Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік

Порядок формування показників, що відображаються у поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки, докладно описаний в § 4.5. Використовуючи дані синтетичного обліку, які представлені в табл. 5.1-5.3, а також умовні дані аналітичного обліку, заповнимо відповідні рядки Пояснень.

Для визначення показників рядків 5610-5660 підготуємо накопичувальну таблицю 5.10 про витрати ВАТ "Побутсервіс" по звичайних видах діяльності за звітний рік. Використовуємо для цього наступну інформацію про поділ витрат за економічними елементами.

До матеріальним витратам відносяться наступні:

 • - На придбання сировини, матеріалів, використовуваних у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), для упаковки та іншої підготовки вироблених товарів, а також на інші виробничі та господарські потреби (проведення випробувань, контролю, утримання, експлуатацію основних засобів та інші подібні цілі );
 • - Придбання інструментів, пристосувань, інвентарю, приладів, лабораторного обладнання, спецодягу та інших засобів індивідуального та колективного захисту, передбачених законодавством РФ, та іншого майна, що не є амортизируемим майном;
 • - Придбання комплектуючих виробів, що піддаються монтажу, і напівфабрикатів, що піддаються додатковій обробці;
 • - Придбання палива, води й енергії всіх видів, що витрачаються на технологічні цілі, вироблення (у тому числі власними силами для виробничих потреб) всіх видів енергії, опалення будинків, а також витрати на трансформацію і передачу енергії;
 • - Придбання робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми організаціями чи індивідуальними підприємцями.

До робіт (послуг) виробничого характеру ставляться виконання окремих операцій з виробництва (виготовлення) продукції, виконання робіт, надання послуг, обробки сировини (матеріалів), контроль за дотриманням встановлених технологічних процесів, технічне обслуговування основних засобів та інші подібні роботи.

До робіт (послуг) виробничого характеру також належать транспортні послуги сторонніх організацій з перевезень вантажів усередині організації, зокрема переміщення сировини (матеріалів), інструментів, деталей, заготовок, інших видів вантажів з базисного (центрального) складу в цехи (відділення) і доставка готової продукції відповідно до умов договорів (контрактів);

 • - На рекультивацію земель та інші природоохоронні заходи;
 • - У вигляді втрат від недостачі і псування при зберіганні і транспортуванні матеріально-виробничих запасів у межах норм природного убутку;
 • - У вигляді технологічних втрат при виробництві і транспортуванні. Технологічними втратами визнаються втрати при виробництві та транспортуванні товарів (робіт, послуг), обумовлені технологічними особливостями виробничого циклу або процесу транспортування, а також фізико-хімічними характеристиками застосовуваного сировини;
 • - На гірничо-підготовчі роботи при видобутку корисних копалин, за експлуатаційними розкривних робіт на кар'єрах і нарізною роботам при підземних розробках в межах гірничого відводу гірничорудних підприємств та ін.

До затратам на оплату праці належать:

 • - Суми, нараховані за тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками або у відсотках від виручки відповідно до прийнятих формами і системами оплати праці;
 • - Нарахування стимулюючого характеру, в тому числі премії за виробничі результати, надбавки до тарифних ставок і окладів за професійну майстерність, високі досягнення у праці та інші подібні показники;
 • - Нарахування стимулюючого або компенсуючого характеру, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, у тому числі надбавки до тарифних ставок і окладів за роботу в нічний час, роботу в багатозмінному режимі, за суміщення професій, розширення зон обслуговування, за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, за понаднормову роботу і роботу у вихідні та святкові дні;
 • - Сума нарахованого працівникам середнього заробітку, що зберігається на час виконання ними державних або громадських обов'язків;
 • - Грошові компенсації за невикористану відпустку відповідно до трудового законодавства РФ;
 • - Одноразові винагороди за вислугу років (надбавки за стаж роботи за фахом) відповідно до законодавства РФ;
 • - Витрати на оплату праці, зберігається відповідно до законодавства РФ на час навчальних відпусток;
 • - Витрати на оплату праці за час вимушеного прогулу або час виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством РФ;
 • - Витрати на доплату до фактичного заробітку у разі тимчасової втрати працездатності, встановлену законодавством Російської Федерації;
 • - Витрати на оплату праці працівників-донорів за дні обстеження, здачі крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здачі крові;
 • - Витрати на оплату праці працівників, які не перебувають у штаті організації-платника податків, за виконання ними робіт за укладеними договорами цивільно-правового характеру (включаючи договори підряду);
 • - Витрати на оплату чергових відпусток працівникам, виплати щорічної винагороди за вислугу років;
 • - Інші види витрат, вироблених на користь працівника, передбачених трудовим договором та колективним договором.

До економічного елементу "відрахування на соціальні потреби" відносять відрахування, зроблені організацією в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування і Фонд медичного страхування. Ці відрахування провадяться виходячи з нарахованої працівникам заробітної плати, а також інших доплат, що включаються в собівартість виробленої продукції, виконуваних робіт, надаваних послуг. Крім того, до цього елементу відносять і відрахування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за ставкою, встановленою цим фондом для конкретної організації.

Амортизація як елемент виробничих витрат являє собою процес поступового перенесення вартості основних засобів на готову продукцію, виконані роботи або надані послуги в результаті їх використання. З іншого боку, амортизація є результат накопичення джерела відшкодування цих активів. Кошти, які надалі будуть спрямовані на придбання основних засобів, накопичуються на розрахунковому рахунку організації у вигляді виручки, що надійшла від покупців і замовників за реалізовану на їхню адресу продукцію (виконані роботи, надані послуги). У складі виручки якраз і представлена сума раніше нарахованих амортизаційних відрахувань по експлуатованих основних засобів в процесі їх корисного терміну функціонування.

Елемент "інші витрати" об'єднує всі інші витрати, що не ввійшли до складу попередніх елементів витрат:

 • - Різні податки, збори і платежі, наприклад, транспортний і земельний податки, орендна плата за землю, плата за воду в межах встановлених лімітів, платежі за гранично-допустимі відходи, скиди та викиди в навколишнє середовище і т.п .;
 • - Витрати на службові відрядження;
 • - Витрати на утримання службового автотранспорту;
 • - Витрати на виплату компенсації за використання особистих легкових автомобілів для службових цілей;
 • - представницькі витрати;
 • - Оплата послуг поштового зв'язку та банків за банківсько-касове обслуговування;
 • - Плата стороннім організаціям за пожежну і сторожову охорону;
 • - Амортизація по нематеріальних активах;
 • - Інші витрати, що входять в собівартість продукції (робіт, послуг), але не належать до зазначених вище.

У нашому прикладі всі витрати, пов'язані з випуском готової продукції, виконанням ремонтних робіт і з наданням послуг прокату накопичувалися за дебетом рахунків 20 і 26. Витрати з торгової діяльності відображалися за дебетом рахунка 44-1, а комерційні (позавиробничі) витрати - за дебетом рахунка 44-2. Якщо скласти дебетові обороти цих рахунків, то ми отримаємо суму фактичних витрат по випуску продукції, виконання робіт та надання послуг.

При заповненні розділу 6 "Витрати на виробництво" нас цікавить інформація про фактичну собівартість не тільки випущеної з виробництва, але й проданої готової продукції. У нашому прикладі фактична собівартість випущеного з виробництва цегли силікатної склала +631721 рублів (табл. 5.2, п. 81), а фактична собівартість проданого силікатної цегли - 683626 рублів (табл. 5.2, п. 82). Це звичайна ситуація, що відображає рух готової продукції. Якби вихідні дані цього прикладу містили інформацію про аналітичному обліку готової продукції, то по натуральному вимірника (умовні тисячі штук цегли) було б видно, що у звітному році випущено з виробництва меншу кількість цегли, ніж його продали (за умови незмінності ціни). Залишок силікатної цегли на складі на кінець року зменшився порівняно з початком року, що свідчить про прискорення оборотності матеріальних запасів.

Таким чином, збираючи інформацію про витрати по звичайних видах діяльності в розрізі їх елементів і використовуючи дебетові обороти вищенаведених рахунків, важливо також вибрати з загальних бухгалтерських записів ті, що відображені за дебетом рахунка 90 з кредиту рахунків 20, 26, 43, 41, 42, 44-1, 44-2, з метою розрахунку фактичної собівартості проданої продукції.

Зіставляючи бухгалтерські записи Дебет 43 Кредит 20 - +631721 руб. і Дебет 90 Кредит 43 - 683 626 руб., робимо висновок, що розподіляти за елементами витрат слід 683626 руб., так як саме в цьому розмірі Списана фактична собівартість реалізованого силікатної цегли.

Зберемо в табл. 5.10 інформацію про витрати з випуску (виготовлення) цегли, користуючись даними табл. 5.2.

Таблиця 5.10. Аналітичний облік витрат по виробництву силікатної цегли у звітному році

№ п / п

Зміст господарської операції

№ госп. операції

Сума

(руб.)

Елемент витрат

1

Списаний страховий внесок

19

15000

Інші витрати

2

Нараховано амортизацію НМА

45

+5896

Інші витрати

3

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва

47

52630

Витрати на оплату праці

4

Зроблено відрахування до фондів соціального страхування та до ФСС від нещасних випадків від зарплати робітників

50

18420

Відрахування на соціальні потреби

5

Списано сировину на виготовлення цегли

58

414494

Матеріальні затрати

6

Акцептований рахунок-фактура постачальника за електропостачання

60а

+4652

Матеріальні затрати

7

Нараховано амортизацію основних засобів

63

41 147

Амортизація

8

Акцептований рахунок-фактура постачальника за теплопостачання

68а

57840

Матеріальні затрати

9

Акцептований рахунок-фактура постачальника за водопостачання

76а

+21642

Матеріальні затрати

РАЗОМ

631721

Як видно з табл. 5.10, сума витрат на виробництво цегли за звітний рік, тобто фактична собівартість його виробництва склала +631721 руб.

Визначаємо питому вагу кожного елемента витрат по виготовленню цегли в загальній сумі видатків і з урахуванням цього питомої ваги визначаємо фактичну собівартість проданого силікатної цегли за тими ж елементами витрат (табл. 5.11).

Розрахунки, наведені в табл. 5.11, показують, що фактична собівартість проданого силікатної цегли склала 683626 руб.

У табл. 5.12 узагальнимо інформацію про інших витратах по звичайних видах діяльності: пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, з наданням послуг прокату і з торгівлею.

Таблиця 5.11. Розрахунок фактичної собівартості проданого силікатної цегли за елементами витрат за звітний рік

Елементи витрат

Фактична собівартість випущеного з виробництва силікатної цегли

Питома вага, %

Фактична собівартість реалізованого силікатної цегли

Матеріальні затрати

498628

78,9

539381

Витрати на оплату праці

52630

8,3

56741

Відрахування на соціальні потреби

18420

2,9

19825

Амортизація

41 147

6,5

44436

Інші витрати

20896

3,4

23243

РАЗОМ

631721

100,0

683626

Таблиця 5.12. Аналітичний облік витрат по ремонтним роботам, послуг прокату і торгівлі у звітному році

№ п / п

Зміст господарської операції

№ госп. операції

Сума (грн.)

Елемент витрат

ремонтні роботи

прокат

торгівля

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано амортизацію по майну, що здається в прокат

26

14369

Амортизація

2

Списано торговельну націнку по проданих товарах

37

2432

Матеріальні затрати

3

Списано продажну вартість товарів

38

409058

Матеріальні затрати

4

Нараховано зарплату продавцям

39

15000

Витрати на оплату праці

5

Зроблено відрахування до фондів соціального страхування та до ФСС від нещасних випадків

40

5250

Відрахування на

соціальні

потреби

6

Акцептований рахунок-фактура за оренду торгового павільйону

41

8650

Інші витрати

7

Нараховано зарплату ремонтній бригаді

48

79950

Витрати на оплату праці

8

Нараховано зарплату робітникам пункту прокату майна

49

3256

Витрати на оплату праці

9

Зроблено відрахування до фондів соціального страхування та до ФСС від нещасних випадків

51

27983

Відрахування на

соціальні

потреби

10

Зроблено відрахування до фондів соціального страхування та до ФСС від нещасних випадків

52

1140

Відрахування на

соціальні

потреби

11

Списано матеріали на ремонтні роботи

57

220937

Матеріальні затрати

12

Списано фарба

59

854

Матеріальні затрати

13

Акцептований рахунок-фактура постачальника за електропостачання

606

342

Матеріальні затрати

14

Акцептований рахунок-фактура постачальника за теплопостачання

686

1 240

Матеріальні затрати

15

Акцептований рахунок-фактура постачальника за водопостачання

766

840

Матеріальні затрати

Результати аналітичної угруповання витрат табл. 5.12 показали, що фактичні витрати за звітний рік склали (в рублях):

 • - На здійснення ремонтних робіт - 328 870;
 • - На надання послуг прокату - 22041;
 • - На торговельну діяльність (покупна вартість товарів і витрати обігу) - 395526.

У табл. 5.13 згруповані за звітний рік загальногосподарські витрати в сумі 156 627 руб. і розподілені по елементах витрат.

Таблиця 5.13. Аналітичний облік загальногосподарських витрат у звітному році

№ п / п

Зміст господарської операції

№ госп. операції

Сума

(руб.)

Елемент витрат

1

Списано частину вартості ліцензії

31

6583

Інші витрати

2

Нараховано амортизацію НМЛ

46

3417

Інші витрати

3

Нараховано зарплату АУП ВАТ "Побутсервіс"

53

41 156

Витрати на оплату праці

4

Зроблено відрахування до фондів соціального страхування та до ФСС від нещасних випадків від зарплати АУП

54

14405

Відрахування на соціальні потреби

5

Акцептований рахунок-фактура постачальника за електропостачання

60в

3864

Матеріальні затрати

6

Нараховано транспортний податок

66

12766

Інші витрати

7

Акцептований рахунок-фактура постачальника за теплопостачання

68в

39864

Матеріальні затрати

8

Акцептований рахунок-фактура постачальника за водопостачання

76В

13564

Матеріальні затрати

9

Списані витрати на відрядження

77

21008

Інші витрати

РАЗОМ

156627

У табл. 5.14 покажемо угруповання комерційних витрат за звітний рік за елементами витрат на підставі табл. 5.2.

Таблиця 5.14. Аналітичний облік комерційних витрат за звітний рік

№ п / п

Зміст господарської операції

№ госп. операції

Сума

(руб.)

Елемент витрат

1

Списані комерційні витрати по упаковці товарів

87

9260

Матеріальні затрати

РАЗОМ

9260

Використовуючи вихідні дані табл. 5.11-5.14, визначимо загальну суму витрат по всіх чотирьох видах діяльності в розрізі економічних елементів і представимо це в табл. 5.15.

Таблиця 5.15. Витрати по звичайних видах діяльності ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік

Елементи витрат

Сума витрат

у рублях

в тис. руб.

1

2

3

Матеріальні затрати

1196772

1197

Витрати на оплату праці

196103

1%

Відрахування на соціальні потреби

68603

68

Амортизація

58805

59

Інші витрати

75667

76

РАЗОМ

1595950

15%

З табл. 5.15 переносимо числові значення графи 3 в Пояснення до бухгалтерського балансу - див. Таблицю 6 "Витрати на виробництво" по рядках +5610, 5620, 5 630, 5640, 5650 і 5660. Рядок +5660 Пояснень підлягає ув'язці з сумою рядків 2 120, 2210 і 2 220 звіту про прибутки і збитки.

У нашому прикладі значення рядків Звіту про прибутки і збитки наступні:

рядок 2120 - 1401 тис. руб., рядок 2 210 - 38 тис. руб., рядок 2 220 - 157 тис. руб. Підсумовуємо ці значення 1401 + 38 + 157 = 1596 тис. Руб. Отриманий результат відповідає підсумку останньої графи табл. 5.15.

Окремо в таблиці 6 "Витрати на виробництво" наводяться дані про зміну залишків:

- Незавершеного виробництва (за рахунками 20, 23), готової продукції (за рахунком 43) та ін. Такий показник у нашому прикладі на початок року дає зменшення на суму 52 тис. Руб., Тому записуємо по рядку 5 680 зі знаком "плюс", а на кінець року - приріст у сумі 15 тис. руб., тому записуємо по рядку 5 670 зі знаком "мінус".

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки

1. Нематеріальні активи і витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи (НДДКР)

Нематеріальні активи і витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи (НДДКР)

2. Основні засоби

Основні засоби

3. Фінансові вкладення

Фінансові вкладення

4. Запаси

Запаси

5. Дебіторська та кредиторська заборгованість

Дебіторська та кредиторська заборгованість

5.3. Наявність та рух кредиторської заборгованості

Наявність та рух кредиторської заборгованості

6. Витрати на виробництво

Витрати на виробництво

7. Оціночні зобов'язання

Оціночні зобов'язання

8. Забезпечення зобов'язань

Забезпечення зобов'язань

Примітки:

<1> Вказується звітний рік.

<2> Вказується попередній рік.

<3> У разі переоцінки в графі "Первісна вартість" наводиться поточна ринкова вартість або поточна (відновна) вартість.

<4> Вказується звітна дата звітного періоду.

<5> Вказується рік, що передує попередньому.

<6> Некомерційна організація графи "Накопичена амортизація" і "Нарахована амортизація" іменує відповідно "Накопичений знос" і "Нарахований знос".

<7> Накопичена коригування визначається як:

- Різниця між первісною і поточною ринковою вартістю - з фінансових вкладень, за якими можна визначити поточну ринкову вартість; - Нарахована протягом строку обігу різниця між первісною вартістю і номінальною вартістю - за борговими цінними паперами, за якими не визначається поточна ринкова вартість; - Величина резерву під знецінення фінансових вкладень, створеного на попередню звітну дату, - з фінансових вкладень, за якими не визначається поточна ринкова вартість.

<8> Дані розкриваються за мінусом дебіторської заборгованості, що надійшла і погашеної (списаної) в одному звітному періоді.

<9> Дані розкриваються за мінусом кредиторської заборгованості, що надійшла і погашеної (списаної) в одному звітному періоді.

 
<<   ЗМІСТ