаційно-просторово-часовими".

Розвиток сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій та телекомунікаційних систем створить нові можливості для побудови і функціонування організаційно-управлінських структур глобальних компаній. Простір і час не є перешкодою для менеджменту цих фірм як у власному управлінні, так і в інтеграції (побудові організаційних відносин) зі своїми логістичними партнерами.

Істотні зміни, що відбуваються в торговому, митному, податковому, транспортному законодавстві багатьох країн, призводять до створення і розвитку глобальних міждержавних транспортних, телекомунікаційних, дистрибутивних та інших макрологістіческіх систем; появі міжнародних логістичних посередників, що і дозволяє реалізовувати глобальні логістичні стратегії з урахуванням всіх світових ринків і оптимізації тотальних (сукупних) витрат.

Глобалізація визначає перспективу подальшого розвитку логістики в світовій економіці. Для цього етапу характерно ускладнення ринкових відносин, посилення і ускладнення конкуренції. Перерахуємо фактори, що зумовлюють основні тенденції розвитку логістики:

 • o збільшення числа транснаціональних корпорацій (ТВК), що позиціонують себе на міжнародному ринку як глобальні компанії, і посилення конкуренції між ними;
 • o прихід глобальних компаній на національні ринки;
 • o посилення ролі політичного чинника в прийнятті рішень щодо формування та розвитку транспортних коридорів (паралельних або на додаток до нині чинних) - держави включаються в конкурентну боротьбу за залучення транзитних вантажів;
 • o зростання ролі портів у залученні вантажопотоків і загострення конкурентної боротьби між портами окремих регіонів;
 • o проникнення на національні ринки транспортних послуг великих закордонних компаній;
 • o розширення переліку і підвищення вимог до якості послуг логістичних послуг.

Все це безпосередньо стосується становлення і розвитку логістики і в Росії. Якщо розвиток логістики в зарубіжних країнах еволюціонувало під дією певних економічних і технологічних факторів, було викликано пошуком нових конкурентних переваг в посилюється конкурентній боротьбі, то російські фірми з самого початку становлення ринкових відносин мали взяти сучасні логістичні принципи. Складність поточного моменту розвитку логістики в Росії полягає в тому, що на кожному конкретному російському підприємстві логістика знаходиться на своєму етапі розвитку (етапи розвитку логістики фірми ті ж, що і для логістики в цілому - фрагментація, становлення, розвиток, інтеграція, глобалізація); тому слід говорити про нерівномірність розвитку російської логістики.

В умовах, що особливо важливо виділити найбільш цінне в наявній практиці і на цій основі запропонувати механізм вибору таких прийомів і методів логістики, які б дозволяли досягати конкурентних переваг і посилювати конкурентну позицію фірми на ринку. Починаючи з середини 1970-х рр. логістичний менеджмент поряд з функціональними алгоритмами став виконувати целеполагающую функцію, а логістична політика, так само як виробнича, фінансова, кадрова та інші, стала важливою складовою корпоративної стратегії фірм.

 
<<   ЗМІСТ   >>