Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Роль бухгалтерського балансу на сучасному етапі

Бухгалтерський баланс є не тільки однією з основних форм фінансової звітності, а й містить у собі важливі методологічні передумови, що визначають методологію ведення бухгалтерського обліку.

В активі балансу розташовані кошти організації, які здійснюють безперервний кругообіг, що включає в себе процес:

  • o постачання;
  • o виробництва;
  • o продажу.

Так як різні засоби організації беруть різне участь в кругообігу коштів, то вони поділяються на оборотні та необоротні активи.

До оборотних активів відносять сировину, матеріали, напівфабрикати, які потім перетворюються на готову продукцію, а готова продукція після її продажу перетворюється на грошові кошти.

Необоротні активи включають в себе майно, яке експлуатується тривалий час, зношується поступово і включається в кругообіг частинами в міру нарахування амортизації. Їх оборот сповільнюється і здійснюється тривалий час.

Відповідно до вітчизняної облікової практикою та чинним законодавством статті в активі балансу побудовані за певною системою, в основу якої покладено ступінь рухливості ліквідності майна. У російському балансі всі кошти в активі балансу розташовані в порядку зростання ліквідності, а саме: у першому розділі активу балансу відображаються необоротні активи, у другому розділі - оборотні активи.

У пасиві балансу враховуються джерела коштів або зобов'язання організації. Існують зобов'язання перед власниками організації (власні кошти організації) і перед третіми особами (банками, кредиторами і т.д.) - позикові кошти. Цей поділ має принципове значення при визначенні терміновості погашення. Зобов'язання перед власниками становлять постійну частина балансу і не підлягають погашенню в період діяльності організації, в той час як зобов'язання перед третіми особами - позикові кошти необхідно періодично погашати. У свою чергу, позикові кошти в залежності від терміну погашення поділяються на довгострокові і короткострокові зобов'язання. Все вищевказане і визначає структуру побудови пасиву балансу, тобто у вітчизняній практиці статті в пасиві балансу розташовані за ступенем зростаючій терміновості погашення зобов'язань.

Баланс зарубіжної компанії також відображає її фінансовий стан на певну дату. Бухгалтерські статті класифікуються або групуються за економічно однорідними ознаками.

Необхідно відзначити, що міжнародні стандарти не встановлюють єдиної форми балансу і звіту про фінансові результати, а лише регламентують мінімальну кількість інформації, який має бути розкритий у звітах, і встановлюють деякі принципи подачі цієї інформації.

Адресна частина балансу повинна містити назву компанії, її юридичний статус і дату складання. Причому дата складання на відміну від російської звітності може бути будь-хто. Єдина вимога - сталість обраної дати.

Порядок розташування статей в балансі може сильно варіюватися. Приміром, у США актив балансу розташований зліва, а пасив - справа. У Великобританії було прийнято зворотне розташування, а останнім часом статті розташовуються одна за одною. У Німеччині та Франції статті розташовуються в порядку збільшення ліквідності аналогічно російській практиці; в США, Англії - в порядку її зменшення (на першому місці в балансі стоять статті грошових коштів, товарів, запасів). У Росії до кінця 20-х рр. XX ст. було характерно саме така побудова балансу.

В цілому в зарубіжній практиці виділяються дві форми балансу:

  • 1) форма рахунку або горизонтальна форма (account form);
  • 2) форма звіту або вертикальна форма (report form).

При горизонтальній формі балансу активи розташовуються в лівій частині балансу, а зобов'язання - в правій частині. Кожній статті відповідає сальдо певного рахунку або декількох рахунків. Якщо ж сальдо за рахунком негативне, то його вказують в круглих дужках і воно віднімається при підрахунку підсумкової суми. Горизонтальна форма побудови балансу характерна для США. Балансове рівняння в цьому випадку виглядає наступним чином:

Актив = Зобов'язання + Власний капітал.

У Росії також існує горизонтальна форма побудови балансу.

Вертикальне побудова балансу спостерігається у більшої частини західних компаній. Ця форма також передбачає дві частини: актив і пасив. Спочатку відображаються активи і слідом за ними - зобов'язання і капітал. Актив можна тлумачити як засобу, а пасив - як джерела цих коштів. При вертикальному побудові балансу рівність перетвориться в наступне рівняння:

Активи - Зобов'язання = Власний капітал.

Основна ідея складання бухгалтерського балансу полягає в розкритті коштів компанії і їх джерел у розрізі основних статей активів і зобов'язань, а також у зіставленні даних за звітний період з даними за попередній період. Суми до відшкодування і погашення повинні бути розділені по термінах відшкодування або погашення протягом 12 місяців і в більш тривалі терміни.

 
<<   ЗМІСТ   >>