Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

Міжнародний кредит являє собою рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин, пов'язане з наданням товарних і валютних ресурсів.

Міжнародний кредит як різновид категорії кредиту пов'язаний з такими економічними категоріями, як гроші, ціна, прибуток, платіжний баланс, валютний курс та ін. Важливу роль він відіграє в реалізації вимог закону вартості та інших економічних законів.

Функціонує міжнародний кредит на принципах зворотності, терміновості, платності, забезпеченості, цільового характеру за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел.

Міжнародний кредит у сфері міжнародних економічних відносин виконує наступні функції:

 • 1) перерозподілу позичкових капіталів між країнами, коли при його допомоги відбувається перелив капіталів в країни з низькою нормою прибутку, сприяючи її вирівнюванню і перетворенню в середню норму прибутку;
 • 2) економії витрат обігу в сфері міжнародних економічних відносин шляхом заміни золота як світових грошей такими знаряддями звернення, як вексель, чек, банківський переказ, депозитні сертифікати, електронні гроші, а також СДР, євро і тверді національні валюти;
 • 3) прискорення концентрації і централізації капіталу : по-перше, в результаті прискорення процесу капіталізації прибутку і отримання додаткового прибутку в зв'язку з залученням іноземного капіталу; по-друге, зі створенням транснаціональних корпорацій і транснаціональних банків; по-третє, шляхом надання пільгових міжнародних кредитів великим підприємствам;
 • 4) регулювання економіки країни - залучення іноземних інвестицій, і в першу чергу капіталів міжнародних валютно-кредитних і регіональних організацій, що сприяє зростанню ВНП і його розподілу.

Виконуючи зазначені функції, міжнародний кредит в той же час грає подвійну роль в економіці країни: з одного боку, позитивну - сприяючи прискоренню розвитку продуктивних сил, безперервності процесу відтворення та його розширення, стимулюючи зовнішньоекономічну діяльність країни, створюючи сприятливі умови для іноземних інвестицій, а також забезпечуючи безперебійність міжнародних розрахунків і валютних відносин; з іншого боку, негативну - загострюючи суперечності ринкової економіки, що проявляється в форсуванні надвиробництва товарів, перерозподілі позикового капіталу, посилення диспропорцій суспільного відтворення і конкурентної боротьби за ринки збуту, сфери застосування капіталу і джерела сировини.

Види міжнародного кредиту можна класифікувати наступним чином:

 • • за джерелами - внутрішні і зовнішні ;
 • • за призначенням - комерційні, які безпосередньо евязани із зовнішньою торгівлею і послугами; фінансові, тобто прямі капіталовкладення, будівництво об'єктів, придбання цінних паперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютна інтервенція; проміжні - кредити для обслуговування змішаних форм вивозу капіталу, товарів, послуг, «інжиніринг», або виконання підрядних робіт;
 • • за видами - товарні, які надаються експортерами імпортерам у вигляді відстрочки платежу за продані товари або надані послуги; валютні, що надаються банками в грошовій формі;
 • • по валюті позики - в валюті країни-боржника, в валюті країни-кредитора, у валюті третьої країни і в міжнародній лічильної грошової одиниці ( СДР і євро );
 • • по забезпеченості - забезпечені (товарними документами, векселями, цінними паперами, нерухомістю та ін.); бланкові, тобто під зобов'язання боржника (соло-вексель з одним підписом);
 • • з точки зору форми надання - готівкові (зараховуються на рахунок і в розпорядження боржника), акцептні (при акцепт тратти імпортером або банком), депозитні сертифікати, облігаційні позики, консорціальні кредити;
 • • за термінами - надстрокові (добові, тижневі, до гріх місяців), короткострокові (до одного року), середньострокові (від року до п'яти років), довгострокові (понад п'ять років). При пролонгації, або продовження, короткострокових і середньострокових кредитів вони стають довгостроковими, причому часто з державною гарантією.
 • • в залежності від особи, яка надає позики, міжнародні кредити бувають: банківськими, фірмовими ( комерційний кредит), урядовими та кредитами міжнародних організацій.

Урядовий кредит виникає при інвестуванні однією країною іншій або при розміщенні державних цінних паперів на міжнародному ринку капіталів. Кредити міжнародних фінансових інститутів надаються переважно через МВФ, СБ, ЄБРР, регіональні банки розвитку та ін.

Кредитування країн - членів МВФ здійснюється за допомогою звичайного, спеціального та пільгового кредитування. Звичайний механізм кредитування передбачає використання загальних ресурсів МВФ, до яких відносяться внески держав і запозичені кошти. Спеціальний побудований на наданні фінансових ресурсів членам МВФ на умовах компенсаційного і надзвичайного фінансування і фінансування платіжного балансу. Пільговий режим кредитування передбачає надання пільгових позик і грантів членам фонду з метою фінансування структурної перебудови в країні [1] .

 • [1] URL: http://xppx.org/business-machine/161-fmansovyj-rynok/2456-mezlidunarodnyj-kreditnyj-rynok
 
<<   ЗМІСТ   >>