Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки і збитки

Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності є основоположним при розмежуванні доходів і видатків між суміжними звітними періодами. Його суть зводиться до того, що факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами.

У Росії принцип нарахування є єдиним способом визнання доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку за винятком випадків, коли договором передбачено інше.

За загальним правилом, встановленим ГК РФ, право власності на товар, а разом з ним і ризик випадкового псування товару, переходить до покупця з моменту передання йому товару. Момент виконання обов'язку продавця передати товар передбачений ст. 458 ГК РФ, в якій встановлено, що, якщо інше не передбачено договором, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

  • o вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі, якщо договором передбачено обов'язок продавця з доставки товару;
  • o надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару.

У випадках, коли з договору купівлі-продажу не випливає обов'язок продавця з доставки товару або передачі договору в місці його перебування покупцеві, обов'язок продавця передати товар вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо договором не передбачено інше. Таким чином, датою відвантаження товарів вважається день оформлення та передачі товаросупровідних документів (накладних на відпуск матеріальних цінностей тощо). Датою виконання робіт (надання послуг) є день, коли виконання робіт було фактично завершено. На дату завершення робіт оформляється акт виконаних робіт.

Якщо договором поставки визначено інший момент переходу права власності, то виручка може визнаватися у звіті про прибутки та збитки в тому звітному періоді, в якому виконані умови її визнання (оплата, митне оформлення, приймання вантажу у транспортної організації і т.п.). Так, наприклад, за договором комісії виручка від продажу продукції, переданої на реалізацію комітентом, визначається після отримання повідомлення від комісіонера про відвантаження (продаж) товарів кінцевого покупця. В обліку комітента товари, передані на реалізацію за договором комісії, відображаються за статтею "Запаси".

Вплив вимог ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" на бухгалтерську звітність

При підготовці бухгалтерської (фінансової) звітності, слід використовувати не тільки дані бухгалтерського обліку, а й інформацію з податкових регістрів. Це потрібно для того, щоб проаналізувати, чи збігаються доходи і витрати, сформовані окремо в бухгалтерському та податковому обліку з метою ідентифікації суми нарахованого податку на прибуток у бухгалтерському обліку, із заявленими у податковій декларації.

Систематичне накопичення інформації у податкових регістрах і щомісячне відображення виниклих різниць з метою обчислення постійних або відкладених податкових активів (зобов'язань) та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку сприяє вирішенню цього завдання.

ПБУ18 / 02 "Облік розрахунків з податку на прибуток" розроблено з метою взаємоузгодження бухгалтерського і податкового прибутку і вводить такі поняття, як:

  • o постійні різниці, на основі яких проводиться розрахунок постійних податкових зобов'язань або постійних податкових активів;
  • o тимчасові різниці, на основі яких проводиться розрахунок відкладених податкових активів або відстрочених податкових зобов'язань.

У бухгалтерському балансі і в звіті про прибутки та збитки наводяться спеціальні рядки для відображення сум відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань. Проте для відображення постійних податкових зобов'язань (активів) окремий рядок передбачена тільки у звіті про прибутки і збитки та не передбачена в бухгалтерському балансі.

Це пов'язано зі специфікою відображення тих і інших сум на рахунках бухгалтерського обліку.

Залежно від того, зникнуть різниці з часом чи ні, їх підрозділяють на постійні і тимчасові.

Якщо витрати, відображені на рахунках бухгалтерського обліку, не визнаються податковим законодавством взагалі, то утворюється постійна різниця.

У бухгалтерському обліку розрахована різниця між витратами у разі їх перевищення, помножена на ставку податку на прибуток, характеризує постійне податкове зобов'язання, яке відображається записом: Дебет 99 субрахунок "Постійні податкові зобов'язання" Кредит 68, тобто збільшується кредиторська заборгованість з податку на прибуток і зменшується сума прибутку. В іншому випадку, коли витрати в бухгалтерському обліку виявляються менше, ніж у податковому, постійна різниця спричиняє числення постійного податкового активу, що відображається кореспонденцією рахунків: Дебет 68 Кредит 99, тобто зменшується кредиторська заборгованість з податку на прибуток і збільшується сума прибутку. Таким чином, при заповненні бухгалтерського балансу числові значення цих операцій, що вплинули на сальдо рахунків 99 і 68, разом з іншою інформацією про залишки на цих рахунках повинні бути відображені по рядках "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" і "Кредиторська заборгованість". А в звіті про прибутки і збитки ця інформація повинна бути приведена по рядку 2 421 "Постійні податкові зобов'язання (активи)". Враховуючи те, що постійні податкові зобов'язання зменшують суму нерозподіленого прибутку, їх слід показувати в круглих дужках.

Якщо витрати визнаються і в бухгалтерському та податковому обліках, але час їх визнання не збігається по звітних періодах, то утворюються тимчасові різниці.

Тимчасові різниці, помножені на ставку податку на прибуток, будуть утворювати:

  • - Відкладені податкові активи (Дебет 09 Кредит 68) - якщо витрати за даними бухгалтерського обліку більша, ніж за даними податкового обліку;
  • - Відкладені податкові зобов'язання (Дебет 68 Кредит 77) - якщо витрати за даними бухгалтерського обліку менша, ніж за даними податкового обліку.

Таким чином, сальдо рахунків 09 і 77 при заповненні бухгалтерського балансу слід перенести в рядки з однойменною назвою цих рахунків: "Відкладені податкові активи" (розділ I) і "Відкладені податкові зобов'язання" (розділ IV). Разом з тим у Звіті про прибутки і збитки треба буде відбити не сальдо цих рахунків, а різницю між оборотами по ним. Це дасть можливість перевірити, чи правильно розрахований податок на прибуток, належний до сплати в бюджет.

 
<<   ЗМІСТ   >>