Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відображення в обліку та звітності змін облікової політики

Існують два підходи до відбиття змін в обліковій політиці: перспективний і ретроспективний.

Суть перспективного підходу полягає в тому, що зміна показників у зв'язку зі зміною облікової політики організації здійснюється на початку або протягом року, з якого впроваджуються нові способи обліку.

При використанні ретроспективного підходу зміна показників, викликане зміною облікової політики, проводиться шляхом коригування вхідних залишків у звітності. При цьому ніякі записи на рахунках бухгалтерського обліку не виробляються, оскільки коригування здійснюється в межотчетний період,

До недавнього часу в нормативних документах перевага віддавалася перспективному підходу. Наприклад, у скасованих Методичних рекомендаціях про порядок формування показників бухгалтерської звітності (наказ Мінфіну Росії від 28 червня 2000 № 60н) було зазначено, що якщо при уточненні облікової політики на наступний звітний рік організація вважає недоцільним нараховувати резерви майбутніх витрат, то залишки коштів резервів , за якими в установленому порядку мають місце перехідні залишки, станом на 1 січня наступного за звітним року підлягають приєднанню до фінансового результату з відображенням у бухгалтерському обліку організації за січень. Виходячи з викладеного в січні наступного року при списанні перехідних залишків резервів, утворення яких у звітному році не передбачено, у бухгалтерському обліку необхідно було зробити запис - Д-т рахунки 96 - К-т рахунки 91 і відобразити виникли доходи у звіті про прибутки і збитки у складі інших. У пояснювальній записці зміна облікової політики у разі суттєвості списаних сум повинно було бути розкрито не тільки в розділі по обліковій політиці, але і в розділі про її доходи та витрати.

Отже, особливістю перспективного підходу до відображення змін в обліковій політиці було те, що вихідні залишки звітності попереднього року повністю відповідали вхідним залишкам звітності наступного року, а доходи і витрати, утворені за рахунок змін облікової політики, формували фінансовий результат року, з якого починала застосовуватися нова облікова політика.

Особливістю ретроспективного підходу є те, що зміна показників, викликане зміною облікової політики, не відображається у бухгалтерському обліку, а проводиться шляхом зміни вхідних залишків в межотчетний період, тобто в період між двома звітами, коли не формується звіт про прибутки і збитки, а рахунок прибутків і збитків закритий, так як проведена реформація бухгалтерського балансу. Оскільки в між- звітний період доходи і витрати визнані бути не можуть, то списання залишків резервів має здійснюватися за рахунок єдиного доступного в цей період джерела - нерозподіленого прибутку організації.

У поясненнях дану операцію необхідно розкрити не тільки в розділі про облікову політику організації, але і в розділі про нерозподіленого прибутку.

ПБО 1/2008 "Облікова політика організації" засноване саме на ретроспективному підході.

При ретроспективному відображенні наслідків зміни облікової політики виходять із припущення, що змінений спосіб ведення бухгалтерського обліку застосовувався з моменту виникнення фактів господарської діяльності даного виду. Ретроспективне відображення наслідків зміни облікової політики полягає у коригуванні вхідного залишку за статтею "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" за найраніший представлений в бухгалтерській звітності період, а також значень пов'язаних статей бухгалтерської звітності, що розкриваються за кожен представлений в бухгалтерській звітності період, як якби нова облікова політика застосовувалася з моменту виникнення фактів господарської діяльності даного виду.

У випадках, коли оцінка в грошовому вираженні наслідків зміни облікової політики щодо періодів, що передували звітному, не може бути проведена з достатньою надійністю, змінений спосіб ведення бухгалтерського обліку застосовується щодо відповідних фактів господарської діяльності, доконаних після введення зміненого способу (перспективно).

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності перспективний підхід відображення змін в обліковій політиці також є менш привабливим, тому що при даному підході доходи і витрати, які були фактично сформовані в попередні звітні періоди, необхідно визнати в поточному році.

 
<<   ЗМІСТ   >>