Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Звіт про зміни капіталу ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік

В основу побудови звіту про зміни капіталу беруться періоди: попередній і звітний. У нашому прикладі показники попереднього періоду не наводяться. Це дозволить сконцентрувати увагу тільки на звітному періоді з метою засвоєння теоретичного матеріалу щодо заповнення даної форми.

Відмінність нової форми в частині інформації про рух капіталу полягає в тому, що в розділі 1 показується також рух власних акцій, викуплених у акціонерів, а не тільки рух статутного, додаткового і резервного капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

У розділі 3 є дані про величину чистих активів, розрахунок яких наведено в табл. 5.8. Даний показник безпосередньо на рахунках бухгалтерського обліку не формується, проте він виключно важливий для оцінки фінансового стану юридичної особи, так як характеризує ступінь ліквідності балансу.

У відповідності зі ст. 35 Федерального закону від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства", якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від його статутного капіталу, то рада директорів (наглядова рада) суспільства при підготовці до річного загальним зборам акціонерів зобов'язаний включити до складу річного звіту товариства розділ про стан його чистих активів, який повинен містити:

  • 1) показники, що характеризують динаміку зміни вартості чистих активів і статутного капіталу товариства за три останні завершені фінансові роки, включаючи звітний рік, або, якщо суспільство існує менш ніж три роки, за кожний завершений фінансовий рік;
  • 2) результати аналізу причин та факторів, які, на думку ради директорів (наглядової ради) товариства, призвели до того, що вартість чистих активів товариства виявилася менше його статутного капіталу;
  • 3) перелік заходів щодо приведення вартості чистих активів товариства у відповідність з величиною його статутного капіталу.

Якщо вартість чистих активів товариства залишиться менше його статутного капіталу після закінчення фінансового року, наступного за другим або кожним наступним фінансовим роком, після закінчення яких вартість чистих активів товариства виявилася менше його статутного капіталу, то суспільство не пізніше ніж через шість місяців після закінчення відповідного фінансового року зобов'язана прийняти одне з таких рішень:

  • 1) про зменшення статутного капіталу товариства до величини, яка перевищує вартості його чистих активів;
  • 2) про ліквідацію товариства.

Якщо вартість чистих активів товариства виявиться меншою від його статутного капіталу більш ніж на 25% після закінчення трьох, шести, дев'яти або дванадцяти місяців фінансового року, наступного за другим або кожним наступним фінансовим роком, після закінчення яких вартість чистих активів товариства виявилася менше його статутного капіталу, то суспільство двічі (з періодичністю один раз на місяць) зобов'язана помістити в засобах масової інформації, в яких опубліковуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про зниження вартості чистих активів товариства.

Звіт про зміни капіталу

Для заповнення рядка 3 600 "Чисті активи" керуються порядком їх оцінки, який затверджений Мінфіном Росії і ФКЦБ Росії від 29 січня 2003 № 10н / 03-6 / пз. Однак, враховуючи ті зміни, які внесені в нову форму бухгалтерського балансу, пропонується авторський варіант розрахунку оцінки чистих активів (табл. 5.8).

При порівнянні показника "чисті активи" зі статутним капіталом, видно, що величина чистих активів перевищує статутний капітал:

на 31 грудня 2012 года: тисячі дев'ятсот вісімдесят п'ять> 1018, на 31 грудня 2011 року: одна тисяча дев'ятсот сімдесят один> 1 026.

Цей факт дає підставу до подальшого функціонуванню ВАТ "Побутсервіс", так як доводить, що інтереси кредиторів цього товариства гарантовані.

Таблиця 5.8. Розрахунок оцінки вартості чистих активів акціонерного товариства

Розрахунок оцінки вартості чистих активів акціонерного товариства

<1> Включає величину відкладених податкових активів.

<2> За винятком заборгованості учасників (засновників) за

внесками до статутного капіталу.

<3> Включає величину відкладених податкових зобов'язань. <4>, <5> У даних про величину інших довгострокових і короткострокових зобов'язань наводяться суми створених у встановленому порядку резервів у зв'язку з умовними зобов'язаннями і з припиненням діяльності.

Керівник _____________ Головний бухгалтер _______________________________

 
<<   ЗМІСТ   >>