Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вимоги, що пред'являються до достовірності звітності

При розробці організацією самостійно таблиць для пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки на основі прикладів їх оформлення, наведених у додатку до наказу Мінфіну РФ від 2.07.2010 р № 66н, повинні дотримуватися загальні вимоги до фінансової звітності (повнота, суттєвість, нейтральність, порівнянність, порівнянність і інш.).

У фінансову звітність повинні включатися дані, необхідні для формування достовірного і повного уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі. Якщо виявляється недостатність даних для формування повного уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі, то в бухгалтерську звітність організація включає відповідні додаткові показники і пояснення. При цьому повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що міститься у фінансовій звітності, т. Е. Виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп зацікавлених користувачів фінансової звітності перед іншими. Якщо за допомогою відбору або форму подання інформація впливає на рішення та оцінки користувачів з метою досягнення визначених результатів, інформація не є нейтральною.

Дані фінансової звітності організації повинні включати показники діяльності всіх філій, представництв та інших підрозділів (включаючи виділені на окремі баланси).

Показники про окремі активи, зобов'язання, доходи, витрати і господарських операціях, а також складових капіталу повинні приводитися у фінансовій звітності відокремлено у випадках їх суттєвості і якщо без знання про них зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.

Кожен істотний показник повинен представлятися у фінансовій звітності окремо. Несуттєві суми аналогічного характеру або призначення можуть об'єднуватися і не представлятися окремо.

Показник вважається істотним, якщо його нерозкриття може вплинути на економічні рішення зацікавлених користувачів, прийняті на основі звітної інформації. Рішення організацією питання, чи є даний показник істотно, залежить від оцінки показника, його характеру, конкретних обставин виникнення.

Як мінімум організація повинна розкрити у фінансовій звітності дані по групах статей, включених в бухгалтерський баланс, і статтями, включеним до звіту про прибутки і збитки, відповідно до вимоги ПБО 4/99 "Бухгалтерська звітність організації".

Розшифровка відповідних показників груп статей бухгалтерського балансу або статей звіту про прибутки і збитки з урахуванням розміру і характеристики даних, включених в групу статей бухгалтерського балансу або статтю звіту про прибутки і збитки, може приводитися організацією безпосередньо у вищевказаних формах (як "у тому числі" або "з них" до відповідних груп статей або статей) або в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки. При цьому слід мати на увазі, що істотною визнається сума, ставлення якої до загального підсумку відповідних даних за звітний рік становить не менше 5%. Організація може прийняти рішення про застосування для цілей відображення у фінансовій звітності суттєвої інформації критерію, відмінного від вищеназваного.

Організація при складанні бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки та пояснень до них повинна дотримуватися прийнятих нею в установленому порядку змісту та форм фінансової звітності від одного звітного року до іншого.

По кожному числовому показнику фінансової звітності, крім звіту, що складається новоствореної організацією за перший звітний період, повинні бути приведені дані за три роки - звітний і по двох попереднім звітному. При цьому організацією повинна бути забезпечена порівнянність даних за всі періоди згідно з ПБО 1/2008 "Облікова політика організації", законодавчих та інших нормативних актів, з урахуванням виробленої реорганізації та інш.

Якщо дані за період, що передує звітному, непорівнянні з даними за звітний період, то перші з названих даних підлягають коректуванню, виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку. Кожна істотне коректування повинна бути розкрита в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки разом із зазначенням причин, що викликали цю коригування.

 
<<   ЗМІСТ   >>