Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Формування річної бухгалтерської звітності на конкретному прикладі

Умовна інформація про господарюючого суб'єкта

Відкрите акціонерне товариство "Побутсервіс" зі середньоспискової чисельністю 182 людини здійснює такі основні види діяльності:

 • - Виробництво силікатної цегли;
 • - ремонтні роботи;
 • - Послуги прокату;
 • - Торговельну діяльність на території орендованого торгового павільйону.

Крім цих основних видів діяльності ВАТ "Побутсервіс", маючи зайві приміщення в цехах, здає їх в короткострокову оренду.

Число звичайних акцій, що перебувають в обігу на початок звітного року - 20530 шт. Номінальна ціна однієї акції - 50 руб.

Облікової політикою ВАТ "Побутсервіс" передбачено наступне:

 • - Нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться лінійним способом із застосуванням рахунку 05;
 • - Облік матеріалів ведеться на рахунку 10, без застосування рахунків 15 і 16;
 • - Готова продукція обліковується на рахунку 43 по фактичної вартості. Рахунок 40 "Випуск продукції" не застосовується;
 • - Облік товарів ведеться на рахунку 41 за продажними цінами (з урахуванням торгової націнки (знижки));
 • - У необхідних випадках утворюється резерв під зниження вартості готової продукції і товарів;
 • - Розподіл управлінських витрат проводиться пропорційно до отриманого доходу від продажу продукції, виконання робіт або надання послуг; ці витрати повністю включаються до собівартості проданої продукції (товарів, робіт, послуг) і списуються бухгалтерським записом Д-т 90 К-т 26;
 • - У необхідних випадках утворюється резерв по сумнівних боргах і під знецінення фінансових вкладень;
 • - Істотним визнаються показники, які до загального підсумку відповідних даних складають 5% і більше.

Робочим планом рахунків ВАТ "Побутсервіс" передбачені такі субрахунки:

 • 02-1 - амортизація власних основних засобів;
 • 02-2 - амортизація майна, що здається в прокат;
 • 44-1 - витрати на продаж товарів;
 • 44-2 - комерційні витрати;
 • 50-1 - каса організації;
 • 50-3 - грошові документи;
 • 58-1 - короткострокові фінансові вкладення;
 • 58-2 - довгострокові фінансові вкладення;
 • 59-1 - резерв під знецінення короткострокових фінансових вкладень;
 • 59-2 - резерв під знецінення довгострокових фінансових вкладень.

Інформація про залишки на бухгалтерських рахунках на кінець 2011 року

На 31 грудня 2011 Р. мали залишки за такими рахунками бухгалтерського обліку (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку у ВАТ "Побутсервіс" на 31 грудня 2011 року (в рублях)

№ балансового рахунку

Залишки по рахунках (в рублях)

Дебетові

Кредитові

1

2

3

01

8280370

-

02-1

-

1640500

02-2

-

9600

03

86560

-

04

73210

-

05

-

5400

09

-

-

10

494680

-

14

-

37000

19

40500

-

20

-

-

26

-

-

41

450000

-

42

-

36000

43

560000

-

44-1

-

-

44-2

14780

-

45

85620

-

50-1

+1250

-

50-3

540

-

51

88650

-

52

65200

-

55

-

58-1

100000

-

58-2

28500

-

59-2

-

1 420

60

25000

2546960

62

826260

315000

63

-

-

66

-

150000

67

-

2550790

68

-

258640

69

-

850000

70

-

412500

71

120

2560

73

40000

-

75

-

245680

76

8650

251260

77

-

-

80

-

1026500

81

+8150

-

82

-

86200

83

-

54400

84

-

68520

86

-

36600

90

-

-

91

-

-

96

-

-

97

14560

-

98

-

707070

99

-

-

Разом

11292600

11292600

Після документального підтвердження всіх господарських операцій за рік, проведена їх обробка. Кожна зі ста двадцяти, наведених у журналі операцій (табл. 5.2), відображена кореспонденціями рахунків.

Таблиця 5.2. Журнал господарських операцій ВАТ "Побутсервіс" за 2012 рік

Журнал господарських операцій ВАТ

На підставі інформації, представленої в табл. 5.2, заповнена Головна книга, проведений розрахунок кінцевих залишків по рахунках і заповнена оборотно-сальдова відомість (табл. 5.3).

Таблиця 5.3. Оборотно-сальдова відомість за синтетичними рахунками ВАТ "Побутсервіс" за 2012 рік (у гривнях)

№ рахунку

Сальдо на 31 грудня 2011 року

Обороти за 2012 рік

Сальдо на 31 грудня 2012

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

01

8280370

2215484

3647368

6848486

02-1

1640500

325711

369950

1684739

02-2

9600

14369

23969

03

86560

86560

04

73210

48000

121210

05

5400

9313

14713

08

377100

377100

0

09

50000

40000

10000

10

494680

319983

376590

438073

14

37000

28000

+9000

19

40500

172628

70380

142748

20

982632

982632

0

26

156627

156627

0

41

450000

130640

409058

171 582

42

36000

-25392

10608

43

560000

631721

683626

508095

44-1

28900

28900

0

44-2

14780

9260

5520

45

85620

85620

50-1

+1250

594850

594850

+1250

50-3

540

540

51

88650

1950646

2018305

20991

52

65200

75000

140200

55

50000

50000

0

58-1

100000

100000

58-2

28500

400000

428500

59-2

1 420

1 420

60А

25000

25000

0

1

3

4

5

6

7

60П

2546960

431615

1108902

3224247

62А

826260

1963640

635106

2154794

62П

315000

625600

940600

63

156248

156248

66

150000

320518

695620

525102

67

2550790

2550790

68

258640

257680

730550

731510

69

850000

130154

67704

787550

70

412500

425620

219791

206671

71А

120

25640

21008

4752

71П

2560

2560

73

40000

40000

75

245680

245680

76А

8650

2019447

2028097

76П

251260

55774

55774

251260

77

12000

15000

3000

80

1026500

8000

1018500

81

+8150

+8150

0

82

86200

7622

93822

83

54400

28215

62700

88885

84

68520

110720

152452

110252

86

36600

50000

50000

36600

90

2140072

2140072

0

91

2313098

2313098

0

97

14560

25650

21583

18627

98

707070

69151

637919

99

499220

499220

0

Разом

11292600

11292600

19424136

19424136

13355645

13355645

Валюта балансу (тис.руб.)

+9555

+9555

11455

11455

Останній рядок табл. 5.3 містить інформацію про валюту балансу в тисячах рублів. Явно видно, що ця цифра не збігається з наведеним вище підсумком у рублевому численні без округлення до тисяч.

Відомо, що російський бухгалтерський баланс будується за принципом "нетто", т. Е. Регулюють залишки за такими рахунками, як 02, 05, 14, 42, 59, 63, окремими рядками не відбиваються, а віднімаються з основних рахунків. Крім того, є й інші обставини, які не дають збігтися підсумковим залишкам оборотно-сальдової відомості з валютою балансу. Це, зокрема, залишки по тих рахунках, записи за якими в баланс проводяться не за ознакою рахунки, а по наявності однорідної статті. Наприклад, рахунок 81 "Власні акції (частки)" має ознаку активного рахунку, але його сальдо відображається в балансі в пасиві в круглих дужках, зменшуючи при цьому власний капітал організації. Те ж відбувається, якщо фінансовий результат роботи підприємства негативний, тобто допущений збиток. У балансі по одній і тій же статті відбивається і прибуток, і збиток, причому в пасиві. Дебетове сальдо рахунків 99 або 84, яке й означає збиток, показується в пасиві балансу в круглих дужках, зменшуючи при цьому теж власний капітал організації.

На 31 грудня 2011 валюта балансу складе:

 • 11292600 - 1640500 - 9600 - 5400 - 37000 - 36000 - 1420 -
 • - 8 150 = 9554530 руб., Або 9555 тис. Руб.

На 31 грудня 2012 валюта балансу складе:

 • 13355645 - 1684739 - 23969 - 14713 - 9000 - 10608 - 1420 -
 • - 156248 = 11454948 руб., Або 11 455 тис. Руб.
 
<<   ЗМІСТ   >>