Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Метрологія, стандартизація і сертифікація

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сертифікація продукції та послуг. Основні положення федерального закону "про технічне регулювання" в області декларування відповідності та сертифікації

Федеральний закон "Про технічне регулювання" ввів такі поняття і визначення в галузі декларування відповідності та сертифікації:

 • - Продукція - результат діяльності, представлений у матеріально-речовій формі і призначений для подальшого використання в господарських та інших цілях;
 • - Декларування відповідності - форма підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
 • - Декларація про відповідність - документ, що засвідчує відповідність випущеної в обіг продукції вимогам технічних регламентів;
 • - Заявник - фізична або юридична особа, яка здійснює обов'язкове підтвердження відповідності;
 • - Знак обігу на ринку - позначення, що служить для інформування набувачів про відповідність випускається в обіг продукції вимогам технічних регламентів;
 • - Знак відповідності - позначення, що служить для інформування набувачів про відповідність об'єкта сертифікації вимогам системи добровільної сертифікації або національному стандарту;
 • - Ідентифікація продукції - встановлення тотожності характеристик продукції її істотним ознаками;
 • - Орган з сертифікації - юридична особа або індивідуальний підприємець, акредитовані в установленому порядку для виконання робіт з сертифікації;
 • - Оцінка відповідності - пряме або непряме визначення дотримання вимог, що пред'являються до об'єкта;
 • - Підтвердження відповідності - документальне посвідчення відповідності продукції чи інших об'єктів, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів;
 • - Сертифікація - форма здійснюваного органом по сертифікації підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів;
 • - Сертифікат відповідності - документ, що засвідчує відповідність об'єкта вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів;
 • - Система сертифікації - сукупність правил виконання робіт із сертифікації, її учасників і правил функціонування системи сертифікації в цілому.

Підтвердження відповідності здійснюється з метою:

 • - Посвідчення відповідності продукції, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, робіт, послуг чи інших об'єктів технічним регламентам, стандартам, умовам договорів;
 • - Сприяння набувачам у компетентному виборі продукції, робіт, послуг;
 • - Підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт, послуг на російському і міжнародному ринках;
 • - Створення умов для забезпечення вільного переміщення товарів по території Російської Федерації, а також для здійснення міжнародного економічного, науково-технічного співробітництва та міжнародної торгівлі.

Підтвердження відповідності здійснюється на основі принципів:

 • - Доступності інформації про порядок здійснення підтвердження відповідності зацікавленим особам;
 • - Неприпустимість застосування обов'язкового підтвердження відповідності до об'єктів, щодо яких не встановлено вимог технічних регламентів;
 • - Встановлення переліку форм і схем обов'язкового підтвердження відповідності щодо певних видів продукції у відповідному технічному регламенті;
 • - Зменшення термінів здійснення обов'язкового підтвердження відповідності та витрат заявника;
 • - Неприпустимості примусу до здійснення добровільного підтвердження відповідності, у тому числі в певній системі добровільної сертифікації;
 • - Зашиті майнових інтересів заявників, дотримання комерційної таємниці щодо відомостей, отриманих при здійсненні підтвердження відповідності;
 • - Неприпустимості підміни обов'язкового підтвердження відповідності добровільної сертифікацією.

Підтвердження відповідності розробляється і застосовується рівним чином і в рівній мірі незалежно від країни і (або) місця походження продукції, здійснення процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт і надання послуг, видів або особливостей угод і (або) осіб, які є виробниками, виконавцями, продавцями, набувачами.

Підтвердження відповідності на території Російської Федерації може носити добровільний або обов'язковий характер.

Добровільне підтвердження відповідності здійснюється у формі добровільної сертифікації.

Обов'язкове підтвердження відповідності здійснюється у формах прийняття декларації про відповідність (далі - декларування відповідності); обов'язковій сертифікації.

Добровільне підтвердження відповідності здійснюється за ініціативою заявника на умовах договору між заявником і органом по сертифікації. Добровільне підтвердження відповідності може здійснюватися для встановлення відповідності національним стандартам, стандартам організацій, системам добровільної сертифікації, умовам договорів.

Об'єктами добровільного підтвердження відповідності є продукція, процеси виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, роботи і послуги, а також інші об'єкти, щодо яких стандартами, системами добровільної сертифікації і договорами встановлюються вимоги.

Система добровільної сертифікації може бути створена юридичною особою і (або) індивідуальним підприємцем або кількома юридичними особами та (або) індивідуальними підприємцями. Особа або особи, які створили систему добровільної сертифікації, встановлюють перелік об'єктів, що підлягають сертифікації, та їх характеристик, на відповідність яким здійснюється добровільна сертифікація, правила виконання передбачених даною системою добровільної сертифікації робіт і порядок їх оплати, визначають учасників даної системи добровільної сертифікації. Системою добровільної сертифікації може передбачатися застосування знака відповідності.

Федеральний орган виконавчої влади з технічного регулювання веде єдиний реєстр зареєстрованих систем добровільної сертифікації, який містить відомості про юридичних осіб та (або) про індивідуальних підприємців, які створили системи добровільної сертифікації, про правила функціонування систем добровільної сертифікації, знаках відповідності та порядок їх застосування.

Федеральний орган виконавчої влади з технічного регулювання повинен забезпечити доступність відомостей, що містяться в єдиному реєстрі зареєстрованих систем добровільної сертифікації, зацікавленим особам.

Порядок ведення єдиного реєстру зареєстрованих систем добровільної сертифікації та порядок надання відомостей, що містяться в цьому реєстрі, встановлюються федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання.

Об'єкти сертифікації, сертифіковані в системі добровільної сертифікації, можуть маркуватися знаком відповідності системи добровільної сертифікації. Порядок застосування такого знака відповідності встановлюється правилами відповідної системи добровільної сертифікації.

Застосування знака відповідності національному стандарту здійснюється заявником на добровільній основі будь-яким зручним для заявника способом у порядку, встановленому національним органом по стандартизації.

Обов'язкове підтвердження відповідності проводиться лише у випадках, встановлених відповідним технічним регламентом, і виключно на відповідність вимогам технічного регламенту.

Об'єктом обов'язкового підтвердження відповідності може бути тільки продукція, що випускається в обіг на території Російської Федерації.

Форма і схеми обов'язкового підтвердження відповідності можуть встановлюватися лише технічним регламентом з урахуванням ступеня ризику недосягнення цілей технічних регламентів.

Декларація про відповідність та сертифікат відповідності мають рівну юридичну силу незалежно від схем обов'язкового підтвердження відповідності та діють на всій території Російської Федерації.

Роботи з обов'язковому підтвердженню відповідності підлягають оплаті заявником.

Урядом Російської Федерації встановлюється методика визначення вартості робіт з обов'язкового підтвердження відповідності, яка передбачає застосування єдиних правил і принципів встановлення цін на продукцію однакових чи подібних видів незалежно від країни і (або) місця її походження, а також осіб, які є заявниками.

Декларування відповідності здійснюється по одній з наступних схем:

 • - Прийняття декларації про відповідність на підставі власних доказів;
 • - Прийняття декларації про відповідність на підставі власних доказів, доказів, отриманих за участю органу з сертифікації та (або) акредитованої випробувальної лабораторії (центру) (далі - третя сторона).

При декларуванні відповідності заявником може бути зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації на її території юридична особа або фізична особа як індивідуального підприємця, або являються виготовлювачем або продавцем, або виконують функції іноземного виробника на підставі договору з ним в частині забезпечення відповідності продукції, що поставляється вимогам технічних регламентів і в частині відповідальності за невідповідність продукції, що поставляється вимогам технічних регламентів (особа, яка виконує функції іноземного виробника).

Коло заявників встановлюється відповідним технічним регламентом.

Схема декларування відповідності за участю третьої сторони встановлюється в технічному регламенті у випадку, якщо відсутність третьої сторони призводить до недосягнення цілей підтвердження відповідності.

При декларуванні відповідності на підставі власних доказів заявник самостійно формує доказову матеріали з метою підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів. В якості доказових матеріалів використовуються технічна документація, результати власних досліджень (випробувань) і вимірювань і (або) інші документи, що послужили мотивованим підставою для підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Склад доказових матеріалів визначається відповідним технічним регламентом.

При декларуванні відповідності на підставі власних доказів та отриманих за участю третьої сторони доказів заявник за своїм вибором на додаток до власних доказам:

 • - Включає в доказові матеріали протоколи досліджень (випробувань) і вимірювань, проведених в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі);
 • - Надає сертифікат системи якості, щодо якої передбачається контроль (нагляд) органу по сертифікації, що видав цей сертифікат, за об'єктом сертифікації.

Сертифікат системи якості може використовуватися в складі доказів при прийнятті декларації про відповідність будь-якої продукції, за винятком випадку, якщо для такої продукції технічними регламентами передбачена інша форма підтвердження відповідності.

Декларація про відповідність оформляється російською мовою і повинна містити:

 • - Найменування та місцезнаходження заявника;
 • - Найменування та місцезнаходження виробника;
 • - Інформацію про об'єкт підтвердження відповідності, що дозволяє ідентифікувати цей об'єкт;
 • - Найменування технічного регламенту, на відповідність вимогам якого підтверджується продукція;
 • - Вказівка на схему декларування відповідності;
 • - Заява заявника про безпеку продукції при її використанні відповідно до цільового призначення та прийнятті заявником заходів щодо забезпечення відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
 • - Відомості про проведені дослідження (випробуваннях) і вимірах, сертифікаті системи якості, а також документах, що стали підставою для підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
 • - Термін дії декларації про відповідність;
 • - Інші передбачені відповідними технічними регламентами відомості.

Термін дії декларації про відповідність визначається технічним регламентом.

Форма декларації про відповідність затверджується федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання.

Оформлена за встановленими правилами декларація про відповідність підлягає реєстрації центральним органом виконавчої влади з технічного регулювання протягом трьох днів.

Для реєстрації декларації про відповідність заявник подає до федеральний орган виконавчої влади з технічного регулювання оформлену відповідно до вимог пункту 5 цієї статті декларацію про відповідність.

Порядок ведення реєстру декларацій про відповідність, порядок надання містяться в зазначеному реєстрі відомостей і порядок оплати за надання містяться в зазначеному реєстрі відомостей визначаються Урядом Російської Федерації.

Декларація про відповідність та складові доказові матеріали документи зберігаються у заявника протягом трьох років з моменту закінчення терміну дії декларації. Другий примірник декларації про відповідність зберігається у федеральному органі виконавчої влади з технічного регулювання.

Обов'язкова сертифікація здійснюється органом з сертифікації на підставі договору із заявником. Схеми сертифікації, що застосовуються для сертифікації певних видів продукції, встановлюються відповідним технічним регламентом.

Відповідність продукції вимогам технічних регламентів підтверджується сертифікатом відповідності, що видаються заявнику органом з сертифікації.

Сертифікат відповідності включає в себе:

 • - Найменування та місцезнаходження заявника;
 • - Найменування та місцезнаходження виробника продукції, що пройшла сертифікацію;
 • - Найменування та місцезнаходження органу по сертифікації, що видав сертифікат відповідності;
 • - Інформацію про об'єкт сертифікації, що дозволяє ідентифікувати цей об'єкт;
 • - Найменування технічного регламенту, на відповідність вимогам якого проводилася сертифікація;
 • - Інформацію про проведені дослідження (випробуваннях) і вимірах;
 • - Інформацію про документах, поданих заявником в орган по сертифікації в якості доказів відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
 • - Термін дії сертифіката відповідності.

Термін дії сертифіката відповідності визначається відповідним технічним регламентом.

Форма сертифіката відповідності затверджується федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання.

Обов'язкова сертифікація здійснюється органом з сертифікації, акредитованим в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

Орган з сертифікації:

 • - Залучає на договірній основі для проведення досліджень (випробувань) і вимірювань випробувальні лабораторії (центри), акредитовані в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації (далі - акредитовані випробувальні лабораторії (центри));
 • - Здійснює контроль за об'єктами сертифікації, якщо такий контроль передбачений відповідною схемою обов'язкової сертифікації та договором;
 • - Веде реєстр виданих ним сертифікатів відповідності;
 • - Інформує відповідні органи державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог технічних регламентів про продукції, що надійшла на сертифікацію, але не пройшла її;
 • - Призупиняє або припиняє дію виданого ним сертифіката відповідності;
 • - Забезпечує надання заявникам інформації про порядок проведення обов'язкової сертифікації;
 • - Встановлює вартість робіт з сертифікації на основі затвердженої Урядом Російської Федерації методики визначення вартості таких робіт.

Федеральний орган виконавчої влади з технічного регулювання веде єдиний реєстр виданих сертифікатів відповідності.

Порядок ведення єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності, порядок надання містяться в єдиному реєстрі відомостей і порядок оплати за надання містяться в зазначеному реєстрі відомостей встановлюються Урядом Російської Федерації.

Порядок передачі відомостей про видані сертифікати відповідності в єдиний реєстр виданих сертифікатів встановлюється федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання.

Дослідження (випробування) і вимірювання продукції при здійсненні обов'язкової сертифікації проводяться акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами).

Акредитовані випробувальні лабораторії (центри) проводять дослідження (випробування) і вимірювання продукції в межах своєї галузі акредитації на умовах договорів з органами з сертифікації. Органи по сертифікації не вправі надавати акредитованим випробувальним лабораторіям (центрам) відомості про заявника.

Акредитована випробувальна лабораторія (центр) оформляє результати досліджень (випробувань) і вимірювань відповідними протоколами, на підставі яких орган з сертифікації приймає рішення про видачу або про відмову у видачі сертифіката відповідності. Акредитована випробувальна лабораторія (центр) зобов'язана забезпечити достовірність результатів досліджень (випробувань) і вимірювань.

Продукція, відповідність якої вимогам технічних регламентів підтверджено в порядку, передбаченому цим Законом, маркується знаком обігу на ринку. Зображення знака обігу на ринку встановлюється Урядом Російської Федерації. Даний знак не є спеціальним захищеним знаком і наноситься в інформаційних цілях.

Маркування знаком обігу на ринку здійснюється заявником самостійно будь-яким зручним для нього способом.

Продукція, відповідність якої вимогам технічних регламентів не підтверджене в порядку, встановленому цим Законом, не може бути маркована знаком обігу на ринку.

Права та обов'язки заявиться у сфері обов'язкового підтвердження відповідності.

Заявник має право:

 • - Вибирати форму і схему підтвердження відповідності, передбачені для певних видів продукції відповідним технічним регламентом;
 • - Звертатися для здійснення обов'язкової сертифікації в будь-який орган з сертифікації, область акредитації якого поширюється на продукцію, яку заявник має намір сертифікувати;
 • - Звертатися до органу з акредитації зі скаргами на неправомірні дії органів з сертифікації та акредитованих випробувальних лабораторій (центрів) відповідно до законодавства Російської (федерації.

Заявник зобов'язаний:

 • - Забезпечувати відповідність продукції вимогам технічних регламентів;
 • - Випускати в обіг продукцію, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, тільки після здійснення такого підтвердження відповідності;
 • - Вказувати в супровідної технічної документації та при маркуванні продукції відомості про сертифікаті відповідності чи декларації про відповідність;
 • - Пред'являти в органи державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог технічних регламентів, а також зацікавленим особам документи, що свідчать про підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів (декларацію про відповідність, сертифікат відповідності або їх копії);
 • - Призупиняти або припиняти реалізацію продукції, якщо термін дії сертифіката відповідності чи декларації про відповідність закінчився або дія сертифіката відповідності чи декларації про відповідність зупинено або припинено;
 • - Сповіщати орган з сертифікації про зміни, внесених у технічну документацію або технологічні процеси виробництва сертифікованої продукції;
 • - Призупиняти виробництво продукції, яка пройшла підтвердження відповідності та не відповідає вимогам технічних регламентів, на підставі рішень органів державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог технічних регламентів.
 
<<   ЗМІСТ   >>