Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Допущені в обліку помилки і порядок їх виправлення

Починаючи з річної бухгалтерської звітності за 2010 р набули чинності нові правила виправлення помилок. Ці правила прописані в ПБО 22/2010 "Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та звітності", затв. наказом Мінфіну РФ від 28.06.2010 р № 63Н. Положенням визначено обставини, що призводять до появи помилок, розкривається поняття "істотна помилка". Зокрема, встановлено, що не є помилками неточності або пропуски у відображенні фактів господарської діяльності, виявлені в результаті отримання нової інформації, недоступною на момент відображення (невідображення) таких фактів. Порядок виправлення помилок залежить як від періоду їх виявлення, так і від характеру помилок. Так, наприклад, помилка, виявлена після закінчення звітного періоду до дати підписання звітності за цей рік, виправляється бухгалтерськими записами за рахунками обліку за грудень звітного року. Далі правила передбачають порядок виправлення тільки суттєвих помилок (здатних вплинути на економічні рішення користувачів бухгалтерської звітності), причому для помилок, виявлених після затвердження бухгалтерської звітності. Положенням передбачаються два способи їх виправлення: записами за рахунками обліку в кореспонденції з рахунком обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), а також шляхом перерахунку порівняльних показників звітності за звітні періоди, відображені в звітності організації за поточний рік.

Інформація про істотні помилки минулих періодів, виявлених у звітному періоді (у тому числі характер помилки, сума коригування), в обов'язковому порядку повинна міститися в пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності.

Помилки можуть бути виявлені до закінчення фінансового року, наприклад в ході проведення інвентаризації (надлишки та недостачі матеріально-виробничих запасів, основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень). Крім цього може з'ясуватися, що ті чи інші цінності або господарські операції були відображені в обліку невірно. У цій ситуації обов'язково вносяться виправлення в облік.

Виправляють помилки за результатами інвентаризації, датуючи їх 31 грудня звітного року.

Виявлені надлишки тих чи інших цінностей (основних засобів, матеріалів, товарів і т.д.) прибуткують і відображають на відповідних рахунках бухгалтерського обліку (рахунки 01,10,41). Таке майно враховують за ринковою ціною на дату проведення інвентаризації. Виявлені надлишки включаються у позареалізаційні доходи організації (ст. 250 НК РФ) і відносяться до інших доходів (ПБУ 9/99 "Доходи організації"). Для цього складають проводки:

Дебет 01 (04) Кредит 91-1 - оприбутковано основний засіб (нематеріальний актив), виявлене в процесі інвентаризації (за ринковою вартістю з урахуванням зносу);

Дебет 10 (41) Кредит 91-1 - оприбутковано надлишки матеріалів (товарів) за ринковими цінами;

Дебет 50 Кредит 91-1 - оприбуткована готівка, виявлена в результаті інвентаризації.

Вартість відсутнього майна насамперед списують на рахунок 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей". Для цього в обліку роблять записи:

o при недостачі основних засобів:

Дебет 02 Кредит 01 - списана амортизація стосовно основним средствам;

Дебет 94 Кредит 01 - списана залишкова вартість відсутніх основних засобів;

o при недостачі нематеріальних активів:

Дебет 05 Кредит 04 - списана амортизація по нематеріальних активах;

Дебет 94 Кредит 04 - списана залишкова вартість нематеріального активу;

o при недостачі матеріальних цінностей:

Дебет 94 Кредит 10 (41) - відбита недостача матеріалів (товарів);

o при недостачі грошей у касі:

Дебет 94 Кредит 50 - відбита недостача грошей у касі.

Недостачу цінностей у межах норм природного убутку списують на рахунки з обліку витрат. Роблять це за наказом керівника організації. Недостачу понад норми списують на тих осіб, які в ній винні.

Якщо винуватці не встановлені або суд відмовив у стягненні з них збитків, то суму недостачі включають до складу інших витрат.

Списання нестач, виявлених при інвентаризації, відображають проводками:

Дебет 20 (44) Кредит 94 - списана недостача в межах норм природного убутку;

Дебет 73 Кредит 94 - списана недостача понад норми природного убутку на винних у ній осіб;

Дебет 91-2 Кредит 94 - списана недостача понад норми природного убутку при відсутності винуватців (або якщо у стягненні з них недостачі відмовлено судом).

Якщо в результаті інвентаризації виявлено заборгованість з терміном позовної давності, то її списують з балансу фірми. Термін позовної давності становить три роки.

При списанні дебіторської заборгованості роблять запис:

Дебет 91-2 Кредит 62 (76 ...) - списана дебіторська заборгованість (якщо фірма не створювала резерв по сумнівних боргах);

Дебет 63 Кредит 62 (76 ...) - списана дебіторська заборгованість (якщо фірма створювала резерв по сумнівних боргах).

При списанні кредиторської заборгованості роблять записи:

Дебет 60 (76) Кредит 91-1 - списана кредиторська заборгованість;

Дебет 91-2 Кредит 19 - списана сума ПДВ, яка повинна була бути перерахована кредитору.

Сума ПДВ по списаної кредиторської заборгованості враховується при оподаткуванні прибутку.

 
<<   ЗМІСТ   >>