Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підготовка інформації про оціночні і умовні зобов'язання (активах)

Порядок відображення оціночних зобов'язань, умовних зобов'язань і умовних активів у бухгалтерському обліку та звітності організацій (за винятком кредитних) здійснюється у відповідність до ПБО 8/2010 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи". Зазначене Положення не застосовується щодо:

 • - Свідомо збиткових договорів, виконання яких може бути припинено організацією в односторонньому порядку без істотних санкцій;
 • - Резервного капіталу, резервів, що формуються з нерозподіленого прибутку організації;
 • - Оціночних резервів;
 • - Сум, які впливають на величину податку на прибуток організацій, що підлягає сплаті у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Оцінне зобов'язання - це зобов'язання організації з невизначеною величиною і (або) терміном виконання, яке може виникнути:

 • а) з норм законодавчих та інших нормативних правових актів, судових рішень, договорів;
 • б) в результаті дій організації, які внаслідок усталеною минулої практики або заяв організації вказують іншим особам, що організація бере на себе певні обов'язки, і, як наслідок, у таких осіб виникають обгрунтовані очікування, що організація виконає такі обов'язки.

При визнанні оціночного зобов'язання його величина належить залежно від його характеру:

 • - На витрати по звичайних видах діяльності;
 • - На інші витрати;
 • - Включається у вартість активу при одночасному відображенні на рахунку обліку резервів майбутніх витрат.

Умовне зобов'язання виникає у організації внаслідок минулих подій її господарського життя, коли існування у організації зобов'язання на звітну дату залежить від настання (ненастання) однієї або кількох майбутніх невизначених подій, не контрольованих організацією, або якщо оцінне зобов'язання не визнано таким у зв'язку з тим, що мається ймовірність зменшення економічних вигод організації, необхідне для виконання оцінного зобов'язання, або величина оцінного зобов'язання може бути обгрунтовано оцінена.

Умовний актив виникає у організації внаслідок минулих подій її господарського життя, коли існування у організації активу на звітну дату залежить від настання (ненастання) однієї або кількох майбутніх невизначених подій, не контрольованих організацією.

Непередбачені зобов'язання та непередбачені активи не визнаються в бухгалтерському обліку, але інформація про них повинна розкриватися в бухгалтерській звітності організації.

Оцінне зобов'язання визнається в бухгалтерському обліку організації у величині, що відбиває найбільш достовірну грошову оцінку витрат, необхідних для розрахунків по цьому зобов'язанню (безпосередньо для виконання (погашення) зобов'язання або для перекладу зобов'язання на іншу особу за станом на звітну дату).

У разі якщо в організації є впевненість у надходженні економічних вигод за зустрічними вимогами або вимогам до інших осіб при виконанні організацією відповідного прийнятого до бухгалтерського обліку оцінного зобов'язання, такі вимоги визнаються в бухгалтерському обліку в якості самостійного активу. Величина такого активу не повинна перевищувати величини відповідного оціночного зобов'язання. У бухгалтерському балансі організації величина визнаного оціночного зобов'язання не зменшується на величину такого активу.

У звіті про прибутки і збитки організації витрати, що відображаються при визнанні оціночних зобов'язань, представляються за вирахуванням доходів, визнаних при прийнятті до бухгалтерського обліку в якості активу очікуваних надходжень від зустрічних вимог і вимог до інших осіб.

По кожному визнаному в бухгалтерському обліку оціночним зобов'язанню в бухгалтерській звітності організацією повинна розкриватися у випадку суттєвості як мінімум наступна інформація:

 • а) величина, по якій оцінне зобов'язання відображено в бухгалтерському балансі організації, на початок і кінець звітного періоду;
 • б) сума оціночного зобов'язання, визнана у звітному періоді;
 • в) сума оціночного зобов'язання, списана в рахунок відображення витрат або визнання кредиторської заборгованості у звітному періоді;
 • г) списана у звітному періоді сума оціночного зобов'язання у зв'язку з її надмірністю або припиненням виконання умов визнання оціночного зобов'язання;
 • д) збільшення оціночного зобов'язання у зв'язку із зростанням його приведеної вартості за звітний період (відсотки);
 • е) характер зобов'язання та очікуваний строк його виконання;
 • ж) невизначеності, існуючі щодо терміну виконання і (або) величини оціночного зобов'язання;
 • з) очікувані суми зустрічних вимог або суми вимог до третіх осіб в відшкодування витрат, які організація понесе при виконанні зобов'язання, а також активи, визнані за такими вимогами відповідно до п. 19 ПБО 8/2010.

По кожному умовному зобов'язанню в бухгалтерській звітності повинна розкриватися як мінімум наступна інформація:

 • а) характер умовного зобов'язання;
 • б) оцінне значення або діапазон оціночних значень умовного зобов'язання, якщо вони піддаються визначенню;
 • в) невизначеності, існуючі щодо терміну виконання і (або) величини зобов'язання;
 • г) можливість надходжень в результаті зустрічних вимог або вимог до третіх осіб в відшкодування витрат, які організація понесе при виконанні зобов'язання.

У разі якщо за станом на звітну дату зменшення економічних вигод організації внаслідок умовного зобов'язання є малоймовірним, організація може не розкривати зазначену інформацію.

Інформація про оціночні і умовні зобов'язання може розкриватися по їх однорідними групами (наприклад, оціночні зобов'язання у зв'язку з виданими організацією гарантіями, судовими розглядами).

У разі якщо надходження економічних вигод по умовному активу є ймовірним, організація повинна розкрити за станом на кінець звітного періоду характер непередбаченого активу, а також його оцінне значення або діапазон оціночних значень, якщо вони піддаються визначенню.

У виняткових випадках, коли розкриття інформації про оціночні зобов'язаннях, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи в обсязі, передбаченому ПБО 8/2010, завдає або може завдати шкоди організації в ході врегулювання наслідків лежать в їх основі зобов'язань і фактів, організація може не розкривати таку інформацію. У цьому випадку організація повинна вказати загальний характер відповідного оціночного зобов'язання, непередбаченого зобов'язання чи непередбаченого активу і причини, за якими більш детальна інформація не розкривається.

Приклад. ЗАТ "Супермебель" виробляє меблі за ескізами замовника, у зв'язку з чим застосовує позамовний метод обліку витрат з деталізацією обліку за рахунком 20 "Основне виробництво". Організація не належить до суб'єктів малого підприємництва. Створення резерву на гарантійний ремонт в обліковій політиці для цілей оподаткування не передбачено.

Гарантійний термін, встановлений на меблі в договорах із замовниками, складає шість місяців. На 31.03 поточного року вартість меблів, проданої ЗАТ "Супермебель" за попередні шість місяців і підпадає під гарантійне обслуговування, становить 250 млн руб., Сума оціночного зобов'язання по гарантійному обслуговуванню, раніше створеного і значиться у бухгалтерському обліку, дорівнює 2300000 руб.

Згідно зі статистикою, наявної у ЗАТ "Супермебель", гарантійний ремонт виконується стосовно меблів за кожному десятому замовленням, витрати на виконання ремонту в середньому становлять 15% від договірної вартості меблів. Випадків заміни меблів чи повернення коштів замовникам у зв'язку з розірванням договорів у ЗАТ "Супермебель" не було.

Розглянемо цю ситуацію з точки зору цивільно-правових відносин.

Виконавець вправі встановлювати на роботу гарантійний термін - період, протягом якого у разі виявлення в роботі нестачі виконавець зобов'язаний задовольнити вимоги споживача, встановлені ст. 18, 29 Закону РФ від 07.02.1992 р № 2300-1 "Про захист прав споживачів" (п. 6 ст. 5 Закону РФ № 2300-1). Зокрема, споживач при виявленні недоліків виконаної роботи вправі зажадати безоплатного їх усунення (п. 1 ст. 29 Закону РФ № 2300-1).

Порядок організації бухгалтерського обліку.

Прийняття на себе організацією - виконавцем гарантійних зобов'язань відносно виконаних за договорами із замовниками робіт з виготовлення меблів свідчить про наявність у організації оціночного зобов'язання, так як дані гарантійні зобов'язання, що виникли з договорів із замовниками, з великою ймовірністю призведуть до зменшення економічних вигод організації, а сума ймовірних витрат організації з виконання гарантійних зобов'язань може бути обгрунтовано оцінена на базі наявної у організації статистики (п. 4, 5 ПБО 8/2010).

У ситуації, що розглядається організація на звітну дату (31.03 поточного року) має безліч договорів, виконаних у період з 01.10 попереднього року по 31.03 поточного року, по яких є гарантійні зобов'язання. При цьому зменшення економічних вигод організації по кожному окремому зобов'язанню малоймовірно, але зменшення економічних вигод у результаті виконання всієї сукупності зобов'язань є досить імовірним (п. 7 ПБУ 8/2010). У ситуації, що розглядається величина оцінного зобов'язання на 31.03 поточного року може бути визначена організацією в сумі 3750000 крб. (250000000 руб. Х 10% х 15%) (п. 15, 16 ПБО 8/2010). Збільшення оціночного зобов'язання склало 1450000 руб. (3750000 руб. - 2300000 крб.) (Подп. "А" п. 23 ПБО 8/2010).

Оціночні зобов'язання відображаються на рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат" (п. 8 ПБО 8/2010, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затверджена наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н).

У розглянутій ситуації оцінне зобов'язання визнається у зв'язку із здійсненням звичайного виду діяльності організації та відноситься до витрат організації по звичайних видах діяльності (п. 5 ПБУ 10/99 "Витрати організації"). Як зазначено вище, в даному випадку оцінне зобов'язання визнається не в зв'язку з конкретним договором із замовником, а в зв'язку з наявністю сукупності договорів, які передбачають гарантійні зобов'язання організації. Отже, сума збільшення оціночного зобов'язання може бути кваліфікована організацією як непрямий витрата і відображена за дебетом рахунка 25 "Загальновиробничі витрати" в кореспонденції з кредитом рахунка 96. Після закінчення місяця витрати, відображені на рахунку 25, списуються в дебет рахунку 20.

Аналітичний облік за рахунком 20 ведеться по виконуваних організацією замовленнями. Отже, витрати, враховані на рахунку 25, при списанні на рахунок 20 розподіляються по замовленнях, виконуваним організацією на момент визнання оціночного зобов'язання (Методика розподілу таких витрат (наприклад, пропорційно прямим витратам на виконання замовлень) встановлюється організацією самостійно та закріплюється в обліковій політиці).

Розглянемо цю ситуацію з точки зору розрахунку податку на прибуток організацій.

Порядок формування резерву на гарантійний ремонт з метою оподаткування прибутку встановлений ст. 267 Податкового кодексу РФ. Згідно з п. 2 ст. 267 НК РФ організації самостійно приймають рішення про створення резерву щодо тих товарів (робіт), за якими відповідно до умов укладеного договору з покупцем передбачені обслуговування та ремонт протягом гарантійного терміну, і закріплюють його в обліковій політиці. Граничний розмір відрахувань до цього резерву визначається з урахуванням положень п. 3 ст. 267 НК РФ.

У розглянутій ситуації облікової політикою організації не передбачено створення резерву на гарантійний ремонт з метою оподаткування прибутку. При цьому витрати на гарантійний ремонт організація враховує у складі інших витрат, пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією, на підставі подп. 9 п. 1 ст. 264 НК РФ.

У даному прикладі виникає необхідність застосування ПБУ 18/02.

Як сказано вище, в ситуації, що розглядається в бухгалтерському обліку визнається витрата у зв'язку з визнанням оціночного зобов'язання по гарантійному обслуговуванню, а в податковому обліку резерв на гарантійний ремонт не створюється, але враховуються витрати на виконання гарантійного ремонту по мірі їх здійснення. Отже, у міру віднесення суми оціночного зобов'язання на собівартість продажів в обліку організації виникає тимчасова різниця і визнається відповідний їй відстрочений податковий актив (п. 11, 14 ПБУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій"). У разі якщо на 31.03 поточного року у організації відсутня незавершене виробництво, тимчасова різниця виникає в сумі збільшення оціночного зобов'язання, відбиваного на цю дату в бухгалтерському обліку.

Зазначені тимчасова різниця і відстрочений податковий актив зменшуються в міру визнання витрат на гарантійний ремонт у податковому обліку (п. 17 ПБУ 18/02).

У табл. 1.1 наведені описані вище господарські операції та порядок їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Таблиця 1.1. Порядок відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку

Зміст операцій

Кореспонденції рахунків

Сума,

руб.

Первинний

документ

Дебет

Кредит

Збільшено суму оціночного зобов'язання

25

96

1450000

Бухгалтерська довідка-розрахунок

Загальновиробничі витрати віднесені на витрати основного виробництва (без урахування інших витрат)

20

25

1450000

Бухгалтерська довідка-розрахунок

Витрати основного виробництва включені в собівартість продажів (без урахування інших витрат)

90-2

20

1450000

Бухгалтерська довідка

Відображено відкладений податковий актив (1450 000x20%)

09

68

290000

Бухгалтерська довідка-розрахунок

 
<<   ЗМІСТ   >>