Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Коротка характеристика діяльності організації, основні напрями її діяльності

Опис пояснювальної записки необхідно почати з короткої характеристики діяльності організації. Сюди потрібно включити такі дані:

 • 1. Найменування юридичної особи:
  • - Повне найменування організації;
  • - Скорочене найменування (якщо таке є);
  • - Найменування торгових марок, що перебувають у власності організації;
  • - Інформація про офіційну сторінку в Інтернеті;
  • - Адреса електронної пошти.
 • 2. Організаційно-правова форма власності відповідно до класифікатора організаційно-правових форм. Якщо юридична особа має у статутному (складеному) капіталі частку, що належить державі, то додатково необхідно подати такі відомості:
  • - Частка статутного (складеного) капіталу організації, що знаходиться в державній, федеральної або муніципальній власності;
  • - Пакет акцій організації акціонерного товариства, закріплений у державній, федеральної або муніципальній власності;
  • - Наявність спеціального права на участь суб'єктів Російської Федерації чи муніципальних утворень в управлінні організацією.
 • 3. Адреса організації:
  • - Фактичне місце знаходження організації;
  • - Якщо в організації є представництва або філії, необхідно вказати їх адресу;
  • - Місце державної реєстрації організації;
  • - Місце постановки на податковий облік.
 • 4. Відомості про засновників:
  • - Для засновників - юридичних осіб - найменування юридичної особи, організаційно-правова форма власності, частка в статутному капіталі;
  • - Для засновників - фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові засновників; частка засновників у статутному капіталі.
 • 5. Спосіб утворення організації:
  • - Новостворена юридична особа;
  • - Юридична особа, утворена в результаті реорганізації (приєднання, злиття, виділення, поділу, перетворення);
  • - Дата державної реєстрації юридичної особи.
 • 6. Розмір статутного капіталу юридичної особи, зазначеного в установчих документах організації. Для акціонерних товариств необхідно вказати:
  • - Кількість акцій випущених і повністю оплачених;
  • - Кількість акцій випущених і сплачених не цілком;
  • - Кількість акцій випущених і неоплачених;
  • - Номінальну вартість акцій;
  • - Відсоток оплати статутного капіталу на звітну дату;
  • - Відсоток прав участі в розміщеному статутному капіталі, що належить дочірнім і залежним товариствам.

Основні аналітичні показники

Інформація даного розділу може бути представлена в будь-якій частині пояснювальної записки, проте краще включати її в початок пояснень. Тут наводяться аналітичні показники, які дають можливість користувачам звітності отримати інформацію про фінансовий стан і фінансові результати діяльності організації за звітний рік.

Аналітичні показники можуть представлятися в абсолютному (показники звітності) і у відносному вираженні (за допомогою коефіцієнтів, відсотків).

Кожна організація самостійно вибирає коло показників, які вона буде розкривати в пояснювальній записці. Проте необхідно дотримуватися таких правил.

 • 1. Організація включає в основні показники ті коефіцієнти, які використовують інші організації зі схожими видами діяльності, причому краще використовувати методику розрахунку даного показника, існуючу на практиці.
 • 2. Для розкриття слід вибирати ті показники або коефіцієнти, які можна простежити в динаміці за ряд років.
 • 3. Пріоритет віддається показниками, які характеризують:
  • - Величину прибутковості організації (фінансові результати, показники рентабельності, оборотності і т.д.);
  • - Величину активів і власного капіталу організації;
  • - Ступінь ділової активності організації.

При оцінці фінансового стану на короткострокову перспективу можуть бути приведені показники задовільності структури балансу (поточної ліквідності, забезпеченості власними оборотними коштами, платоспроможності). При характеристиці платоспроможності необхідно звернути увагу на такі показники, як наявність коштів на рахунках у банках, у касі, збитки, прострочені дебіторську і кредиторську заборгованість, не погашені в строк кредити і позики, повноту перерахування податків до бюджету, штрафні санкції за невиконання зобов'язань перед бюджетом.

При оцінці фінансового становища на довгострокову перспективу наводиться характеристика структури джерел коштів, ступінь залежності організації від зовнішніх інвесторів, кредиторів тощо Дається характеристика динаміки інвестицій за попередні роки і на перспективу з визначенням їх ефективності.

Можна навести оцінку ділової активності організації, критеріями якої є: широта ринків збуту продукції, наявність поставок на експорт, репутація організації, ступінь виконання планових показників, забезпечення заданих темпів зростання, рівень ефективності використання ресурсів організації.

Доцільно включення в пояснювальну записку даних про динаміку найважливіших економічних і фінансових показників роботи організації за ряд років, здійснення економічних заходів, природоохоронних заходів та іншої інформації, що цікавить можливих користувачів бухгалтерської звітності.

 
<<   ЗМІСТ   >>