Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ПРОФІЛАКТИКА СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

Комплексний підхід до профілактики соціальних залежностей підлітків знаходить відображення в конкретних проектних розробках освітнього процесу для шкіл, установ додаткової освіти дітей, дитячих оздоровчих центрів та інших установ. Побудова такого процесу буде більш ефективним за умови попереднього моделювання. Даний розділ присвячений опису теоретичної моделі процесу комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків.

У загальному вигляді модель розглядається в науці як система елементів, об'єктів, що відтворює певні сторони, зв'язки, функції предмета дослідження [1] . На думку ряду вчених (Е.Д. Гусинський, Ю.І. Турчанінова, А.Н. Утехина), модель - це образ (в тому числі умовний або уявний - зображення, опис, креслення, графік, план, карта і т. п.) або прообраз будь-якого об'єкта або системи об'єктів, що використовується в певних умовах в якості їх заступника [2] . В роботі М.М. Хріді- ної під моделлю розуміється система, що відображає певне явище або об'єкт таким чином, щоб отримати нову інформацію про нього [3] .

Під теоретичною моделлю процесу комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків ми будемо розуміти схематичне покроковий опис процесу комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків, його компонентів, суб'єктів (т. Е. Проектний образ даного процесу), на основі якого з урахуванням конкретних умов можна спланувати і здійснити дії суб'єктів профілактичної роботи, що дозволяють отримати бажаний результат - зниження ризику виникнення у підлітків соціальних залежностей.

З урахуванням результатів виконаного аналізу наукової літератури і практики профілактики соціальних залежностей підлітків нами розроблена теоретична модель комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків.

Мета моделі : описати систему дій суб'єктів профілактики соціальних залежностей підлітків, яка дозволить знизити ризик виникнення таких залежностей.

Відмінними рисами розробленої нами моделі в порівнянні з моделями, представленими в науковій літературі, є наступні:

 • 1) модель ґрунтується на комплексному підході до профілактики соціальних залежностей, який передбачає виявлення загальних механізмів їх виникнення та формування у підлітків і батьків якостей, умінь і навичок, що дозволяють не допустити виникнення, развігіе і закріплення залежності;
 • 2) модель передбачає інституційне взаємодія суб'єктів профілактики соціальних залежностей підлітків, що належать різним соціальним інститутам (держави, освіти, релігії, охорони здоров'я, культури та ін.) При організуючою ролі освітнього закладу;
 • 3) модель є проектної та змістовно розкриває процедури передпроектного аналізу, проектування профілактичної роботи, реалізації проекту, діагностики та аналізу отриманих результатів;
 • 4) модель має варіативний характер і дозволяє проектувати процес профілактичної роботи в залежності особливостей об'єктів профілактики, середовища, а також домінуючих сценаріїв і ризиків виникнення залежностей;
 • 5) модель будується з урахуванням наявних характеристик культурно освітнього простору, в якому здійснюється профілактика.

За цільовим орієнтирам модель є психосоціальної з елементами освітньої, по стратегіям профілактики - лічностнооріентірованной з елементами поведінкової, по концептуальній основі - трансакціональної з елементами моделі копінг-поведінки.

Структурно модель включає наступні елементи:

 • - принципи проектування та організації профілактичної роботи;
 • - мета і завдання профілактичної роботи;
 • - контент профілактичної роботи;
 • - суб'єкти профілактики і особливості їх інституційної взаємодії;
 • - напрямки профілактичної роботи;
 • - алгоритм профілактичної роботи;
 • - інструментарій профілактичної роботи;
 • - критерії та методики оцінки результативності профілактичної роботи.

Наведемо перераховані елементи моделі.

Принципи проектування і організації профілактичної роботи:

 • - принцип стратегічної цілісності - проектування та організація профілактичної роботи на основі єдиної стратегії, що спирається на основні положення комплексного підходу до профілактики соціальних залежностей;
 • - принцип комплексності - виявлення загальних механізмів виникнення і попередження різних соціальних залежностей;
 • - принцип інституційної взаємодії - організація взаємодії організацій і фахівців, що належать різним соціальним інститутам: держави, освіти, політики, ЗМІ, церкви, охорони здоров'я, культури та ін .;
 • - принцип сценарної адекватності профілактичної роботи - проектування профілактичної роботи з урахуванням домінуючих сценаріїв виникнення соціальних залежностей;
 • - принцип системності - проектування профілактичних заходів на основі системного аналізу соціальної ситуації, наявних характеристик культурно-освітнього простору регіону і країни;
 • - принцип багатовекторності профілактичної роботи - забезпечення спрямованості профілактичної роботи на підлітка, його сім'ю, найближче соціальне оточення і соціум в цілому;
 • - принцип континуальности - забезпечення безперервності, цілісності, динамічності, стабільності розвитку і вдосконалення профілактичної діяльності.

Мета профілактичної роботи, зниження ризику виникнення соціальних залежностей у підлітків, формування у них якостей і моделей поведінки, що дозволяють будувати конструктивну взаємодію з об'єктом залежності.

Завдання профілактичної роботи:

 • 1) створення в родині, освітній установі і найближчому оточенні підлітка середовища, що знижує ризик виникнення соціальних залежностей;
 • 2) формування у підлітка особистісних якостей, що знижують ризик виникнення соціальних залежностей;
 • 3) формування у підлітків конструктивних моделей поведінки в ситуації ризику, конструктивних способів взаємодії з об'єктом залежності.

Цілі і завдання профілактичної роботи конкретизуються в залежності від домінуючих сценаріїв виникнення соціальних залежностей, що відображено в табл. 4.

Контент профілактичної роботи:

 • - ефективна система інституційного взаємодії суб'єктів профілактики;
 • - мережа лікувальних закладів, що забезпечують зниження ризику виникнення соціальних залежностей, включаючи координуючі, що організують і підтримують установи, що знаходяться в тісній взаємодії;
 • - наявність інфраструктури, що підтримує роботу суб'єктів профілактики;

Конкретизація цілісний н завдань профілактичної роботи в залежності від домінуючих сценаріїв виникнення соціальних залежностей

Таблиця 4

Домінуючий сценарій виникнення соціальної залежності

Цілі і завдання профілактичної роботи

«Залежність як результат взаємодії підлітка з асоціальної групою / особистістю»

Розвиток індивідуальності, почуття власної гідності, критичності мислення

«Залежність як відповідь на провокацію»

Розвиток здатності защігіть свою цілісність від несприятливих впливів зовнішнього середовища, вміння сказати «ні», вольової саморегуляції, самоповаги, почуття власної гідності

«Залежність як спосіб отримання задоволення»

Надання підлітку допомоги в здобутті сенсу життя. Розвиток потреби в самореалізації, вміння отримувати задоволення від звичайних моментів життя. Залучення підлітків в різні, значущі і цікаві для них види діяльності. Надання різних способів самореалізації

«Залежність як спосіб відходу від життєвих проблем»

Розвиток резільентності як здатності з гідністю долати труднощі, будувати повноцінне життя в грудних умовах, стресо- стійкості, здатності протистояти життєвим труднощам, адекватної самооцінки

«Залежність як результат зміни конструктивного способу взаємодії з об'єктом залежності на неконструктивний»

Формування навичок управління часом, саморегуляції, самомснсджмента. Різнобічний розвиток особистості підлітка. Створення умов для повноцінного оволодіння різними соціальними ролями (сім'янина, професіонала, одного і ін.)

«Залежність як результат протесту підлітка»

Навчання батьків, педагогів способам побудови довірчих відносин з дитиною. Формування у підлітків умінь продуктивного розв'язання конфліктів, управління своїм настроєм і емоціями

Залежність як результат потурання батьків дитині

Корекція непродуктивних стилів батьківського виховання

 • - наявність кваліфікованих фахівців різного профілю, які володіють методиками комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків;
 • - інституційне середовище, чутлива до розвитку інноваційних практик;
 • - умови для інформаційної взаємодії, обміну професійним досвідом між фахівцями і організаціями, що працюють в сфері профілактики соціальних залежностей.

Суб'єкти профілактики виділені нами на декількох ієрархічних рівнях: інституціональному (соціальні інститути), організаційному (установи, організації, підприємства), посадову (конкретні фахівці), особистісному (окремі громадяни). Більш детально склад суб'єктів описаний в наступному розділі.

Напрямки профілактичної роботи систематизовані в 4 блоки:

Блок I. «Робота з підлітками» включає наступні напрямки профілактичної роботи:

 • - діагностика домінуючих сценаріїв виникнення соціальних залежностей;
 • - розвиток у підлітків особистісних якостей, формування умінь і навичок в залежності від домінуючого сценарію (табл. 4);
 • - формування моделей поведінки, що знижують ризик виникнення залежності, що сприяють конструктивній взаємодії з об'єктом залежності.

Блок 2. «Робота з сім'єю» включає наступні напрямки профілактичної роботи:

 • - аналіз особливостей сімейного виховання, виявлення чинників, що можуть сприяти виникненню і закріпленню у підлітків соціальних залежностей (невірні цілі, непродуктивні стилі сімейного виховання, відсутність довірчих відносин батьків з дитиною, наявність залежностей у батьків і ін.);
 • - проведення комплексу заходів з батьками, що сприяють усуненню виявлених чинників (навчання батьків продуктивним стилям сімейного виховання, технологій побудови довірчих відносин з дитиною, методам, що сприяє різнобічному розвитку підлітка, залученню його в різноманітні види діяльності та оволодіння різними соціальними ролями і ін.).

Блок 3. «Робота з фахівцями» (вчителі, класні керівники, соціальні педагоги, шкільні психологи, лікарі, священнослужителі, державні службовці та ін.) Включає такі напрямки профілактичної роботи:

 • • теоретична підготовка - ознайомлення фахівців з основними положеннями комплексного підходу до профілактики соціальних залежностей підлітка, напрямками інституційної взаємодії фахівців;
 • • методична підготовка - ознайомлення фахівців з методами, формами і технологіями комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків;
 • • практична підготовка - навчання фахівців способам проектування і реалізації програм комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків.

Блок 4. «Среда» включає наступні напрямки профілактичної роботи:

 • - зниження «чинників ризику» зовнішнього середовища;
 • - створення середовища, що сприяє залученню підлітка в різноманітні види діяльності та оволодіння різними соціальними ролями;
 • - формування у підлітків і сім'ї імунітету до негативних впливів середовища.

Алгоритм профілактичної роботи представлений такими етапами:

 • 1. Передпроектний - проведення передпроектного аналізу, спрямованого на виявлення:
  • - найбільш поширених серед підлітків соціальних залежностей;
  • - домінуючих сценаріїв виникнення соціальних залежностей;
  • - підлітків і сімей групи ризику;
  • - «чинників ризику» і «чинників захисту»;
  • - культурно-освітнього простору профілактичної роботи;
  • - потенціалу установ, задіяних в профілактичній роботі (кадрового, методичного, матеріально-технічного та ін.).
 • 2. Проектувальний - проектування процесу профілактичної роботи, включаючи визначення її цілей, завдань, суб'єктів, змісту, інструментарію, основних заходів.
 • 3. Практичний - реалізація проекту, включаючи розподіл ролей і функцій, управління, контроль.
 • 4. Диагностико-аналітичний - діагностика результатів профілактичної роботи, аналіз успіхів, що виникли труднощів і проблем, розробка плану запобіжних та корекційних заходів.

Інструментарій профілактичної роботи вибудовується відповідно до завдань виділених блоків профілактичної роботи і домінуючими сценаріями виникнення залежностей.

Блок 1 «Робота з підлітками» включає наступні групи педагогічного інструментарію:

/. Педагогічний інструментарій діагностики домінуючих сценаріїв виникнення соціальних залежностей:

 • - анкетування підлітків і батьків;
 • - бесіди з підлітками і батьками;
 • - аналіз шкільної документації;
 • - психодіагностичні методики;
 • - спостереження;
 • - метод експертних оцінок.
 • 2. Педагогічний інструментарій розвитку у підлітків особистісних якостей, формування умінь і навичок в залежності від домінуючого сценарію (представлений в табл. 5).
 • 3. Педагогічний інструментарій формування моделей поведінки, що знижують ризик виникнення соціальної залежності, що сприяють конструктивній взаємодії з об'єктом залежності '.
 • - регламентація часу і змісту взаємодії підлітка з об'єктом залежності;
 • - залучення в діяльність, подібну за характеристиками з об'єктом залежності, але має соціальну спрямованість (наприклад, залучення в сюжетно-рольові ігри, що моделюють простір комп'ютерних ігор, для профілактики ігровий комп'ютерної залежності);

Таблиця 5

Педагогічний інструментарій розвитку у підлітків особистісних якостей, формування умінь і навичок в залежності від домінуючого сценарію виникнення соціальних залежностей

Домінуючий сценарій виникнення соціальних залежностей

завдання

профілактичної

роботи

Педагогічний інструментарій профілактичної роботи

1

2

3

«Залежність як результат взаємодії підлітка з асоціальної групою / особистістю»

Розвиток індивідуальності. почуття власної гідності, критичності мислення

Сценарна технологія Антіміфологемная технологія Ситуації успіху Тренінги особистісного зростання Майстерні ціннісних орієнтацій Тренінги самопринятия Тренінги особистісного зростання з елементами корекції окремих особистісних особливостей і форм веління Тренінги відповідальної поведінки в ситуації невизначеності і ризику

«Залежність як відповідь на провокацію»

Розвиток здатності захистити свою цілісність від несприятливих впливі зовнішнього середовища, вміння сказати «ні», вольової саморегуляції, самоповаги, почуття власної гідності

Сценарна технологія Антіміфологемная технологія Тренінги вміння сказати «ні»

Тренінги навичок саморегуляції, самоконтролю, здатності керувати своєю поведінкою

Ситуації відповідального вибору дій і вчинків

Ситуації надання альтернатив Рольові ігри

Групові дискусії ( «Що можна побачити в рекламі, а що - ні?» І ін.) Тематичні форуми в мережі Інтернет Рішення ситуаційних завдань Показ відеоматеріалів, аналіз повідомлень ЗМІ

Телефонне і онлайн-консультування фахівцями

«Залежність як результат протесту підлітка»

Формування умінь продуктивного розв'язання конфліктів, управління своїм настроєм і емоціями

Тренінги продуктивного розв'язання конфліктів

Тренінги навичок саморегуляції, самоконтролю, здатності керувати своїм настроєм, емоціями

/

2

3

«Залежність як спосіб отримання задоволення»

Надання підлітку допомоги в здобутті сенсу життя. Розвиток потреби в самореалізації, вміння отримувати задоволення від звичайних моментів життя. Залучення підлітків в різні, значущі і цікаві для них види діяльності. Надання різних способів самореалізації

Сценарна технологія Антіміфологсмная технологія Залучення підлітків в діяльність, подібну за характеристиками з об'єктом залежності, але має соціальну спрямованість

Заохочення участі у всіх видах соціальної активності

Організація різнопланової спільної діяльності дітей і батьків Гуртки за інтересами Клуби

Привчання до конструктивних форм поведінки

Вивільнення емоцій Трудотерапія

«Залежність як спосіб відходу від життєвих проблем»

Розвиток резільент- ності як здатності з гідністю долати труднощі, будувати повноцінне життя у важких умовах, стрсс- соустойчівостн, здатності протистояти життєвим труднощам, адекватної самооцінки

Сценарна технологія Антіміфологемная технологія Бесіди зі священнослужителями, лікарями, психологами, соціальними педагогами

Тренінги, спрямовані на оволодіння підлітками активними стратегіями подолання стресу аутотренінг

Ситуації соціального загартовування Ігрове проектування Моделювання проблемних ситуацій Соціально-психологічна служба в школі

«Залежність як результат зміни конструктивного способу взаємодії з об'єктом залежності на неконструктивний»

Формування навичок управління часом, саморегуляції, самоменеджмен- та. Різнобічний розвиток особистості підлітка. Створення умов для повноцінного оволодіння різними соціальними ролями (сім'янина, професіонала, одного і ін.)

Сценарна технологія Антіміфологемная технологія Технологія навчання підлітка управління особистим часом Технологія навчання підлітка самоме- менеджменті

Регламентація часу і змісту взаємодії підлітка з об'єктом залежності

Ситуації оцінки типів взаємодії з об'єктом залежності ситуації рефлексії взаємодії з об'єктом залежності ситуації вибору типу взаємодії з об'єктом залежності ситуації проектування взаємодії з об'єктом залежності

 • - виховні події;
 • - майстерні ціннісних орієнтацій;
 • - рольові ігри;
 • - тренінги самопринятия;
 • - тренінги, спрямовані на оволодіння підлітками активними стратегіями подолання стресу;
 • - ситуації відповідального вибору дій і вчинків;
 • - ситуації оцінки типів взаємодії з об'єктом залежності;
 • - ситуації рефлексії взаємодії з об'єктом залежності;
 • - ситуації вибору типу взаємодії з об'єктом залежності;
 • - ситуації проектування взаємодії з об'єктом залежності;
 • - привчання до конструктивних форм поведінки (вироблення навичок здорового способу життя з метою профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління; привчання до усвідомленого вибору і аналізу переглянутих телепередач з метою профілактики телевізійної залежності; формування звички планування і записи вироблених грошових витрат з метою профілактики шопоголизма і т. д.);
 • - заохочення конструктивних форм взаємодії підлітка з об'єктом залежності.

Блок 2. «Робота з сім'єю» включає наступні групи педагогічного інструментарію:

 • 1. Педагогічний інструментарій діагностики сімейного виховання:
  • - відвідування сім'ї;
  • - бесіди з батьками та підлітками;
  • - анкетування батьків;
  • - спостереження;
  • - експертні оцінки.
 • 2 . Педагогічний інструментарій навчання батьків продуктивним моделям виховання і побудови взаємин з підлітком :
  • - батьківські збори;
  • - батьківські і дитячо-батьківські клуби;
  • - семінари-практикуми;
  • - психолого-педагогічні тренінги;
  • - дискусії;
  • - майстерні;
  • - організація спільної діяльності дітей і батьків;
  • - ситуації демонстрації підлітком своїх досягнень батькам;
  • - бесіди батьків зі священнослужителями, лікарями, психологами, соціальними педагогами;
  • - консультування батьків;
  • - тематичні форуми в мережі Інтернет;
  • - показ відеоматеріалів, аналіз повідомлень ЗМІ;
  • - телефонне та онлайн-консультування.

Блок 3. «Робота з фахівцями» включає наступний педагогічний інструментарій:

 • - майстер-класи;
 • - дискусії;
 • - рольові та ділові ігри;
 • - лекції;
 • - семінари-практикуми;
 • - тренінги;
 • - відкриті уроки, виховні заходи;
 • - навчальний проектування;
 • - само- і взаімооценкі;
 • - майстерні.

Блок 4. «Среда» реалізується з використанням наступного педагогічного інструментарію:

 • - громадські організації підлітків різної спрямованості;
 • - олімпіади, конкурси;
 • - студії;
 • - шкільний і соціальний театр;
 • - свята;
 • - події;
 • - секції;
 • - заохочення участі в усіх видах соціальної активності;
 • - методи раціональної терапії;
 • - самоаналіз власних уявлень;
 • - гумористичне обігравання помилкових уявлень;
 • - аналіз метафор, афоризмів, анекдотів;
 • - включення інфо-блоків в уроки з предметів;
 • - соціально-психологічна служба в школі.

Критерії та методики оцінки результативності профілактичної роботи представлені в табл. 6.

Таблиця 6

Критерії та методики оцінки результативності роботи по комплексній профілактиці соціальних залежностей підлітків

критерій

показники

Методика оцінки

1

2

3

4

Блок 1 «Робота з підлітками»

1

ціннісно

мотиваційний

Різнобічний характер цінностей Переважання в ієрархії цінностей цінності власної особистості, власного психічного, духовного і фізичного здоров'я, саморозвитку

Прагнення до саморегуляції взаємодії з об'єктом залежності прагнення не потрапити під вплив залежності. позбутися залежності

тест Рокича

«Ціннісні

орієнтації »

1

2

3

4

2

Прсдстав-

лснчсскій

Адекватність уявлень про об'єкти соціальних залежностей і способах взаємодії з ними / відсутність міфів, помилкових уявлень

анкетування

бесіда

Методика «Незакінчені речення»

3

поведінковий

Конструктивну взаємодію підлітка з об'єктом залежності

спостереження

4

особистісний

Сформованість особистісних якостей, що знижують ризик виникнення залежностей

Тести особистісних якостей

Блок 2 «Робота з сім'єю»

1

ціннісно

мотиваційний

Прагнення знизити ризик потрапляння підлітка в залежність

Прагнення до побудови конструктивних, довірчих відносин з підлітком

анкетування

бесіда

2

представ

леіческій

Адекватність уявлень членів сім'ї підлітка про об'єкти соціальних залежностей, способах взаємодії підлітків з ними, способи профілактики соціальних залежностей

анкетування

бесіда

Методика «Незакінчені речення»

3

практичний

Володіння технологією побудови довірчих відносин з підлітком володіння технологіями управління взаємодією підлітка з об'єктами залежностей

експертні оцінки

Блок 3 «Робота з фахівцями»

1

теоретичний

Знання причин, механізмів, типових сценаріїв виникнення соціальних залежностей підлітків

Знання способів комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків

тестування

2

методичний

Володіння методами і технологіями комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків

Експертні оцінки Спостереження Аналіз продуктів діяльності

3

практичний

Здатність розробляти і реалізовувати програми комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків з урахуванням наявних умов

Аналіз продуктів діяльності

Блок 4 «Среда»

1

середовищної

Иасишенность середовища

експертні оцінки

2

особистісний

Здатність підлітків протистояти негативним впливам середовища

бесіди

спостереження

3

факторний

Зниження числа і сили впливу на підлітків «чинників ризику»

експертні оцінки

Описана модель є основою для побудови процесу комплексної профілактики соціальних залежностей підлітків в різних установах з урахуванням їх типу та виду і наявних умов.

 • [1] Краєвський В. В. Моделювання в педагогічному дослідженні // Введення в наукових дослідження з педагогіки / за ред. В. І. Журавльова. М., 1988.
 • [2] Утехина А. Н. Про деякі умовах управління професійно-педагогічної орієнтації студентів університету // Формування професійно значімихкачеств вчителя. Устинов, 1985.
 • [3] Xрідіна Н. Н. Понятійно-термінологічний словник з управління освітою як соціальною системою. Єкатеринбург; Уральське видавництво, 2003. С. 62.
 
<<   ЗМІСТ   >>