Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Склад і зміст звіту про зміни капіталу

У Звіті про зміни капіталу відображається збільшення і зменшення доданків власного капіталу: статутного, резервного, додаткового і нерозподіленого прибутку. Тут також наводиться інформація про рух власних акцій, викуплених у акціонерів.

Звіт складається з трьох розділів. Формат представлення числових показників в розділах 1 "Рух капіталу", 2 "Коректування в зв'язку зі зміною облікової політики та виправленням помилок" і 3 "Чисті активи" різний. У розділі 1 наводяться дані за звітний і попередній йому рік. У розділах 2 і 3 інформація розкривається за три роки: не тільки за звітний рік, а й за попередній і попередній попереднього роки.

У розділі 1 "Рух капіталу" відображається зміна капіталу по його складових: статутний капітал, власні акції, викуплені в акціонерів, додатковий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток) як за звітний рік, так і за попередній. В окремій графі наводять інформацію про рух власних акцій, викуплених у акціонерів.

За рядками, що вказує залишки капіталу на 31 грудня, враховуються суми капіталу, відповідні сальдо по рахунках 80 "Статутний капітал", 81 "Власні акції, викуплені в акціонерів" (показується у звіті в круглих дужках), 82 "Резервний капітал", 83 " Додатковий капітал "і 84" Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ".

У рядках, що відображають збільшення капіталу, записуються всі джерела, в результаті яких зріс капітал організації (обороти за кредитом рахунків 80, 82, 83, 84 і дебетом рахунку 81).

За рядками, враховує зменшення капіталу, вказуються суми фактичних витрат коштів капіталу (обороти за дебетом рахунків 80, 82, 83, 84 і кредитом рахунку 81). Необхідно пам'ятати про те, що зменшення складових капіталу відображається у таблиці в круглих дужках і при підрахунку залишку віднімається з підсумкової суми.

Форма таблиці показує, за рахунок яких чинників змінюється величина кожної зі складових капіталу організації. Для полегшення заповнення цього розділу по рядках, в яких у організації не може бути числових показників, проставлений знак "X".

Чистий прибуток - показник, що відображає фінансовий результат діяльності організації за рік. Формування показника чистого прибутку (збитку) розкривається у звіті про прибутки і збитки. У бухгалтерському обліку за результатами реформації балансу чистий прибуток відображається записом: Д-т рахунку 99 - К-т рахунки 84.

По рядку "Переоцінка майна" відображають результати проведення переоцінки основних засобів і нематеріальних активів. Відповідно до ПБО 6/01 "Облік основних засобів" і ПБУ 14/2007 "Облік нематеріальних активів" організація може щорічно проводити переоцінку об'єктів, зафіксувавши цей факт у своїй обліковій політиці.

У разі дооцінки буде збільшений додатковий капітал: Д-т рахунку 01, 04 - К-т рахунку 83; Д-т рахунку 83 - К-т рахунки 02, 05. Сума уцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки відноситься на фінансовий результат як інших витрат: Д-т рахунку 91 - К-т рахунку 01, 04; Д-т рахунку 02, 05 - К-т рахунку 91. Сума уцінки необоротних активів стосується зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього об'єкта, проведеної в попередні звітні періоди: Д-т рахунку 83 - К-т рахунку 01 , 04; Д-т рахунку 02, 05 - К-т рахунку 83. Перевищення суми уцінки об'єкта над сумою його дооцінки, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди, відноситься на фінансовий результат як інших витрат.

Дані про результати переоцінки відображаються в інвентарних картках по кожному об'єкту. При вибутті об'єктів, що піддалися дооцінку, сума додаткового капіталу приєднується до нерозподіленого прибутку (Д-т рахунки 83 - К-т рахунки 84).

Доходи, що відносяться безпосередньо на збільшення капіталу, - до таких, зокрема, відносять суму різниці між продажною і номінальною вартістю акцій, виручену в процесі формування статутного капіталу за рахунок продажу акцій за ціною, що перевищує номінальну вартість.

Збільшення розміру статутного капіталу може відбуватися тільки після внесення змін до статуту. Підставою є рішення зборів акціонерів (засновників) та свідоцтво про реєстрацію.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства може бути вироблено за рахунок додаткових внесків засновників, за рахунок нерозподіленого прибутку або за рахунок емісійного доходу шляхом: додаткового випуску акцій (Д-т рахунків 75, 84, 83 - К-т рахунки 80), збільшення номінальної вартості акцій (Д-т рахунків 75, 84, 83 - К-т рахунки 80).

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю може вирости і за рахунок додаткових внесків засновників, наприклад, якщо учасники товариства з обмеженою відповідальністю вирішують збільшити розмір своїх часток.

Збільшення статутного капіталу може відбутися в результаті проведення реорганізації організацій у формі приєднання, перетворення (в обліку організації-правонаступника, яка не припиняє свою діяльність) - Д-т рахунки 84 - К-т рахунки 80.

У разі приєднання одного суспільства до іншого відбувається об'єднання активів і зобов'язань. При цьому присоединяющаяся організація припиняє діяльність. У організації-правонаступника відображається величина статутного капіталу, зафіксована в договорі приєднання, а різниця підлягає врегулюванню в балансі правонаступника числовим показником "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

У результаті перетворення змінюється організаційно-правова власність. Величина статутного капіталу формується відповідно до статуту, а різниця підлягає врегулюванню у вступній звітності правонаступника показником "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

Для правильного відображення у звітності результатів реорганізації необхідно керуватися Методичними вказівками з формування бухгалтерської звітності при здійсненні реорганізації організацій (наказ Мінфіну Росії від 20.05.2003 р № 44н). У результаті реорганізації засновники визначають новий розмір статутного капіталу. У кожному разі у вступній звітності розмір статутного капіталу має дорівнювати сумі, зафіксованої в договорі про реорганізацію.

Після прийняття засновниками рішення про проведення реорганізації, у бухгалтерській звітності (проміжної та річної) підлягає додатковому розкриттю наступна інформація:

 • - Підстава для проведення реорганізації;
 • - Відомості про організації, що беруть участь у реорганізації, і правонаступниках;
 • - Дата складання передавального акта або розподільчого балансу;
 • - Зміни в складі і вартості майна після цієї дати;
 • - Витрати на реорганізацію;
 • - Формування статутного капіталу виникли організацій;
 • - Різниця між даними заключній та вступної бухгалтерської звітності.

Зменшення величини капіталу може відбуватися в результаті:

 • - Відображення непокритого збитку звітного року при реформації бухгалтерського балансу (Д-т рахунки 84 - К-т рахунки 99);
 • - Уцінки необоротних активів (Д-т рахунки 83 - К-т рахунків 01,04);
 • - Зменшення номінальної вартості акцій (Д-т рахунки 80 - К-т рахунку 75-1);
 • - Зменшення (анулювання) власних акцій або часток засновників (Д-т рахунки 80 - К-т рахунки 81);
 • - Реорганізації юридичної особи (Д-т рахунки 80 - К-т рахунки 84).
 • - Нарахування дивідендів акціонерам (власникам) організації за результатами діяльності за рік і призначених до виплати згідно з рішенням загальних зборів засновників (Д-т рахунки 84 - К-т рахунків 70, 75-2).

Статутний капітал можна зменшити лише після того, як про це буде повідомлено всім кредиторам організації. При цьому кредитори можуть зажадати, щоб організація достроково розрахувалася з ними за боргами (ст. 90 і 101 ГК РФ).

У розділі 2 "Коректування в зв'язку зі зміною облікової політики та виправленням помилок" організації послідовно розкривають числові показники за період, що передує звітному і попередньому (на підставі звітів про зміни капіталу за минулі два роки), і за звітний рік (на підставі поточних даних бухгалтерського обліку).

Однією з вимог до якості інформації в бухгалтерській звітності є порівнянність показників за звітний період, за попередній і попередній попереднього періоди. Іншими словами, показники, розкриваються у звітності, повинні бути обчислені за однаковою методикою.

Разом з тим коригування капіталу можуть мати місце у зв'язку зі зміною облікової політики або виправлення помилок.

Облікова політика організації відповідно до ПБО 1/2008 може змінюватися в наступних випадках:

 • - Зміни законодавства Російської Федерації і (або) нормативних правових актів з бухгалтерського обліку;
 • - Розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського обліку. Застосування нового способу ведення бухгалтерського обліку передбачає більш достовірну уяву фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку та звітності організації або меншу трудомісткість облікового процесу без зниження ступеня достовірності інформації;
 • - Істотної зміни умов господарювання. Істотна зміна умов господарювання організації може бути пов'язано з реорганізацією, зміною видів діяльності і т.п.

Не вважається зміною облікової політики затвердження способу ведення бухгалтерського обліку фактів господарської діяльності, які відмінні по суті від фактів, що мали місце раніше, або виникли вперше в діяльності організації.

У результаті коригування показників балансу на 31 грудня відповідно до нової методики, встановленої змінами в обліковій політиці, може з'явитися різниця, яка змінює показник нерозподіленого прибутку. Цю суму коригування показників балансу у зв'язку зі змінами облікової політики відображають у звіті окремим рядком.

Рядок "Виправлення помилок" заповнюється в силу виконання вимог ПБО 22/2010 "Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та звітності", яке передбачає, що виправлення суттєвих помилок минулих років, виявлених у звітному році, виготовляють рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (а не на рахунку 91 "Інші доходи і витрати", як це було до набрання чинності ПБО 22/2010) і, крім того, може бути використаний ретроспективний метод виправлення помилок, коли суттєва помилка минулого року, виявлена в поточному періоді, виправляється так, як ніби її ніколи не було, т. е. шляхом перерахунку торішніх показників.

У розділі 3 Звіту про зміни капіталу відображаються дані про вартість чистих активів організації для оцінки ступеня його ліквідності. Чисті активи - це вартість майна, вільного від боргових зобов'язань. Вартість чистих активів визначається за даними бухгалтерського балансу в порядку, встановленому Міністерством фінансів РФ. Показник чистих активів має велике юридичне та економічне значення.

З економічної точки зору вартість чистих активів дозволяє відстежити наявність майна, що підлягає розподілу між засновниками у разі ліквідації юридичної особи. Даний показник точно характеризує фінансове становище організації. Від розміру чистих активів залежить величина статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств.

Відповідно до Федеральним законом "Про акціонерні товариства" сума, на яку збільшується статутний капітал товариства за рахунок майна товариства, не повинна перевищувати різницю між вартістю чистих активів товариства і сумою статутного і резервного капіталу товариства. Крім того, суспільство не має права приймати рішення про виплату дивідендів, якщо на день прийняття такого рішення вартість чистих активів менше суми статутного і резервного капіталу.

З юридичної точки зору показник чистих активів дозволяє контролювати можливість організації відповідати за зобов'язаннями перед засновниками і кредиторами. Товариство зобов'язане оголосити про зменшення статутного капіталу, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів виявляється менше його статутного капіталу.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року величина чистих активів виявиться менше величини мінімального статутного капіталу, товариство зобов'язане прийняти рішення про свою ліквідацію. Якщо суспільство в розумний строк не прийме рішення про зменшення свого статутного капіталу або про ліквідацію, кредитори вправі вимагати від суспільства дострокового припинення або виконання зобов'язань та відшкодування їм збитків. У цих випадках орган, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, або інші державні органи чи органи місцевого самоврядування, яким право такого вимоги надано Федеральним законом, можуть пред'явити до суду вимога про ліквідацію товариства.

Показник чистих активів необхідно розраховувати щоквартально, а також в кінці року. Результати розрахунку включаються до складу бухгалтерської звітності.

Чисті активи організації визначаються шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми її зобов'язань (пасивів), прийнятих до розрахунку.

До активів, що приймаються в розрахунок величини чистих активів, відносяться:

 • - Розділ I бухгалтерського балансу;
 • - Розділ II бухгалтерського балансу за винятком дебіторської заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу.

До пасивів, що приймаються в розрахунок величини чистих активів, відносяться:

 • - Розділ IV;
 • - Розділ V за мінусом рядка 1530 "Доходи майбутніх періодів".

Якщо вартість чистих активів вийшла з негативним знаком, то ця сума відображається у Звіті про зміни капіталу в круглих дужках.

У табл. 4.6 наведено порядок заповнення Звіту про зміни капіталу на підставі інформації про рух і залишки на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

Таблиця 4.6. Порядок заповнення статей Звіту про зміни капіталу

Рядок звіту

Код рядка

Порядок формування показника

1

2

3

Величина капіталу на 31 грудня року, що передує попередньому

+3100

Залишки по рахунках 80. 81 (показується в круглих дужках), 82, 83 і 84 на 31 грудня року, що передує попередньому

Збільшення капіталу - усього

+3210

Сума рядків 3211-3216 по кожній окремо взятій графі

в тому числі: чистий прибуток

+3211

Заповнюється на підставі кореспонденції рахунків: Д-т 99 К-т 84

переоцінка майна

3212

Відбивається дооцінка необоротних активів:

Д-т 01,04 К-т 83 за вирахуванням Д-т 83 К-т 02, 05

доходи, що відносяться безпосередньо на збільшення кап і гала

3213

Відображається збільшення додаткового капіталу або нерозподіленого прибутку, наприклад: Д-т 75 К-т 83

додатковий випуск акцій

+3214

Заповнюється на підставі записів: Д-т рахунків 75, 84, 83 - К-т рахунки 80 у частині додаткового випуску акцій

збільшення номінальної вартості акцій

+3215

Заповнюється на підставі записів: Д-т рахунків 75, 84, 83 - К-т рахунки 80 у частині збільшення номінальної вартості акцій

реорганізація юридичної особи

3216

Заповнюється організацією-правонаступником (яка не припиняє свою діяльність) на підставі запису: Д-т рахунку 84 - К-т рахунки 80.

Зменшення капіталу - усього

3220

Сума рядків 3221-3227 (рядок 3 220, а також 3221-3227 показуються в круглих дужках)

в тому числі: збиток

+3221

Заповнюється на підставі кореспонденції рахунків: Д-т 84 К-т 99

переоцінка майна

3222

Відбивається уцінка необоротних активів за рахунок суми дооцінки, утвореної в попередні звітні періоди: Д-т 83 К-т 01,04 за вирахуванням Д-т 02, 05 К-1 83

витрати, що відносяться безпосередньо на зменшення капіталу

3223

Відображається зменшення додаткового капіталу або нерозподіленого прибутку, наприклад: Д-т 83 К-т 75

зменшення номінальної вартості акцій

3224

Заповнюється на підставі записів: Д-т рахунки 80 - К-т рахунку 75-1 в частині зменшення номінальної вартості акцій

зменшення кількості акцій

+3225

Відбивається дебетовий оборот за рахунком 80, викликаний зменшенням кількості акцій, наприклад при анулюванні власних акцій, викуплених у акціонерів: Д-т рахунки 80 К-т рахунку 81.

реорганізація юридичної особи

+3226

Заповнюється при відображенні зниження розміру статутного капіталу у разі реорганізації юридичної особи та на підставі запису: (Д-т рахунки 80 - К-т рахунки 84).

дивіденди

+3227

Береться оборот за дебетом рахунка 84 в кореспонденції з рахунком 75, субрахунок "Розрахунки по виплаті доходів". Якщо дивіденди нараховано засновникам, які одночасно є працівниками організації, то використовується оборот за дебетом рахунка 84 в кореспонденції з рахунком 70, субрахунок "Доходи від участі в капіталі".

Зміна додаткового капіталу

+3230

Показується різниця між збільшенням і зменшенням додаткового капіталу

Зміна резервного капіталу

+3240

Показується різниця між збільшенням і зменшенням резервного капіталу

Величина капіталу на 31 грудня попереднього року

+3200

Показується величина капіталу на кінець попереднього року, розрахована як величина капіталу на початок попереднього року плюс збільшення капіталу всього і мінус зменшення капіталу всього за попередній рік

Збільшення капіталу - усього

+3310

Сума рядків 3211 -3216 по кожній окремо взятій графі

в тому числі: чистий прибуток

3311

Заповнюється на підставі кореспонденції рахунків: Д-т 99 К-т 84

переоцінка майна

+3312

Відбивається дооцінка необоротних активів:

Д-т 01,04 К-т 83 за вирахуванням Д-т 83 К-т 02, 05

доходи, що відносяться безпосередньо на збільшення капіталу

3313

Відображається збільшення додаткового капіталу або нерозподіленого прибутку, наприклад: Д-т 75 К-т 83

додатковий випуск акцій

3314

Заповнюється на підставі записів: Д-т рахунків 75, 84, 83 - К-т рахунки 80 у частині додаткового випуску акцій

збільшення номінальної вартості акцій

3315

Заповнюється на підставі записів: Д-т рахунків 75, 84, 83 - К-т рахунки 80 у частині збільшення номінальної вартості акцій

реорганізація юридичної особи

3316

Заповнюється організацією-правонаступником (яка не припиняє свою діяльність) на підставі запису: Д-т рахунку 84 - К-т рахунки 80

Зменшення капіталу - усього

+3320

Сума рядків 3221-3227 (рядок 3 220, а також 3221-3227 показуються в круглих

дужках "

в тому числі: збиток

+3321

Заповнюється на підставі кореспонденції рахунків: Д-т 84 К-т 99

переоцінка майна

+3322

Відбивається уцінка необоротних активів за рахунок суми дооцінки, утвореної в попередні звітні періоди: Д-т 83 К-т 01,04 за вирахуванням Д-т 02, 05 К-т

83

витрати, що відносяться безпосередньо на зменшення капіталу

3323

Відображається зменшення додаткового капіталу або нерозподіленого прибутку, наприклад: Д-т 83 К-т 75

зменшення номінальної вартості акцій

3324

Заповнюється на підставі записів: Д-т рахунки 80 - К-т рахунку 75-1 в частині зменшення номінальної вартості акцій

зменшення кількості акцій

3325

Відбивається дебетовий оборот за рахунком 80, викликаний зменшенням кількості акцій, наприклад при анулюванні власних акцій, викуплених у акціонерів: Д-т рахунки 80 К-т рахунку 81

реорганізація юридичної особи

3326

Заповнюється при відображенні зниження розміру статутного капіталу у разі реорганізації юридичної особи та на підставі запису: (Д-т рахунки 80 - К-т рахунки 84)

дивіденди

3327

Береться оборот за дебетом рахунка 84 в кореспонденції з рахунком 75, субрахунок "Розрахунки по виплаті доходів". Якщо дивіденди нараховано засновникам, які одночасно є працівниками організації, то використовується оборот за дебетом рахунка 84 в кореспонденції з рахунком 70, субрахунок "Доходи від участі в капіталі".

Зміна додаткового капіталу

+3330

Показується різниця між збільшенням і зменшенням додаткового капіталу

Зміна резервного капіталу

+3340

Показується різниця між збільшенням і зменшенням резервного капіталу

Величина капіталу на 31 грудня звітного року

+3300

Показується величина капіталу на кінець звітного року, розрахована як величина капіталу на початок звітного року плюс збільшення капіталу всього і мінус зменшення капіталу всього за звітний рік

Капітал всього до коригувань

+3400

Вказується рух капіталу за попередній рік до вироблених коригувань

Коригування у зв'язку зі змінами облікової політики

+3410

Вказується рух капіталу за попередній рік у зв'язку зі змінами в обліковій політиці

Коригування у зв'язку з виправленням помилок

3420

Вказується рух капіталу за попередній рік у зв'язку з виправленням помилок

Капітал всього після коригувань

3500

Вказується рух капіталу за попередній рік після вироблених коригувань (рядок 3 400 ± рядок 3410 ± рядок 3420)

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) всього до коригування

+3401

Вказується рух нерозподіленого прибутку за попередній рік до вироблених коригувань

Коригування у зв'язку зі зміною облікової політик

+3411

Вказується рух нерозподіленого прибутку за попередній рік у зв'язку зі змінами в обліковій політиці

Коригування у зв'язку з виправленням помилок

3421

Вказується рух нерозподіленого прибутку за попередній рік у зв'язку з виправленням помилок

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) всього після коригувань

3501

Вказується рух нерозподіленого прибутку за попередній рік після вироблених коригувань (рядок 3401 ± рядок 3411 ± рядок 3421)

Інші статті капіталу, за якими здійснені коригування всього до коригувань

3402

Вказується рух інших статей капіталу (не розкритих вище) за попередній рік до вироблених коригувань

Коригування у зв'язку зі зміною облікової політики

+3412

Вказується рух капіталу за попередній рік у зв'язку зі змінами в обліковій політиці

Коригування у зв'язку з виправленням помилок

3422

Вказується рух капіталу за попередній рік у зв'язку з виправленням помилок

Інші статті капіталу, за якими здійснені коригування всього після коригувань

3502

Вказується рух інших статей за попередній рік після вироблених коригувань (рядок 3 402 ± рядок +3412 ± рядок 3422)

Чисті активи

+3600

Необхідно вказати розмір чистих активів на початок і кінець звітного року. Цей показник потрібно розрахувати за формулою, яка наведена у Порядку оцінки вартості чистих активів акціонерного товариства, затвердженому наказом Мінфіну Росії і ФКЦБ Росії від 29.01.2003 р № Юн / 03-6 / пз. Його можуть застосовувати і товариства з обмеженою відповідальністю

 
<<   ЗМІСТ   >>