Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Формування показників пасиву бухгалтерського балансу

У пасиві бухгалтерського балансу відображаються кредитові залишки по рахунках Головної книги. Статті пасиву групуються в три розділи, що об'єднують показники, однорідні за економічним змістом. Розділи балансу мають наскрізну нумерацію, тобто розділи I, II - актив, а далі розділи III, IV, V - пасив.

Зміст показників статей балансу визначається вимогами нормативних актів з бухгалтерського обліку окремих об'єктів, установчими документами й обліковою політикою організації.

Таблиця 4.3. Порядок заповнення статей активу бухгалтерського балансу

Рядок балансу

Код рядка балансу

Порядок формування показника

1

2

3

Нематеріальні активи

1 110

Різниця між дебетовим сальдо рахунку 04 і кредитовим сальдо рахунку 05 (або сальдо рахунку 04 - якщо амортизація по нематеріальних активів відбивається також на рахунку 04)

Результати досліджень і розробок

1120

Дебетове сальдо по рахунку 08 субрахунки 8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт"

Нематеріальні пошукові активи

1130

Різниця між залишками по рахунках 08 і 05 відповідних субрахунків (з урахуванням переоцінки і зменшення корисності)

Матеріальні пошукові активи

1140

Різниця між залишками по рахунках 08 і 02 відповідних субрахунків (з урахуванням переоцінки і зменшення корисності)

Основні засоби

1150

Різниця між дебетовим залишком рахунка 01 і кредитовим залишком рахунку 02 (у розрахунок не береться субрахунок "Амортизація по майну, що надається іншим організаціям у тимчасове користування"

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

1 160

Сальдо рахунку 03 за мінусом сальдо субрахунка "Амортизація по майну, що надається іншим організаціям у тимчасове користування" рахунки 02

Фінансові вкладення

1170

Сальдо рахунку 58 по довгострокових фінансових вкладень за мінусом сальдо рахунку 59 в частині створених за ним резервів

Відкладені податкові активи

1180

Сальдо рахунку 09

Інші необоротні активи

1 190

Залишки по рахунках 07, 08 (крім субрахунка 08-8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт") та інші показники, не зазначені в попередніх рядках розділу "Необоротні активи"

Разом по розділу I

1100

Сума рядків 1110, 1 120, 1 150, 1 160, 1170, 1180 и 1190

Запаси

1 210

Залишок за рахунком 10 плюс (мінус) дебетове (кредитове) сальдо рахунку 16 за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріальних цінностей, тобто кредитового сальдо рахунку 14 (відповідного субрахунку), а також сальдо по рахунках 11, 20, 21, 23, 29, 44, 45 і 46, 97. Крім того, по цьому рядку враховується сальдо по рахунках 41 і 43 за мінусом сальдо рахунків 14 (відповідних субрахунків) і 42

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

1220

Сальдо рахунку 19

Дебіторська заборгованість

1 230

Сума залишків за дебетом рахунків 62 і 76 за мінусом кредитового сальдо рахунку 63 Дебетове сальдо рахунку 60 субрахунок "Розрахунки за авансами, виданими" Дебетове сальдо рахунку 71 Дебетове сальдо рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" Дебетове сальдо рахунку 75 субрахунок "Розрахунки з внесками до статутного (складеного) капітал "

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)

1 240

Сальдо рахунку 58 по короткострокових фінансових вкладень за мінусом сальдо рахунку 59 в частині створених за ним резервів Залишок за рахунком 55 субрахунок "Депозитні рахунки" - якщо по них нараховують відсотки

Грошові кошти та грошові еквіваленти

+1250

Сума залишків за рахунками 50, 51, 52, 55 (субрахунку "Акредитиви" і "Чекові книжки", "Депозитні рахунки" - якщо за депозитними вкладами не нараховують відсотки), 57

Інші оборотні активи

+1260

Показники, не відображені в попередніх рядках розділу "Оборотні активи" балансу, наприклад, сальдо рахунку 94, якщо винних у нестачі особи до моменту складання балансу не встановлені

Разом по розділу II

1 200

Сума рядків 1210, 1220, +1230, 1240, 1250 і 1260

Баланс

1 600

Сума рядків 1100 та 1200

III. Капітал і резерви (підсумковий рядок 1 300). Статутний капітал (складеного капіталу, статутний фонд, вклади товаришів) (рядок 1310) - відображається величина статутного капіталу, статутного (складеного) капіталу або вклади товаришів (залежно від конкретного джерела утворення юридичної особи).

Величина статутного капіталу вказується та, яка зареєстрована в установчих документах. Зміна величини статутного капіталу в балансі може відбуватися тільки у разі внесення змін до статуту та установчі документи організації.

Статутний капітал акціонерного товариства являє собою суму номінальної вартості акцій, розподілених між його акціонерами. Мінімальний розмір статутного капіталу закритого акціонерного товариства на дату реєстрації установчих документів становить 100 МРОТ, відкритого акціонерного товариства - 1000 МРОТ.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю (000) - це сума номінальної вартості часток, розподілених між учасниками товариства. Мінімальний розмір статутного капіталу на дату реєстрації 000 повинен становити 100 МРОТ.

Власні акції, викуплені в акціонерів (рядок 1 320) - такий показник буде вказаний в балансі акціонерних товариств, які формують статутний капітал як номінальну вартість випущених акцій, придбаних акціонерами. Відповідно до Федеральним законом "Про акціонерні товариства" організація зобов'язана оголосити про зменшення статутного капіталу у випадку, якщо протягом року після їх придбання викуплені акції не продані іншим власникам. Власні акції обліковуються за номінальною вартістю і уточнюють величину сплаченого статутного капіталу.

Викуп власних акцій у акціонерів проводиться за договірною вартістю, яка може відрізнятися від номіналу. Різницю в оцінках відносять на інші доходи / витрати. (Д-т рахунки 81 - К-т рахунки 91 - якщо викуп за ціною нижче номіналу, Д-т рахунки 91 - К-т рахунки 81 - якщо викуп за ціною вище номіналу). У бухгалтерському балансі вартість власних акцій розкривається в круглих дужках і при підрахунку підсумку за розділом III "Капітал і резерви" віднімається.

Переоцінка необоротних активів (рядок 1 340). По цьому рядку показують сальдо рахунку 83 субрахунки "Переоцінка необоротних активів", яке утворилося в результаті:

- Дооцінки основних засобів (ПБУ 6/01); дооцінки нематеріальних активів (ПБО 14/2007).

Додатковий капітал, враховані на субрахунку "Переоцінка необоротних активів" може бути направлений на уцінку основних засобів, нематеріальних активів, якщо ці об'єкти раніше піддавалися дооцінку і тому джерело для їх подальшої уцінки вже був.

Додатковий капітал (без переоцінки) (рядок 1350) - відображається сума капіталу, утвореного відповідно до вимог законодавства (сальдо по рахунку 83 "Додатковий капітал", крім субрахунка "Переоцінка необоротних активів"). Додатковий капітал утворюється в результаті:

 • - Отримання емісійного доходу від розміщення власних акцій (інструкція із застосування плану рахунків бухгалтерського обліку);
 • - Курсових різниць, що виникають при формуванні статутного капіталу, вираженого в іноземній валюті (ПБО 3/2006) та ін .;
 • - Фонд в основних засобах у некомерційних організацій та ін.

Додатковий капітал може бути спрямований на збільшення статутного капіталу або на операції, зворотні перерахованим (емісійний витрата, негативна курсова різниця при формуванні статутного капіталу).

Резервний капітал (рядок +1360) призначений для покриття надзвичайних збитків акціонерного товариства, нарахування дивідендів за привілейованими акціями або покриття збитків звітного року (сальдо по рахунку 82 "Резервний капітал"). Формується відповідно до установчих документів за рахунок відрахувань від нерозподіленого прибутку звітного року. Якщо розподіл прибутку є подією після звітної дати, при відображенні в балансі слід керуватися ПБО 7/98 "Події після звітної дати".

Відповідно до законодавства акціонерні товариства повинні утворювати резервний фонд (капітал) у розмірі, передбаченому статутом товариства, але не менше 5% його статутного капіталу. Резервний фонд (капітал) товариства формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань від нерозподіленого прибутку до досягнення ним розміру, встановленого статутом товариства. Розмір щорічних відрахувань передбачається статутом товариства, але не може бути менше 5% чистого прибутку до досягнення встановленої величини. Резервний капітал призначений для покриття збитків товариства, а також для погашення облігацій і викупу акцій товариства у разі відсутності інших засобів. Витрачання резервного капіталу на інші цілі не допускається.

Організації інших організаційно-правових форм можуть створювати резервний капітал у порядку і розмірах, передбачених статутом. При цьому створення резервного капіталу для них є правом, а не обов'язком. Кошти резервного капіталу витрачаються суворо на цілі, схвалені рішенням засновників.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1370) - відображається величина прибутку / збитку, що залишилася після розподілу прибутку або покриття збитку звітного року, визначена у порядку реформації (закриття рахунків 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати", 99 "Прибутки і збитки ") і розподілена відповідно до рішення засновників. На підставі ПБУ 7/98 розподіл прибутку ставиться до подій, що підтверджує існували на звітну дату господарські умови, в яких організація вела свою діяльність, і визнається істотним. Дані про такі події відображаються в бухгалтерській звітності на кінець звітного року. При цьому в бухгалтерському обліку провадяться записи останніми оборотами звітного періоду до затвердження річної звітності в установленому порядку.

Якщо за результатами діяльності організація отримала нерозподілений збиток, то показує його в круглих дужках. При підрахунку підсумку за розділом III цей показник віднімається.

У проміжній звітності показник по цьому рядку утворюється як сума залишків за рахунками 84 і 99.

Некомерційні організації в розділі "Капітал і резерви" замість статей "Статутний капітал", "Резервний капітал" і "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" включають групу статей "Цільове фінансування", тобто призводять залишки надійшли і невикористаних цільових коштів (рахунок 86 '' Цільове фінансування ") - вступних, членських, добровільних внесків, а також цільових коштів з інших джерел. Дані про залишки та рух коштів цільового фінансування наводяться некомерційними організаціями у звіті про цільове використання отриманих коштів .

IV. Довгострокові зобов'язання (підсумковий рядок 1400).

Позикові кошти (рядок 1 410) - відображається заборгованість за непогашеними позиковими зобов'язаннями, терміном погашення більше ніж через 12 місяців (залишки по рахунку 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"), включаючи нараховані відсотки. Підставою для виникнення заборгованості є кредитний договір, договір товарного кредиту або договір позики. Однак датою виникнення заборгованості є день фактичного отримання грошей або речей, визначених родовими ознаками.

При розкритті в бухгалтерському обліку та звітності даного показника слід керуватися вимогами ПБУ 15/2008 "Облік витрат за позиками та кредитами".

Відкладені податкові зобов'язання (рядок 1420) - відображається сума відкладеного податку на прибуток, який у наступних звітних періодах повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету. Формування даного показника регулюється ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток". Відкладені податкові зобов'язання дорівнюють величині оподатковуваних тимчасових різниць, що виникли у звітному періоді, помножених на ставку податку на прибуток.

Оподатковувані тимчасові різниці виникають в результаті:

 • - Застосування різних способів нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку;
 • - Відстрочки або розстрочки по сплаті податку на прибуток;
 • - Різних правил нарахування процентів за борговими зобов'язаннями для цілей бухгалтерського і податкового обліку;
 • - Інших аналогічних відмінностей.

Відкладені податкові зобов'язання визнаються у тому звітному періоді, в якому виникли оподатковувані тимчасові різниці. Вони відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 68 "Розрахунки з податків і зборів" і кредитом рахунку 77 "Відкладені податкові зобов'язання". У міру зменшення (погашення) відкладених податкових зобов'язань суми відображають: Д-т рахунку 77 - К-т рахунки 68.

При вибутті об'єкта, за яким було визнано відстрочене податкове зобов'язання, його сума списується на рахунок прибутків збитків у частині, в якій не буде збільшений податок на прибуток як звітного, так і в наступних за звітним періодах.

Оціночні зобов'язання (рядок 1430). По цьому рядку відображаються обліковуються на рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат" суми оціночних зобов'язань, передбачуваний термін виконання яких перевищує 12 місяців після звітної дати (п. 4, 8, 20 Положення з бухгалтерського обліку "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи "(ПБУ 8/2010), затвердженого наказом Мінфіну Росії від 13.12.2010 р № 167н).

Оцінне зобов'язання визнається в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманні наступних умов (п. 5 ПБО 8/2010):

 • - У організації існує обов'язок, що стала наслідком минулих подій її господарської діяльності, виконання якої організація не може уникнути;
 • - Ймовірно зменшення економічних вигод організації, необхідне для виконання оцінного зобов'язання;
 • - Величина оцінного зобов'язання може бути обгрунтовано оцінена.

Зокрема, оціночні зобов'язання визнаються:

 • - У зв'язку з майбутньою реструктуризацією діяльності організації, якщо є детальний затверджений в належному порядку план майбутньої реструктуризації і організація своїми діями і (або) заявами створила в осіб, права яких зачіпаються майбутньої реструктуризацією діяльності організації, обґрунтовані очікування, що план реструктуризації буде реалізований в найближчому майбутньому (п. 11 ПБУ 8/2010);
 • - У зв'язку з виявленням збитковості укладеного організацією договору у разі, якщо умовами цього договору передбачені штрафні санкції за його розірвання;
 • - У зв'язку з допущеними організацією порушеннями законодавства, що тягнуть накладення штрафів, у разі якщо виконуються всі умови визнання оціночних зобов'язань щодо таких штрафів;
 • - У зв'язку з участю організації в судовому розгляді, якщо в організації є підстави вважати, що судове рішення буде прийнято не на її користь, і може обгрунтовано оцінити суму відшкодування, яку їй доведеться заплатити позивачеві;
 • - У зв'язку з майбутніми виплатами відпускних працівникам;
 • - У зв'язку з майбутніми виплатами працівникам за підсумками року або за вислугу років (якщо такі виплати передбачені колективним або трудовими договорами);
 • - У зв'язку з наявністю зобов'язань організації по гарантійному обслуговуванню продаваної продукції.

Оцінне зобов'язання, передбачуваний термін виконання якого не перевищує 12 місяців після звітної дати або менший строк, встановлений організацією в обліковій політиці, визнається в бухгалтерському обліку організації в розмірі, що відбиває найбільш достовірну грошову оцінку витрат, необхідних для розрахунків по цьому зобов'язанню (п. 15 ПБУ 8/2010).

Якщо передбачуваний термін виконання оцінного зобов'язання перевищує 12 місяців після звітної дати або менший строк, встановлений організацією в обліковій політиці, таке оціночне зобов'язання оцінюється за наведеною (дисконтованої) вартості (п. 20 ПБО 8/2010). Вимоги, яким повинна відповідати застосовуватись при визначенні приведеної вартості ставка дисконтування, наведені в ч. 2 п. 20 ПБО 8/2010.

При заповненні цього рядка Бухгалтерськогобалансу використовуються дані про кредитовий сальдо на звітну дату за рахунком 96 в частині оціночних зобов'язань, передбачуваний термін виконання яких перевищує 12 місяців після звітної дати.

Інші зобов'язання (рядок 1450) - відображається кредиторська заборгованість, термін погашення якої настане більш ніж через 12 місяців. Підставою для визнання довгострокової заборгованості в обліку є особливі умови договорів, пов'язані з відстроченням або розстроченням платежу (комерційний, інвестиційний кредит). Заборгованість показується в сумі непогашеного основного зобов'язання, включаючи нараховані за звітний період відсотки. Облікової політикою може бути передбачена можливість переведення довгострокової заборгованості в короткострокову, якщо до її погашення залишилося менше 12 місяців (Д-т рахунки 67 - К-т рахунки 66).

V. Короткострокові зобов'язання (підсумковий рядок 1500).

Позикові кошти (рядок 1 510) - вказується заборгованість за непогашеними позиковими зобов'язаннями, з терміном погашення менш ніж через 12 місяців (залишки по рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"), включаючи нараховані відсотки.

При відображенні в бухгалтерському обліку та звітності даного показника слід керуватися вимогами ПБУ 15/2008 "Облік витрат за позиками та кредитами". Відображення їх у звітності аналогічно показнику довгострокових кредитів і позик, розглянутих у розділі IV "Довгострокові зобов'язання" бухгалтерського балансу.

Кредиторська заборгованість (рядок 1520) - сума кредитових сальдо по рахунках розрахунків (60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" в частині авансів отриманих, 68 "Розрахунки по податках і зборах", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню ", 70" Розрахунки з персоналом з оплати праці ", 71" Розрахунки з підзвітними особами ", 75" Розрахунки з засновниками "в частині заборгованості за доходами, 76" Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами "і т.д.) .

Кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності (три роки з моменту виникнення зобов'язання), повинна бути списана на збільшення фінансового результату. Підставою для списання є акт інвентаризації кредиторської заборгованості (акт звірки розрахунків) і наказ керівника.

Відображаючи непогашену на звітну дату заборгованість постачальникам і підрядчикам за поставлені матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги (сальдо по рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками") слід враховувати, що підставою для визнання боргу є відповідні договори. Однак датою виникнення зобов'язань є момент відвантаження матеріальних цінностей або виконання робіт (надання послуг), якщо інше не передбачено договором. На дату виникнення зобов'язання оформляються рахунки-фактури з доданими накладними на відпустку матеріальних цінностей або актами виконаних робіт (у разі подальшої оплати). Заборгованість показується в сумі, яка витікає з первинних документів.

Показуючи заборгованість перед персоналом організації, відображають величину нарахованої, але не виданої заробітної плати та інших виплат на користь працівників (сальдо по рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці").

В основу розрахунків з працівниками покладений укладений трудовий договір (колективний або індивідуальний), в якому визначається порядок нарахування та дата видачі заробітної плати. Нарахування заробітної плати проводиться на підставі первинних документів: табелів використання робочого часу (для почасових); нарядів, маршрутних листів, відомостей виробітку (для відрядників). Додаткову заробітну плату (відпускні, пільгові години підліткам і годуючим матерям, за дні виконання державних і громадських обов'язків та ін.) Нараховують з розрахунку середнього заробітку за три попередніх місяці. Премії можуть визначатися трудовим договором або нараховуватися за наказом керівника за певні успіхи в роботі.

З цієї ж рядку відображають нараховані на користь працівників, але не виплачені допомоги за рахунок коштів фонду соціального страхування (по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до півтора років, на поховання, допомога жінкам, які стали на облік у ранні терміни вагітності).

Дана рядок містить також інформацію про заборгованість перед державними позабюджетними фондами - це нараховані, але не перераховані суми відрахувань у пенсійний фонд, фонди обов'язкового медичного страхування і фонд соціального страхування, а також про страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань , які обліковуються на рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню".

Показуючи величину заборгованості з податків і зборів, відображають величину нарахованих, але не перерахованих до бюджету податків і зборів, врахованих на рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах". Підставою є бухгалтерські довідки-розрахунки і податкові декларації. До складу даного показника можуть входити: податок на прибуток; податок на додану вартість; акцизи на окремі види товарів (послуг); податок на доходи фізичних осіб; податок на майно; транспортний податок; податок на рекламу та ін.

По цьому рядку відображають суми кредиторської заборгованості, що не знайшли відображення в попередніх рядках балансу:

 • - Заборгованість по майновому і особистому страхуванню, по депонованої заробітної плати, за належними дивідендах та інших прибутків і т.п. (рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами");
 • - Заборгованість за авансами одержаними (кредитове сальдо за рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками");
 • - Заборгованість підзвітних осіб (кредитове сальдо за рахунком 71 "Розрахунки з підзвітними особами");
 • - Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів, яка показує величину заборгованості за належними дивідендах на акції, відсотків по вкладах і т.п. (відображається за кредитом рахунків 75, субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів" або 70 (якщо засновники є працівниками організації) на підставі рішення засновників про розподіл прибутку звітного року. При формуванні такої заборгованості необхідно враховувати зміни, внесені до Закону про акціонерні товариства Федеральним законом від 18 липня 2009 року № 181-ФЗ. В даний час акціонерні товариства мають право приймати рішення про виплату дивідендів по акціях не тільки за результатами року, але і за результатами кварталу, півріччя, дев'яти місяців. При визначенні суми дивідендів повинна враховуватися величина чистих активів . Джерелом виплати дивідендів є прибуток суспільства після оподаткування (чистий прибуток товариства), яка визначається за даними бухгалтерської звітності товариства. Дивіденди за привілейованими акціями певних типів також можуть виплачуватися за рахунок раніше сформованих для цих цілей спеціальних фондів товариства;
 • - Інша кредиторська заборгованість.

Доходи майбутніх періодів (рядок 1530) - відбивається величин доходів, отриманих у звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів і врахована на рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів". Розмежування доходів звітного і майбутніх періодів викликаний необхідністю дотримання принципу тимчасової визначеності фактів господарської діяльності. До доходів майбутніх періодів можуть бути віднесені:

 • - Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів (п. 29 Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів);
 • - Бюджетні кошти, спрямовані комерційною організацією на фінансування витрат (п. 9 ПБО 13/2000, Інструкція про застосування Плану рахунків);
 • - Не використані на кінець звітного періоду залишки коштів цільового бюджетного фінансування, наданого організації, які обліковуються на рахунку 86 "Цільове фінансування" (п. 20 ПБО 13/2000, Інструкція про застосування Плану рахунків);
 • - Різниці між загальною сумою лізингових платежів згідно з договором лізингу і вартістю лізингового майна (п. 4 Вказівок про відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу).

Оціночні зобов'язання (рядок 1 540) - відбивається кредитове сальдо рахунку 96, сформований виходячи з виконання вимог ПБУ 8/2010 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи". Тут показуються суми оціночних зобов'язань, передбачуваний термін виконання яких не перевищує 12 місяців після звітної дати (п. 4, 8 ПБУ 8/2010).

Оцінне зобов'язання визнається в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманні наступних умов (п. 5 ПБО 8/2010):

 • - У організації існує обов'язок, що стала наслідком минулих подій її господарської діяльності, виконання якої організація не може уникнути;
 • - Ймовірно зменшення економічних вигод організації, необхідне для виконання оцінного зобов'язання;
 • - Величина оцінного зобов'язання може бути обгрунтовано оцінена.

Оцінне зобов'язання, передбачуваний термін виконання якого не перевищує 12 місяців після звітної дати або менший строк, встановлений організацією в обліковій політиці, визнається в бухгалтерському обліку в розмірі, що відбиває найбільш достовірну грошову оцінку витрат, необхідних для розрахунків по цьому зобов'язанню (п. 15 ПБО 8 / 2010).

Інші зобов'язання (рядок 1 550) - стаття призначена для відображення зобов'язань, що не знайшли відображення по інших статтях розділу V пасиву балансу. Наприклад, тут відображають суми ПДВ, прийняті до відрахування при перерахуванні авансу (передоплати) і підлягають відновленню в бюджет при фактичному отриманні товарів, робіт, послуг або при поверненні перерахованого авансу (передоплати) (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172, подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Валюта балансу (рядок 1 700) показує загальну суму власних і позикових джерел утворення засобів організації: Валюта пасиву балансу (стор. 1 700) = Підсумок розділу III (стор. 1 300) + Підсумок розділу IV (стор. 1 400) + Підсумок розділу V (стор. 1500).

У табл. 4.4. наводиться порядок формування показників для складання пасиву балансу на підставі даних бухгалтерського обліку.

 
<<   ЗМІСТ   >>