Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок формування показників консолідованої бухгалтерської звітності

Перед початком складання зведеної звітності головна організація повинна отримати від усіх організацій групи наступні дані:

 • - Про фінансові вкладення організацій групи в статутні капітали інших організацій;
 • - Номінальної вартості акцій (часток капіталу) організацій групи;
 • - Отриманому організаціями групи емісійному доході;
 • - Залишках кредиторської та дебіторської заборгованості організацій групи один одному;
 • - Кредити і позики, виданих організаціями групи один одному;
 • - Нараховані та виплачені дивіденди організаціями групи;
 • - Внутрішньогрупових доходи та прибутку;
 • - Придбаних у організації групи основних засобів;
 • - Придбаних у організації групи і ще не списаних матеріалах, товарах, готової продукції.

Для складання зведеного бухгалтерського звіту використовуємо умовні дані (табл. 3.2-3.6). У прикладі будемо застосовувати форми звітності, складені головною організацією на основі типових форм з розшифровкою деяких показників, що відображають рух коштів між головною організацією та дочірнім суспільством. Для спрощення розрахунків в даному прикладі виключені деякі показники (відкладені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання та ін.).

Порядок складання зведеного бухгалтерського балансу.

Перший етап складання балансу полягає в постсрочном підсумовуванні даних бухгалтерських балансів головний орга-

Таблиця 3.2. Дані про внутрішньогрупових розрахунках між головною і дочірньою організаціями (тис. Руб.)

Дані про внутрішньогрупових розрахунках між головною і дочірньою організаціями (тис. Руб.)

Таблиця 3.3. Баланс головної організації АТ "А" на одна січні 20ХХ р (тис. руб.)

Баланс головної організації АТ

Таблиця 3.4. Звіт про прибутки і збитки головної організації АТ "А" на 1 січня 20ХХ р (тис. Руб.)

Звіт про прибутки і збитки головної організації АТ

нізації та її дочірнього товариства для отримання так званого "проміжного зведеного балансу" (табл. 3.7).

Так як головна організація не володіє 100% капіталу дочірнього суспільства, на другому етапі складання зведеного бухгалтерського балансу слід нарахувати частку меншості в статутному капіталі дочірнього суспільства. У зведеному бухгалтерському балансі показник частки меншості відображає величину статутного капіталу дочірнього товариства, що не належить головної організації.

Частка меншості у зведеному бухгалтерському балансі визначається виходячи з капіталу дочірнього товариства за станом на звітну дату (1000 тис. Руб.) І частки участі головної орга-

Таблиця 3.5. Баланс дочірньої організації АТ "Б" на 1 січня 20ХХ р (тис. Руб.)

Баланс дочірньої організації АТ

Таблиця 3.6. Звіт про прибутки і збитки дочірньої організації АТ "Б" на 1 січня 20ХХ р (тис. Руб.)

Звіт про прибутки і збитки дочірньої організації АТ

нізації до його загальній величині (60%). Таким чином, частка меншості складе 400 тис. Руб. [1000 - (1000 х 60%)].

У зведеному бухгалтерському балансі показник частки меншості відображається окремою статтею "Частка меншості" після стр. 1300 "Разом у розділі III", тобто за підсумком розділу III "Капітал і резерви".

Таблиця 3.7. Проміжний зведений баланс (тис. Руб.)

Проміжний зведений баланс (тис. Руб.)

На третьому етапі з відповідних рядків проміжного балансу виключаються наступні величини.

1. Сума фінансових вкладень головної організації в дочірнє товариство, відображена у головної організації по рахунку 58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Довгострокові фінансові вкладення" (рядок 1 171 балансу - 800 тис. Руб.), І вартість відповідної частки (60%) в статутному капіталі, відображена у дочірнього суспільства за рахунком 80 "Статутний капітал" (рядок 1311 балансу - 600 тис. руб.).

Якщо були фінансові вкладення дочірнього товариства в капітал головної організації або іншого дочірнього товариства, що належить тій же головної організації, то дані про них також виключаються з зведеної звітності. Після проведення зазначеної операції в рядку 1 170 зведеного балансу залишиться сума 900 тис. Руб. (1700-800), а в рядку 1 310 сума 4500 руб. (5500-600-400), тобто частка меншості.

2. У розглянутому умовному прикладі сума фінансових вкладень головного суспільства (800 тис. Руб. - Рядок 1171 балансу у головної організації) не збігається з вартістю акцій, відображеної у дочірнього товариства (600 тис. Руб. Включені до рядка 1 311 балансу у дочірнього товариства) . Таким чином, виникає позитивна різниця 200 тис. Руб., Яка відображається у зведеному бухгалтерському балансі за статтею "Ділова репутація".

Якщо сума фінансових вкладень у головної організації виявилася менше вартості акцій, відображеної у дочірнього суспільства, від'ємна різниця відображається в пасиві зведеного бухгалтерського балансу за підсумком розділу "Капітал і резерви".

При обчисленні ділової репутації необхідно мати на увазі наступне. Придбана ділова репутація організації повинна бути скоригована протягом 20 років шляхом нарахування амортизації. Амортизація по позитивної ділової репутації організації відображається в бухгалтерському обліку шляхом зменшення її первісної вартості. Негативна ділова репутація організації рівномірно списується на фінансові результати як інші доходи.

Якщо дочірнє товариство продало свої акції за ціною, що перевищує їх номінал, і у нього утворився емісійний дохід, то, перед тим як відобразити ділову репутацію, необхідно зменшити її величину на суму емісійного доходу, що відноситься до цих акцій (так як взаємні прибутку повинні виключатися) . Коли у складі групи є "внучаті" компанії, вартість придбання головною організацією акцій внучатого суспільства дорівнювати не частці її контролю, а частці участі, у зв'язку з чим обрахована ділова репутація внучатого суспільства коригується на частку участі в ньому головної організації. "Внучатий" називають дочірні товариства, що знаходяться під непрямим контролем головної організації.

Як визначається ділова репутація в групі взаємопов'язаних організацій зі сформованою структурою. Припустимо, головна організація "А" володіє 70% акцій дочірнього товариства "Б" на суму 500 тис. Руб. Дочірнє товариство "Б" володіє 60% акцій організації "В" на суму 450 тис. Руб., Вартість придбання яких 400 тис. Руб. за номіналом. Ділова репутація, відображена в балансі "Б", повинна дорівнювати 50 тис. Руб. (450-400), проте частка участі "А" в "В" дорівнює 42% (60% х х 70%), тому ділова репутація "В" в балансі "А" буде дорівнювати 35 тис. Руб. (42%: 60% х 50 тис. Руб.).

3. З зведеного балансу виключаються показники, що відображають дебіторську і кредиторську заборгованість між головною організацією і дочірніми товариствами. У нашому прикладі з рядків 1230 (1231) зведеного балансу виключаються дебіторська заборгованість дочірнього товариства головному - 200 тис. Руб. і дебіторська заборгованість головного суспільства дочірньому - 120 тис. руб. З рядків 1520 (1521) пасиву зведеного балансу виключаються кредиторська заборгованість головного суспільства дочірньому - 120 тис. Руб. і кредиторська заборгованість дочірнього товариства головному - 200 тис. руб.

Якщо в складі групи є кілька дочірніх товариств, із зведеного балансу виключаються такі показники, що відображають дебіторську і кредиторську заборгованість між дочірніми товариствами.

 • 4. З зведеного балансу виключаються показники, що відображають виданий головною організацією дочірньому суспільству короткостроковий кредит. Сума кредиту (500 тис. Руб.) Виключається з рядків 1 240 (тисяча двісті сорок один) активу і відповідно з рядків 1510 (1511) пасиву зведеного балансу.
 • 5. З рядків 1 370 (+1371) зведеного бухгалтерського балансу виключаються дивіденди, отримані головною організацією від дочірнього товариства, разом з тим сюди ж включаються дивіденди, виплачені дочірнім товариством головної організації.
 • 6. З рядків 1 370 (тисячі триста сімдесят два) зведеного бухгалтерського балансу виключається прибуток від реалізації основних засобів і матеріалів головною організацією дочірньому суспільству, яка припадає на залишкову вартість, відповідно, цих основних засобів і матеріалів, відображену в балансі дочірнього суспільства. У нашому прикладі прибуток від продажу основних засобів дорівнює 50 тис. Руб. (див. табл. 3.2), прибуток від реалізації основних засобів, яка припадає на залишкову вартість цих основних засобів, 44 тис. руб. (50: 800 = 0,063; 700 х 0,063 = = 44 тис. Руб.).

Прибуток від продажу матеріалів становить 70 тис. Руб. (див. табл. 3.2), прибуток від продажу матеріалів, що припадає на їх залишкову вартість, відображену в балансі дочірнього товариства 12 тис. руб. (70: 1200 = 0,058; 200 х 0,058 = 12 тис. Руб.).

У підсумку з рядка 1370 зведеного балансу виключається 56 тис. Руб. (44 + 12).

 • 7. З рядка 1 150 зведеного бухгалтерського балансу виключається прибуток від реалізації основних засобів головною організацією дочірньому суспільству, що припадає на залишкову вартість даних основних засобів, відображену в балансі дочірнього товариства, - 44 тис. Руб. (див. п. 6).
 • 8. З рядка 1210 зведеного бухгалтерського балансу виключається прибуток від продажу матеріалів головною організацією дочірньому суспільству, яка припадає на залишкову вартість даних матеріалів, відображену в балансі дочірнього товариства, - 12 тис. Руб. (див. п. 6).

Тепер проведемо коригування проміжного зведеного балансу (табл. 3.8), потім складемо зведений бухгалтерський баланс групи "А" (табл. 3.9).

 
<<   ЗМІСТ   >>