Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Склад і зміст звіту про прибутки і збитки

В основу побудови звіту про прибутки та збитки в Росії покладена класифікація доходів і витрат, встановлених

Таблиця 4.4. Порядок заповнення статей пасиву бухгалтерського балансу

Рядок балансу

Код рядка балансу

Порядок формування показника

1

2

3

Статутний капітал

+1310

Сальдо рахунку 80

Власні акції, викуплені в акціонерів

1 320

Сальдо рахунку 81 показується в круглих дужках

Переоцінка необоротних активів

1340

Сальдо рахунку 83 субрахунки "Переоцінка необоротних активів"

Додатковий капітал (без переоцінки)

+1350

Сальдо рахунку 83 (без субрахунки "Переоцінка необоротних активів")

Резервний капітал

+1360

Сальдо рахунку 82

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1370

Сальдо рахунків 84, 99 (згортається)

Разом по розділу III

1 300

Сума рядків 1310, 1340, 1350, 1 360 і 1370 за мінусом рядка 1 320

Позикові кошти

1410

Залишок за рахунком 67, на якому відображена заборгованість за довгостроковими кредитами і позиками, а також сума відсотків по них

Відкладені податкові зобов'язання

1 420

Сальдо рахунку 77

Оціночні зобов'язання

1 430

Залишок за рахунком 96 частини залишку невикористаного резерву, створеного більш ніж на 12 місяців

Інші зобов'язання

1 450

Довгострокові пасиви, які не були відображені по інших рядках розділу IV "Довгострокові зобов'язання"

Разом по розділу IV

1 400

Сума рядків 1410, 1420, 1430 і 1450

Позикові кошти

1 510

Залишок за субрахунками рахунку 66, на якому відображені заборгованості по короткострокових кредитах і позиках, а також сума відсотків по них

Кредиторська заборгованість

1 520

Сума сальдо субрахунків рахунків 76 і 60, на яких відображена заборгованість перед постачальниками та підрядниками Кредитові залишки по рахунках 68, 69,70 Кредитовий залишок субрахунків "Розрахунки

за претензіями і "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню" рахунку 76 і кредитове сальдо рахунку 71 Кредитові залишки субрахунку "Розрахунки по виплаті доходів" рахунки 75 і субрахунки "Розрахунки з працівниками по виплаті доходів по акціях і часткам" рахунки 70

Доходи майбутніх періодів

1 530

Залишок по рахунках 98 і 86 (для комерційних організацій)

Оціночні зобов'язання

1 540

Сальдо рахунку 96 в частині створених резервів на термін не більше 12 місяців

Інші зобов'язання

+1550

Короткострокові зобов'язання, які не можна віднести до інших статей розділу "Короткострокові зобов'язання"

Разом по розділу V

1500

Сума рядків 1510, 1520, 1530, 1540 і 1550

Баланс

1 700

Сума рядків 1300, 1400 і 1500

ная ПБУ 9/99 "Доходи організації" та ПБО 10/99 "Витрати організації".

Доходи - це збільшення економічних вигод і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу. Витратами визнається зменшення економічних вигод і (або) погашення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу. Не визнаються доходами (витратами) надходження (виплати):

 • - Сум податку на додану вартість, акцизів, експортних мит і інших аналогічних платежів;
 • - За договорами комісії, доручення та іншим агентськими договорами;
 • - Попередньої оплати за продукцію (роботи, послуги);
 • - В заставу, якщо за договором заставне майно передається заставодержателю;
 • - В погашення кредитів і позик, наданих позичальнику;
 • - В якості внеску до статутного капіталу.

Для цілей бухгалтерського обліку та розкриття у звітності доходи і витрати підрозділяються на звичайні та інші. Це розмежування організація виробляє самостійно виходячи з характеру своєї діяльності, введення доходів і витрат і умов їх отримання.

До звичайної діяльності, як правило, відносять вид діяльності, зазначений у статуті та (або) установчих документах. При реєстрації юридичної особи у Органах територіальної статистики присвоюють код видів економічної діяльності (КВЕД). Крім того, до звичайної діяльності можна віднести надходження, які істотні в загальній сумі доходів і носять регулярний характер. Витрати у звіті про прибутки і збитки визнаються з урахуванням зв'язку між проведеними витратами та надходженнями (принцип відповідності доходів і витрат).

За рядками 2110-2220 наводиться інформація про доходи і витрати від звичайної діяльності, де розкриваються показники виручки від продажу продукції (робіт, послуг) і повної собівартості, сформовані наростаючим підсумком за рік на рахунку 90 "Продажі".

Виручка (рядок 2 110) - сума, врахована за кредитом рахунка 90 "Продажі" в кореспонденції з рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Із загального обсягу виручки виключаються суми ПДВ, акцизів, експортних мит і інших аналогічних платежів.

Відповідно до п. 12 ПБУ 9/99 "Доходи організацій" виручка визнається в бухгалтерському обліку при виконанні наступних умов:

 • а) організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином;
 • б) сума виручки може бути визначена;
 • в) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації (коли отримано актив або відсутня невизначеність відносно одержання активу);
 • г) право власності (володіння, користування і розпорядження) на товар перейшло від організації до покупця, робота прийнята замовником, послуга надана (підписано акт виконаних робіт);
 • д) витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

Якщо стосовно грошових коштів та інших активів, отриманих організацією в оплату, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку визнається кредиторська заборгованість (аванси отримані), а не виручка.

Для визнання в бухгалтерському обліку виручки від надання за плату в тимчасове користування своїх активів, прав, що випливають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності і від участі в статутних капіталах інших організацій, повинні бути одночасно дотримані умови, визначені у вищеперелічених пунктах "а", "б" і "в".

Організація може визнавати в бухгалтерському обліку виручку від виконання робіт, надання послуг, продажу продукції з тривалим циклом виготовлення у міру готовності роботи, послуги, продукції (з використанням рахунку 46 "Виконані етапи по незавершених роботах") або по завершенню всіх робіт, послуг, виготовлення продукції в цілому. Варіант визнання виручки випливає із договору із замовником і повинен бути обумовлений в обліковій політиці. Відносно різних за характером і умовами виконання робіт організація може застосовувати у звітному періоді різні способи визнання виручки.

Виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна та (або) величини дебіторської заборгованості. Величина надходжень і (або) дебіторської заборгованості визначається на підставі договорів, укладених з покупцем. Якщо ціна на продукцію, роботи, послуги договором не визначена, то для визначення виручки приймається ціна, за якою у порівнянних обставин організація визначає виторг у відношенні аналогічної продукції, робіт, послуг.

При продажу продукції, робіт, послуг на умовах комерційного кредиту, наданого у вигляді відстрочення або розстрочення оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку в повній сумі дебіторської заборгованості.

Величина надходження і (або) дебіторської заборгованості за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, приймається до бухгалтерського обліку за вартістю товарів, що підлягають отриманню організацією. Вартість товарів (цінностей), отриманих організацією, встановлюють виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів. При неможливості встановити вартість товарів (цінностей) виручка визначається за вартістю переданих товарів виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає виторг у відношенні аналогічної продукції.

У випадках зміни зобов'язання за договором первісна величина надходжень і (або) дебіторської заборгованості коригується виходячи з вартості активу, що підлягає отриманню організацією. Вартість активу, що підлягає отриманню, визначають виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів. Величина надходжень і (або) дебіторської заборгованості визначається з урахуванням всіх наданих організацією відповідно до договором знижок (надбавок).

При утворенні відповідно до правил бухгалтерського обліку резерву по сумнівних боргах величина виручки не змінюється.

Деякі особливості визнання виручки маються в організаціях торгівлі. Виручкою від продажу товарів є товарообіг, тобто вартість відвантажених (в оптовій торгівлі) або відпущених (у роздріб) покупцям товарів за продажними цінами без ПДВ та інших аналогічних зборів і платежів. Виручкою у посередницьких організацій (комісіонерів.

агентом і т.п.) визнається величина комісійної винагороди.

Показник "Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг" є узагальнюючим. У разі здійснення декількох видів діяльності організації повинні розкрити доходи відокремлено по кожному виду діяльності, якщо вони істотні для характеристики фінансового стану організації. Для цього можна використовувати вільні рядки і розташувати їх нижче розглянутого показника.

Собівартість продажів (рядок 2120) - показник розкриває величину витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, виручка від продажу яких відображена в рядку 2 110 звіту про прибутки і збитки. Для цілей формування фінансового результату собівартість визначається на базі витрат по звичайних видах діяльності. Порядок визнання витрат визначено ПБУ10 / 99 "Витрати організацій".

До складу витрат по звичайних видах діяльності входять наступні елементи, які можуть бути розкриті в окремій таблиці Пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки:

 • - матеріальні затрати;
 • - Витрати на оплату праці;
 • - Відрахування на соціальні потреби;
 • - Амортизація;
 • - Інші витрати.

Величина витрат визначається виходячи з цін та умов договорів на поставку матеріальних цінностей, трудових договорів тощо У собівартість включається частка витрат, визнаних як у звітному періоді, так і в попередні періоди, і перехідних витрат, що мають відношення до одержання доходів у наступні звітні періоди, з урахуванням коректувань, що залежать від особливостей виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та їх продажу .

Фактична собівартість реалізованої продукції відображається в обліку записом: Д-т рахунку 90 "Продажі" - К-т рахунки 43 "Готова продукція". Якщо обліковою політикою передбачено використання рахунку 40 "Випуск продукції", то по цьому рядку відображається величина, нормативної собівартості відвантаженої продукції, відображеної записом Д-т рахунку 90 "Продажі" - К-т рахунки 43 "Готова продукція", а також величина відхилень фактичної собівартості від нормативної по випущеної з виробництва продукції, списаної проведенням Д-т рахунку 90 "Продажі" - К-т рахунки 40 "Випуск продукції" додаткової або сторнировочной записом.

Організації торгівлі по даній статті вказують покупну вартість реалізованих товарів (Д-т рахунку 90 "Продажі" - К-т рахунки 41 "Товари"). Якщо товари були враховані за продажними цінами (в організаціях роздрібної торгівлі), то слід виключити (сторнувати) частку торгової націнки, що припадає на продані товари (Д-т рахунку 90 Продажі "- К-т рахунку 42" Торговельна націнка "). Якщо в звіті про прибутки і збитки виручка від реалізації продукції, робіт, послуг розкрита за видами діяльності, то показник собівартості повинен показувати витрати, що забезпечили ці доходи, у розрізі зазначених видів діяльності.

Валовий прибуток (збиток) (рядок 2 100) - показник визначається як різниця між виручкою від продажу продукції (роботи, послуг) і величиною собівартості.

Комерційні витрати (рядок 2 210) - витрати організації, пов'язані з продажем продукції і враховані на рахунку 44 "Витрати на продаж". Комерційні витрати можуть визнаватися в бухгалтерському обліку повністю в році їх визнання або розподілятися між проданою і непроданої (відвантаженої) продукцією. Спосіб визнання витрат на продаж повинен бути обговорений в обліковій політиці та розкритий в пояснювальній записці.

Торговельні організації відображають за статтею "Комерційні витрати" величину витрат обігу, врахованих на рахунку 44

"Витрати на продаж". Витрати обігу збільшують собівартість продажів в повній сумі в році їх визнання, за винятком статті "Транспортні витрати" (якщо величина транспортних витрат у відповідності до облікової політики відображається у складі витрат обігу, а не у вартості товарів). Стаття "Транспортні витрати" розподіляється на вартість проданих і непроданих товарів. На собівартість продажів списується частка транспортних витрат, що відноситься до вартості проданих товарів (Д-т рахунку 90 "Продажі" - К-т рахунки 44 "Витрати на продаж).

Управлінські витрати (рядок 2220) - показник застосовується в організаціях, які відповідно до облікової політики формують скорочену собівартість продукції (робіт, послуг). У цьому випадку управлінські витрати збираються на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" і списуються в повній сумі в кредит рахунку 90 "Продажі".

У разі віднесення управлінських витрат на собівартість продукції (Д-т рахунки 20 - К-т рахунки 26) їх величина буде включена в показник "Собівартість продукції, робіт, послуг" по рядку 2 120 звіту про прибутки і збитки. Отже, за статтею "Управлінські витрати" можна поставити прочерк або не приводити її в звіті.

Прибуток (збиток) від продажу (рядок 2 200) - підсумковий показник між доходами і витратами по звичайних видах діяльності, який визначається шляхом вирахування з показника "Валовий прибуток" величини комерційних і управлінських витрат.

Рядок 2200 = рядок 2100 - рядок 2 210 - рядок 2220.

У наведених нижче рядках звіту про прибутки і збитки розкривається інформація про інші доходи та витрати.

Доходи від участі в інших організаціях (рядок 2310) - відображається величина дивідендів по акціях, відсотків по вкладах в статутний капітал інших організацій, у тому числі дочірніх і залежних товариств. Підставою для визнання є рішення зборів засновників організацій, які розподіляють прибуток між учасниками. Найчастіше такі події ставляться до подій після звітної дати: Д-т рахунка 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" К-т рахунку 91 - "Інші доходи і витрати".

Відсотки до отримання (рядок 2320) - сума відсотків, які організація повинна отримати по облігаціях, депозитах, державним цінних паперів, наданими позиками, а також за зберігання грошових коштів на рахунках в банках. Доходи організації у вигляді відсотків відображаються записом: Д-т рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами кредиторами" - К-т рахунки 91 Інші доходи і витрати ". Відсотки нараховуються за кожний минулий звітний період виходячи з умов договору. При цьому умови визнання відсотків бухгалтерському обліку аналогічні умовам визнання виручки від реалізації продукції.

Відсотки до сплати (рядок 2 330) - відсотки, які організація повинна сплатити за власними борговими цінними паперами, кредитами і позиками. Витрати у вигляді відсотків відображаються записом: Д-т рахунку 91 "Інші доходи і витрати" - К-т рахунки 66 "Розрахунки по короткострокових позиках і кредитах", 67 "Розрахунки за довгостроковими позиками і кредитами". Відсотки нараховуються за кожний минулий звітний період відповідно до умов договорів.

Інші доходи (рядок 2 340) - розкривається величина витрат, визнаних такими відповідно до ПБУ 9/99 "Доходи організацій":

 • - Штрафи, пені, неустойки - до отримання за порушення умов господарських договорів (Д-т рахунки 76 - К-т рахунки 91);
 • - Вартість активів, отриманих безоплатно, визнання державної допомоги (Д-т рахунки 98 - К-т рахунки 91);
 • - Надходження, пов'язані з відшкодуванням збитків організації (Д-т рахунки 76 - К-т рахунки 91);
 • - Прибуток минулих років, виявлена у звітному році (Д-т різних рахунків - К-т рахунки 91);
 • - Суми кредиторської і депонентської заборгованості, списані по закінченню термінів позовної давності (Д-т рахунків 60, 76 К-т рахунку 91);
 • - Позитивні курсові різниці (Д-т рахунків 50, 52, 60, 62, 71 та ін. К-т рахунку 91);
 • - Надлишки, виявлені при інвентаризації (Д-т рахунків 01, 10, 41 та ін. - К-т рахунки 91) і т.д .;
 • - Доходи (виручка без ПДВ та інших аналогічних платежів) продажу основних засобів, матеріальних цінностей, іноземної валюти та іншого майна організації;
 • - Плата за користування об'єктами основних засобів, переданими за договором поточної оренди (якщо це не є основним видом діяльності);
 • - Ліцензійні платежі за користування об'єктами інтелектуальної власності (якщо це не є основним видом діяльності);
 • - Прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства);
 • - Суми дооцінки основних засобів (нематеріальних активів) в межах суми уцінки цього основного засобу (нематеріального активу) в попередні звітні періоди, віднесеної на інші витрати;
 • - Доходи, які можуть виникнути в результаті надзвичайних обставин: суми страхового відшкодування, вартість матеріальних цінностей, що залишилися від списання непридатних до подальшого відновлення і подальшого використання активів організації та ін.

Нарахування доходів відображається записами: Д-т рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 62 "Розрахунки з покупцями замовниками" - К-т рахунки 91 "Інші доходи і витрати".

Інші витрати (рядок 2 350) - відображається величина витрат, визнаних ними відповідно до ПБО 10/99 "Витрати організацій":

 • - Штрафи, пені, неустойки - до сплати за порушення умов господарських договорів (Д-т рахунки 91 - К-т рахунків 62, 76,60) ;.
 • - Відшкодування іншим організаціям збитків (Д-т рахунку 91 К-т рахунку 76);
 • - Збитки минулих років, виявлені у звітному році (Д-т рахунки 91 - К-т різних рахунків);
 • - Суми дебіторської заборгованості, списані після закінчення термінів позовної давності (Д-т рахунки 91 - К-т рахунків 62, 76);
 • - Негативні курсові різниці (Д-т рахунки 91 - К-т рахунків 52, 60, 62, 71 та ін.);
 • - Недостачі, виявлені при інвентаризації, за якими винні не встановлені (Д-т рахунку 91. - К-т рахунки 94) і т.д .;
 • - Витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів, матеріальних цінностей, валюти та іншого майна організацій (Д-т рахунки 91 - К-т рахунків 01, 10, 57 та ін.);
 • - Витрати, пов'язані з наданням у тимчасове користування об'єктів основних засобів (амортизація: Д-т рахунку 91 - К-т рахунку 02; капітальний ремонт: Д-т рахунку 91 - К-т рахунків 10, 70, 69, 60 та ін. );
 • - Витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інші інтелектуальної власності (Д-т рахунки 91 - К-т рахунків 04 та ін.);
 • - Витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитами організаціями (Д-т рахунки 91 - К-т рахунки 51);
 • - Відрахування в оціночні резерви, створювані відповідно правилами бухгалтерського обліку (резерви по сумнівних боргах: Д-т рахунку 91 - К-т рахунку 63; резерви під зниження вартості матеріальних цінностей: Д-т рахунку 91 - К-т рахунку 14; резерви під знецінення фінансових вкладень: Д-т рахунку 91 - К-т рахунки 59);
 • - Збиток, отриманий організаціями в результаті спільної діяльності (Д-т рахунки 91 - К-т рахунки 76);
 • - Регіональні і місцеві податки (Д-т рахунки 91 - К-т рахунки 68);
 • - Сума уцінки основних засобів (нематеріальних активів) понад суму його дооцінки, зарахованої в додатковий капітал при переоцінці в попередні звітні періоди;
 • - Надзвичайні витрати: втрати, що виникли в результаті надзвичайних обставин: стихійного лиха, пожежі, аварії та ін.

Ці витрати також враховують за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати".

Інші витрати можуть не показуватися в звіті про прибутки збитки розгорнуто по відношенню до відповідних доходам, коли:

 • - Відповідними правилами бухгалтерського обліку це передбачено або не заборонено;
 • - Витрати і пов'язані з ними доходи, що виникли в результаті факту господарської діяльності, не істотні для характеристики фінансового стану організації.

У перерахованих вище випадках у звіті про прибутки і збитки може бути показано сальдо доходів і витрат.

Прибуток (збиток) до оподаткування (рядок 2300) - визначається розрахунковим шляхом: "Прибуток (збиток) від продажу" плюс інші доходи мінус інші витрати:

Рядок 2 300 = рядок 2200 + рядок 2310 + рядок 2320 - рядок 2 330 + рядок 2340 - рядок 2 350.

Подальше формування показників звіту виробляють з виконанням вимог, встановлених ПБУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток".

Поточний податок на прибуток (рядок 2410) - це сума нарахованого до сплати до бюджету податку на прибуток. Його величина, обчислена за звітний період, відображається у податковій декларації з податку на прибуток. У бухгалтерському обліку сума податку на прибуток формується з урахуванням вимог ПБУ 18/02 наступним чином:

± ТНП = ± УРНП (УДНП) + ІОНА - ионо + ПНО - ПНА, (4.1)

де ТНП - поточний податок на прибуток (податок, розрахований за даними податкового обліку) або поточний податковий збиток;

УРНП (УДНП) - умовний витрата (+) з податку на прибуток (податок, розрахований за даними бухгалтерського обліку: Д-т рахунку 99 - К-т рахунки 68) або умовний дохід (-) з податку на прибуток, відбитий записом: Дебет рахунки 68 Кредит рахунку 99 (якщо за даними бухгалтерського обліку отримано збиток);

ІОНА - зміни відкладеного податкового активу (сума податку на прибуток, яка у звітному періоді збільшує суму податку, нарахованого до бюджету (Д-т рахунки 09 - К-т рахунку 68), а у майбутніх податкових періодах буде прийнята до відрахування (Д-т рахунки 68 - К-т рахунки 09), що означає різницю між дебетовим і кредитовим оборотом за рахунком 09, де цей рахунок був використаний в кореспонденції з рахунком 68;

Іоно - зміни відкладеного податкового зобов'язання (сума податку на прибуток, яка у звітному періоді виключена з розрахунку податку (Д-т рахунку 68 - К-т рахунку 77), а в майбутніх звітних періодах буде прийнята до нарахування (Дебет рахунку 77 Кредит рахунку 68 ), що означає різницю між кредитовим і дебетовим оборотом за рахунком 77, де цей рахунок був використаний в кореспонденції з рахунком 68;

ПНО - постійне податкове зобов'язання (сума податку на прибуток яка призводить до збільшення податку на прибуток у звітному періоді та не приймається до відрахування в наступних податкових періодах) (Д-т рахунки 99 - К-т рахунки 68);

ПНА - постійний податковий актив (сума податку на прибуток яка призводить до зменшення податку на прибуток у звітному періоді та не приймається до відрахування в наступних податкових періодах) (Д-т рахунку 68 - К-т рахунки 99).

Постійні податкові зобов'язання (активи) (рядок +2421). Інформація про ПНО (ПНА) у звіті про прибутки і збитки сальдіруются і показується у вигляді різниці по цьому рядку. При цьому під ПНА розуміють суму податку на прибуток, яка виключається з розрахунку податку на прибуток у звітному періоді і не зізнається в наступних податкових періодах: Д-т рахунку 68 - К-т рахунку 99. ПНО, навпаки, збільшує суму податку на прибуток в звітному періоді одноразово: Д-т рахунку 99 - К-т рахунки 68.

Постійне податкове зобов'язання визначається як добуток постійної різниці, що виникла у звітному періоді, на ставку податку на прибуток. Постійні різниці виникають в результаті:

 • - Перевищення фактичних витрат, що враховуються при формуванні бухгалтерського прибутку, над витратами, прийнятими для цілей оподаткування прибутку в межах норм;
 • - Невизнання для цілей оподаткування витрат, пов'язаних з безоплатною передачею майна іншим організаціям;
 • - Освіти збитку, перенесеного на майбутнє, який після закінчення певного часу не буде прийнятий для зменшення оподатковуваної бази з податку на прибуток;
 • - Невизнання для цілей оподаткування прибутку збитку, пов'язаного з появою різниці між балансовою та узгодженої вартістю майна при внесенні його до статутного капіталу інших організацій;
 • - Інших аналогічних відмінностей.

Зміни відкладених податкових зобов'язань (ионо) (рядок 2430). Заповнюючи цей рядок, слід враховувати те, що відкладені податкові зобов'язання дорівнюють величині оподатковуваних тимчасових різниць, що виникли у звітному періоді, помножених на ставку податку на прибуток. Їх нарахування відображається записом Д-т рахунки 68 - К-т рахунки 77. У наступному податковому періоді частина ВОНО збільшує суму податку на прибуток: Д-т рахунку 77 - К-т рахунку 68. ВОНО, списані на рахунок прибутків і збитків при вибутті активу, за яким вони були розраховані, у сумі, на яку не буде зменшена оподатковуваний прибуток як звітного, так і наступних періодів, відображаються так: Д-т рахунку 77 "Відкладене податкове зобов'язання" - К-т рахунки 99 "Прибули і збитки" . Таким чином, по цьому рядку повинна знайти відображення різниця між кредитовим і дебетовим оборотом за звітний період за рахунком 77 "Відкладені податкові зобов'язання". Якщо кредитовий оборот (нарахування зобов'язань) перевищує дебетовий (списання або погашення ВПЗ), то результат зменшить прибуток (збільшить збиток). В іншому випадку прибуток буде збільшена (збиток зменшений). Від цих обставин залежить порядок запису за рядком 2 430 (у круглих дужках або без дужок).

Зміни відкладених податкових активів (ІОНА) (+2450). Відзначимо, що визнання ВОНА в бухгалтерському обліку відображається записом: Д-т рахунку 09 - К-т рахунку 68. У звітному періоді можуть бути прийняті до відрахування суми податку на прибуток, визнані у минулих звітних періодах: Д-т рахунку 68 - К- т рахунка 09. Крім того, ВОНА, списані на рахунок прибутків і збитків при вибутті активу, за яким вони були розраховані, у сумі, на яку не буде зменшена оподатковуваний прибуток як звітного, так і наступних періодів, відбивається так: Д-т рахунка 99 "Прибутки і збитки" - К-т рахунки 09 "Відкладені податкові активи". Для заповнення зазначеного рядка необхідно визначити різницю між визнаними у звітному періоді та прийнятими до відрахування (списаними) активами (різниця між дебетовим і кредитовим оборотом за рахунком 09). Таким чином, показник ВОНА може вийти як з позитивним, так і з негативним значенням. Якщо ця різниця позитивна, то результат додають до прибутку до оподаткування (зменшують збиток). Якщо різниця негативна, то отриманий результат потрібно віднімати з прибутку (додавати до збитку) і відображати в круглих дужках.

По рядку "Інше" (2460) можуть відображатися суми штрафних санкцій за прострочення платежів, заниження податкових баз і т.п.

Чистий прибуток (збиток) (рядок 2 400) розраховується за формулою

ЧП = ПН - ТНП ± ІОНА ± ионо, де ЧП - чистий прибуток (збиток) за звітний період (рядок 2 400);

ПН - прибуток (збиток) до оподаткування (рядок 2300);

ТНП - поточний податок на прибуток (рядок 2 410);

Іоно - зміна відкладених податкових зобов'язань, тобто різниця між визнаними до зменшення податку на прибуток (кредитовий оборот рахунка 77) і нарахованими сумами податку на прибуток (дебетовий оборот рахунка 77) у звітному періоді (рядок 2 430);

ІОНА - зміна відкладених податкових активів, тобто різниця між визнаною величиною (дебетовий оборот рахунка 09) і прийнятої до відрахування (кредитовий оборот рахунка 09) у звітному періоді (рядок 2 450).

Показник "Чистий прибуток (збиток)" інформує користувача про фінансовий результат діяльності організації за звітний період і є базою для розподілу прибутку між засновниками (акціонерами). Построчная формула для визначення величини чистого прибутку буде виглядати так:

рядок 2400 = рядок 2300 - рядок 2 410 - рядок 2421 - рядок 2 430 + рядок 2 450.

Підбивши підсумок, наведемо алгоритм розрахунку показника "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", який розкривається в бухгалтерському балансі по рядку 1370 і формується в наступному порядку:

 • 1) валовий прибуток (збиток) - різниця між виручкою-нетто та виробничої (повної або скороченої) собівартістю продажу;
 • 2) прибуток (збиток) від продажу - різниця між валовим прибутком і величиною управлінських витрат і комерційних витрат;
 • 3) прибуток (збиток) до оподаткування - різниця між прибутком (збитком) від продажів і іншими доходами та витратами;
 • 4) чистий прибуток (збиток) - різниця між прибутком (збитком) до оподаткування і величиною нарахованого поточного податку на прибуток, з урахуванням ПНО (ПНА), ВПЗ та ВПА, а також нарахованих штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
 • 5) нерозподілений прибуток (збиток) - різниця між чистим прибутком (збитком) і сумою доходів, нарахованих засновникам, а також з урахуванням інших рішень про розподіл чистого прибутку звітного року.

Показник "Чистий прибуток (збиток)", розрахований у звіті про прибутки і збитки, може відповідати різниці між показниками на початок і кінець звітного періоду по рядку "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" бухгалтерського балансу, якщо прибуток не розподіляється між засновниками протягом звітного періоду. В іншому випадку пов'язати ці показники не представляється можливим.

Результат від переоцінки необоротних активів, не включаються до чистий прибуток (збиток) (рядок 2 510). Тут показують результати від переоцінки необоротних активів, для покриття яких був використаний додатковий капітал. Його визначають на підставі оборотів по рахунку 83, субрахунку "Результат від переоцінки необоротних активів", віднімаючи з кредитового обороту дебетовий.

Результат від інших операцій, не включаються до чистий прибуток (збиток) періоду (рядок 2520). По цьому рядку наводиться сальдіруемий результат, отриманий в результаті рух капіталу за такими господарськими операціями, як:

 • - Використання резервного капіталу на погашення облігацій акціонерного товариства (Дебет 82 Кредит 66,67);
 • - Віднесення суми різниці між продажною і номінальною вартістю акцій, вирученої в процесі формування статутного капіталу за рахунок продажу акцій за ціною, що перевищує номінальну вартість (Дебет 75 Кредит 83);
 • - Розподіл сум додаткового капіталу між засновниками (Дебет 83 Кредит 75) та ін.

Сукупний фінансовий результат періоду (рядок 2500). Цей показник запозичений з міжнародних стандартів і дозволяє трансформувати звіт про прибутки та збитки в звіт про сукупний дохід за МСФЗ. По цьому рядку показують не тільки чистий прибуток (збиток), а й результат від переоцінки необоротних активів, тобто всі операції переоцінювального характеру, які відносяться на капітал.

Базовий прибуток (збиток) па акцію (рядок 2900). Цей показник розраховують акціонерні товариства відповідно до Методичних рекомендацій щодо розкриття інформації про прибуток, що припадає на одну акцію, затвердженими наказом Мінфіну Росії від 21.03.2000 р № 29н. Показник базової прибутку на акцію відображає частину прибутку звітного періоду, належну акціонерам - власникам звичайних акцій. Обчислення прибутку, що припадає на привілейовані акції, проводиться відповідно до установчими документами (методичними рекомендаціями порядок розрахунку не розглянутий).

Базовий прибуток на акцію визначається шляхом ділення базової прибутку (збитку) звітного періоду на середньозважену кількість звичайних акцій, що знаходяться в обігу протягом звітного періоду. Під базовою прибутком розуміють частину прибутку, що залишилася після сплати всіх податків і дивідендів за привілейованими акціями. Середньозважена кількість звичайних акцій визначається шляхом ділення кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу на кожне 1-е число місяця звітного періоду, на кількість місяців у звітному періоді.

Приклад. На початок звітного періоду число звичайних акцій, що перебувають в обігу, становило 15000 шт .; 1 липня організація викупила у акціонерів 3000 акцій, а 1 вересня сталася додаткова емісія, яка склала 7500 шт.

Середньозважена кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу (15000 шт. Х б міс. + 12000 шт. Х 2 міс. + + 19500 шт. Х 4 міс): 12 міс. = 16000 шт.

Якщо чистий прибуток (ПП) дорівнює, наприклад 480000 руб., То базова прибуток на акцію (БПА) 480000 руб. : 16000 шт. = = 30 руб.

Разводнения прибуток (збиток) на акцію (рядок 2 910) - величина, яка відображає можливе зниження рівня базової прибутку на акцію у звітному періоді. Під розбавлений прибуток, що припадає на одну акцію, розуміється зменшення прибутку, яке може відбутися в результаті:

 • o конвертації цінних паперів, випущених товариством (привілейованих акцій, облігацій та ін.), у звичайні акції;
 • o виконання суспільством договору купівлі-продажу звичайних акцій у емітента за ціною нижче їх ринкової вартості;
 • o додаткової емісії звичайних акцій і т п.

На відміну від базової прибутку на акцію показник розбавлений прибуток показує можливу найгіршу ситуацію. Така інформація служить попередженням акціонерам про те, що менша прибуток компанії буде розподілена на більшу кількість акцій, тобто розвідний.

Приклад. Чистий прибуток організації (ПП) 480000 руб. Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу 16000 шт. Облігації (кожна конвертується в 1,5 звичайні акції) 1000 шт. Виплата відсотків за облігаціями 20 руб. х 1000 шт. = 20000 руб. Коригування чистого прибутку 480 000 руб. + 20 000 руб. = 500000 руб. Кількість звичайних акцій в результаті конвертації облігацій 16000 шт. + + 1000 шт. х 1,5 шт. = 17500 шт.

Базовий прибуток на акцію БПА 480000 руб. : 16000 шт. = = 30 руб.

Розбавлений прибуток на акцію РПА 500000 руб .: 17500 шт. = = 28,57 руб.

Якщо розміщення додаткових акцій відбулося у звітному році, то базова і розбавлений прибуток коригується. Якщо додатковий випуск стався після звітної дати, але до підписання звітності, то інформація про це повинна бути розкрита в пояснювальній записці.

У табл. 4.5 представлений порядок заповнення статей Звіту про прибутки та збитки на підставі даних бухгалтерського обліку.

Таблиця 4.5. Порядок заповнення статей Звіту про прибутки і збитки

Рядок звіту

Код рядка

Порядок формування показника

1

2

3

Виручка

2110

Різниця між кредитовим оборотом субрахунка "Виручка" рахунки 90 і дебетовими оборотами субрахунків "Податок на додану вартість", "Акциз". "Вивізні мита" рахунки 90

Собівартість продажів

+2120

Дебетовий оборот по субрахунку "Собівартість продажів" рахунки 90 в кореспонденції з рахунками 20, 41, 43 і 45. Організації, які використовують для обліку витрат на виробництво рахунок 40, повинні скорегувати дебетовий оборот по субрахунку "Собівартість продажів" рахунки 90 на різницю між фактичною та нормативної собівартістю продукції. Якщо фактична собівартість виявиться вище нормативної, то сума перевищення додається до дебетовому обороту по субрахунку "Собівартість продажів", а якщо нижче - то віднімається з нього

Валовий прибуток (збиток)

2100

Різниця між рядками 2110 і 2 120

Комерційні витрати

2210

Дебетовий оборот субрахунка "Собівартість продажів" рахунки 90 в кореспонденції з рахунком 44

Управлінські витрати

+2220

Дебетовий оборот субрахунка "Собівартість продажів" рахунки 90 в кореспонденції з рахунком 26

Прибуток (збиток) від продажу

+2200

Різниця рядки 2110 і рядків 2120, 2 210 і 2220

Доходи від участі в інших організаціях

+2310

Кредитовий оборот субрахунків рахунку 91, на яких показана величина доходів від пайової участі в інших організаціях

Відсотки до отримання

2320

Кредитовий оборот субрахунків рахунку 91, на яких показані відсотки до отримання

Відсотки до сплати

2330

Дебетовий оборот субрахунків рахунку 91, де відображені відсотки до сплати

Інші доходи

+2340

Кредитовий оборот за субрахунками рахунку 91, де вказані інші доходи, за мінусом суми ПДВ

Інші витрати

+2350

Дебетовий оборот за субрахунками рахунку 91, на яких відображені інші витрати

Прибуток (збиток) до оподаткування

+2300

Рядок 2200 + рядок 2 310 + рядок 2 320 - рядок 2 330 + рядок 2340 - рядок 2 350

Поточний податок на прибуток

+2410

Різниця між кредитовим і дебетовим оборотом субрахунка "Розрахунки з бюджетом з податку на прибуток" рахунки 68 за звітний період

Постійні податкові зобов'язання (активи)

+2421

Різниця між записами Дебет 99 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток в частині постійних податкових зобов'язань" і Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток в частині постійних податкових активів" Кредит 99. Позитивна різниця записується в круглих дужках, а негативна - без круглих дужок

Зміни відкладених податкових зобов'язань

2430

Різниця між кредитовим і дебетовим оборотами рахунка 77 (якщо результат позитивний, то його записують у круглих дужках і віднімають з рядка 2300, якщо негативний - додають до рядку 2300)

Зміни відкладених податкових активів

2450

Різниця між дебетовим і кредитовим оборотами рахунка 09 (якщо результат позитивний, його додають до рядку 2300, якщо негативний - записують у круглих дужках і віднімають з рядка 2300)

Інше

+2460

Суми штрафних санкцій, нарахованих до бюджету за прострочення платежів, заниження податкових баз і т.п., відображені записом: Д-т рахунку 99 "Прибутки і збитки" - К-т рахунки 68 "Розрахунки з податків і зборів"

Чистий прибуток (збиток)

2400

Рядок 2 300 - рядок 2410 ± рядок 2 421 ± ± рядок 2 430 ± рядок 2 450 - рядок 2460

Результат від переоцінки необоротних активів, не включаються до чистий прибуток (збиток)

2510

Різниця між кредитовим і дебетовим оборотом за рахунком 83 субрахунку "Результат від переоцінки необоротних активів"

Результат від інших операцій, не включаються до чистий прибуток (збиток) періоду

+2520

Результат руху капіталу, відбитий записами: Дебет 82 Кредит 66, 67; Дебет 75 Кредит 83; Дебет 83 Кредит 75 та ін.

Сукупний фінансовий результат періоду

2500

Рядок 2400 ± 2510 ± 2 520

Базовий прибуток (збиток) на акцію

+2900

Частина прибутку, що залишилася після сплати всіх податків і дивідендів за привілейованими акціями за звітний період

Разводнения прибуток (збиток) на акцію

+2910

Розрахункова величина, яка відображає можливе зниження рівня базової прибутку на акцію у звітному періоді

 
<<   ЗМІСТ   >>