Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Значення звіту про зміни капіталу в ринковій економіці

Права власників організацій численні і різноманітні, але для бухгалтерської звітності найбільший інтерес представляють ті з них, які мають відношення до розподілу коштів фірми (зокрема, у зв'язку з її ліквідацією), а також права власності, тобто права продажу або передачі частки в капіталі. Одним із завдань фінансової звітності є розкриття цих прав.

Трактування сутності власного капіталу організацій спирається на різні теорії: теорію власності, теорію господарюючої одиниці, теорію залишкового капіталу, теорію організації і теорію фондів. Кожна з теорій по-своєму відповідає на питання:

  • - Кому і як розподіляти прибуток;
  • - В якому форматі представляти структуру капіталу в бухгалтерській звітності?

Теорія власності припускає використання поточної оцінки активів і спирається на балансове рівняння

Активи - Кредиторська заборгованість = Капітал.

Таким чином, капітал розглядається як власність організації; активи - як кошти, що знаходяться в розпорядженні власника, а кредиторська заборгованість - як його зобов'язання перед позикодавцями. Власність збільшується завдяки доходам і зменшується внаслідок витрат. Прибуток показує зростання добробуту власника, збільшуючи його капітал. Дивіденди являють вилучення капіталу.

Теорія власності не повною мірою відповідає корпоративній формі організацій, проте в сучасних формах звітності знаходить широке застосування. Наприклад, чистий прибуток фірми трактується як прибуток для акціонерів. На її основі у звіті про прибутки і збитки розкривають інформацію про прибуток, що припадає на одну акцію.

Теорія господарюючої одиниці заснована на припущенні, що господарююча одиниця ізольована від особистих інтересів власників і діє окремо від них. В основі даної теорії лежить рівняння

Актив = Капітал.

Активи в цьому випадку трактуються як права фірми на отримання майбутніх доходів у вигляді товарів, робіт, послуг та інших надходжень, а капітал являє собою зобов'язання перед власниками і кредиторами. Чистий прибуток з позицій господарюючої одиниці - це залишковий приріст капіталу після виключення всіх домагань на прибуток (податку на прибуток та дивідендів). У цьому випадку податок на прибуток і дивіденди трактуються не як витрата, а як розподіл прибутку. Доходи - це результат діяльності організації, а витрати - витрати, що забезпечили отримання доходів. Такий підхід знаходить відображення при розкритті інформації про прибуток у бухгалтерському балансі, де нерозподілений прибуток відображається за вирахуванням доходів засновників.

Теорія залишкового капіталу займає проміжне місце між теорією власності і теорією господарюючої одиниці. Остаточний капітал являє собою одну з різновидів капіталу. Акціонери вносять капітал у фірму поряд з іншими позикодавцями і не розглядаються як власники фірми. Дана концепція спрямована на забезпечення необхідною інформацією власників звичайних акцій для прийняття ними інвестиційних рішень. Балансове рівняння має вигляд

Активи - Деяка частина капіталу = Остаточний капітал.

"Деяка частина капіталу" включає в себе капітал, вкладений кредиторами і утримувачами привілейованих акцій. Вважається, що власники звичайних акцій мають права тільки на залишковий капітал у прибутки й суму чистих активів при ліквідації фірми.

Теорія організації розглядає фірму як соціальне утворення, діяльність якого спрямована на задоволення інтересів багатьох соціальних груп, до яких крім акціонерів і кредиторів можна віднести працівників і клієнтів, державні органи, громадськість. З погляду бухгалтерської звітності це означає, що фірма відповідає за правильність показників своєї діяльності не тільки перед акціонерами і кредиторами, а й перед громадськістю. Прибуток трактується як додана вартість, тобто різниця між ринковою ціною реалізованої продукції (робіт, послуг) та вартістю товарів, робіт, послуг, придбаних на стороні. Капітал, спрямований на підтримку положення організації на ринку, на розширення виробництва, являє собою вигоду не тільки для акціонерів, але й для суспільства.

Теорія фонду не бере до уваги персональну взаємозв'язок організації та її власника (як це прийнято в теорії власності) і не персоналізує господарську одиницю. Теорія фонду розглядає господарську одиницю, яка носить назву "фонд", що включає в себе деяку сукупність активів і зобов'язань, а також обмежень, що представляють певну економічну діяльність. Теорія фонду заснована на балансовому рівнянні типу

Активи = Обмеження активів.

Активи являють собою майбутні послуги фонду (господарюючої одиниці), а кредиторська заборгованість - обмеження на використання окремих або всіх активів фонду продиктованих договірними, юридичними, адміністративними та фінансовими міркуваннями. Інвестований капітал виступає юридичним і фінансовим обмеженням на використання коштів. Розподіл накопиченого прибутку являє собою обмеження, запропоноване адміністрацією.

Концепція фонду використовується у звітності некомерційних організацій. Поняття прибутку тут відсувається на другий план. Центральною формою звітності стає звіт про використання коштів фонду.

Таким чином, концепція капіталу допомагає зрозуміти і пояснити моделі побудови звіту про зміни капіталу. Міжнародні стандарти фінансової звітності однозначно дотримуються теорії залишкового капіталу. У результаті змін форм звітності (наказ Мінфіну Росії від 2 липня 2010 року № 66н) у Російській Федерації в основу сучасного звіту про зміни капіталу також покладена концепція остаточного капіталу.

 
<<   ЗМІСТ   >>