Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сфера застосування та порядок формування звіту про цільове використання отриманих коштів

Звіт про цільове використання отриманих коштів заповнюють і подають громадські некомерційні організації у складі форм бухгалтерської звітності. Діяльність некомерційних організацій здійснюється відповідно до Федерального закону від 12 січня 1996 № 7-ФЗ "Про некомерційні організації".

Некомерційною організацією є організація, яка не має одержання прибутку як основної мети своєї діяльності і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками. Ці організації можуть створюватися для досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових та управлінських цілей, з метою охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту вдачу, законних інтересів громадян і організацій, вирішення спорів і конфліктів, надання юридичної допомоги, а також в інших цілях, спрямованих на досягнення суспільних благ.

Некомерційні організації можуть створюватися у формі громадських або релігійних організацій (об'єднань), громад корінних нечисленних народів Російської Федерації, козацьких товариств, некомерційних партнерств, установ, автономних некомерційних організацій, соціальних, благодійних та інших фондів, асоціацій і союзів, а також в інших формах, передбачених федеральними законами.

Некомерційні організації можуть не подавати у складі бухгалтерської звітності Звіт про зміни капіталу, Звіт про рух грошових коштів, Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки за відсутності відповідних даних.

Некомерційна організація при заповненні форми Бухгалтерськогобалансу в розділі "Капітал і резерви" замість груп статей "Статутний капітал", "Резервний капітал" і "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" включає групу статей "Цільове фінансування". Некомерційним організаціям рекомендується включати до складу бухгалтерської звітності Звіт про цільове використання отриманих коштів.

Джерелами формування майна некомерційної організації в грошовій та інших формах є:

 • - Регулярні і одноразові надходження від засновників (учасників, членів);
 • - Добровільні майнові внески і пожертвування;
 • - Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг;
 • - Дивіденди (доходи, відсотки), одержані за акціями, облігаціями, інших цінних паперів і вкладах;
 • - Доходи, одержувані від власності некомерційної організації;
 • - Інші не заборонені законом надходження.

Законами можуть встановлюватися обмеження на джерела доходів некомерційних організацій окремих видів, а в частині установ, в тому числі, окремих типів. Порядок регулярних надходжень від засновників (учасників, членів) визначається установчими документами некомерційної організації. Отримані кошти витрачаються лише на цілі, визначені установчими документами.

Отримання джерел фінансування некомерційною організацією відображається за кредитом рахунка 86 "Цільові фінансування й надходження" (в кореспонденції з рахунками 50, 51 і т.д.), використання отриманих коштів - за дебетом цього рахунку (і кредиту рахунків 10, 69, 70 та ін .). Різниця між отриманими і використаними засобами є прибутком некомерційної організації.

У Звіті про цільове використання отриманих коштів відображають дані про залишки коштів у частині основної (статутної) діяльності, раніше надійшли вступних, членських, добровільних та інших внесків, дані про цільове використання отриманих коштів. Ці показники відображаються на рахунку обліку фактичних витрат, пов'язаних з діяльністю некомерційної організації і списаних на зменшення цільових надходжень. Якщо в якому-небудь році видатки некомерційної організації перевищили суму надійшли цільових коштів (з урахуванням залишку на початок року), залишок коштів наводиться у дужках (у бухгалтерському балансі ця сума відображається у складі інших оборотних активів), а в пояснювальній записці необхідно привести роз'яснення з приводу даного факту.

Якщо деякі показники звіту про цільове використання отриманих коштів є суттєвими, то організація може зробити їх розшифровку, виділивши для цього окремі рядки.

За рядку 6 100 "Залишок коштів па початок звітного року" наводиться кредитове сальдо за рахунком 86 "Цільове фінансування".

За рядку 6210 "Вступні внески" вказується сума надійшли (підлягають надходженню) внесків на рахунки обліку грошових коштів: Д-т рахунків 50, 51, 76 та ін. - К-т рахунки 86.

Якщо некомерційна організація збирала членські внески, то їх загальну суму необхідно відобразити відокремлено за однойменною рядку 6215 "Членські внески".

Можливість справляння вступних та членських внесків повинна бути передбачена в статуті організації. Там же повинен бути вказаний загальний порядок встановлення цих внесків. У статуті це питання може бути віднесене до компетенції виборного органу некомерційної організації - ради, правління, президії, бюро і т.д. Уповноважений статутом орган визначає періодичність сплати вступних та членських внесків, розмір внеску для окремих категорій членів (наприклад, різні розміри внеску для юридичних і фізичних осіб, повних та асоційованих членів), встановлює коло членів, звільнення від сплати внесків, і т.д.

Вступні та членські внески можуть використовуватися на утримання апарату управління організації та на здійснення її статутної діяльності. Ці внески не можуть використовуватися для надання послуг на користь окремих членів організації.

Добровільні майнові внески і пожертвування з боку учасників товариства враховують по рядку 6230.

Якщо некомерційна організація здійснювала підприємницьку діяльність, то доходи від цієї діяльності вказують по рядку 6240. Сюди, наприклад, можна віднести доходи від здачі майна в оренду і т.д.

За рядку 6250 "Інші" можуть відображатися:

 • - Суми грантів, що надійшли від іноземних благодійних організацій;
 • - Виплати некомерційної організації на здійснення її основної (статутної) діяльності (не пов'язаної з підприємницькою діяльністю), вироблені господарськими товариствами, статутний капітал яких повністю з вкладів цієї некомерційної організації;
 • - Цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів у вигляді субвенцій, субсидій і муніципальних грантів.

Рядок 6200 "Надійшло коштів - всього" знаходиться розрахунковим шляхом:

рядок 6200 = рядок 6210 + рядок 6215 + рядок 6 220 + + рядок 6 230 + рядок 6240 + рядок 6250.

У розташованих нижче рядках відображається використання цільових коштів на різні витрати (Д-т рахунки 86 - К-т різних рахунків).

Наведемо приклад.

 • 1. По рядку 6 310 наводиться сума витрачених коштів на цільові заходи, розшифровка яких приведена в рядках 6 311 - 6 313:
  • - Рядок 6311 "Соціальна і благодійна допомога";
  • - Рядок 6312 "Проведення конференцій, нарад, семінарів тощо" (оренда приміщення, інші витрати);
  • - Рядок 6313 "Інші заходи".

Рядок 6310 = рядок 6311 + рядок 6 312 + рядок 6 313.

 • 2. По рядку 6 320 відображаються витрати на утримання апарату управління некомерційної організації. Тут показують такі витрати:
  • - Рядок 6321 "Витрати, пов'язані з оплатою праці (включаючи нарахування)". Тут вказується сума нарахованої заробітної плати і відрахування у позабюджетні соціальні фонди;
  • - Рядок 6 322 "Виплати, пов'язані з оплатою праці" (премії активним учасникам товариства, заохочення і т.д.);
  • - Рядок 6 323 "Витрати на службові відрядження і ділові поїздки". Тут відбивається не тільки сума витрат на відрядження в офіційному розумінні цього терміна, але і транспортні та витрати на відрядження добровольців у благодійних організаціях, витрати на відшкодування витрат членам вищого органу управління некомерційною організацією, безпосередньо пов'язаних з участю в роботі цього органу;
  • - Рядок 6324 "Утримання приміщень, будівель, автомобільного транспорту та іншого майна (крім ремонту)". По цьому рядку враховуються витрати на оренду приміщення, експлуатаційні витрати по орендованому майну і майну, отриманому у безоплатне користування, витрати на утримання службового автотранспорту, комунальні платежі та інші аналогічні витрати;
  • - Рядок 6325 "Ремонт основних засобів та іншого майна" - відображаються витрати на ремонт підрядним і господарським способом основних засобів, що значаться на балансі некомерційної організації;
  • - Рядок 6 326 "Інші". Сюди можуть бути включені витрати на послуги зв'язку всіх видів, включаючи мобільний зв'язок, електронну пошту, плату за підключення і доступ в Інтернет і т.д.

Витрати на утримання апарату управління необхідно розгорнуто відображати не тільки в частині, що відноситься до апарату управління, але і в частині, що відноситься до основної програмної діяльності некомерційної організації.

Рядок 6320 = рядок +6321 + рядок 6 322 + рядок 6 323 + + рядок 6 324 + рядок 6 325 + рядок 6 326.

За рядку 6 330 "Придбання основних засобів, інвентарю та іншого майна" вказуються суми, витрачені на покупку майна за рахунок цільових надходжень, включаючи витрати з їх придбання. Згідно ПБУ 6/01 некомерційні організації не нараховують амортизацію основних засобів, тому при введенні об'єктів основних засобів в експлуатацію суму цільових коштів, витрачену на придбання об'єктів тривалого користування, списують на збільшення додаткового капіталу (формують фонд в основних засобах).

За рядку 6 350 "Інші" відображаються витрати, не перераховані в зазначених вище рядках (сплачені податки, інші витрати).

Рядок 6300 "Використано коштів - всього" знаходиться розрахунковим шляхом:

рядок 6300 = рядок 6310 + рядок 6 320 + рядок 6330 + + рядок 6 350.

Рядок 6400 "Залишок коштів на кінець звітного року" розраховується наступним чином:

рядок 6 100 + рядок 6 200 - рядок 6300.

 
<<   ЗМІСТ   >>