Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Склад і зміст форм бухгалтерської звітності

Зміст бухгалтерського балансу

Порядок формування статей активу балансу

У даному та інших розділах Бухгалтерськогобалансу по кожній з рядків наводяться показники (п. 10 ПБУ 4/99, примітки 3, 4, 5 до бухгалтерського балансу в Додатку № 1 до наказу № 66н):

 • - На звітну дату звітного періоду, за який складається звітне т ь;
 • - На 31 грудня попереднього року;
 • - На 31 грудня року, що передує попередньому.

У графі "Пояснення" вказується номер відповідного Пояснення до бухгалтерського балансу (абз. 2 п. 28 ПБО 4/99). Якщо проміжна бухгалтерська звітність не містить пояснень, то графа "Пояснення" в бухгалтерському балансі не заповнюється.

У активі бухгалтерського балансу відображаються дебетові залишки по рахунках Головної книги. Статті активу групуються в два розділи, що об'єднують показники, однорідні за економічним змістом.

I. Необоротні активи.

II. Оборотні активи.

Зміст показників статей балансу визначається вимогами нормативних документів з обліку окремих об'єктів і обліковою політикою організації.

Наказом Мінфіну РФ від 2 липня 2010 року № 66н "Про форми бухгалтерської звітності організацій" встановлено, що в бухгалтерському балансі, подає до органу державної статистики та інші органи виконавчої влади, після графи "Найменування показника" має наводитися графа "Код", де зазначаються коди показників згідно з додатком № 4 до цього наказу. Всі інші рядки, за якими розкриваються відповідні показники, кодуються кожною організацією самостійно.

I. Необоротні активи (підсумковий рядок 1100).

Нематеріальні активи (рядок 1110) відображаються відповідно до вимог ПБО 14/2007 "Облік нематеріальних активів".

У складі нематеріальних активів враховуються об'єкти, одночасно відповідають таким умовам:

 • - Здатність приносити економічні вигоди в майбутньому, зокрема призначення для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг;
 • - Наявність права на отримання економічних вигід, які об'єкт здатний приносити в майбутньому;
 • - Можливість виділення або відділення (ідентифікації) об'єкта від інших активів;
 • - Строк корисного використання більше 12 місяців;
 • - НЕ передбачається подальший перепродаж;
 • - Можливість достовірного визначення фактичної (первісної) вартості об'єкта;
 • - Відсутність у об'єкта матеріально-речової форми.

До нематеріальних активів можуть бути віднесені, наприклад, твори науки, літератури і мистецтва; програми для електронних обчислювальних машин; винаходи; корисні моделі; селекційні досягнення; секрети виробництва (ноу-хау); товарні знаки і знаки обслуговування.

У складі нематеріальних активів враховується також ділова репутація, що виникла у зв'язку з придбанням підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини).

Нематеріальними активами не є: витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи (організаційні витрати); інтелектуальні та ділові якості персоналу організації, їх кваліфікація і здатність до праці.

Нематеріальні активи приймають до обліку на підставі актів прийому-передачі (уніфікованої форми немає), на кожен об'єкт заводять картку обліку (форма № НМА-1).

У балансі нематеріальні активи відображаються за залишковою вартістю (різниця між первісною вартістю і сумою нарахованої амортизації). Для цього кредитове сальдо за рахунком 05 "Амортизація нематеріальних активів" віднімають з дебетового залишку по рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Первісна вартість відображається на рахунку 04 "Нематеріальні активи" і розкривається в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки. Первісна вартість активів визначається відповідно до вимог розділів II і III ПБО 14/2007:

 • - При придбанні за плату - за сумою фактичних витрат на придбання та доведення до стану, придатного до використання;
 • - При створенні силами організації - за фактичною собівартістю;
 • - При безоплатному отриманні - за поточною ринковою вартістю, підтвердженої документами;
 • - При внеску в статутний капітал - за погодженою вартості;
 • - За договором міни - за вартістю вибулих цінностей виходячи з ціни їх звичайного продажу.

Амортизація нематеріальних активів може нараховуватися способами:

 • - Лінійним;
 • - Зменшуваного залишку;
 • - Списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Розрахунок суми амортизації лінійним способом і способом зменшуваного залишку виробляють виходячи з терміну корисного використання.

Відносно нематеріального активу з невизначеним строком корисного використання організація щорічно повинна розглядати наявність факторів, що свідчать про неможливість надійно визначити строк корисного використання цього активу. У разі припинення існування зазначених факторів організація визначає строк корисного використання даного нематеріального активу і спосіб його амортизації. Виникли у зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.

Придбана ділова репутація амортизується протягом 20 років (але не більше терміну діяльності організації), а амортизаційні відрахування по ній визначаються лінійним способом.

Слід звернути увагу на те, що якщо даної організації авторські права на комп'ютерні програми не належать, то враховувати їх у складі нематеріальних активів не можна. Вони відображаються у складі витрат майбутніх періодів.

Результати досліджень і розробок (рядок 1120) показуються витрати, які є у організації у зв'язку з проведенням науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт і враховані за дебетом рахунка 08 субрахунка 8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт" . Згідно з Інструкцією щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій такі витрати, результати яких підлягають або не підлягають застосуванню у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб організації, списуються з кредиту зазначеного рахунку:

 • а) якщо підлягають, то - в дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи";
 • б) якщо не підлягають, то - в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Для заповнення цього рядка слід також керуватися ПБО 17/02 "Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи".

Інформація про ці необоротних активах наводиться також в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки.

Нематеріальні пошукові активи (рядок 1130). Дана рядок заповнюється організаціями, що здійснюють витрати на пошук, оцінку родовищ корисних копалин і розвідку корисних копалин на певній ділянці надр. Такі організації враховують нематеріальні пошукові активи (НПА) відповідно до норм Положення з бухгалтерського обліку "Облік витрат на освоєння природних ресурсів" (ПБУ 24/2011), затвердженого наказом Мінфіну Росії від 06.10.2011 р № 125н. Бухгалтерський облік НПА ведеться на окремому субрахунку до рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" (п. 9 ПБО 24/2011).

По цьому рядку бухгалтерського балансу вказується залишкова вартість НПА (фактичні витрати з урахуванням здійснених переоцінок за вирахуванням накопичених амортизації і знецінення). Дана величина визначається як різниця між залишками за відповідними аналітичними рахунками синтетичних рахунків 08 і 05 (з урахуванням переоцінки і зменшення корисності).

По рядку 1 130 наводиться інформація про суму фактичних витрат на придбання (створення) НПА з урахуванням переоцінки, амортизації і знецінення (п. 35 ПБО 4/99). Дані наводяться на звітну дату, на 31 грудня попереднього року і на 31 грудня року, що передує попередньому.

До НПА відносять пошукові витрати, визнані необоротні активи і не пов'язані з придбанням (створенням) об'єкта, що має матеріально-речову форму. При цьому під пошуковими витратами розуміють витрати на пошук, оцінку родовищ корисних копалин і розвідку корисних копалин на певній ділянці надр, які понесені до того, як у відношенні цієї ділянки надр встановлена і документально підтверджена комерційна доцільність видобутку (п. 2, 4, 6 ПБУ 24/2011).

Прикладами НПА є (п. 8 ПБО 24/2011):

 • - Право на виконання робіт з пошуку, оцінки родовищ корисних копалин та (або) розвідці корисних копалин, підтверджене наявністю відповідної ліцензії;
 • - Інформація, отримана в результаті топографічних, геологічних та геофізичних досліджень;
 • - Результати розвідувального буріння;
 • - Результати відбору зразків;
 • - Інша геологічна інформація про надра;
 • - Оцінка комерційної доцільності видобутку. Об'єкти НПА приймаються до обліку на окремому субрахунку до рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" в сумі фактичних витрат на їх придбання (створення), яка визначається в порядку, встановленому п. 13-15 ПБО 24/2011. Подальша оцінка об'єктів НПА (включаючи амортизацію, переоцінку і визнання знецінення) проводиться у порядку, встановленому ПБО 14/2007 для об'єктів НМА (п. 16 ПБУ 24/2011). При цьому повинні прийматися до уваги особливості, наведені в п. 17-20 ПБО 24/2011. Зокрема, при наявності ознак знецінення об'єкти НПА повинні перевірятися на знецінення відповідно до МСФЗ (1А8) 36 "Знецінення активів", (1І18) 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин".

Суми нарахованої амортизації, а також суми знецінення можуть враховуватися, наприклад, на окремих субрахунках до рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів".

Матеріальні пошукові активи (рядок 1140). Дану рядок заповнюють організації, що здійснюють витрати на пошук, оцінку родовищ корисних копалин і розвідку корисних копалин на певній ділянці надр. Матеріальні пошукові активи (МПА) обліковуються відповідно до норм ПБО 24/2011. Бухгалтерський облік МПА ведеться на окремому субрахунку до рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" (п. 9 ПБО 24/2011).

По рядку 1140 наводиться інформація про суму фактичних витрат на придбання (створення) МПА з урахуванням переоцінки, амортизації і знецінення (п. 35 ПБО 4/99). Дані наводяться на звітну дату, на 31 грудня попереднього року і на 31 грудня року, що передує попередньому.

До МПА відносять пошукові витрати, визнані необоротні активи і пов'язані в основному з придбанням (створенням) об'єкта, що має матеріально-речову форму. При цьому під пошуковими витратами розуміють витрати на пошук, оцінку родовищ корисних копалин і розвідку корисних копалин на певній ділянці надр, які понесені до того, як у відношенні цієї ділянки надр встановлена і документально підтверджена комерційна доцільність видобутку (п. 2, 4, 6 ПБУ 24/2011).

Прикладами МПА є використовувані в процесі пошуку, оцінки родовищ корисних копалин і розвідки корисних копалин (п. 7 ПБУ 24/2011):

 • - Споруди (система трубопроводів і т.д.);
 • - Обладнання (спеціалізовані бурові установки, насосні агрегати, резервуари і т.д.);
 • - транспортні засоби.

Об'єкти МПА приймаються до обліку на окремому субрахунку до рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" в сумі фактичних витрат на їх придбання (створення), яка визначається в порядку, встановленому п. 13-15 ПБО 24/2011. Подальша оцінка об'єктів МПА (включаючи амортизацію і переоцінку) проводиться у порядку, встановленому ПБО 6/01 для об'єктів основних засобів (п. 16 ПБУ 24/2011). При цьому повинні прийматися до уваги особливості, згадані в п. 17-20 ПБО 24/2011. Зокрема, при наявності ознак знецінення об'єкти МПА повинні перевірятися на знецінення відповідно до МСФЗ (1А8) 36 "Знецінення активів", (Н ^ Б) 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин".

Суми нарахованої амортизації, а також суми знецінення об'єктів МПА можуть враховуватися, наприклад, на окремих субрахунках до рахунку 02 "Амортизація основних засобів".

По цьому рядку бухгалтерського балансу вказується залишкова вартість МПА (фактичні витрати з урахуванням здійснених переоцінок за вирахуванням накопичених амортизації і знецінення). Дана величина визначається як різниця між залишками за відповідними аналітичними рахунками синтетичних рахунків 08 і 02 (з урахуванням переоцінки і зменшення корисності).

Основні засоби (рядок 1150) відображаються відповідно до вимог ПБО 6/01 "Облік основних засобів".

Для прийняття активів до складу основних засобів необхідно одноразове виконання умов:

 • - Використання для виробництва продукції (робіт, послуг) або для потреб управління;
 • - Строк корисного використання перевищує 12 місяців;
 • - Не передбачається подальший перепродаж;
 • - Здатність приносити прибуток у майбутньому.

До основних засобів можуть бути віднесені будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель, капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів. За рішенням організації та у відповідності до Методичних вказівок з бухгалтерського обліку спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу, затверджених наказом Мінфіну Росії від 26 грудня 2002 № 135н, у складі об'єктів основних засобів можуть не враховуватися ці предмети незалежно від встановленого терміну їх експлуатації. У цьому випадку вони відображаються на окремих субрахунках до рахунку 10 "Матеріали".

Об'єкти нерухомості, операції з якими підлягають обов'язковій державній реєстрації відповідно до законодавства, приймаються до складу основних засобів тільки при наявності документа, що підтверджує факт подачі його на державну реєстрацію. При відсутності такого документа об'єкти нерухомості відображаються за статтею "Незавершене будівництво".

Основні засоби приймаються до обліку і списуються при передачі на сторону на підставі актів про приймання-передачі (форма № ОС-1), знімаються з обліку в результаті фізичного або морального зносу за актами на списання (форма № ОС-4). На кожен об'єкт заводиться інвентарна картка (форма № ОС-6), яка є регістром аналітичного обліку.

Як і нематеріальні активи, основні засоби відображаються в балансі за залишковою вартістю. При цьому кредитове сальдо за рахунком 02 "Амортизація основних засобів" віднімається з дебетового залишку по рахунку 01 "Основні засоби".

Первісна вартість, відображена на рахунку 01 "Основні засоби", формується аналогічно нематеріальних активів. Зміна первісної вартості основних засобів допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції та модернізації. Якщо ж виникає необхідність привести вартість об'єктів основних засобів у відповідність з ринковими цінами, то проводиться їх переоцінка. Змінена при цьому вартість основних засобів називається відновної.

Для нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку використовують такі способи:

 • - Лінійний;
 • - Зменшуваного залишку;
 • - За сумою чисел років терміну корисного використання;
 • - Пропорційно обсягу продукції (робіт).

Не нараховується амортизація по об'єктах житлового фонду, об'єктів зовнішнього благоустрою, продуктивної худобі, багаторічним насадженням, які досягли експлуатаційного віку, а також за основними засобами некомерційних організацій. Тому в балансі зазначені об'єкти відображаються за первісною вартістю. До перелічених об'єктів нараховується знос в кінці звітного року за встановленими нормами амортизаційних відрахувань. Рух сум зносу відображається на позабалансовому рахунку 010 "Знос основних засобів".

Разом з тим п. 51 Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів дозволяє нараховувати амортизацію по об'єктах житлового фонду, які використовуються організацією для отримання прибутку. Однак при цьому, такий житловий фонд повинен враховуватися не в складі основних засобів, а на рахунку обліку дохідних вкладень в матеріальні цінності (рахунок 03).

Не підлягають амортизації основні засоби, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки і об'єкти природокористування). Дані об'єкти також відображаються в балансі за первісною вартістю.

Облік основних засобів організується в бухгалтерському обліку на активному рахунку 01 за первісною (відновлювальною) вартістю. Нарахування амортизації за них проводиться на пасивному рахунку 02. При заповненні рядка "Основні засоби" визначають їх залишкову вартість, для чого з дебетового сальдо по рахунку 01 віднімають кредитове сальдо рахунку 02.

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (рядок 1 160) - відображається залишкова вартість майна, призначеного для передачі за договором фінансової оренди (лізингу) або договором прокату з метою отримання доходу. При цьому первісна вартість матеріальних цінностей, призначених для передачі у тимчасове користування за плату, відображається на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", а сума амортизації - на окремому субрахунку до рахунку 02 "Амортизація основних засобів".

Вартість майна, призначеного для передачі за договором лізингу, відображається на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності" у лізингодавця. Амортизація лізингового майна буде нараховуватися лізингодавцем у випадку, якщо об'єкт за умовами договору буде відображений на його балансі. Якщо об'єкт відбивається на балансі лізингоодержувача, то він списується з балансу лізингодавця і обліковується на позабалансовому рахунку 011 "Основні кошти, здані в оренду".

Товари народного споживання, призначені для передачі в тимчасове користування за договором прокату, відображаються в обліку орендодавця аналогічно обліку основних засобів. Однак амортизація майна, що надається за договором прокату, може нараховуватися лише лінійним способом.

Фінансові вкладення (рядок 1 170) - стаття призначена для відображення фінансових вкладень терміном обігу більше року: вклади в статутні капітали інших організацій; внески за договором простого товариства (спільної діяльності); вкладення в дочірні і залежні товариства; позики, надані на термін більше 12 місяців; облігації, векселі та інші цінні папери терміном погашення більше ніж через 12 місяців.

При заповненні статті слід керуватися вимогами ПБУ 19/02 "Облік фінансових вкладень" і ПБУ 20/03 "Інформація про участь у спільній діяльності".

Для прийняття активу в якості фінансових вкладень необхідно одноразове виконання умов:

 • - Наявність належно оформлених документів, що підтверджують права організації та отримання грошових чи інших засобів, випливає з цього права;
 • - Перехід до організації фінансових ризиків, пов'язаних з фінансовими вкладеннями;
 • - Здатність приносити організації економічні вигоди.

Фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат на їх придбання. Подальша оцінка залежить від того, чи визначається за даними видами активів поточна ринкова вартість (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Подальша оцінка фінансових вкладень в балансі

Вид фінансових вкладень

Оцінка в балансі на кінець звітного періоду

Оцінка в балансі на кінець оцінки

Поточна ринкова вартість визначається

Поточна ринкова вартість

Коригування оцінки на попередню дату з віднесенням різниці на інші доходи / витрати

Поточна ринкова вартість не визначається

Первісна вартість (якщо відсутні ознаки знецінення)

Фактичні витрати на придбання

Нетто-оцінка (якщо знецінення підтверджується і розрахункова вартість нижча первісної)

Первісна вартість за вирахуванням резерву під знецінення фінансових вкладень

Боргові цінні папери, за якими поточна ринкова вартість не визначається

Доводяться до номінальної вартості

Рівномірно протягом терміну обігу різниця списується на інші доходи / витрати

У разі стійкого істотного зниження вартості фінансових вкладень, за якими поточна ринкова вартість не визначається, організація формує резерв під знецінення фінансових вкладень.

Знецінення фінансових вкладень характеризується одноразовим наявністю умов:

 • - На звітну дату і на попередню звітну дату облікова вартість істотно нижче розрахункової вартості (різниці між первісною вартістю і сумою її зниження);
 • - Протягом звітного року розрахункова вартість тільки знижувалася;
 • - На звітну дату відсутні свідоцтва того, що в майбутньому можливе істотне підвищення розрахункової вартості.

Резерв під знецінення фінансових вкладень створюється за рахунок інших витрат. У балансі фінансові вкладення відображаються за вирахуванням суми резерву під їх знецінення: сальдо на рахунку 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень" віднімається з первісної вартості фінансових вкладень, врахованих на рахунку 58 "Фінансові вкладення".

Деякі особливості передбачені для відображення у звітності інформації про спільну діяльність. Слід розрізняти спільно здійснювані операції, спільно використовувані активи і безпосередньо спільну діяльність.

Під спільно здійснюваними операціями розуміється виконання кожним учасником договору певного етапу виробництва продукції (виконання роботи, надання послуги) з використанням власних активів. Кожен учасник договору в бухгалтерському обліку відображає свою частину витрат і зобов'язань, а також належну йому частку економічних вигід або доходів відповідно до умов договору. Відокремлено не враховуються, а відображаються в бухгалтерському балансі учасника вклад, господарські операції та фінансові результати від таких операцій. Внесок користувача продовжує враховуватися на відповідних рахунках і не відображається у складі фінансових вкладень.

Спільно використовуваними вважаються активи в разі, коли майно перебуває у спільній частковій власності учасників договору з визначенням частки кожного з власників. При цьому кожен з учасників договору відображає в бухгалтерському обліку частку витрат і зобов'язань, а також належну йому частку доходів від спільного використання активів, згідно з умовами договору. Доходи, витрати і зобов'язання, отримані в результаті спільного використання активів, кожним учасником договору обліковуються в аналітичному обліку за відповідними синтетичними рахунками. Активи, що належать учаснику доходу на праві часткової власності і внесення в якості внеску, продовжують враховуватися на відповідних рахунках і до складу фінансових вкладень не переводяться.

За договором простого товариства (спільної діяльності) двоє чи кілька осіб зобов'язуються об'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку (ст. 1041-1054 ГК РФ). Ведення бухгалтерського обліку спільного майна може бути покладено на уповноваженого учасника. Організація-товариш включає активи, внесені в рахунок вкладу за договором спільної діяльності, до складу фінансових вкладень за вартістю, за якою вони відображені в бухгалтерському балансі на дату вступу договору в силу. Уповноважений товариш, ведучий спільні справи, забезпечує відокремлений облік операцій (на окремому балансі) по спільно здійснюваної діяльності та операцій, пов'язаних з виконанням своєї звичайної діяльності. Показники окремого балансу в бухгалтерський баланс товариша, ведучого загальні справи, не включаються.

Відкладені податкові активи (рядок 1 180) - частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному (наступних) за звітним періоді (періодах). Порядок їх відображення в обліку і звітності регулюється ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій". Організація визнає відкладені податкові активи в тому звітному періоді, в якому виникли тимчасові різниці, за умови ймовірності того, що в наступних звітних періодах вона отримає оподатковуваний прибуток.

Тимчасові різниці утворюються в результаті:

 • - Застосування різних способів нарахування амортизації для цілей бухгалтерського і податкового обліку;
 • - Надміру сплаченого податку на прибуток, сума якого буде прийнята до заліку в наступному звітному періоді;
 • - Збитку, перенесеного на майбутнє, який буде прийнятий з метою оподаткування в наступних звітних періодах;
 • - Неприйняття з метою оподаткування збитку від передачі майна в статутний капітал інших організацій, безоплатної передачі тощо

Відкладені податкові активи дорівнюють величині тимчасових різниць, що виникли у звітному періоді, помножених на ставку податку на прибуток. Величина відкладених податкових активів відображається на однойменному рахунку 09 в кореспонденції з кредитом рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах". У міру зменшення або повного погашення тимчасових різниць будуть зменшуватися або повністю погашатися відкладені податкові активи (Д-т рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів" - К-т рахунки 09 "Відкладені податкові активи"). Відстрочений податковий актив при вибутті активу, за яким він був розрахований, списується на рахунок прибутків і збитків у сумі, на яку не буде зменшена оподатковуваний прибуток як звітного, так і наступних періодів (Д-т рахунки 99 - К-т рахунки 09).

Інші необоротні активи (рядок 1190). По цьому рядку відображається інформація про інші, не перелічених вище, активах, термін обігу яких перевищує 12 місяців або тривалість операційного циклу, якщо він становить понад 12 місяців (п. 19 ПБО 4/99). При цьому необхідно враховувати, що необоротні активи організації, інформація про які є суттєвою, повинні відображатися в розд. I Бухгалтерськогобалансу відокремлено. Отже, істотні показники не повинні формувати показник рядка +1190 (абз. 2 п. 11 ПБО 4/99, Лист Мінфіну Росії від 24.01.2011 р № 07-02-18 / 01).

Істотною визнається інформація, відсутність або неточність якої може вплинути на рішення зацікавлених користувачів. Рішення організацією питання, чи показник істотно, залежить від оцінки показника, його характеру, конкретних обставин виникнення. Тобто істотність при формуванні бухгалтерської звітності визначається сукупністю якісних і кількісних факторів (п. 6.2.1 Концепції, Лист Мінфіну Росії від 24.01.2011 р № 07-02-18 / 01).

До інших позаоборотних активів організації можуть ставитися (за умови неістотності відповідних показників):

 • 1. Вкладення у необоротні активи організації, які обліковуються на відповідних субрахунках рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", зокрема витрати організації в об'єкти, які згодом будуть прийняті до обліку як об'єктів НМА або ОС, а також витрати, пов'язані з виконанням незавершених НДДКР , якщо організація не відображає дані показники по рядках 1110 "Нематеріальні активи", 1 120 "Результати досліджень і розробок", 1150 "Основні засоби" та 1160 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності" (Інструкція про застосування Плану рахунків, п. 41 Положення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, п. 5, абз. 4 п. 16 ПБУ 17/02).
 • 2. Обладнання, що потребує монтажу, під яким розуміють обладнання, вводиться в дію тільки після складання його частин і прикріплення до фундаменту або опор, до підлоги, міжповерхових перекриттів та іншим несучих конструкцій будівель і споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання, якщо організація не відображає такі активи по рядках 1120 "Результати досліджень і розробок", 1150 "Основні засоби" та 1160 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності". Устаткування до установки приймається до бухгалтерського обліку за дебетом рахунка 07 "Устаткування до установки" за фактичною собівартістю його придбання, включаючи витрати на доставку і т.п. (п. 3.1.3 Положення з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій, Інструкція про застосування Плану рахунків).

Надходження обладнання до установки може бути відображено з використанням рахунків 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей". У цьому випадку залишок по рахунку 15 на кінець місяця показує вартість обладнання до установки в дорозі (Інструкція про застосування Плану рахунків, Методичні рекомендації щодо застосування Плану рахунків підприємств і організацій агропромислового комплексу, Методичні рекомендації з кореспонденції рахунків в сільськогосподарських організаціях).

 • 3. Ряд витрат, що відносяться до майбутніх звітних періодів і обліковуються на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" (наприклад, разовий (паушальний) платіж за право користування результатами інтелектуальної діяльності і засобами індивідуалізації). У розд. I Бухгалтерськогобалансу дані витрати відображаються за умови, що період списання цих витрат перевищує 12 місяців після звітної дати або тривалість операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців (п. 65 Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, абз. 2 п. 39 ПБО 14/2007, п. 16 ПБО 2/2008, див. також Лист Мінфіну Росії від 27.01.2012 р № 07-02-18 / 01).
 • 4. Вартість багаторічних насаджень, які не досягли експлуатаційного віку, що враховується на рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок 01-5 "Багаторічні насадження" (аналітичний рахунок "Молоді насадження") (п. 7 розд. 2 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів сільськогосподарських організацій, Методичні рекомендації щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій агропромислового комплексу, п. 4 ПБУ 6/01, Листа Мінфіну Росії від 14.08.2006 р № 03-06-01-02 / 33, від 20.07.2006 р № 07-05-08 / 279).
 • 5. Суми перерахованих авансів і попередньої оплати робіт, послуг, пов'язаних з будівництвом об'єктів основних засобів (Лист Мінфіну Росії від 24.01.2011 р № 07-02-18 / 01).

З вищесказаного випливає, що при заповненні рядка 1 190 "Інші необоротні активи" можуть використовуватися дані про сальдо на звітну дату по рахунках 08, 07, 15 і 16 (в частині, що відноситься до обладнання до установки), 97 (аналітичний рахунок обліку витрат з терміном списання понад 12 місяців), а також рахунку 01, субрахунок 01-5, аналітичний рахунок "Молоді насадження". Сальдо за вказаними рахунками формують показник рядка 1190 тільки за умови неістотності даної інформації. Необоротні активи організації, інформація про які є суттєвою, повинні відображатися в розд. I Бухгалтерськогобалансу відокремлено (абз. 2 п. 11 ПБО 4/99, Лист Мінфіну Росії від 24.01.2011 р № 07-02-18 / 01).

II. Оборотні активи (підсумковий рядок 1200).

Запаси (рядок 1210) - показуються залишки сировини, матеріалів та інших аналогічних цінностей; тварин на вирощуванні та відгодівлі; залишків у незавершеному виробництві; готової продукції і товарів для перепродажу; товарів відвантажених; витрат майбутніх періодів тощо Розшифровка за видами запасів може приводитися в балансі за окремими рядками (підстатті).

При заповненні цієї статті балансу слід керуватися ПБО 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів".

До бухгалтерського обліку в складі матеріально-виробничих запасів приймаються активи, які одноразово відповідають таким умовам:

 • - Використовуються в якості предметів праці при виробництві продукції, призначеної для продажу, виконання робіт, надання послуг ;.
 • - Призначені для продажу;
 • - Використовуються для управлінських потреб.

Кожен вид запасів і витрат має особливості при відображенні в бухгалтерському балансі.

Відображаючи матеріали, їх оцінюють за фактичною вартістю залишків, врахованих на рахунках 10 "Матеріали", 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей", 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей".

До складу матеріальних цінностей включаються: основні матеріали; допоміжні матеріали; комплектуючі вироби; покупні напівфабрикати; паливо; тара і тарні матеріали; будівельні матеріали; запасні частини; інвентар та господарські речі; спецінструменти, спец та спецодяг; інші матеріальні цінності.

Матеріальні цінності приймаються на склад на підставі накладних або актів на приймання матеріалів. Видача матеріалів на виробничі потреби і потреби управління може оформлятися лімітно-забірної картою або накладною-вимогою на внутрішнє переміщення. Кількісно-сортовий облік на складі може вестися в картках (відомостях, книгах) складського обліку на підставі первинних документів. На підставі звітів комірників про рух матеріалів або сальдових відомостей в бухгалтерії ведуть аналітичний облік у вартісному вираженні.

У поточному обліку (на складі та у виробництві) матеріальні цінності можуть відбиватися за обліковою вартістю, затвердженої керівником організації. В кінці місяця проводять розрахунок фактичної вартості використаних матеріалів способами, встановленими в обліковій політиці:

 • -ФІФО;
 • - Середньої собівартості одиниці;
 • - За вартістю кожної одиниці запасів.

Різницю між фактичною і обліковою вартістю (частка транспортно-заготівельних витрат або відхилень у вартості матеріальних цінностей) списують додаткової або сторнировочной записом. Таким чином, залишок матеріалів в балансі буде оцінений за фактичною вартістю (облікова вартість плюс (мінус) відхилення або частка транспортно-заготівельних витрат) і залежатиме від способу подальшої оцінки матеріалів.

Матеріально-виробничі запаси, на які протягом звітного року ринкова ціна знизилась або вони морально застаріли чи повністю або частково втратили свої первісні якості, відображаються в бухгалтерському балансі на кінець звітного року за поточною ринковою вартістю з урахуванням фізичного стану запасів. Зниження вартості матеріально-виробничих запасів враховується в бухгалтерському обліку у вигляді нарахування резерву під знецінення матеріальних цінностей.

При утворенні резерву під зниження вартості матеріальних цінностей в обліку роблять запис за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати" і кредитом рахунку 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей". На початку періоду, наступного за періодом, в якому була проведена ця запис, зарезервована сума відновлюється: в обліку робиться запис за дебетом рахунка 14 і кредитом рахунку 91. Аналітичний облік за рахунком 14 ведеться за кожному резерву. У бухгалтерському балансі при формуванні резерву під зниження вартості матеріальних цінностей відображається різниця між фактичною вартістю, врахованої на рахунку 10 "Матеріали", і сумою резерву на рахунку 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей".

За цією статтею відбивають також інформацію про вартість молодняку тварин, дорослих тварин, що знаходяться на відгодівлі і в нагулі; птиці, звірів; кролів; сімей бджіл; дорослої худоби, вибракуваних з основного стада для продажу (без постановки на відгодівлю); худоби, прийнятого від населення для продажу.

Молодняк і тварини, придбані за плату, оприбутковуються за сумою фактичних витрат на придбання. Приплід тварин, а також вартість їх приросту ваги щомісяця оприбутковуються з кредиту рахунків витрат на виробництво по планової собівартості вирощування. У кінці звітного року проводиться додаткова або сторнировочная запис на суму відхилень планової собівартості від фактичної собівартості вирощування.

Для документального оформлення операцій використовуються уніфіковані форми первинних документів, затверджених Держкомстатом РФ (Росстат) для сільськогосподарських організацій.

При заповненні цієї статті враховують і витрати в незавершеному виробництві, для чого використовують залишок на кінець звітного періоду вартості продукції, яка не пройшла всіх стадій технологічної обробки, неукомплектованих, а також початих, але не закінчених робіт (сальдо по рахунках 20 "Основне виробництво", 21 "Напівфабрикати власного виробництва", 23 "Допоміжні виробництва", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства", 44 "Витрати на продаж", 46 "Виконані етапи по незавершених роботах").

Спосіб оцінки НЗВ залежить від типу виробництва. У масовому і серійному виробництві (наприклад, машинобудуванні, харчовій або хімічної і т.п. промисловості) НЗВ може оцінюватися:

 • - За нормативною (плановою) виробничої собівартості;
 • - Прямими статтями витрат;
 • - Вартості витрачених сировини і матеріалів.

В індивідуальному виробництві (будівництво, суднобудування або авіабудування) НЗП оцінюється за фактично виробленим затратам, які відображаються наростаючим підсумком з початку виконання робіт за станом на звітну дату.

Будівельні, науково-дослідні та аналогічні організації, які виконують роботи довгострокового характеру і визначають дохід за вартістю виконаних етапів робіт, відображають по даній підстатті балансу договірну вартість етапів, переданих замовнику (відповідно до ПБО 2/2008 "Облік договорів будівельного підряду").

Організації торгівлі, заповнюючи статтю 1210, враховують суму витрат обігу, що припадають на залишок товарів (у частині статті "Транспортні витрати"). Якщо облікової політикою встановлено, що транспортні витрати враховуються на окремому субрахунку до рахунку 41 "Товари", то витрати обігу за звітний період в повній сумі списуються на собівартість продажів. Транспортні витрати в цьому випадку будуть відображатися за статтею "Готова продукція і товари для перепродажу".

Стаття "Запаси" (1 210) включає також залишки по рахунках 43 "Готова продукція", 41 "Товари", 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей".

Рух готової продукції і товарів на складі оформляється накладною. Організація складського обліку аналогічна матеріальним цінностям. Аналітичними регістрами є відомість обліку готової продукції і товарний звіт.

Оцінка готової продукції залежить від способу списання управлінських витрат і застосування (чи ні) рахунки 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Варіанти оцінки готової продукції в балансі

Варіанти оцінки готової продукції в балансі

Якщо управлінські витрати списуються на собівартість продукції (Д-т рахунки 20 - К-т рахунки 26), то формується повна виробнича собівартість готової продукції, яка включає калькуляційну статтю "Загальногосподарські витрати". У разі списання управлінських витрат на собівартість продажів (Д-т рахунки 90 - К-т рахунки 26) готова продукція відображається на скороченою собівартості, тобто без обліку загальногосподарських витрат.

Якщо облікової політикою встановлено застосування рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", то готова продукція оприбутковується за нормативною або плановою собівартістю, а сума відхилень фактичної собівартості від планової в кінці звітного періоду списується на собівартість продажів (Д-т рахунки 90 - К -т рахунки 40). У разі відсутності в робочому плані рахунку 40 готова продукція протягом звітного періоду оприбутковується на рахунок 43 "Готова продукція" з кредиту рахунку 20 "Основне виробництво" за нормативною (плановою) вартості, а в кінці звітного періоду облікова вартість доводиться до фактичної шляхом коригування ( додаткової або сторнировочной запису). Таким чином, у другому випадку готова продукція в балансі буде відображено за фактичної вартості.

Товари в оптовій торгівлі оцінюються за фактичною вартістю придбання. Якщо обліковою політикою передбачено відображення придбання товарів з використанням рахунків 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей", 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей", то в частині, що відноситься до вартості товарів, залишки за даними рахунками відображаються за даною статтею.

Відповідно до ПБО 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів" організації можуть формувати резерв під знецінення матеріальних цінностей для готової продукції і товарів в аналогічному порядку, розглянутому раніше. При цьому в балансі буде відображена оцінка-нетто (за вирахуванням суми створеного резерву на рахунку 14).

Організації роздрібної торгівлі можуть вести поточний облік товарів за продажними цінами, тобто з урахуванням торгової націнки. У момент прийняття товарів до обліку одночасно виробляють і націнку:

Д-т рахунку 41 - К-т рахунки 60 - прийняті до обліку товари; Д-т рахунку 41 - К-т рахунку 42 - відбита торгова націнка.

У бухгалтерському обліку вартість товарів (сальдо по рахунку 41) відображається за вирахуванням торгової націнки (сальдо по рахунку 42). Таким чином, незалежно від способу поточної оцінки, товари в роздрібній торгівлі відображаються в балансі за купівельною вартістю.

Стаття "Запаси" (+1210) повинна містити і інформацію про товари відвантажених, але тільки в тому випадку, якщо договором передбачено момент переходу права власності, відмінний від загальновстановленого порядку. Цивільним кодексом РФ визначено, що право власності та ризики переходять від продавця до покупця у момент відвантаження, якщо інше не встановлено договором. До таких ситуацій можна віднести передачу запасів для продажу за договором комісії; відвантаження цінностей за договором міни, якщо зустрічна поставка не зроблена і ін. Досить поширене вказівку моменту переходу права власності, відмінного від дати відвантаження, у зовнішньоекономічній діяльності. У всіх інших випадках відвантажена продукція списується на собівартість продажів (Д-т рахунки 90 - К-т рахунків 43, 41 та ін.) У загальновстановленому порядку.

Товари відвантажені оцінюються за вартістю, прийнятої в обліковій політиці для відповідних активів - готової продукції, товарів та інших матеріальних цінностей. Це може бути фактична (повна або скорочена) собівартість, нормативна (повна або скорочена) собівартість, покупна вартість товарів та ін.

При заповненні цього рядка враховуються також витрати майбутніх періодів в сумі їх фактичних витрат за вирахуванням їх частині, що віднесена на витрати минулих періодів (п. 65 Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, абз. 2 п. 39 ПБО 14/2007, п. 16 ПБО 2/2008).

За статтею "Запаси" може бути відображена частка витрат на продаж, що припадає на вартість відвантажених, але не проданих матеріальних цінностей (якщо договором визначено особливий перехід права власності), врахована на рахунку 44. Тут же буде відображена цехова собівартість шлюбу і витрат з його виправленню , показана на рахунку 28 "Брак у виробництві" та ін.

Податок на додану вартість по придбаних цінностей (рядок 1220) - показується сума ПДВ по придбаних цінностей, не віднесена до податкового відрахування з бюджету. Підставою для відокремленого відображення ПДВ є рахунки-фактури, в яких сума податку повинна бути виділена окремим рядком. Отримані рахунки-фактури реєструються в журналі. Після виконання умов, встановлених ст. 171, 172 НК РФ, організації можуть отримати податкове вирахування з податку на додану вартість (Д-т рахунку 68 - К-т рахунки 19). До таких умов відносять такі:

 • - Сума ПДВ виділена в розрахункових та платіжних документах окремим рядком, рахунок-фактура оформлений в установленому порядку;
 • - Матеріальні цінності (роботи, послуги) призначені для потреб виробництва, управління або для перепродажу та будуть враховані у витратах для цілей оподаткування прибутку відповідно до глави 25 НК РФ;
 • - Матеріальні цінності оприбутковані, виконані роботи (послуги) прийняті і оформлені відповідними документами.

Суми ПДВ, віднесені до відрахування з бюджету, відображаються в книзі покупок (Д-т рахунку 68 - К-т рахунки 19). Сума податку відповідно до отриманих рахунками-фактурами, але за якими умови будуть виконані в наступні звітні періоди, відображається в балансі за даною статтею.

Дебіторська заборгованість (рядок 1230) - відображається сума дебетових сальдо по рахунках розрахунків (60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" в частині авансів виданих, 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 63 "Резерви по сумнівним боргах". 68 "Розрахунки за податками і зборів "в частині переплати або авансу з податків і зборів, 69" Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню "в частині переплати, 70" Розрахунки з персоналом з оплати праці "в частині авансів виданих, 71" Розрахунки з підзвітними особами ", 73" Розрахунки з персоналом за іншими операціями ", 75" Розрахунки з засновниками "в частині заборгованості за вкладами до статутного капіталу, 76" Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ").

Дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності (три роки з моменту виникнення зобов'язання), та інші борги, нереальні до стягнення, повинні бути списані на фінансові результати або за рахунок створеного резерву по сумнівних боргах. Підставою для списання є акт інвентаризації дебіторської заборгованості (акт звірки розрахунків), письмове обгрунтування необхідності списання боргу (з посиланням на постанову судових органів про відмову стягнення заборгованості з організації-дебітора, рішення про банкрутство боржника тощо) та наказ керівника.

Якщо обліковою політикою передбачено формування резерву по сумнівних боргах, то в бухгалтерському балансі дебіторська заборгованість (сальдо по рахунках 62, 76 та ін.), За якою строк позовної давності не минув, але підстави вважати її сумнівною є, відбивається за вирахуванням суми нарахованого резерву ( сальдо по рахунку 63 "Резерви по сумнівним боргах").

Списана дебіторська заборгованість повинна бути врахована за балансом на рахунку 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів" протягом п'яти років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового і фінансового стану боржника.

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів) (рядок 1240) - відображаються цінні папери, терміном обігу менше 12 місяців; видані іншим організаціям та особам позики, депозитні вклади в кредитних організаціях на строк до 12 місяців; дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, термін погашення якої настане протягом 12 місяців та ін.

Принципи обліку та відображення у звітності встановлені ПБУ 19/02 "Облік фінансових вкладень" і розглянуті в розділі "Необоротні активи" за статтею 1 170.

Грошові кошти та грошові еквіваленти (рядок 1 250) - записуються залишки готівки в касі та на рахунках у банках. Показник являє собою суму залишків по рахунках 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Спеціальні рахунки в банках", 57 "Переклади в шляху".

Підставою для відображення операцій з грошовими коштами є первинні документи: прибуткові та видаткові касові ордери, оголошення на внесок готівки, чеки (грошові), платіжні доручення тощо Регістрами аналітичного обліку є касова книга (готівкові грошові кошти) і виписки банку (грошові кошти на рахунках у банках).

Рублеві грошові кошти показуються за номіналом, валютні цінності - в рублях за курсом Центрального Банку РФ на дату складання звітності. Порядок оцінки іноземної валюти та відображення курсових різниць встановлений ПБУ 3/2006 "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті".

ПБО 23/2011, в якому вводиться поняття грошових еквівалентів, не розглядає питання про віднесення до грошових еквівалентів цінних паперів, не здатних приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому і які не є у зв'язку з цим фінансовими вкладеннями (п. 2 ПБУ 19 / 02). Тому організації вправі передбачити у своїй обліковій політиці відображення в бухгалтерський баланс і звіт про рух грошових коштів в якості грошових еквівалентів таких цінних паперів, як, наприклад, високоліквідні безпроцентні прості банківські векселі, придбані (прийняті в оплату) за номінальною вартістю для здійснення розрахунків з контрагентами (п. 7 ПБУ 1/2008, п. 7 IAS 7 "Звіт про рух грошових коштів"). Такі грошові еквіваленти зазвичай враховуються на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", до якого доцільно відкрити окремий аналітичний рахунок обліку грошових еквівалентів, які не є фінансовими вкладеннями.

Інші оборотні активи (рядок 1260) - показується вартість активів, що не знайшли відображення в інших статтях розділу "Оборотні активи". Наприклад, тут може бути відображена вартість відсутніх матеріальних цінностей, врахованих на рахунку 94 до з'ясування причини і встановлення винних осіб.

Підводячи підсумок, ще раз зазначимо, що в активі бухгалтерського балансу розкривається перелік видів засобів, якими володіє організація на правах власності, якщо інше не встановлено нормативними актами з бухгалтерського обліку. Валюта балансу (рядок 1 600) показує загальну вартість майна, яка складається із суми оборотних і необоротних активів.

Рядок 1 600 = Підсумок розділу I (стор. +1100) + Підсумок розділу II (стор. 1200).

У табл. 4.3 наводиться порядок формування показників для складання активу балансу на підставі даних бухгалтерського обліку.

 
<<   ЗМІСТ   >>