Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підготовка до звіту як необхідна умова для успішного його формування

Бухгалтерська звітність є завершальним етапом облікового процесу. Органічний зв'язок між бухгалтерським обліком та звітністю встановлюється в тому випадку, коли одержувані в обліку підсумкові дані вливаються у відповідні форми звітності у вигляді синтезованих показників.

У зв'язку з цим підготовка до складання бухгалтерської звітності є важливою і необхідною умовою для успішного його формування. Слід враховувати, що під підготовкою в даному випадку розуміється не тільки використання вже зроблених записів на рахунках бухгалтерського обліку, а й проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, а також підготовка різного роду іншої інформації для формулювання основних розділів пояснювальної записки. Перед складанням звітності слід:

 • - Провести інвентаризацію майна і заборгованостей господарюючого суб'єкта;
 • - Внести виправлення в облік, якщо в ньому були допущені помилки;
 • - Провести реформацію балансу;
 • - Відобразити ті чи інші операції, які відбулися після 31 грудня звітного року (події після звітної дати або умовні факти господарської діяльності). Якщо відображення цих операцій знову торкнеться рахунки обліку інших доходів і витрат, то внести додаткові записи для коригування раніше зроблених записів по реформації балансу;
 • - Підготувати інформацію про оціночні і умовні зобов'язання (активах);
 • - Підготувати інформацію про операції з пов'язаними сторонами;
 • - Підготувати інформацію за сегментами;
 • - Підготувати інформацію про природоохоронні заходах.

Інвентаризація майна - важливий елемент бухгалтерського обліку

Інвентаризація майна - це звірка даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю майна в офісі, на складі, у відокремленому підрозділі господарюючого суб'єкта. Проводячи інвентаризацію майна, переслідують також мету перевірки його стану. Це дає можливість виявити непридатне до подальшого використання майно і або перепродати іншим господарюючим суб'єктам за договірними цінами, або списати з бухгалтерського балансу як прийшло в непридатність.

Інвентаризація фінансових зобов'язань - це звірка заборгованостей, які відображені в бухгалтерському обліку, з даними договорів, актів здачі-приймання, податковими деклараціями і т.д.

Перед проведенням інвентаризації в першу чергу оформляють наказ керівника про проведення інвентаризації, а потім зареєструють його в журналі. Для цих документів передбачені спеціальні форми - № інв-22 і інв-23.

Членами комісії можуть бути працівники адміністрації, бухгалтерської служби та інші фахівці, які здатні оцінити стан майна і зобов'язань організації. Крім того, в наказі вказують, які саме майно і зобов'язання буде інвентаризувати комісія.

Перед початком інвентаризації бухгалтер повинен представити комісії дані бухгалтерського обліку, в яких зафіксовані перелік і вартість майна господарюючого суб'єкта. У регістрах обліку повинні бути наступні дані:

 • - Дата та найменування тієї чи іншої господарської операції;
 • - Її сума;
 • - Залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок і кінець року.

Керівник інвентаризаційної комісії зобов'язаний завізувати прибуткові і витратні документи і зробити в них запис "до інвентаризації на (дата)".

На підставі цих документів комісія визначає вартість майна і зобов'язань організації до початку інвентаризації. Ці дані заносять в інвентаризаційні описи і акти (графа "За даними бухгалтерського обліку").

Інвентаризаційний опис (акт) - це документ, в якому відображають результати інвентаризації. Для кожного виду майна оформляють свою форму. Наприклад, при інвентаризації готівки заповнюють акт за формою № інв-15, товарів або матеріалів - опис формою № інв-3 і т.д.

Інвентаризацію майна проводять за участю матеріально-відповідальних осіб (комірників, касирів і т.д.). З цих працівників беруть розписки в тому, що надійшли цінності оприбутковані, відпущені - списані і всі первинні документи з ним здано в бухгалтерію.

Опис підписують всі члени комісії і працівники, відповідальні за збереження майна. Якщо в документі не буде хоча б однією необхідною підпису, результати інвентаризації можуть визнати недійсними. Опис зберігають у архіві організації не менше п'яти років.

Фактична наявність знаходиться в організації майна при інвентаризації перевіряють шляхом підрахунку, зважування, обміру. Для цього членів комісії необхідно забезпечити помічниками для зважування та переміщення вантажів і необхідними механізмами (вагами, контрольно-вимірювальними приладами і т.п.).

Якщо інвентаризація проводиться протягом декількох днів, то складські приміщення після відходу комісії щораз опечатуються.

Основне завдання інвентаризації - з'ясувати, чи збігаються дані бухгалтерського обліку з фактичною наявністю тих чи інших цінностей (сумою заборгованостей), щоб забезпечити достовірність даних звітності.

Слід звернути увагу на наступне: перевірити потрібно не тільки майно, яке належить організації. Інвентаризації також підлягають цінності, враховані на позабалансових рахунках, права власності на які у організації немає (наприклад, орендовані основні засоби; товари, отримані на відповідальне зберігання; матеріали, прийняті в переробку і т.д.).

Дату інвентаризації визначає керівник господарюючого суб'єкта за погодженням з головним бухгалтером. Зазвичай її проводять за станом на 1 жовтня або 1 грудня звітного року. До цього терміну бухгалтерія повинна встигнути підготувати документи для інвентаризаційної комісії, і у працівників цієї служби буде час, щоб внести виправлення в облік до здачі річного балансу.

Інвентаризацію основних засобів дозволено проводити один раз на три роки, а бібліотечних фондів - один раз на п'ять років. Торговельні організації звіряють наявність на своїх складах товарів, як правило, не рідше разу на квартал. Та й раптову перевірку каси рекомендується робити з такою ж періодичністю.

Крім річної інвентаризації звірку майна з даними обліку господарюючий суб'єкт повинен проводити і в інших випадках:

 • - При зміні матеріально-відповідальних осіб;
 • - При встановленні фактів розкрадання, зловживання і псування цінностей;
 • - У разі стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій в місці розташування майна організації;
 • - При ліквідації (реорганізації) організації.

До початку інвентаризації основних засобів треба перевірити:

 • - Чи заповнені інвентарні картки, книги і опису;
 • - Чи є техпаспорти та інша технічна документація на основні засоби;
 • - Чи є документи на здані чи взяті в оренду або на зберігання основні засоби.

Якщо цих документів немає, необхідно їх терміново оформити.

У ході ревізії комісія повинна оглянути об'єкти і внести в опису їх повне найменування, призначення, інвентарні номери, основні експлуатаційні та технічні показники. При інвентаризації об'єктів нерухомості слід переконатися, що у господарюючого суб'єкта є документи, підтверджуючі право власності на них.

Якщо в ході інвентаризації комісія виявляє об'єкт основних засобів, що не врахований в бухгалтерських документах, то в опису слід зробити запис про його найменування, технічні характеристики і матеріали, з яких він виготовлений. Такі об'єкти оцінюють за ринковими цінами, а знос визначають за фактичному технічному стану (експертним шляхом). Відомості про оцінку та знос оформляють актами.

Всю інформацію по основних засобів інвентаризаційна комісія записує в опис (форма № інв-1). Об'єкти вносять в опису відповідно до їх прямим призначенням. Якщо основний засіб було реконструйовано, модернізовано або переобладнано, після чого змінилося його призначення, то об'єкт вноситься до опису відповідно з новим призначенням.

Якщо у господарюючого суб'єкта є група однотипних об'єктів (верстати, інструмент, господарський інвентар і т.д.), яка записана в картку групового обліку, то в опису приводять найменування цієї групи і вказують кількість предметів в ній.

Машини, обладнання та транспортні засоби, навпаки, заносять у опису індивідуально, вказавши їх заводські номери (по техпаспорту виробника), рік випуску, призначення, потужність і т.д.

Інвентаризацію основних засобів, які в період її проведення знаходяться поза організації (наприклад, всі види транспорту, що знаходяться в рейсі або на капітальному ремонті), проводять до моменту їх тимчасового вибуття.

Якщо при ревізії виявлені основні засоби, які прийшли в непридатність і їх не можна відновити, то на них складають окрему опис. У ній вказується час введення об'єкта в експлуатацію та причини, які привели його в непридатність (псування, повний знос і т.д.).

За основними засобами виробничого та невиробничого призначення становлять окремі описи. Крім того, окремо оформляють опис за що не належить організації основним засобам (орендованим або перебувають на відповідальному зберіганні). У ній роблять посилання на документи, за якими ці основні засоби знаходяться у даного господарюючого суб'єкта.

Звірка наявності матеріально-виробничих запасів проводиться таким чином.

Дані про товари, матеріалах, напівфабрикатах і готової продукції відображають в опису за формою № інв-3. Там вказують їх види, групи, артикули і сорти. Усі цінності в присутності членів комісії перераховують, перемірювати, переважують. Опис складають у двох примірниках:

 • - Один примірник передають в бухгалтерію для складання порівнювальної відомості;
 • - Другий примірник залишається у особи, відповідальної за схоронність цінностей.

У графі "Товарно-матеріальні цінності" опису (стовпець "Код (номенклатурний номер)") повинен бути вказаний номенклатурний номер товарно-матеріальних цінностей. Щоб заповнити цю графу, можна скористатися Загальноросійським класифікатором видів економічної діяльності, продукції і послуг (ОК 004-93) або розробити власні кодування.

У графі "Одиниця виміру" проставляють дані з Загальноросійського класифікатора одиниць виміру ОК 015-94.

Він затверджений постановою Держкомстату Росії від 26 грудня 1994 № 366.

Товарно-матеріальні цінності, що надходять на підприємство в період ревізії, комірники приходуют в присутності комісії за реєстром або товарного звіту вже після інвентаризації. Дані про них заносять до окремого опису "Товарно-матеріальні цінності, що надійшли під час інвентаризації".

Відпущені в період ревізії цінності також відображають у окремим описом "Товарно-матеріальні цінності, відпущені під час інвентаризації". У видаткових документах голова комісії робить відповідну відмітку і ставить свій підпис.

До цінностей, що містять дорогоцінні метали або камені, повинен бути прикладений спеціальний паспорт. Його номер вказують у графі "Номер" (стовпець "паспорта").

З відвантажених, але не оплачених товарах, які знаходяться на складі фірми, оформляють окрему опис. У ній роблять запис про покупців, найменування товарів, їх вартість і дату отгрузки.

В описі, яка заповнена не до кінця, зазвичай ставлять прочерк у вигляді латинської букви "2", це роблять, щоб не можна було дописати туди що-небудь після закінчення інвентаризації. З цією ж метою внизу опису проставляють кількість порядкових номерів по кожній сторінці і загальна кількість одиниць цінностей.

При проведенні інвентаризації каси слід керуватися Положенням Центрального банку Російської Федерації "Про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою банку Росії на території Російської Федерації" від 12 жовтня 2011 № 373-П.

У процесі інвентаризації комісія перераховує гроші в касі і звіряє отриману суму з даними касової книги. Окрім грошей комісія повинна перевірити збереження грошових документів: цінних паперів, поштових марок, путівок у будинки відпочинку і санаторії, авіаквитків і т.д.

Цінні папери та бланки суворої звітності потрібно перевіряти за видами бланків (наприклад, акції: привілейовані і звичайні, іменні та на пред'явника) і з урахуванням їх початкових і кінцевих номерів.

Для акта інвентаризації передбачений типовий бланк за формою № інв-15 "Акт інвентаризації готівкових грошових коштів". В акті комісія вказує, скільки готівки, цінностей та інших документів (марок, чеків, чекових книжок, путівок, авіаквитків, цінних паперів) знаходилося в касі в момент проведення ревізії.

Головний бухгалтер організації повинен вказати в акті вартість цінностей в касі за даними бухгалтерського обліку. Тут же вказують номери останнього на дату ревізії прибуткового та видаткового касових ордерів. Зворотний бік акта заповнюють, якщо під час ревізії комісія виявила нестачу або надлишки цінностей. Рядок "Пояснення причин надлишків і недостач" заповнює працівник, відповідальний за схоронність цінностей (касир).

Якщо в результаті інвентаризації була виявлена нестача, керівник може прийняти наступне рішення:

 • - По-перше, утримати суму недостачі з матеріально-відповідальної особи;
 • - По-друге, списати нестачу за рахунок коштів організації (якщо в недостачі немає провини касира).

Рішення керівника фіксують на зворотному боці акта.

Іноді касири або керівники фірми зберігають у касі свої особисті заощадження або інші цінності. У таких випадках треба мати на увазі, що не тільки нестача, але і надлишок грошей є порушенням Порядку ведення касових операцій. Такі надлишки, виявлені при інвентаризації, повинні бути вилучені комісією та оприбутковані.

Результати інвентаризації позик, кредитів, заборгованості перед контрагентами відображають у єдиному акті за формою № інв-17 і спеціальній довідці (Додаток до форми

№ інв-17). Комісія проводить інвентаризацію на підставі договорів, платіжних документів, актів звірки розрахунків, податкових декларацій, авансових звітів і т.д. Комісія повинна визначити терміни виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості і можливість її погашення. В акті повинно бути вказано:

 • - Рахунки бухгалтерського обліку, на яких числиться заборгованість;
 • - Суми заборгованості, узгоджені і не узгоджені з дебіторами (кредиторами);
 • - Суми заборгованості, за якими минув термін позовної давності.

Термін позовної давності становить три роки з моменту виникнення заборгованості. Якщо при інвентаризації виявлено заборгованість з терміном позовної давності, то її треба списати з балансу фірми за наказом керівника.

До акта прикладають довідку. У довідці відображають: реквізити кожного дебітора або кредитора організації, причину та дату виникнення заборгованості, суму заборгованості.

Після інвентаризації оформлені описи і акти передають в бухгалтерію організації. Якщо по них будуть мати місце розбіжності між фактичними залишками матеріальних цінностей і залишками за даними бухгалтерського обліку, то суми відхилень заносять в порівняльні відомості.

Для цих відомостей передбачені типові форми. По кожному виду цінностей форма своя. Наприклад, у формі № інв-18 вказують результати інвентаризації основних засобів, у формі № інв-19 - товарно-матеріальних цінностей і т.д. У цих документах відображають суми недостач або надлишків.

Порівняльні відомості складають у двох примірниках:

 • - Один примірник залишається в бухгалтерії;
 • - Другий примірник передається працівнику, відповідальному за збереження даного виду цінностей.

Відомості зберігають у архіві організації п'ять років.

У деяких випадках можна покрити недостачу надлишками аналогічних матеріальних цінностей (пересортиця). Взаємозалік надлишків та недостач при пересортице дозволений лише у виняткових випадках: в одному періоді, що перевіряється, в однієї матеріально-відповідальної особи і по одному найменуванню товарів. Матеріально-відповідальні особи повинні представити комісії пояснення про допущену пересортицю. У порівнювальної відомості відображають зарахування, т. Е. Вказують суму нестач, покриту надлишками.

Іноді може виявитися, що недостачі або надлишки цінностей виникли через помилки в бухгалтерському обліку. Наприклад, деякі з них не були оприбутковані. У цій ситуації різницю між обліковими даними та результатами інвентаризації відображають у графі "Відрегульовано за рахунок уточнення записів в обліку". Така графа є в порівнювальної відомості № інв-19, призначеної для ревізії товарно-матеріальних цінностей.

Приклад. При інвентаризації в ЗАТ "Стріла", яка торгує автомобільними запчастинами, виявлено: недостача 20 шт. автомобільних дисків "Марс" за ціною 1200 руб. за штуку; надлишок 20 шт. дисків "Пілот" за ціною 1200 руб. за штуку.

В даному випадку виникла пересортиця, тому суму недостачі можна зарахувати надлишками.

 
<<   ЗМІСТ   >>