Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підготовка інформації за сегментами

Багато компаній, як російські, так і міжнародні, виробляють широкий спектр послуг і товарів або провадять діяльність в різних географічних регіонах з різними умовами росту, рівнями рентабельності і ризику. Інформація про таку діяльність називається інформацією за сегментами і регламентується ПБУ 12/2010. Слід зазначити, що це ПБО зобов'язані застосовувати організації-емітенти, публічно розміщуються цінні папери, при розкритті інформації за сегментами в поясненнях до бухгалтерської звітності, інші організації - в добровільному порядку.

Розкриття такої інформації дозволяє зацікавленим користувачам бухгалтерської звітності організації оцінити галузеву специфіку її діяльності та господарську структуру, дізнатися про розподіл фінансових показників за окремими напрямами діяльності.

Виділення сегментів полягає у відокремленні інформації про ту частину діяльності організації:

 • а) яка здатна приносити економічні вигоди і припускає відповідні витрати (включаючи припускаються вигоди і витрати від операцій з іншими сегментами);
 • б) результати якої систематично аналізуються особами, наділеними в організації повноваженнями щодо прийняття рішень в розподілі ресурсів всередині організації та оцінці цих результатів;
 • в) за якою можуть бути сформовані фінансові показники окремо від показників інших частин діяльності організації.

Основою виділення сегментів залежно від організаційної та управлінської структури організації, а також її системи внутрішньої звітності можуть бути, зокрема:

 • а) вироблена продукція, закуповувані товари, виконувані роботи, надані послуги;
 • б) основні покупці (замовники) продукції, товарів, робіт, послуг;
 • в) географічні регіони, в яких здійснюється діяльність;
 • г) структурні підрозділи організації. Дослівний переклад латинського слова "segmentum" означає відрізок небудь частину кола. Стосовно до бухгалтерського обліку та аудиту це поняття означає, що в бухгалтерській звітності відомості про різних частинах (сегментах) діяльності організації необхідно вказувати окремо. Таким частинами (сегментами) можуть бути дані про виробництво і продаж різних товарів, робіт, послуг або дані про продажі товарів одного виду в різних регіонах і т.д.

Наприклад, приводячи інформацію по географічному сегменту, розкривається частина діяльності організації з виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг у певному географічному регіоні. Ця частина діяльності відрізняється за рівнем ризиків і прибутковості від діяльності в інших регіонах.

Приміром, ВАТ "Федеральна мережева компанія Єдиної енергетичної системи" у своїй обліковій політиці на 2005 рік розкривало інформацію по географічним сегментам, до складу яких входили:

 • 1. Товариство;
 • 2. Центр;
 • 3. Північно-Захід;
 • 4. Урал;
 • 5. Сибір;
 • 6. Волга;
 • 7. Схід;
 • 8. Південь.

Кілька сегментів, згідно з ПБО 12/2010 "Інформація за сегментами", можуть бути визначені як єдиний сегмент за умови подібності наступних характеристик поєднуваних сегментів:

 • а) характер (призначення) продукції, товарів, робіт, послуг;
 • б) процес виробництва продукції, закупівлі товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • в) покупці (замовники) продукції, товарів, робіт, послуг;
 • г) способи продажу продукції, товарів, робіт, послуг;
 • д) правові умови діяльності (наприклад, необхідність ліцензії (дозволу), режим оподаткування);
 • е) інші характеристики.

Відокремлено в бухгалтерській звітності розкривається інформація по звітному сегменту. При цьому сегмент вважається звітним, якщо виконується, хоча б одна з таких умов:

 • а) виручка сегмента від продажів покупцям (замовникам) організації та подразумеваемая виручка від операцій з іншими сегментами становить не менше 10% загальної суми виручки всіх сегментів;
 • б) фінансовий результат (прибуток або збиток) сегмента становить не менше 10% від максимальної з двох величин: сумарного прибутку сегментів, фінансовим результатом яких є прибуток, або сумарного збитку сегментів, фінансовим результатом яких є збиток;
 • в) активи сегмента становлять не менше 10% сумарних активів всіх сегментів.

У тому випадку коли показники якого-небудь сегменту нижче, ніж вказані в попередньому абзаці, але вони корисні зацікавленим користувачам, то такий сегмент також може бути виділений як звітного.

Слід зазначити, що перелік звітних сегментів повинен бути визначений організацією самостійно, виходячи з її організаційної та управлінської структури. При цьому на звітні сегменти в бухгалтерській звітності організації має припадати не менше 75% виручки від продажів покупцям (замовникам) організації, в іншому випадку повинні бути виділені додаткові звітні сегменти.

Ті показники, які також характеризують діяльність організації, але не включена до звітні сегменти, повинні бути розкриті в бухгалтерській звітності як інші сегменти.

При підготовці бухгалтерської звітності повинна бути забезпечена послідовність у визначенні переліку звітних сегментів і достовірна їх оцінка. Так, у відповідність до ПБО 12/2010 "Інформація за сегментами" показники звітного сегмента, що підлягають розкриттю, наводяться в оцінці, в якій вони представляються повноважним особам організації для прийняття рішень (за даними управлінського обліку).

Виручка, витрати, активи і зобов'язання, що відносяться до двох і більше звітними сегментами, підлягають обгрунтованого розподілу між даними сегментами. Спосіб розподілу визначається організацією в залежності від характеру об'єктів обліку, видів діяльності організації, ступеня відособленості звітних сегментів. Організація повинна послідовно застосовувати основу розподілу показників між звітними сегментами.

Згідно ПБУ 12/2010 в поясненнях до бухгалтерської звітності організація повинна розкривати таку інформацію за звітними сегментами:

 • а) загальну інформацію;
 • б) показники звітних сегментів;
 • в) способи оцінки показників звітних сегментів;
 • г) зіставлення сукупних показників звітних сегментів з величиною відповідних статей бухгалтерського балансу або звіту про прибутки і збитки організації;
 • д) іншу інформацію, передбачену ПБО 12/2010.

У складі загальної інформації за звітними сегментами організацією наводиться:

 • а) опис основи виділення сегментів, визнаних звітними;
 • б) випадки об'єднання сегментів;
 • в) найменування виду (групи) продукції, товарів, робіт, послуг, від продажу яких організація отримує виручку в кожному з звітних сегментів, а також в інших сегментах.

За кожним звітним сегментом розкриваються наступні показники:

 • а) фінансовий результат (прибуток або збиток) за звітний період;
 • б) загальна величина активів на звітну дату;
 • в) загальна величина зобов'язань на звітну дату (якщо такі дані представляються повноважним особам організації).

Для оцінки показників, що розкриваються в поясненнях до бухгалтерської звітності по кожному звітному сегменту, слід відобразити:

 • а) порядок обліку операцій між звітними сегментами;
 • б) характер відмінностей між:
  • - Показником прибутку (збитку) організації до оподаткування і сукупним показником прибутку (збитку) звітних сегментів;
  • - Показниками активів і зобов'язань організації і сукупними показниками активів і зобов'язань звітних сегментів;
 • в) характер змін способів оцінки показників, використовуваних для визначення фінансового результату (прибутку, збитку) звітного сегмента, в порівнянні з попередніми періодами і вплив таких змін на фінансовий результат (прибуток, збиток) звітного сегмента в звітному періоді;
 • г) відмінності в розподілі даних між звітними сегментами та їх вплив на показники цих сегментів у випадках, коли спосіб розподілу виручки і витрат відрізняється від способу розподілу активів і зобов'язань, з якими ці виручка і витрати пов'язані.

По кожному географічному регіону діяльності організація повинна розкривати наступну інформацію:

 • а) величину виручки від продажів покупцям (замовникам) організації, в тому числі окремо від продажів в Російській Федерації і від продажів за кордоном;
 • б) вартість необоротних активів за даними бухгалтерського балансу організації, у тому числі розміщених на території Російської Федерації, розміщених за кордоном.

Якщо величина виручки від продажів, отриманої в окремій країні, або вартість необоротних активів за даними бухгалтерського балансу організації, розміщених на території окремої країни, є суттєвою, такий показник розкривається відокремлено. При цьому організація повинна розкрити правила віднесення виручки від продажів до окремих країн.

Про покупців (замовниках), виручка від продажів яким становить не менше 10% загальної виручки від продажів, організації слід розкривати таку інформацію:

 • а) найменування покупця (замовника);
 • б) загальну величину виручки від продажів такому покупцеві (замовнику);
 • в) найменування звітного сегмента (звітних сегментів), до якого відноситься дана виручка.

При зміні у звітному періоді структури звітних сегментів порівняльна інформація за періоди, що передують звітному, повинна бути перерахована відповідно до нової структурою звітних сегментів, за винятком випадків, коли така інформація відсутня і такий перерахунок суперечить вимозі раціональності. При цьому перерахунку підлягає порівняльна інформація по кожному показнику звітного сегмента.

Підготовка інформації про природоохоронних заходах

У результаті виробничої діяльності найчастіше збільшується забруднення навколишнього середовища. Тому потрібні певні витрати на забезпечення безпеки сучасного виробництва, усунення виробничих викидів і шкідливих відходів, природоохоронні заходи.

Витрати на природоохоронну діяльність найчастіше являють собою значну частку у витратах промислових організацій галузей металургії, хімічної, машинобудівної, харчової промисловості. Дані витрати необхідно враховувати і відображати окремою статтею у фінансовій звітності.

Інформація про природоохоронної діяльності представляється у пояснювальній записці до бухгалтерської звітності.

У галузях промисловості зі значною часткою витрат на природоохоронну діяльність до фінансової звітності необхідно докласти звіт про структуру даних видів витрат. Крім цього, в примітках, що розкривають облікову політику, необхідно описати методи, використовувані для бухгалтерського обліку витрат на природоохоронну діяльність, зокрема:

 • - Методи обліку зобов'язань і резервів;
 • - Методи створення та обліку резервного капіталу на випадок аварій за рахунок частини нерозподіленого прибутку;
 • - Методи оцінки та обліку умовних зобов'язань.

У відповідному розділі пояснювальної записки необхідно привести наступні істотні показники;

 • - За зобов'язаннями і резервним фондам, створеним або виникли в звітному періоді;
 • - За умовними зобов'язаннями з оцінкою величини передбачуваних витрат в тих випадках, коли ймовірність настання події досить висока.

У складі додаткової інформації про природоохоронних заходах у складі пояснювальної записки можуть бути приведені такі відомості:

 • - Перелік основних проведених і планованих організацією заходів в галузі охорони навколишнього середовища;
 • - Оцінка впливу проведених заходів на рівень вкладень довгострокового характеру і прибутковості в звітному році;
 • - Характеристика фінансових наслідків заходів у галузі охорони навколишнього середовища для майбутніх періодів;
 • - Дані про платежі за порушення природоохоронного законодавства, екологічних платежах і плату за природні ресурси;
 • - Дані про поточні витрати з охорони навколишнього середовища і ступеня їх впливу на фінансові результати діяльності організації.

Додаткова інформація з природоохоронних заходів може бути представлена в пояснювальній записці у вигляді графіків, діаграм, аналітичних таблиць і т.д.

 
<<   ЗМІСТ   >>