Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Значення застосовуваних методів оцінки статей балансу в російській практиці

Основні правила оцінки статей бухгалтерської звітності представлені в Положеннях з бухгалтерського обліку (ПБО). Майно, зобов'язання та інші факти господарської діяльності для відображення в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності підлягають оцінці в грошовому вираженні.

Правила оцінки статей бухгалтерської звітності зводяться до наступного.

Результати досліджень і розробок відображаються в бухгалтерському балансі за фактично виробленим виконавцем затратам. Цей факт означає, що до моменту складання бухгалтерського балансу організація витратила частину своїх коштів на наукові, дослідно-конструкторських і технологічні роботи, але ці витрати не остаточні. Їх здійснення продовжиться в наступних звітних періодах, і тільки після закінчення списання останніх засобів і встановлення факту принесення позитивного результату ці об'єкти вводитимуться в експлуатацію як об'єкт нематеріальних активів.

Фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат для інвестора, що становлять їх первісну вартість.

Відповідно до ПБУ19 / 02 "Облік фінансових вкладень" фінансові вкладення, за якими можна визначити поточну ринкову вартість, відображаються в бухгалтерській звітності на кінець року за поточною ринковою вартістю шляхом коригування їх оцінки на попередню звітну дату. Фінансові вкладення, за якими поточна ринкова вартість не визначається, підлягають відображенню в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю (п. 20, 21 ПБУ 19/02). Організація може створювати резерв під знецінення фінансових вкладень, за якими поточна ринкова вартість не визначається. Такі фінансові вкладення показуються у звітності за мінусом створеного резерву (нетто-оцінка).

За борговими цінними паперами, за якими поточна ринкова вартість не визначається, дозволяється різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно по мірі нарахування належного по них доходу відносити на фінансові результати в комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної організації.

Амортизується майно (основні засоби, нематеріальні активи, дохідні вкладення в матеріальні цінності) відображаються в бухгалтерському балансі за залишковою вартістю, тобто за фактичними витратами їх придбання, спорудження та виготовлення за вирахуванням суми нарахованої амортизації.

Запаси відображаються в бухгалтерському балансі виходячи з правил оцінки конкретного виду запасу. Наприклад, матеріально-виробничі запаси (сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара для пакування і транспортування продукції, готова продукція) та інші матеріальні ресурси відображаються в бухгалтерському балансі за їх фактичною собівартістю придбання та ( або) виготовлення. Такий підхід означає, що організація вибрала один з варіантів обліку готової продукції, коли рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг) не застосовується, а облік ведеться тільки на рахунку 43" Готова продукція ". Інші ж види матеріально-виробничих запасів, незалежно від застосовуваних методик бухгалтерського обліку, відображаються за фактичною їх вартості.

Готова продукція може відображатися в балансі також за нормативною (плановою) виробничої собівартості, коли для її обліку застосовувалися паралельно два рахунки: і рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" і рахунок 43 "Готова продукція". У цьому випадку в бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 43 відбиватимуться нормативні (планові) витрати з випуску готової продукції, а за дебетом рахунка 40 - фактичні. Згідно інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунок 40 на кінець місяця сальдо не має і після оприбуткування готової продукції за її нормативної (планової) вартості кореспонденцією рахунків Дебет 43 Кредит 40 підлягає закриттю на рахунок 90.

Для цього зіставляються дебетовий і кредитовий обороти по рахунку 40 на останнє число місяця і визначається відхилення фактичної виробничої собівартості продукції (зданих робіт і наданих послуг) від нормативної (планової) собівартості. Економія, тобто перевищення нормативної (планової) собівартості над фактичною, сторнується за кредитом рахунка 40 "Випуск продукції (робіт, послуг" і дебетом рахунка 90 "Продажі". Перевитрата, тобто перевищення фактичної собівартості над нормативною (плановою), списується з кредиту рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" в дебет рахунку 90 "Продажі" додаткової записом.

Однією з оцінок відображення в бухгалтерському балансі готової продукції може бути використана і оцінка - за прямими статтями витрат (скорочена собівартість).

Матеріально-виробничі запаси, які морально застаріли або втратили свою первинну якість, або по них знизилася поточна ринкова вартість, наводяться у балансі на кінець звітного року за мінусом резерву під зниження вартості матеріальних цінностей (нетто-оцінка). Освіта резерву має бути обумовлено облікової політикою організації і відображено в бухгалтерському обліку записом: Дебет 91 Кредит 14.

Товари в організаціях, зайнятих торговельною діяльністю, відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю їх придбання. При обліку організацією, зайнятою роздрібною торгівлею, товарів за продажними цінами різниця між вартістю придбання і вартістю за продажними цінами (знижки, накидки) віднімається з продажної вартості (нетто-оцінка).

Відвантажені товари, здані роботи і надані послуги відображаються в балансі за фактичною (або нормативної) повної собівартості, що включає поряд з виробничою собівартістю витрати по збуту продукції, робіт, послуг, що відшкодовуються договірної (контрактної) ціною.

Незавершене виробництво (НЗВ) в масовому і серійному виробництві може відображатися в балансі:

  • - За фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості;
  • - Прямими статтями витрат;
  • - Вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

При одиничному виробництві продукції НЗВ відображається в балансі за фактично виробленим затратам.

Витрати майбутніх періодів оцінюються за фактично виробленим затратам і підлягають списанню в порядку, що встановлюється організацією (рівномірно, пропорційно обсягу продукції тощо) протягом періоду, до якого вони належать.

Статутний капітал відображається в балансі в сумі, зареєстрованої в установчих документах як сукупність внесків (часток, акцій, пайових внесків) засновників (учасників) організації. Статутного (складеного) капітал та фактична заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу відображаються в бухгалтерському балансі окремо.

Зобов'язання (дебіторська та кредиторська заборгованість) відображаються в балансі в сумі, яка витікає з договорів, відвантажувальних розрахункових документів. Якщо договором передбачено нарахування відсотків, пенею, то заборгованість показується разом з ними.

За дебіторської заборгованості, отримання якої сумнівно, дозволяється створювати резерви по сумнівних боргах. Їх утворення відображається у бухгалтерському облік записом: Дебет 91 Кредит 63. Сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованість, яка погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена відповідними гарантіями. Така заборгованість відображається в балансі за вирахуванням створеного резерву (нетто-оцінка).

Залишки валютних коштів на валютних рахунках, інші грошові кошти, короткострокові цінні папери, дебіторська і кредиторська заборгованість в іноземних валютах відображаються в бухгалтерській звітності в рублях в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземних валют в рублі за курсом ЦБ РФ, що діє на звітну дату.

Фінансовий результат відображається в балансі як нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років і звітного року. Показники прибутків і збитків в балансі сальдіруются.

 
<<   ЗМІСТ   >>