Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зміст звіту про рух грошових коштів

Починаючи з бухгалтерської звітності за 2011 р набуло чинності ПБО 23/2011 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Мінфіну РФ від 02.02.2011 р № 11н. Це Положення встановлює правила складання звіту про рух грошових коштів комерційними організаціями (за винятком кредитних організацій), які є юридичними особами за законодавством Російської Федерації.

У Звіті про рух грошових коштів розкривається інформація про залишки і обороти по рахунках 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Інші рахунки в банках" (крім субрахунка 55-3 "Депозитні рахунки", так як їх відносять до фінансових вкладень відповідно до ПБО 19/02), 57 "Переклади в шляху". Якщо організація має іноземну валюту, попередньо необхідно скласти розрахунок її вартості в рублях за курсом Банку Росії на дату складання бухгалтерської звітності по кожному виду.

У Звіті про рух коштів відображаються показники у розрізі трьох видів діяльності: поточної, інвестиційної та фінансової. При цьому числові показники наводяться як мінімум за два звітні періоди: за звітний рік і аналогічний період, що передує звітному році.

Розділ "Грошові потоки від поточних операцій" розкриває дебетові та кредитові обороти за рахунками обліку грошових коштів, пов'язані з їхнім приходом і витратою для продовження основної діяльності. Під поточною діяльністю розуміють діяльність, спрямовану на одержання прибутку як основної мети відповідно до установчих документів.

Показник "Надходження - всього" (рядок 4 110) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

 • - Від продажу продукції, товарів, робіт і послуг (рядок 4111) розкриває інформацію про такі суми, відображену записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунки 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", включаючи аванси отримані ( передоплату);
 • - Орендних платежів, ліцензійних платежів, роялті, комісійних та інших аналогічних платежів (рядок 4 112) - тут відображають такі надходження, які записані кореспонденціями рахунків: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунку 76;
 • - Інші надходження (рядок 4 119). По цьому рядку можуть бути відображені суми бюджетних асигнувань, цільового фінансування і надходжень, безоплатних надходжень і т.п. на здійснення основної діяльності, відображені записами:

Д-т рахунків 50,51,52 - К-т рахунки 86 - бюджетне і цільове фінансування і надходження;

Д-т рахунків 50,51,52 - К-т рахунку 98 (91) - безоплатні надходження;

Д-т рахунків 50,51,52 - К-т рахунки 60 - повернення грошових коштів від постачальників;

Д-т рахунків 50,51,52 - К-т рахунки 76 - надходження в задоволення претензій, суми страхового відшкодування та ін .;

Д-т рахунків 50 - К-т рахунки 71 - повернення невикористаних підзвітних сум;

Д-т рахунків 50,51- К-т рахунку 73 - надходження до відшкодування матеріального збитку і т.д.

Якщо показник інших надходжень буде істотним, його слід розшифрувати.

Показник "Платежі - усього" (рядок 4120) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

 • - Постачальникам (підрядникам) за сировину, матеріали, роботи, послуги (рядок 4 121) - суми, перераховані постачальникам і підрядникам, включаючи аванси видані (передоплату), відображені записами: Д-т рахунків 60, 76 - К-т рахунків 50, 51 , 52, 55;
 • - У зв'язку з оплатою праці працівників (рядок 4122) - суми, видані працівникам готівкою з каси і перераховані на особисті рахунки в установи банків, записані проводками: Д-т рахунку 70 - К-т рахунків 50, 51;
 • - Відсотки за борговими зобов'язаннями (рядок 4123) - суми, видані у вигляді відсотків за отриманими борговими зобов'язаннями, зазначені проводками Д-т счета76 - К-т рахунків 50, 51, 52;
 • - Податку на прибуток організацій (рядок 4 124) - суми, перераховані до бюджету, відображені записами Д-т рахунку 68 - К-т рахунків 50, 51;
 • - Інші платежі (рядок 4129) - суми, перераховані страховим організаціям і в задоволення претензій (Д-т рахунки 76 К-т рахунків 51, 52); видані в підзвіт на господарські та відрядження (Д-т рахунки 71 - К-т рахунки 50) та ін.

Крім цього в даному розділі можуть відокремлено (або за відповідними статтями) розкриватися дані про суми купівлі та продажу іноземної валюти (включаючи обов'язковий продаж), якщо операції відносяться до поточної діяльності.

За наявності суттєвих обертів за статтями "Інші надходження" або "Інші платежі" слід привести їх розшифровку в додаткових рядках звіту.

Показник "Сальдо грошових потоків від поточних операцій" (рядок 4100) визначається як різниця між притоками (надходженнями) і відтоком (виплатами) грошових коштів. Показники з від'ємним значенням відображаються в круглих дужках.

Розділ "Грошові потоки від інвестиційних операцій" показує грошові потоки, пов'язані із здійсненням реальних і портфельних інвестицій. У даному розділі розкриваються наступні дані.

"Надходження - всього" (рядок 4210) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

 • - Від продажу необоротних активів (крім фінансових вкладень) (рядок 4211) - суми, отримані за продаж основних засобів і нематеріальних активів, відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунки 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками ", включаючи, аванси отримані (передоплату) або 76" Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ". Таку інформацію можна отримати з поточних бухгалтерських записів (аналітичного обліку до рахунків 62, 76);
 • - Від продажу акцій інших організацій (часток участі) (рядок 4212) - суми, отримані за продаж акцій (часток участі), відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунку 58 "Фінансові вкладення";
 • - Від повернення наданих позик, від продажу боргових цінних паперів (прав вимоги грошових коштів до інших осіб) (рядок 4213) - суми повернення позик, відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунку 58 "Фінансові вкладення ";
 • - Дивідендів, відсотків по борговим фінансовим вкладеннях і аналогічних надходжень від пайової участі в інших організаціях (рядок 4214) - суми надійшли дивідендів за наявними акціями інших підприємств, записані за дебетом рахунків обліку грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка 76, субрахунок 3 "Розрахунки за дивідендами, відсотками "; суми, отримані за продаж зазначених активів, відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунків 62, 76, включаючи аванси отримані (передоплату). Таку інформацію також можна отримати з аналітичного обліку до рахунків 62, 76. Тут також показується величина відсотків, отриманих від фінансових вкладень в цінні папери (крім акцій), позики, статутні капітали інших організацій (крім акціонерних товариств) і т.п., враховані записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т субрахунку 76-3;
 • - Інші надходження (рядок 4219) - показуються інші надходження, що не знайшли відображення по рядках 4211-4214;

"Платежі - усього" (рядок 4 220) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

 • - В зв'язку з придбанням, створенням, модернізацією, реконструкцією і підготовкою до використання необоротних активів (рядок 4221) - суми, сплачені постачальникам і підрядникам за придбані або створені об'єкти необоротних активів (Д-т рахунків 60,76 - К-т рахунків 50, 51, 52, 55), включаючи передоплату (аванси видані);
 • - У зв'язку з придбанням акцій інших організацій (часток участі) (рядок 4222) - суми, перераховані організаціям у зв'язку з придбанням акцій (Д-т рахунки 58 - К-т рахунків 50, 51, 52);
 • - У зв'язку з придбанням боргових цінних паперів (прав вимоги грошових коштів до інших осіб), надання позик іншим особам (рядок 4 223) - суми, перераховані продавцям цінних паперів та іншим організаціям та особам у зв'язку з придбанням цінних паперів (Д-т рахунку 58 - К-т рахунків 50,51,52);
 • - Процентів за борговими зобов'язаннями, включених у вартість інвестиційного активу (рядок 4 224) - суми, перераховані кредитним організаціям або іншим кредиторам у зв'язку зі сплатою відсотків за зобов'язаннями, що виникли у зв'язку з придбанням основних засобів, нематеріальних активів (Д-т рахунки 67 - К -т рахунків 51, 52);
 • - Інші платежі (рядок 4 229) - показується сума грошових коштів, перерахована в оплату (Д-т рахунки 60 - К-т рахунків 50, 51, 52,55) організаціям на придбання дочірніх організацій і відображена у складі фінансових вкладень (Д-т рахунки 58 - К-т рахунки 60) та інші, що не знайшли відображення по рядках 4221-4224.

Показник "Сальдо грошових потоків від інвестиційних операцій" (рядок 4200) розраховується як різниця між припливом і відтоком грошових коштів з інвестиційної діяльності.

У розділі "Грошові потоки від фінансових операцій" відображаються суми, отримані і спрямовані у зв'язку з отриманням бюджетних асигнувань, кредитними та іншими фінансовими операціями.

"Надходження - всього" (рядок 4 310) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

 • - Отримання кредитів і позик (рядок 4 311) - показуються суми, отримані від кредиторів (банків) за договорами позики (кредитними договорами) без урахування нарахованих відсотків. Суми відсотків відображаються у складі операцій з поточної або інвестиційної діяльності залежно від мети залучення позикових джерел. Дані суми в бухгалтерському обліку відображені за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунків обліку кредитів і позик в залежності від терміну їх погашення (з ч. 66 або 67);
 • - Грошових вкладів власників (учасників) (рядок 4312) - показуються суми, що надійшли від учасників товариства (акціонерів, засновників) у результаті розміщення власних пайових цінних паперів (часток). У бухгалтерському обліку вони відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 К-т рахунку 81 або 75-1;
 • - Від випуску акцій, збільшення часток участі (рядок 4313) - показуються суми, що надійшли від додаткового випуску акцій, збільшення часток участі в товаристві. У бухгалтерському обліку вони відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 К-т рахунку 75-1;
 • - Від випуску облігацій, векселів та інших боргових цінних паперів та ін. (Рядок 4314) - показуються суми, що надійшли від випуску облігацій, векселів та інших. У бухгалтерському обліку вони відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 К-т рахунки 76;
 • - Інші надходження (рядок 4 319) - відображаються інші надходження, що не знайшли відображення по рядках 4311-4314.

"Платежі - усього" (рядок 4 320) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

 • - Власникам (учасникам) у зв'язку з викупом у них акцій (часток участі) організації або їх виходом зі складу учасників (рядок 4 321) - показуються виплати дивідендів, відображені записами: Д-т рахунків 81, 75-1 К-т рахунків 50, 51, 52;
 • - На сплату дивідендів та інших платежів по розподілу прибутку на користь власників (учасників) (рядок 4 322) - показуються виплати доходів (дивідендів), відображені записами: Д-т рахунків 70, 75-2 К-т рахунків 50, 51, 52;
 • - У зв'язку з погашенням (викупом) векселів та інших боргових цінних паперів, повернення кредитів і позик (рядок 4323) - суми викупу векселів (цінних паперів), а також суми, повернені кредиторам по закінченні строків, встановлених договором позики або кредитним договором без урахування відсотків (Д-т рахунків 60, 66, 67 - К-т рахунків 50, 51, 52);
 • - Інші платежі (рядок 4329) - тут показують платежі, що не знайшли відображення по рядках 4321-4323, наприклад суми лізингових платежів, перераховані лізингоодержувачем. У бухгалтерському обліку відображення лізингових операцій залежить від умови договору лізингу про те, у кого на балансі відображається лізингове майно: у лізингодавця або лізингоодержувача. Однак перерахування лізингових платежів відбивається однаково: Д-т рахунків 60, 76 - К-т рахунків 51, 52, 55.

Показник "Сальдо грошових потоків від фінансових операцій" (рядок 4300) розраховується як різниця між припливом і відтоком грошових коштів з фінансової діяльності.

Сальдо грошових потоків за звітний період (рядок 4 400) визначається як підсумковий результат за поточною, інвестиційної та фінансової діяльності:

Показник "Залишок грошових коштів та грошових еквівалентів на початок звітного періоду" (рядок 4 450) пов'язаний з аналогічним показником бухгалтерського балансу і відображає суму дебетових сальдо по рахунках 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Інші рахунки в банках "(крім субрахунка 55-3" Депозитні рахунки ", так як їх відносять до фінансових вкладень відповідно до ПБО 19/02), 57" Переклади в шляху ".

Показник "Залишок грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду" (рядок 4 500) визначається розрахунковим шляхом:

Крім того, слід перевірити взаємоув'язки з аналогічним показником балансу на кінець звітного періоду.

З метою підвищення аналітичності та достовірності підсумкової звітної інформації керівництво може прийняти рішення про відображення у складі грошових коштів грошових еквівалентів. Поняття грошових еквівалентів в російському законодавстві відсутня. Відповідно до МСФЗ під грошовими еквівалентами розуміють короткострокові високоліквідні фінансові вкладення, які швидко і з мінімальними втратами звертаються в грошові кошти, піддаються незначного ризику зміни їх вартості.

По рядку 4490 наводиться сальдо позитивних і негативних курсових різниць по відношенню до рубля за операціями в іноземній валюті за звітний період.

Слід зазначити, що внутрішні обороти по рахунках обліку грошових коштів (з банку в касу і навпаки, з одного рахунку в банку на інший) у звіті про рух грошових коштів не відображаються, оскільки не змінюють результату грошових потоків.

У табл. 4.7. представлений порядок заповнення статей Звіту про рух грошових коштів на підставі даних бухгалтерського обліку.

Таблиця 4.7. Порядок заповнення статей Звіту про рух грошових коштів

Порядок заповнення статей Звіту про рух грошових коштів

 
<<   ЗМІСТ   >>