Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Складання зведеного звіту про прибутки і збитки

Першим етапом складання зведеного звіту про прибутки та збитки є порядкове підсумовування даних звітів про прибутки і збитки головний організації та її дочірнього товариства, в результаті чого виходить проміжний зведений звіт про прибутки і збитки (табл. 3.10).

Таблиця 3.8. Коригування проміжного зведеного бухгалтерського балансу

Коригування проміжного зведеного бухгалтерського балансу

Оскільки головна організація не володіє 100% капіталу дочірнього суспільства, на другому етапі необхідно обчислити частку меншості у прибутку дочірнього суспільства. У зведеному звіті про прибутки і збитки показник частки меншості відображає величину фінансового результату деятельное-

Таблиця 3.9. Зведений баланс групи "А" на 1 січня 200Х р (тис. Руб.)

Зведений баланс групи

Таблиця 3.10. Проміжний зведений звіт про прибутки і збитки (тис. Руб.)

Показник

Код

рядки

За звітний період

Виручка,

В тому числі виручка від продажу продукції дочірньому суспільству

2110 2111

17080 5000

Собівартість продажів

+2120

(10350)

Валовий прибуток (збиток)

2100

6730

Комерційні витрати

2210

(% 5)

Управлінські витрати

+2220

(3534)

Прибуток (збиток) від продажу,

у тому числі прибуток від продажу продукції дочірньому суспільству

2200 2201

2231 400

Доходи від участі в інших організаціях,

у тому числі дивіденди, отримані від дочірнього товариства

2310 2311

60 50

Відсотки до отримання

2320

50

Інші доходи

+2340

332

Інші витрати

+2350

(1603)

Прибуток (збиток) до оподаткування

+2300

+1070

Поточний податок на прибуток

+2410

(370)

Чистий прибуток (збиток)

2400

700

ти дочірнього товариства, що не належить головної організації. Частка меншості для складання зведеного звіту про прибутки і збитки визначається виходячи з величини нерозподіленого прибутку або непокритого збитку дочірнього товариства за звітний період і не належать головної організації голосуючих акцій у їх загальній кількості.

У нашому прикладі показник частки меншості у прибутку дочірнього товариства дорівнює 80 тис. Руб. [200 - (200 х 60%)]. У зведеному звіті про прибутки і збитки показник частки меншості відображається за окремою статтею "Частка меншості" (рядок 2 401).

Тут необхідно зазначити, що методичні рекомендації містять положення про відображення доходів і витрат, що формують фінансовий результат діяльності групи, за мінусом частки меншості. Однак, якщо відображати у вільному звіті про прибутки та збитки доходи і витрати відповідно до цим положенням, даний звіт не відповідатиме методиці складання зведеного балансу, тому відображати таким чином доходи і витрати групи необхідно лише у випадку пропорційного відомості звітності.

Якщо дочірнє товариство отримало за звітний період збиток, то в зведеному звіті про прибутки і збитки виділяється показник частки меншості у збитках дочірнього суспільства. При цьому у разі якщо показник частки меншості у збитках дочірнього товариства більше показника частки меншості в капіталі цього товариства, то на суму обчисленої різниці між цими показниками підлягає зменшенню величина резервного капіталу, а при його недостатності - додаткового і потім статутного капіталу дочірнього товариства, що включаються в зведену бухгалтерську звітність.

На третьому етапі складання зведеного звіту про прибутки і збитки з відповідних рядків проміжного звіту виключаються такі величини:

 • 1. З рядка 2310 зведеного звіту про прибутки і збитки виключаються дивіденди, отримані головною організацією від дочірнього товариства (50 тис. Руб.). На цю суму рядок 1370 зведеного балансу не буде дорівнює рядку 2 400 зведеного звіту про прибутки і збитки, так як виплата дивідендів відображається як використання прибутків через рахунок 84.
 • 2. З зведеного звіту про прибутки і збитки підлягає виключенню виручка від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) між головною організацією та дочірнім суспільством. Для цього з рядка 2110 виключаємо 5000 руб.
 • 3. З зведеного звіту про прибутки і збитки виключається вартість продукції, проданої головною організацією дочірньому суспільству в частині списаної дочірнім товариством на собівартість реалізованої їм у поточному періоді продукції.

Вартість списаних у минулому періоді дочірнім товариством матеріалів, придбаних у головної організації, дорівнює 1000 руб. (1200-200), вартість списаних дочірнім товариствам у минулому періоді інших товарів і послуг, придбаних у головної організації, дорівнює 3000 тис. Руб. Разом вартість продукції, придбаної дочірнім товариством у головного та списаної в минулому періоді - 4000 тис. Руб. Дана сума виключається з рядка 2120 зведеного звіту.

Крім того, в балансі дочірнього товариства відображені матеріали на 200 тис. Руб., Придбані ним в головної організації і не списані на собівартість реалізованої продукції в поточному періоді. Сума реалізації, що припадає на дані матеріали, була виключена нами зі зведеного звіту (у складі суми 5000 тис. Руб.), Тому з нього також повинна бути виключена собівартість цих матеріалів, відображена у звіті про прибутки і збитки головної організації. Прибуток від реалізації матеріалів на суму 1200 тис. Руб. у головного суспільства становила 70 тис. руб. (див. табл. 3.2), значить, прибуток від реалізації матеріалів на суму 200 тис. руб. склала у головного суспільства 12 тис. руб. (70: 1200 = 0,058; 200 х 0,058 = = 12). Отже, собівартість цих матеріалів, відображена у звіті про прибутки і збитки головної організації, склала 188 тис. Руб. (200-12). Цю суму виключаємо з рядка 2120 зведеного звіту про прибутки і збитки.

 • 4. Як видно з прикладу, дочірнє товариство в поточному періоді придбало у головної організації продукції на 800 тис. Руб. (див. табл. 3.2) і оприбутковувало у себе в якості основних засобів. Суми, спрямовані на придбання основних засобів, у витрати дочірнього товариства не включаються. Величина реалізації даної продукції, що припадає на частку у головній організації, була виключена нами зі зведеного звіту, тому з рядка 2120 зведеного звіту також повинна бути виключена собівартість цієї продукції, відображена у звіті про прибутки і збитки головної організації в сумі 750 тис. Руб. (800-50). Разом з тим дочірнім товариством у звітному періоді на вказані основні засоби була нарахована амортизація в 100 тис. Руб. (800-700). Із суми нарахованої амортизації необхідно обчислити величину амортизованою внутрігрупового прибутку в 6 тис. Руб. (50: 800 = 0,063; 100 х х 0,063 = 6 тис. Руб.), На яку також необхідно зменшити рядок 2120 зведеного звіту про прибутки і збитки.
 • 5. Після виконання всіх перерахованих операцій потрібно перерахувати показники, відображені по рядках 2100,2200,2310, 2300, 2400 зведеного звіту про прибутки і збитки (табл. 3.11).

Таблиця 3.11. Коригування проміжного зведеного звіту про прибутки і збитки

Стаття

Номер рядка

Додано (+),

виключено (-)

Сума (тис.

руб.)

Частка меншості в прибутку дочірнього товариства Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

2401 2400

+

 • 80
 • 80

Дивіденди, отримані головною організацією від дочірнього товариства

2310 (2311)

-

50

Виручка від продажу продукції між головною організацією та дочірнім суспільством

2110 (2111)

-

5000

Вартість продукції, придбаної дочірнім товариством у головного і списана у звітному періоді: матеріали

інші товари та послуги

+2120

+2120

-

 • 1000
 • 3000

Собівартість матеріалів, не списаних

+2120

-

188

Собівартість основних засобів, придбаних у головної організації

Величина амортизованою внутрігрупового прибутку

+2120

+2120

-

750 6

Методичними рекомендаціями щодо складання та подання зведеної бухгалтерської звітності передбачено, що, у випадку якщо дочірнє товариство рівновелико (50% належить двом головним організаціям), показники активів і пасивів такого дочірнього товариства, що підлягають включенню в зведену звітність кожної головною організацією, визначаються виходячи з частки голосуючих акцій дочірнього товариства, належить головної організації, в їх загальній кількості або частки участі головної організації в статутному капіталі дочірнього суспільства, тобто показники звітності зводяться пропорційно (табл. 3.12).

Таблиця 3.12. Зведений звіт про прибутки і збитки групи "А" (тис. Руб.)

Показник

Код рядка

За звітний період

Виручка

2110

12080

Собівартість продажів

+2120

(5406)

Валовий прибуток (збиток)

2100

6674

Комерційні витрати

2210

(965)

Управлінські витрати

+2220

(3534)

Прибуток (збиток) від продажу

+2200

+2175

Доходи від участі в інших організаціях

+2310

10

Відсотки до отримання

2320

50

Інші доходи

+2340

332

Інші витрати

+2350

(1603)

Прибуток (збиток) до оподаткування

+2300

964

Поточний податок на прибуток

241 (1

(370)

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

2400

594

Частка меншості в чистому прибутку

+2401

80

Згідно з методичними рекомендаціями щодо складання та подання зведеної бухгалтерської звітності (затв. Наказом Мінфіну РФ від 30.12.1996 р № 112) показник частки меншості в зведеному звіті про прибутки і збитки діяльності відображає величину фінансового результату діяльності дочірнього товариства, що не належить головної організації і показується окремою статтею.

 
<<   ЗМІСТ   >>