Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Публічність фінансової звітності

Акціонерні товариства відкритого типу, банки та інші кредитні організації, страхові організації, біржі, інвестиційні та інші фонди, створюються за рахунок приватних, суспільних і державних коштів (внесків), зобов'язані публікувати річну фінансову звітність не пізніше 1 червня року, наступного за звітним (вимога публічності).

Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ, їх представництва та філії на території суб'єктів РФ, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування, а також у випадках, встановлених федеральними законами, інші організації зобов'язані публікувати річну фінансову звітність.

Публічність фінансової звітності полягає в її опублікування в газетах і журналах, доступних користувачам фінансової звітності, або поширення серед них брошур, буклетів та інших видань, що містять бухгалтерську звітність, а також в її передачі територіальним органам державної статистики за місцем реєстрації організації для надання зацікавленим користувачам.

У зв'язку з цим Міністерством фінансів РФ затверджено порядок публікації бухгалтерської звітності (наказ Мінфіну РФ від 28 листопада 1996 № 101).

Зокрема, в цьому наказі сказано, що акціонерні товариства можуть публікувати скорочену форму бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки.

Бухгалтерський баланс може бути представлений тільки підсумковими показниками по розділах, передбаченим п. 20 ПБО 4 / 99у за наявності одночасно таких умов;

 • 1) валюта балансу (на кінець звітного періоду) не повинна перевищувати 400 000-кратного (400000 МРОТ) розміру мінімальної оплати праці;
 • 2) виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг за звітний період не повинна перевищувати 1000000-кратного (1000000 МРОТ) розміру мінімальної оплати праці.

Якщо ці показники у організації більше, то бухгалтерський баланс публікується повністю.

Що стосується Звіту про прибутки і збитки, то при його публікації можна не включати проміжні підсумки, передбачені п. 23 ПБО 4/99, а також не приводити статті звіту, за якими у суспільства відсутні показники.

Форма звіту про прибутки і збитки в скороченому варіанті повинна містити наступні показники:

 • - Виручку від продажу товарів, продукції, робіт, послуг;
 • - Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг;
 • - Валовий прибуток;
 • - Комерційні та управлінські витрати;
 • - Інші доходи і витрати;
 • - Нерозподілений прибуток або непокриті збитки. Разом з бухгалтерською звітністю повинна публікуватися інформація про результати аудиту. У публікації повинно міститися думка (оцінка) незалежного аудитора або аудиторської фірми про достовірності бухгалтерської звітності.

Якщо бухгалтерська звітність публікується повністю, то публікація повинна включати повний текст підсумковій частині аудиторського висновку.

Автоматизація бухгалтерської (фінансової) звітності

Автоматизація бухгалтерського обліку та звітності організацій вже стала чимось само собою зрозумілим. Через відмінності між вітчизняним бухгалтерським обліком і зарубіжним в нашій країні поки використовуються майже виключно вітчизняні програми автоматизації бухгалтерського обліку. Сьогодні на ринку представлений широкий спектр систем для автоматизації бухгалтерій чотирьох поколінь, значно розрізняються за своєю потужності і функціональними можливостями.

Бухгалтерські програми забезпечують обробку даних первинного обліку та формування всієї необхідної фінансової звітності організації.

Більшість бухгалтерських програм побудовано за типовою схемою: підготовляється один або кілька журналів господарських операцій, в які заносяться дані первинного обліку, а на основі накопиченої в журналі інформації комп'ютер автоматично формує всі необхідні звіти (оборотно-сальдові та аналітичні відомості, журнали-ордери, головну книгу , баланс).

Всі бухгалтерські системи можна поділити на кілька основних класів, кожен з яких має свої особливості і своє коло споживачів:

 • 1. Міні-бухгалтерії розраховані на бухгалтерії малих організацій. Ці системи достатньо прості і дозволяють ввести синтетичний та вартісної аналітичний обліки, оформляти первинні документи, формувати звітність. До найбільш поширених програмним продуктам такого типу відносяться: "1С: Бухгалтерія", "Інфо-бухгалтер".
 • 2. Інтегровані бухгалтерські системи в порівнянні з системами міні-бухгалтерій володіють великим набором облікових операцій і дозволяють вести більш складний аналітичний облік. Є такі додаткові можливості, як більш глибокий поділ інформації по регістрах обліку, проведення аналізу бухгалтерської інформації по об'єктах, розрахунок прибутків і збитків, ведення обліку витрат по різним центрам, інтеграція функцій торгово-складських систем, систем фінансового планування та аналізу. Програми цього класу розраховані на організації малого та середнього бізнесу. З них найбільш перевірені і успішно працюють бухгалтерські системи "Інфіна", "Інфософт" корпорації "Парус".
 • 3. Бухгалтерські конструктори, або системи з розширеними інструментальними можливостями, - це системи з дуже невеликими універсальними базовими можливостями, але володіють потужним механізмом всіляких налаштувань під особливості ведення бухгалтерського обліку кожної конкретної організацією. Характерною рисою цих програм з модульної та гнучкою архітектурою стала мінімальна залежність від швидкоплинні російського законодавства. Такі системи дозволяють задавати параметри введення первинної інформації, конструювати системи обробки облікових даних, формулювати правила побудови звітів.
 • 4. Бухгалтерський комплекс автоматизованих робочих місць заснований на ідеї створення окремих програм під кожен розділ обліку з подальшою інтеграцією інформації. Типовий комплекс складається з ряду функціонально закінчених і взаємозалежних робочих місць, що відповідають основним розділах бухгалтерського обліку. Обмін інформацією між окремими робочими місцями може йти як через гнучкі магнітні диски, так і по локальній мережі. Формування фінансової звітності здійснюється на автоматизованому робочому місці головного бухгалтера. Залежно від сфери діяльності і фінансових можливостей організації можуть набувати тільки найбільш цікавлять компоненти системи, а в міру необхідності їх оновлювати.
 • 5. Програми комплексної автоматизації всієї фінансово-господарської діяльності організації. Ці системи не можна віднести до класу бухгалтерських, бо вони більшою мірою орієнтовані не на бухгалтера, а на менеджера. Але бухгалтерський модуль тут має максимальну функціональну повноту і є базою, на основі якої менеджер компанії вирішує завдання ефективного управління бізнес-процесами. У таких системах інформація, необхідна для управління, стікається до керівника організації не тільки з бухгалтерського або фінансового модулів, але і з модулів планування, управління виробництвом, маркетингу. Для таких систем характерні наявність єдиного інформаційного простору, висока надійність і швидкість обробки даних, вимогливість до технічних ресурсів.

Класифікація систем автоматизації бухгалтерської звітності здійснюється:

 • - За кількісним складом користувачів;
 • - Способом реалізації багато режиму;
 • - Видам інтерфейсів;
 • - Кількості функціональних завдань і програмної реалізації.

При виборі системи необхідно в першу чергу спиратися на характеристики власної фірми. Однією з таких характеристик є кількісний склад бухгалтерії та розподіл функцій по робочих місцях. Сюди ж можна додати і сформовану інфраструктуру обчислювальних засобів, яка також впливає на вибір.

Виходячи з цих характеристик системи автоматизації бухгалтерського звіту та звітності розділилися на однопользовательские і багатокористувацькі. Однопользовательские робочі системи мають одне робоче місце - один термінал, одну клавіатуру і розраховані на одного користувача. Мультиплеєрні системи мають декілька (два і більше) робочих місць і дозволяють декільком користувачам одночасно працювати над одним завданням, рішення якої, власне, і є метою роботи системи.

Таким чином, правильно вироблена система автоматизації бухгалтерської звітності з урахуванням її функціональних можливостей і потреб підприємства здатна істотно вплинути на ефективність роботи бухгалтерії і організації в цілому.

Останнім часом в багатьох організаціях автоматизація бухгалтерської звітності здійснюється за допомогою програми "1С: Підприємство", причому здійснюється масовий перехід на версію 8.2. Програма повинна бути налаштована на особливості бухгалтерського обліку конкретної організації, відповідно до чого доповнюється план рахунків бухгалтерського обліку, наявний в програмі. Вихідними даними для програми є проводки, що вносяться в журнал господарських операцій. На підставі введених проводок програма формує звітність і різні допоміжні документи (оборотно-сальдову відомість, шахову відомість, журнал-ордер, зведені проводки і т. П.). Також є можливості для створення довільних звітів.

У комплект поставки входить набір звітів для податкової інспекції: баланс, додатки до нього, розрахунки податків і т. Д.

При необхідності можна змінити форму будь-якого звіту та / або формули розрахунку його показників, налаштувати на інший план рахунків.

 
<<   ЗМІСТ   >>